eWUŚ

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

 
Sprawdź online

eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ. Na bieżąco informujący świadczeniodawców o uprawnieniach pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, oparty o prowadzony przez NFZ Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU).

Od 1 styczna 2013 r. każdy udający się do lekarza będzie mógł zweryfikować swoje uprawnienia do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów poświadczających te uprawnienia.  Do weryfikacji wystarczy jedynie dostęp do Internetu, numer PESEL pacjenta oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

System eWUŚ jest zgodny z założeniem Ministerstwa Zdrowia i obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 133.883 z póź. zm.), przeznaczony do weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców tylko przez uprawnionych świadczeniodawców oraz lekarzy. Dlatego dostęp do systemu jest ograniczony tylko dla tej grupy. Korzystanie z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców przez świadczeniodawców oraz lekarzy posiadających umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych jest możliwe dopiero po wydaniu przez Fundusz upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ na podstawie elektronicznego wniosku sporządzonego przez podmiot.

FAQ

FAQ dla systemu eWUS

Nie działa eWUŚ – co może być przyczyną?

  1. Proszę sprawdzić czy w programie został aktywowany eWUŚ.
  2. eWUŚ wymaga zmiany hasła co 30 dni. Możliwe, ze upłynął termin ważności tego hasła. W takim wypadku należy zalogować się na Portal Świadczeniodawcy/SZOI   i  zmienić hasło a następnie wprowadzić to hasło do drEryka  (dla każdego pracownika, któremu nadano uprawnienia do eWUŚ).
  3. Jeśli cała placówka korzysta z jednego loginu i hasła i generuje wiele zapytań, możliwe jest zablokowanie takiego konta na 15 minut przez NFZ. W takim przypadku sugerujemy stworzenie loginów i haseł indywidualnych dla wszystkich pracowników w Portalu Świadczeniodawcy/SZOI
  4. Hasło lub login do eWUŚ zawiera polskie znaki diakrytyczne (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż). Należy na Portalu zmienić hasło i login, aby nie zawierało polskich znaków.

Jak prawidłowo wprowadzić lekarską wizytę domową ?

Lekarz wybierając się na wizytę domową przed wyjściem do pacjenta wskazane jest by „odpytał” system eWUŚ o uprawnienia tego świadczeniobiorcy. Może tego dokonać w oknie bieżącej wizyty (zielone kółko wraz ze znaczkiem obok danych pacjenta) i następnie zamknąć wizytę „bez zatwierdzenia” lub w danych osobowych pacjenta uzyskać podobnie wyglądające potwierdzenie (rysunek poniżej).

Po przyjściu z wizyty domowej – lekarz będzie mógł uzupełnić informacje dotyczące tej wizyty i zamknąć ją. Zamykanie i zatwierdzanie wizyt nie musi być wykonane w dniu wizyty – ważne jest tylko to, aby w dniu wizyty „odpytać” system eWUŚ – zweryfikować uprawnienia świadczeniobiorcy.

Podczas sprawdzania stanu ubezpieczenia pacjenta system eWUŚ zwraca kod autoryzacji, który jest wymagany do sprawozdania wizyty. Kody autoryzacji są automatycznie zaczytywane do bazy danych programu drEryk. W celu sprawdzenia czy system eWUŚ był odpytany wprowadziliśmy przycisk „Historia zmian”. Przycisk ten dostępny jest w oknie danych osobowych pacjenta.

Przykład podglądu zmiany statusu ubezpieczenia pacjenta:

Poprzez historię zmian możemy sprawdzić datę i godzinę w której odpytaliśmy system eWUŚ o danego pacjenta.

Jak prawidłowo wprowadzić wizytę recepturową (powtórka leków stałych)?

Jeżeli zgłasza się pacjent po powtórkę leków stosowanych przewlekle, to pracownik rejestracji przed skorzystaniem z opcji „Powtórz leki stałe” powinien „odpytać” system eWUŚ i sprawdzić / zweryfikować uprawnienia tego świadczeniobiorcy.

Aby tego dokonać należy wejść w zakładkę „Dane osobowe pacjenta”  i odpytać system eWUŚ. Jeżeli pacjent jest ubezpieczony, to otrzyma status / zapis „Ubezpieczony” i wizyta recepturowa będzie możliwa do zamknięcia przez lekarza. W przeciwnym wypadku rejestratorka będzie musiała wprowadzić odpowiedni dokument potwierdzający uprawnienia pacjenta do świadczeń.

Jak skonfigurować program drEryk, aby łączył się z eWUŚ w celu weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy?

Program drEryk od wersji 3.35 umożliwia automatyczną integrację z systemem eWUŚ.
Aby użytkownik mógł korzystać z zaimplementowanej w programie drEryk funkcji weryfikacji za pośrednictwem systemu, musi zarejestrować się na portalu eWUŚ Procedura dostępna na portalach NFZ i naszej stronie internetowej w części Komunikaty w pliku o nazwie: „Uzyskanie dostępu do systemu eWUŚ”.

