Wróć

Ogólne warunki umowy licencji oprogramowania drEryk Gabinet

Pobierz regulamin (*PDF)

 

Ogólne Warunki Umowy Licencji Oprogramowania drEryk Gabinet

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy („OWU”) określają zasady i warunki korzystania z oprogramowania drEryk Gabinet. Przed zainstalowaniem/rozpoczęciem korzystania z oprogramowania drEryk Gabinet lub jego komponentów należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszych OWU.

Akceptacja OWU przez Klienta jest warunkiem legalnego korzystania z oprogramowania drEryk Gabinet i stanowi zawarcie wiążącej umowy z Producentem, zgodnie z Ofertą i Zamówieniem. Jeżeli Klient nie zgadza się z powyższymi postanowieniami, nie może korzystać z oprogramowania drEryk Gabinet i jest zobowiązany do usunięcia pobranego oprogramowania, jego zwrotu lub zniszczenia posiadanych nośników zawierających oprogramowanie.

Definicje

Strony nadają pojęciom użytym w niniejszych OWU poniższe znaczenie:

 

 • Dni robocze – oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dokumentacja – wszelka dokumentacja dostarczona lub udostępniona Klientowi, w tym informacje, instrukcje lub regulaminy dostępne na stronie internetowej http://dreryk.pl oraz dostępne z poziomu Oprogramowania, niezależnie od postaci (papierowa/elektroniczna), opisująca specyfikację, sposób działania Oprogramowania oraz warunki świadczenia usług i udostępnianych funkcjonalności lub rekomendacje dotyczące korzystania z Oprogramowania przez Klienta.
 • Klient – podmiot świadczący usługi medyczne oraz wykonujący swoją działalność gospodarczą w dopuszczalnej na podstawie odrębnych przepisów prawa formie organizacyjno – prawnej (szpitale, przychodnie, praktyki lekarskie, lekarze, pielęgniarki, inni specjaliści).
 • Oferta – dokument Producenta skierowany/przesyłany do Klienta. Oferta zawiera oferowany pakiet modułów Oprogramowania wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi zasad licencjonowania/warunków świadczenia usług, jak również zestaw opłat (cennik) za korzystanie z w/w modułów Oprogramowania.
 • Oprogramowanie – oznacza program komputerowy drEryk Gabinet, z którego Klient może korzystać na podstawie licencji udzielonej przez Producenta lub w formie usługi (SaaS), na warunkach określonych Zamówieniem i niniejszymi OWU. Szczegółowy Zakres licencji (moduły drEryk Gabinet) lub/i świadczonych usług, Strony uzgadniają w treści Zamówienia składanego przez Klienta.
 • Okres rozliczeniowy – okres 12 miesięcy, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Klienta za korzystanie z Oprogramowania. Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem złożenia Zamówienia na określone licencje/moduły Oprogramowania. Pierwszy Okres rozliczeniowy w przypadku domówień zostaje wyrównany do okresu rozliczeniowego pozostałych licencji/wykupionych modułów.
 • OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umowy Licencji Oprogramowania drEryk Gabinet.
 • Producent – spółka drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Ks. Józefa Tischnera 8 , 30 – 421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000636731, NIP: 6792749916, REGON: 356592358.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • SaaS – (Software as a Service) usługa świadczona drogą elektroniczną, która polega na zdalnym udostępnianiu Klientowi funkcjonalności Oprogramowania przez Internet (przeglądarkę internetową).
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.2509 ze zm.).
 • Wsparcie Techniczne – pomoc techniczna świadczona odpłatnie na rzecz Klienta przez Producenta Oprogramowania, w zakresie problemów Klienta tkwiących w Oprogramowaniu. Zasady i warunki świadczenia usługi wsparcia określa § 7 OWU.
 • Zamówienie –oświadczenie woli Klienta potwierdzające akceptację Oferty Producenta i zawarcie umowy na warunkach niniejszego OWU. Zamówienie dla swej ważności wymaga formy pisemnej lub dokumentowej (art. 772 Kodeksu Cywilnego).   
