Autoryzacja

Sprawdź ubezpieczenie pacjenta

Wpisz PESEL pacjenta
*Korzystając z serwisu potwierdzasz zapoznanie się z Umową powierzenia danych osobowych do przetwarzania w zakresie i celu, w jakim jest to niezbędne do korzystania z aplikacji eWUŚ online. I akceptujesz jej warunki.

Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania między Użytkownikiem, a Ericpol Sp. z o.o.

Użytkownik jako administrator danych osobowych pacjentów powierza przetwarzanie tych danych firmie Ericpol Sp. z o.o z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 9a, 90-042 Łódź, a Ericpol Sp. z o.o. przyjmuje powierzenie przetwarzania tych danych, na zasadach poniższych:
  1. Powierzane dane osobowe pacjentów obejmują:
    1. Imię i nazwisko,
    2. PESEL
  2. Użytkownik oświadcza, że jest administratorem danych osobowych wskazanych w pkt. 1.
  3. Firmie Ericpol Sp. z o.o. nie zostaną przekazane żadne dane osobowe, o których mowa w art. 27 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926), tj. „dane wrażliwe”.
  4. Powierzenie danych osobowych przez Użytkownika firmie Ericpol Sp. z o.o. następuje wyłącznie w celu sprawdzenia aktualności ubezpieczenia zdrowotnego pacjenta, zaś Ericpol Sp. z o.o. jedynie pośredniczy w przesyle danych między Użytkownikiem, a usługą oferowana przez NFZ.
  5. Firma Ericpol Sp. z o.o. nie staje się w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w pkt. 1 administratorem tychże danych.
  6. W pozostałym zakresie odnoszącym się do kwestii związanych z powierzeniem danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 znajdują zastosowanie przepisy ww. ustawy.