Po wykonaniu aktualizacji programu drEryk do wersji 3.35, należy w panelu Kierownika Medycznego włączyć integracje z systemem eWUŚ: System -> Ustawienia -> zakładka eWUŚ zaznaczając checkbox Włączenie integracji z system eWUŚ. Zależnie od typu operatora, zaznaczamy jedną z dwóch możliwych opcji: integracja z wykorzystaniem operatora typu lekarz lub świadczeniodawca.

Następnie dla wszystkich pracowników korzystających z systemu eWUŚ należy w programie drEryk w Danych pracownika wprowadzić login i hasło dostępowe do portalu eWUŚ.

Informacja o uprawnieniach do świadczeń będzie dostępna w programie drEryk:
– w oknie rejestracji
– w oknie wizyty
– w danych medycznych pacjenta

W zależności od odpowiedzi z portalu eWUŚ, pole tekstowe danych pacjenta będzie miało kolor:
‘Niezweryfikowano’  –  kolor szary.
‘W toku…’  –  brak zmiany koloru,
‘Ubezpieczony’  –  kolor czarny,
‘Nieubezpieczony’  –  kolor czerwony,
‘Problem’  –  kolor żółty.

Przykład pacjenta nieuprawnionego do świadczeń:

Gdzie znajduje się druk oświadczenie pacjenta w programie drEryk i jakie informacje wówczas należy wprowadzić?

Druki takie znajdują się w Danych osobowych pacjenta w części Uprawnienia do świadczeń.

W rubryce Kod dokumentu należy wybrać z rozwijalnej listy pozycję Oświadczenie, która znajduje się na  samym dole.

Po wybraniu pozycji Oświadczenie pojawi się na ekranie nowe okno z wyborem typu oświadczenia. W tym miejscu należy zaznaczyć odpowiedni checkbox i kliknąć zatwierdź – spowoduje to otwarcie nowego okna z drukiem oświadczenia.


Typ oświadczenia uzupełni się automatycznie, natomiast podstawę uprawnienia wybieramy z rozwijalnej listy.

Obligatoryjne jest również uzupełnienie pola Data złożenia.

Jak prawidłowo zamknąć wizytę lekarską ?

W dniu przyjęcia pacjenta na wizytę należy „odpytać” system eWUŚ, czy nasz pacjent jest ubezpieczony / posiada uprawnienia do świadczeń.

Aby tego dokonać lekarz może „odpytać” system eWUŚ w oknie bieżącej wizyty lub w zakładce dane osobowe pacjenta.

Jeżeli system eWUŚ nie zweryfikował prawidłowo / pozytywnie pacjenta, to możemy pacjenta przyjąć – licząc na rozliczenie tego świadczenia przez NFZ – jeżeli świadczeniobiorca przedstawi inny dokument potwierdzający jego prawo do świadczeń.

Jeżeli pacjent nie ma przy sobie żadnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, to może złożyć oświadczenie.

Tu wybieramy właściwy typ oświadczenia:

Po kliknięciu zatwierdź zobaczymy gotowy formularz przygotowany do wydruku:

Po wypełnieniu pacjent musi złożyć swój podpis na wydruku.

Jeżeli uprawnienia do świadczeń pacjenta zostały w dniu wizyty potwierdzone w systemie eWUŚ (np. przez rejestratorkę lub przez lekarza), to taką wizytę można będzie bez problemu zamknąć i za pośrednictwem Raportu Świadczeń wysłać celem rozliczenia do NFZ.

Jeżeli uprawnienia do świadczeń pacjent NIE zostały w dniu wizyty potwierdzone w systemie eWUŚ i nie będzie miał wprowadzonego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, to oprogramowanie drEryk zwróci komunikat podczas próby zamknięcia wizyty:

Aby poprawnie zamknąć wizytę użytkownik będzie musiał uzupełnić w danych osobowych pacjenta kod dokumentu uprawniającego pacjenta do świadczeń:

Z jaką datą program drEryk zapisuje weryfikację uprawnienia świadczeniobiorcy?

System eWUŚ weryfikuje uprawnienia pacjenta do świadczeń na dzień wykonywania świadczenia.
Jeżeli pacjent zostaje zarejestrowany na wizytę w tym samym dniu, weryfikacja następuje automatycznie już podczas rejestracji.

Przykład 1. Gdy pacjent rejestruje się np. w dniu 02.01.2013 r. na wizytę która odbędzie się 03.01.2013 r. weryfikacja uprawnień następuje automatycznie podczas otwarcia wizyty lekarskiej lub poprzez otwarcie danych osobowych pacjenta (wymaga to zaznaczenia automatycznej weryfikacji w konfiguracji eWUŚ wg screenu poniżej). Termin zatwierdzenia wizyty nie ma tu znaczenia.