 • Zestawienie – informacja dostarczana Klientowi, na jego żądanie, zawierająca dane o aktualnie posiadanych licencjach Oprogramowania (w tym modułach/funkcjonalnościach drEryk Gabinet) oraz świadczonych przez Producenta usługach (Wsparcie Techniczne i aktualizacje) wraz z wynagrodzeniem za te usługi. Zestawienie może zostać wysłane Klientowi drogą poczty elektronicznej na wskazany do kontaktu adres e-mail lub udostępnione Klientowi w Oprogramowaniu, jeżeli warunki techniczne Oprogramowania pozwalają na takie udostępnienie.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Umowa pomiędzy Producentem a Klientem zawarta jest w formie dokumentowej lub pisemnej, na podstawie niniejszych OWU, Oferty Producenta i Zamówienia, co oznacza, że w/w dokumenty określają prawa i obowiązki Stron w zakresie korzystania z Oprogramowania drEryk Gabinet przeznaczonego dla podmiotów leczniczych.
 2. OWU doręczane są Klientowi wraz z Ofertą Producenta w postaci odpowiadającej formie w jakiej została zawarta umowa. OWU uważa się również za doręczone Klientowi w przypadku powołania się w Ofercie, Zamówieniu na niniejsze OWU wraz ze wskazaniem adresu strony Producenta, na której dostępna jest pełna treść OWU.
 3. Na podstawie OWU Producent udziela Klientowi nieprzenoszalnej, niewyłącznej, bezterminowej licencji na korzystanie z Oprogramowania, w zakresie i na warunkach określonych poniżej i dostarcza Klientowi klucz licencyjny niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z wejściem umowy na korzystanie z Oprogramowania w życie i akceptacją niniejszych warunków OWU bez zastrzeżeń.
 4. Treść zobowiązań pomiędzy Producentem a Klientem określają OWU oraz szczegółowe ustalenia Stron, których odzwierciedleniem jest Zamówienie Klienta. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią OWU, a szczegółowymi warunkami określonymi przez Strony i odzwierciedlonymi w Zamówieniu, treść Zamówienia będzie miała znaczenie rozstrzygające. Klient może korzystać z Oprogramowania tylko w takim zakresie, w jakim jego uprawnienia zostały określone w Zamówieniu Klienta i OWU. Nie można domniemywać innych uprawnień do korzystania z Oprogramowania, czy prawa do innych świadczeń niż określone w Zamówieniu i OWU.
 5. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Strony zgodnie potwierdzają, że sama akceptacja niniejszych OWU nie stanowi zobowiązania Klienta do zamówienia Oprogramowania. Przekazanie klucza licencyjnego do Oprogramowania następuje przy złożeniu Zamówienia.
 6. Wsparcie Techniczne oraz aktualizacje Oprogramowania świadczone są przez Producenta odpłatnie, przy czym w pierwszym Okresie rozliczeniowym świadczone są w ramach uiszczanej przez Klienta zryczałtowanej opłaty licencyjnej. Po upływie tego okresu umowa w zakresie wskazanym
  w Zamówieniu ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejny Okres rozliczeniowy, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Producentowi wynagrodzenia według stawek aktualnego cennika, chyba, że Klient złoży oświadczenie w przedmiocie braku woli kontynuacji korzystania ze Wsparcia Technicznego i aktualizacji Oprogramowania. Takie oświadczenie Klient składa najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed końcem Okresu rozliczeniowego. Zapis ten stosuje się każdorazowo do upływu kolejnych Okresów rozliczeniowych. Brak reakcji Klienta Producent poczytuje za wolę kontynuacji realizowania umowy przez Klienta, na warunkach jak w aktualnej Ofercie Producenta.
 7. Klient upoważnia Producenta do przesłania przed końcem Okresu rozliczeniowego Zestawienia na adres poczty elektronicznej Klienta wraz z informacją o tym, że okres ten upływa. Zestawienie Producenta może także zawierać link do określonej strony internetowej w celu uzupełnienia jego treści o dodatkowe dane.
 8. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, iż rozwiązania techniczne w Oprogramowaniu i Dokumentacja,
  a także wszelkie ich oznaczenia, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub stosownych licencji przysługujących Producentowi, jak również mogą stanowić Informację Poufną i mogą być objęte obowiązkiem ochrony. Korzystanie z Produktu może odbywać się wyłącznie przy zastosowaniu sprzętu komputerowego oraz współdziałających z Oprogramowaniem systemów operacyjnych spełniających minimalne wymagania techniczne określone przez Producenta w Dokumentacji. Klient zobowiązany jest wypełnić minimalne wymagania sprzętowe, techniczne oraz eksploatacyjne niezbędne dla korzystania z Oprogramowania i wymagane przez Producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za działanie Oprogramowania w przypadku, jeśli warunki te nie są spełnione przez Klienta. Klient niniejszym oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy szczegółowo zapoznał się tymi warunkami i Dokumentacją.

