Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w 2014 r.

Aktualne akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydanych na zlecenie, Dz.U. 2013 poz. 1565
  2. Zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r., w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wprowadza następujące zmiany:

  • Nowy wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie - kody przedmiotów oraz środków pomocniczych zostały zastąpione literami alfabetu oraz liczbami
  • Zmiana limitu finasowania ze środków publicznych wyrobów medycznych w zależności od wieku świadczeniobiorcy
  • Nowe kryteria przyznawania
  • Nowe okresy użytkowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz ich napraw
  • Nowy wykaz osób uprawnionych do wystawiania zleceń na wyroby medyczne

Dla wyrobów medycznych po 1 stycznia 2014 r. wymagane będzie określenie zaopatrzenia według nowej pełnej nazwy wyrobu medycznego wraz ze wskazaniem grupy i liczby.

Pełen wykaz wyrobów medycznych wraz z kodami.

Wyrób medyczny oraz środek pomocniczy, w stosunku do którego uprawnienie do zaopatrzenia zostało potwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być wydany, po tym dniu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

Jednocześnie informujemy, że trwają zaawansowane prace nad wdrożeniem nowych kodów do programu drEryk. Aktualne kody wyrobów medycznych i środków pomocniczych dostępne będą w programie drEryk w wersji 4.18.0.


Roman Ruszkowski
Software Developer