Przykład 2. W przypadku, gdy pacjent nie zgłasza się w danym dniu na umówioną wizytę, należy przerejestrować pacjenta na inny termin lub umówić nową wizytę, tak aby dzień wykonania świadczeń/wprowadzenia danych do programu drEryk był zgodny z datą weryfikacji uprawnień eWUŚ.

Czy w programie drEryk będą dostępne wzory oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej?

Tak. Obydwa NFZ-owe wzory oświadczeń (pacjenta i opiekuna) będą dostępne w programie drEryk. Będzie je można także wydrukować.
Instrukcję jak poprawnie zaznaczyć odpowiednie uprawnienia w oświadczeniu znajdziecie Państwo na naszej stronie w „Komunikatach o eWUŚ”

Czy program drEryk będzie automatycznie zapisywał i przekazywał kod potwierdzenia w komunikacie XML o wykonanych świadczeniach?

Tak. Kod autoryzacji / potwierdzenia uzyskany w momencie weryfikacji w systemie eWUŚ jest warunkiem rozliczenia świadczenia i będzie sprawozdawany automatycznie z programu drEryk do Narodowego Funduszu Zdrowia w komunikacie XML o wykonanych świadczeniach.

Przypominamy, że „Kod autoryzacji” przekazywany świadczeniodawcy przez system eWUŚ w ramach zapytania o uprawnienia pacjenta jest elementem, który będzie weryfikowany przy rozliczaniu świadczeń i powinien zostać przesłany w komunikacie sprawozdawczo-rozliczeniowym (XML) do właściwego oddziału Funduszu. W związku z tym wszystkie kody otrzymane w wyniku zapytań o uprawnienia pacjentów powinny zostać zapisane i zapamiętane w systemie informatycznym świadczeniodawcy.

Na kiedy przewidywana jest wersja programu drEryk z obsługą systemem eWUŚ?

Aktualizacja zostanie udostępniona użytkownikom w dniu 31.12.2012 r. Zawierała będzie już sprawdzoną, pełną funkcjonalność związaną z obsługą systemu eWUŚ, łącznie z automatami ułatwiającymi codzienną pracę lekarza.

Czy system eWUŚ jest testowany w programie drEryk?

Obecnie trwają intensywne prace testowe potwierdzające dla wszystkich województw przygotowanie programu drEryk do automatycznej współpracy z eWUŚ. Tak, by z dniem wejścia w życie systemu użytkownicy programu drEryk mogli wygodnie i profesjonalnie korzystać z nowej funkcjonalności.

Zgodnie z obowiązującym prawem Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców zacznie działać 1 stycznia 2013 r. W chwili obecnej trwają testy i wdrożenie systemu we wszystkich oddziałach NFZ. Do tego czasu wciąż obowiązują dokumenty potwierdzające prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej, które pacjent powinien mieć przy sobie, gdy zgłasza się do lekarza. Jednocześnie przypominamy, że informacja o uprawnieniach pacjentów zweryfikowana podczas testów systemu eWUŚ nie zwalnia świadczeniodawców z obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń. Tę możliwość świadczeniodawcy i pacjenci uzyskają, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  dopiero po 1 stycznia 2013 r.

Pod jakim nr telefonu szukać informacji o systemie eWUŚ w NFZ?

Dla użytkowników portalu www.dreryk.pl podajemy numery telefonów informacyjnych dedykowanych dla pacjentów w oddziałach Funduszu.

Telefony informacyjne w oddziałach Funduszu pod którymi można wyjaśnić wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń w systemie eWUŚ.

– Dolnośląski: +48 71 797-9199
– Kujawsko – Pomorski: +48 52 325-2700
– Lubelski: +48 81 531-0500
– Lubuski: +48 68 328-7777
– Łódzki: +48 42 275-4941
– Małopolski: +48 12 298-8386
– Mazowiecki: +48 22 582-8442
– Opolski: +48 77 402-0176, +48 77 402-0169
– Podkarpacki: +48 17 860-4003
– Podlaski: +48 85 745-9562
– Pomorski: +48 58 321 8635, +48 58 321-8626
– Śląski: +48 32 735-1900
– Świętokrzyski: +48 41 364-6288
– Warmińsko–Mazurski: +48 94 340-6712, +48 800 133-773
– Wielkopolski: +48 800 800-805
– Zachodniopomorski: +48 91 464-5045, +48 94 340-6712

 

Komunikaty eWUŚ

Komunikat – eWUŚ w programie drEryk 10.12.2012 r. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.12.2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do opieki zdrowotnej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.12.2012 r. wzory oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do opieki zdrowotnej wraz z uzasadnieniem
Wzór oświadczenia dla świadczeniobiorcy (1121)
Wzór oświadczenia dla opiekuna.docx (547)
Instrukcja wypełnienia oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
Dodatkowe informacje dla lekarzy ( instrukcja eWUŚ )
Poradnik – eWUŚ w rejestracji. Opracowanie NFZ Centrala w Warszawie