§ 2. Warunki korzystania z oprogramowania

 1. Producent, z chwilą wysłania klucza licencji, udziela Klientowi licencji na korzystanie z zamówionego Oprogramowania w zakresie wskazanym w poczynionych przez Strony ustaleniach, potwierdzonych Zamówieniem, na czas nieoznaczony i za wynagrodzeniem w postaci opłaty licencyjnej. Powyższe nie dotyczy świadczenia usługi oferowanej Klientom w modelu SaaS, o której mowa w § 2 ust. 8 OWU.
 1. Udzielona licencja jest niewyłączna i na jej podstawie Klient jest uprawniony do:
  1. zainstalowania, uruchamiania, przechowywania kopii Oprogramowania i korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem określonym w Dokumentacji,
  2. zwielokrotniania Oprogramowania jedynie w celu stworzenia kopii zapasowej Oprogramowania.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Klient jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania wyłącznie w zakresie uprawnień wyraźnie określonych w niniejszych OWU i Zamówieniu, w szczególności Strony wyłączają w odniesieniu do korzystania z Oprogramowania zastosowanie przepisu art. 75 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedozwolone jest m.in.:
  1. wykorzystywanie Oprogramowania przez osoby trzecie, w szczególności jego najem lub dzierżawa,
  2. dokonywanie zmian w kodzie źródłowym i wynikowym Oprogramowania oraz zmian w sposobie funkcjonowania Oprogramowania innych niż dozwolone uprawnionemu Klientowi Oprogramowania,
  3. dekompilowanie Oprogramowania w przypadkach innych niż dozwolone przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Dokonywanie czynności określonych przepisem art. 74 ust.4 pkt. 1) i 2) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poza zakresem objętym niniejszym OWU wymaga każdorazowo zgody Producenta. W przypadku naruszenia przez Klienta jakichkolwiek postanowień niniejszych OWU przysługujące prawa wynikające z umowy wygasają automatycznie, bez konieczności dokonywania zawiadomienia przez Producenta.
 4. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią praw z udzielonej mu licencji na Oprogramowanie, w tym do udzielenia sublicencji. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających z wykupienia usługi, o której mowa w § 2 ust. 8 OWU.
 5. W ramach rozwoju Oprogramowania Producent wprowadza nowe moduły Oprogramowania, zgodnie z informacją na oficjalnej stronie internetowej Producenta i wg uznania. W takim przypadku uzyskanie licencji lub prawa na korzystanie z dodatkowego modułu w modelu SaaS odbywa się każdorazowo na podstawie odrębnego, złożonego i opłaconego Zamówienia Klienta, według aktualnie obowiązujących cen Producenta.
 6. Producent w ramach umowy udostępnia Klientowi nowsze wersje Oprogramowania w związku z implementowanymi zmianami, w tym wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa. O wymaganych aktualizacjach Oprogramowania i udostępnieniu najnowszej wersji Oprogramowania Producent informuje Klienta na bieżąco za pośrednictwem newslettera technicznego lub w treści komunikatów umieszczanych na stronie internetowej Producenta. Brak wykonania przez Klienta wymaganej przez Producenta aktualizacji do najnowszej udostępnionej wersji Oprogramowania, może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Oprogramowania, za które Producent nie ponosi odpowiedzialności.
 7. W przypadku zakupu przez Klienta modułów produktu dostępnych w formie SaaS, przez co Strony rozumieją złożenie Zamówienia na funkcjonalności/moduły Oprogramowania dostępne przez przeglądarkę internetową (Platforma drEryk Gabinet), na podstawie złożonej Oferty, korzystanie z takiego modułu/funkcjonalności Oprogramowania odbywa się w modelu subskrypcji (i nie wiąże się z udzieleniem licencji). Okres rozliczeniowy w przypadku domówień modułów, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaje wyrównany do Okresu rozliczeniowego pozostałych licencji/wykupionych modułów.
 8. Wynagrodzenie Producenta za te usługi jest niezależne od opłaty licencyjnej za Oprogramowanie, uiszczonej przez Klienta z tytułu udzielonej licencji. Po upływie Okresu rozliczeniowego wskazanego w Zamówieniu umowa na wykupioną usługę ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejny Okres rozliczeniowy i Klient zobowiązany jest do zapłaty Producentowi należnego wynagrodzenia wg. aktualnego cennika, chyba że złoży Producentowi oświadczenie w przedmiocie braku woli kontynuowania korzystania z wykupionej usługi, przy czym najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed końcem Okresu rozliczeniowego. W takim przypadku § 1 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
 9. Z zastrzeżeniem odpowiedzialności wynikającej z postanowień OWU, Producent nie udziela Klientowi jakiejkolwiek gwarancji na Oprogramowanie ani Dokumentację, w szczególności Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność Producenta z tytułu rękojmi za wady lub usterki Oprogramowania lub Dokumentacji.
 10. Wymogi techniczne niezbędne do korzystania z Oprogramowania są podane na stronie internetowej Producenta www.dreryk.pl. Klient zawierając umowę na podstawie niniejszych OWU, oświadcza tym samym, że zapoznał się z tymi wymogami. Producent zastrzega się, że wymogi techniczne zamieszczone na jego stronie internetowej mogą ulegać zmianom i zmiany takie nie stanowią zmiany OWU/umowy, przy czym o takich zmianach Klient będzie informowany przez Producenta. Koszty dostosowania się do wymogów technicznych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Oprogramowania (także wynikających ze zmian wprowadzonych w trakcie trwania umowy), w tym wyposażenia w stosowną przeglądarkę, ponosi Klient.
 11. Producent zastrzega sobie prawo umieszczania w Oprogramowaniu i jego poszczególnych modułach materiałów promocyjnych, materiałów informacyjnych, kampanii reklamowych, w dozwolonej prawem formie według swojego wyboru, na co Klient wyraża zgodę. Klient wyraża zgodę na przekazywanie reklamodawcom informacji statystycznych związanych z odbiorem reklam.

