Wróć

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez drEryk S.A.

POBIERZ KLAUZULĘ (*PDF)

Dążąc do zachowania najwyższych standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz realizując obowiązki nałożone przez przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ochronie danych osobowych (RODO), w wykonaniu art. 13 i 14 RODO informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. art. 4 pkt 7) RODO jest drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Księdza Józefa Tischnera 8, 30‐421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000636731, NIP: 6792749916, REGON: 356592358, kapitał zakładowy w wysokości 815.000 zł.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je zarówno na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi hostingowe oraz poczty elektronicznej, a także podwykonawcom w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych celów przetwarzania, jak i podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy/umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług na podstawie umowy ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami lub niezbędnym do pełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami.

Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej www.dreryk.pl .

Wszelkie wnioski lub żądania w zakresie przetwarzania danych osobowychprosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych (IOD) na adres właściwy dla siedziby Administratora lub drogą poczty elektronicznej na adres e-mail privacy@dreryk.pl

Zespół drEryk
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”