Formularz kontaktowy


  • • Informujemy, że Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu nawiązania współpracy, przy czym w zakresie niezbędnym do realizacji celu zawarcia umowy lub podjęcia czynności przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    • Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest: drEryk Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka nr 6, kod 30-415, poczta KRAKÓW, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000680603;
    • podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w programach promocyjnych, marketingowych oraz brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych; zgodę może Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, przy czym po jej odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego oraz okres wypełnienia przez Administratora prawnych obowiązków związanych z archiwizacją danych;
    • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.