§ 3. Sposób płatności

 1. Wynagrodzenie zostaje określone w Ofercie potwierdzonej następnie Zamówieniem.
 2. Rozliczenia zobowiązań Klienta względem Producenta odbywać się będą w Okresach rozliczeniowych.
 3. Klient uiszcza opłatę licencyjną za korzystanie z Oprogramowania. Opłata licencyjna jest ryczałtowa i pobierana jest w pierwszym Okresie rozliczeniowym. W przypadku świadczenia przez Producenta usług w drugim roku i kolejnych latach w związku z przedłużeniem umowy o kolejne Okresy rozliczeniowe lub w związku z domówieniem kolejnych modułów Oprogramowania na podstawie Zamówienia, w tym w formie licencji lub SaaS, Producent pobiera odrębne wynagrodzenie. W takim przypadku wynagrodzenie obejmuje aktualizacje Oprogramowania lub domówienia na określone moduły/funkcjonalności i jest liczone na podstawie Zamówienia, wg. aktualnych cen Producenta.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia na moduł „Powiadomienia SMS” wynagrodzenie Producenta i zasady rozliczeń określa Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych drEryk zamieszczony na stronie internetowej Producenta w zakładce Regulaminy.
 5. Wynagrodzenie Producenta podane jest w kwotach netto i zostanie podwyższone o stawkę podatku VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 6. Producent wystawia fakturę VAT niezwłocznie po złożeniu przez Klienta Zamówienia lub z chwilą automatycznego przedłużenia umowy na warunkach określonych w § 1 ust. 6 i § 2 ust. 8 niniejszych OWU.
 7. Klient zobowiązany jest do zapłaty Wynagrodzenia w terminie wskazanym na fakturze – nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia wystawienia faktury VAT przez Producenta, na rachunek bankowy wskazany w jej treści. Za dzień płatności Strony uważają dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Producenta.
 8. Strony oświadczają, iż akceptują wystawianie i odbiór faktur drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106 n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na swoje dane kontaktowe podane w treści Zamówienia lub przekazane w inny sposób.

§ 4. Dane osobowe

 

g)

 1. Klient oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych (w tym danych pacjentów i personelu medycznego) wprowadzanych do Oprogramowania, w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO.
 2. Klient, jako Administrator, na podstawie art. 28 RODO powierza Producentowi, jako podmiotowi przetwarzającemu (art. 4 pkt 8) RODO), dane osobowe na zasadach określonych niniejszymi OWU.
 3. Producent przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe pacjentów, gromadzone i przetwarzane przez Klienta – jako ich Administratora objęte są szczególną ochroną, wynikającą z przepisów prawa, w tym RODO, a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Producent zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z OWU, Dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym stosować odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania.
 4. Powierzenie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych: dane osobowe pacjentów oraz dane osobowe personelu medycznego Klienta.
 5. Zakres danych osobowych powierzonych Producentowi do przetwarzania obejmuje:
  a) dane pacjentów Klienta: dane o stanie zdrowia, obejmujące osobiste numery identyfikacyjne (w tym numer PESEL), dane o dokumencie potwierdzającym tożsamość, numer kartoteki medycznej, nazwisko i imię, nazwisko panieńskie, datę i miejsce urodzenia, płeć, stan cywilny, grupa krwi, dane opiekuna prawnego (w tym stopień pokrewieństwa), obywatelstwo, upoważnienia i oświadczenia, dane adresowe (w tym adres przebywania poza Polską, adres do korespondencji itp.) i inne dane kontaktowe (nr telefonu, adres e –mail), dane o zawodzie i zatrudnieniu, dane płatnika składek, dane dotyczące poziomu i przebiegu wykształcenia, dane dotyczące niepełnosprawności, dane o ubezpieczeniu i uprawnieniach do świadczeń, status uchodźcy, narodowość, specjalizacje, informacja o sprzeciwie zawartym w centralnym rejestrze sprzeciwów, dane dotyczące członków rodziny oraz dane o: stanie zdrowia, zdarzeniach medycznych, udzielonych poradach i wizytach, wydanej, gromadzonej i prowadzonej dokumentacji, zleconych świadczeniach, badaniach i wynikach i inne niezbędne dane gromadzone w dokumentacji pacjenta.
  b) dane personelu medycznego Klienta: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, datę i miejsce urodzenia, płeć, stan cywilny, obywatelstwo, dane identyfikacyjne (w tym numer PESEL), dane o dokumencie potwierdzającym tożsamość, dane adresowe (w tym adres przebywania poza Polską, adres do korespondencji itp.)i inne dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail itp.), dane o zawodzie i zatrudnieniu, dane płatników składek, dane dotyczące poziomu i przebiegu wykształcenia, dane dotyczące niepełnosprawności, dane o ubezpieczeniu i uprawnieniach do świadczeń, status uchodźcy, specjalizacje, dane dotyczące członków rodziny, informacje o warunkach zamieszkania i pracy. Zakres powierzanych danych wskazanych powyżej zależy od specyfiki Klienta w zakresie prowadzenia działalności leczniczej i specjalizacji. Zakres może zostać w każdym momencie rozszerzony np. ze względu na rozwój modułów Oprogramowania wymagających podania danych osobowych w szerszym zakresie, lub może zostać ograniczony przez Administratora, przy czym w przypadku ograniczenia Producent zastrzega, że może mieć to wpływ na możliwość korzystania z Oprogramowania. Zmiana zakresu powierzenia przetwarzania nie wymaga formy pisemnej. Ograniczenie lub rozszerzenie zakresu Klient dokonuje poprzez wprowadzenie nowego zakresu danych do Oprogramowania, a w przypadku braku sprzeciwu Producenta na takie powierzenie w ciągu 7 dni, licząc od dokonania zmiany przez Administratora, przyjmuje się, że Producent zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
 6. Zakres powierzanych danych wskazanych powyżej zależy od specyfiki Klienta w zakresie prowadzenia działalności leczniczej i specjalizacji. Zakres może zostać w każdym momencie rozszerzony np. ze względu na rozwój modułów Oprogramowania wymagających podania danych osobowych w szerszym zakresie, lub może zostać ograniczony przez Administratora, przy czym w przypadku ograniczenia Producent zastrzega, że może mieć to wpływ na możliwość korzystania z Oprogramowania. Zmiana zakresu powierzenia przetwarzania nie wymaga formy pisemnej. Ograniczenie lub rozszerzenie zakresu Klient dokonuje poprzez wprowadzenie nowego zakresu danych do Oprogramowania, a w przypadku braku sprzeciwu Producenta na takie powierzenie w ciągu 7 dni, licząc od dokonania zmiany przez Administratora, przyjmuje się, że Producent zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
 7. Powierzone Producentowi dane osobowe będą przez niego przetwarzane w zakresie i celu realizacji OWU, Zamówienia i prawidłowego korzystania z Oprogramowania, w szczególności świadczenia usługi Wsparcia Technicznego oraz dodatkowych usług/modułów Oprogramowania obejmujących nowe funkcjonalności wykupione przez Klienta, a także w celu wykonania przez Producenta ciążących na nim obowiązków prawnych (m.in. wystawianie i przechowywanie faktur VAT, rozpatrywanie reklamacji) ustalania, windykacji roszczeń, obrony i dochodzenia roszczeń, prowadzenia statystyk i tworzenia modeli statystycznych bazujących na zanonimizowanych danych, prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług oraz kampanii reklamowych, o których mowa w § 2 ust. 12, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy czym na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, na podstawie i w granicach określonych przepisami RODO.
 8. Producent uzyskiwać będzie dostęp do danych osobowych poprzez fizyczny dostęp do Oprogramowania ulokowanego na serwerze Klienta, przy czym zdalny dostęp inicjowany jest przez Klienta (kierownika medycznego, opiekuna infrastruktury informatycznej Klienta lub inną osobę upoważnioną przez Klienta). Dostęp odbywa się poprzez zdalne połączenie (zdalna pomoc), przekazanie Producentowi wykonanych przez Klienta kopii powierzanych danych na elektronicznych nośnikach informacji, pocztą elektroniczną lub na serwerze FTP udostępnionym Klientowi przez Producenta lub poprzez wykonywanie przez Producenta – w razie zaistnienia takiej konieczności na żądanie Klienta – kopii powierzanych danych na elektronicznych nośnikach informacji (kopie powierzonych danych osobowych zapisane na nośnikach informacji powinny być zabezpieczane za pomocą środków kryptograficznej ochrony danych).
 9. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie również ich przetwarzanie na serwerach Producenta w przypadku, gdy Klient wykupił usługę której prawidłowa realizacja wiąże się z przekazaniem Producentowi danych osobowych.
 10. W celu zabezpieczenia danych osobowych powierzonych przez Klienta, Producent zobowiązuje się podjąć środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych spełniało wymogi przepisów krajowych i unijnych, w tym art. 32 – 36 RODO, a także OWU i Zamówienia. W wykonaniu w/w zobowiązania Producent, zobowiązuje się w szczególności:
  a) przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poleceniami Klienta jako Administratora, a przy tym w sposób zgodny z OWU i Zamówieniem.
  b) przetwarzać dane osobowe tylko na wyraźne polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące przepisy prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej. W sytuacji, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający wynika z przepisów prawa, podmiot przetwarzający przed rozpoczęciem przetwarzania informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, wykorzystując dane kontaktowe Administratora, chyba że przepisy prawa zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,
  c) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów krajowych i unijnych,
  d) udzielać dostępu do danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Producenta upoważnienie do ich przetwarzania, a także by każda osoba działająca z upoważnienia Producenta, mająca dostęp do takich danych osobowych, przetwarzała je zgodnie z przekazanymi poleceniami Administratora,
  e) zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia (art. 28 ust.3 pkt. b RODO), chyba że są to osoby podlegające odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
  f) niezwłocznie informować Klienta o jakimkolwiek postępowaniu, w tym administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Producenta lub o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Producenta oraz o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Producenta, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy, a także o skargach osób, których dane dotyczą, związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych,
  g) po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych zgłosić je Klientowi w terminach przewidzianych przepisami RODO oraz usunąć stwierdzone naruszenia,
  h) umożliwiać Klientowi przeprowadzenie kontroli przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 ust. 3 pkt. h RODO, pod warunkiem, że kontrola odbywać się będzie w Dni Robocze, w godzinach 8.00-16.00 i po zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli z 7 – dniowym uprzedzeniem,
  i) udostępnić Klientowi wszystkie niezbędne informacje, o których mowa w art. 28 RODO.
  j) realizować pozostałe niewymienione obowiązki, a wynikające z obowiązujących przepisów, w tym RODO.
 11. Producent zobowiązuje się nie powierzać do dalszego przetwarzania danych osobowych innym podmiotom niż świadczącym na rzecz Producenta usługi informatyczne (w tym w zakresie infrastruktury), hostingowe, kolokacji, cloud computing, audytowe, księgowe, prawne, doradcze, podatkowe i rachunkowe lub innych niż współpracujący z Producentem i Klientem Partner, o którym Partner jest informowany w ramach czynności związanych z wdrożeniem Oprogramowania. Podmiot przetwarzający informuje, z wykorzystaniem danych kontaktowych Klienta, o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Klient jako Administrator zastrzega sobie prawo wyrażenia sprzeciwu wobec zmian wskazanych przez Producenta, przy czym taki sprzeciw Klienta jest dokonywany drogą elektroniczną na dane kontaktowe Producenta. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia uznaje się, że Klient nie wyraził sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 12. Producent oświadcza ponadto, że inny podmiot przetwarzający, z którego usług zamierza korzystać przy przetwarzaniu danych osobowych, będzie dawał te same gwarancje jak Producent, a Producent ponosi pełną odpowiedzialność za wywiązanie się z ciążących na takim podmiocie obowiązków.
 13. Producent będzie przetwarzać dane osobowe na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Producent zobowiązuje się nie przekazywać powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego, inaczej niż na pisemne polecenie Klienta, chyba że obowiązek taki nakłada na Producenta prawo UE lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Producent (w takim przypadku przez rozpoczęciem przetwarzania Producent informuje Klienta o takim obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielenia tego rodzaju informacji z uwagi na ważny interes publiczny).
 14. W terminie do 14 dni po zakończeniu współpracy pomiędzy Producentem a Klientem, Producent – zależnie od decyzji Klienta –usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa (w tym wszelkie ich istniejące kopie, chyba że obowiązujące przepisy prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej nakazują mu dalsze przechowywanie danych osobowych.
 15. Jeżeli Producent nie może usunąć danych osobowych w wyznaczonym przez Klienta terminie, ze względu na obowiązujące przepisy prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej, które nakazują mu przechowywanie tych danych osobowych, informuje o tym Klienta. Informacja powinna zawierać zakres, rodzaj i podstawę prawną dalszego przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie Producent oświadcza, że w takiej sytuacji zapewnia należytą ochronę danych osobowych, w tym podejmuje środki ochrony Danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
 16. Wejście w życie niniejszych OWU stanowi udokumentowane polecenie Klienta do przetwarzania przez Producenta danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a) RODO.
 17. Klient oświadcza, że jest świadomy ciążącego na nim obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów RODO wobec osób, których dane osobowe powierza Producentowi, w związku z korzystaniem z Oprogramowania oraz, że zrealizuje ten obowiązek.
 18. Pozostałe informacje dot. przetwarzania danych osobowych przez Producenta znajdują się na stronie internetowej http://dreryk.pl w zakładce „Dane osobowe”.
 19. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

§ 5. Poufność

 1. Każda ze Stron Umowy zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych drugiej Strony, o których dowiedziała się w toku negocjowania Zamówienia lub w związku
  z korzystaniem z Oprogramowania na podstawie niniejszych OWU.
 2. Informację poufną każdej ze Stron stanowią w szczególności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa każdej z nich w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym: informacje finansowo – księgowe którejkolwiek ze Stron, informacje dotyczące rozwiązań technicznych, w tym algorytmów zastosowanych w Oprogramowaniu, wykorzystywanych metod programistycznych, rozwiązań technicznych i biznesowych zastosowanych w funkcjonalnościach Oprogramowania, kody źródłowe Oprogramowania, wszelkie know – how o charakterze technicznym, kadrowe dotyczące zasad zatrudniania i wynagradzania, sposoby zabezpieczeń danych osobowych, jak również treść danych i informacji przetwarzanych w systemach informatycznych należących do którejkolwiek ze Stron.
 3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim oraz nieujawniania Informacji Poufnych, a także do niewykorzystywania Informacji Poufnych we własnej działalności w szerszym zakresie niż jest to uzasadnione wykonaniem Zamówienia, OWU oraz korzystaniem z Oprogramowania.
 4. Zobowiązanie dotyczące zachowania poufności nie odnosi się do informacji, które: (a) są lub staną się powszechnie znane bez winy lub zaniedbania Strony, która je otrzymała, (b) były w zgodnym z prawem posiadaniu drugiej Strony przed ich ujawnieniem i nie zostały uzyskane przez drugą stronę w sposób bezpośredni lub pośredni od ujawniającej Strony, (c) zostały zgodnie z prawem ujawnione drugiej Stronie przez trzecią stronę bez obowiązku zachowania poufności lub na żądanie uprawnionego organu np. sądu, organu ścigania, organu administracji publicznej.
 5. Nie stanowi naruszenia postanowień OWU, z zastrzeżeniem szczególnej ochrony danych osobowych przekazanie niezbędnych danych stanowiących Informację Poufną osobom zobowiązanym do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnej tj. doradcom finansowym, prawnym i technicznym, audytorom, upoważnionym pracownikom i współpracownikom uczestniczącym w realizacji umowy, w zakresie w jakim posiadanie tej Informacji Poufnej jest uzasadnione świadczeniem usług na rzecz Strony. Za działania tych osób w zakresie zachowania poufności, Strona przekazująca Informację Poufną do w/w osób odpowiada jak za działania własne.
 6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że treść Zamówienia, jak i rozwiązania techniczne zastosowane w Oprogramowaniu stanowią Informację Poufną.
 7. Obowiązek zachowania w poufności trwa przez okres korzystania z Oprogramowania na podstawie Zamówienia i OWU oraz w okresie 5 lat licząc od jej rozwiązania lub zakończenia w inny sposób.
 8. Strony ustalają, ze każda ze Stron może w każdym czasie zażądać zwrotu jakichkolwiek lub wszelkich ujawnionych Informacji Poufnych wraz z odpowiednimi materiałami, dokumentami i nośnikami oraz zakazać ich dalszego wykorzystywania.
 9. W przypadku naruszenia przez Stronę obowiązku nieujawniania Informacji Poufnych, będzie ona zobowiązana do zapłaty drugiej Stronie kary umownej w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek takiego naruszenia. Niezależnie od zastrzeżonej kary umownej dana Strona jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody.

§ 6. Okres obowiązywania umowy i rozwiązanie

 1. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 6 [Postanowienia Ogólne] i § 2 ust. 8 [Warunki korzystania z Oprogramowania] niniejszych OWU, umowa licencji zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron za porozumieniem zawartym przez Strony w formie dokumentowej (podpisany skan) lub pisemnej.
 3. Producent uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia Klienta w płatności Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 OWU.
 4. W przypadku funkcjonalności Oprogramowania instalowanych przez Klienta lokalnie na własnej infrastrukturze, wypowiedzenie Umowy nie pociąga za sobą wygaśnięcia wszelkich licencji udzielonych przez Producenta w czasie jej obowiązywania. Licencje, o których mowa powyżej, są udzielane na czas nieoznaczony, a Klient ma dostęp do Oprogramowania i zgromadzonych w nim danych i baz danych pacjentów. Z datą rozwiązania umowy wygasa jedynie usługa Wsparcie Techniczne i aktualizacje Oprogramowania. Producent zaprzestaje świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 6 i § 2 ust. 8 niniejszych OWU.
 5. Klient ma prawo rozwiązać każde, poszczególne zobowiązanie zaciągnięte przez Strony i potwierdzone w złożonym Zamówieniu za wypowiedzeniem dokonanym w formie pisemnej lub w formie dokumentowej (podpisany skan). Okres wypowiedzenia wynosi jeden (1) miesiąc ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Klient składa najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed końcem Okresu Rozliczeniowego. Dotyczy to także wypowiedzenia każdej, poszczególnej licencji obejmującej Oprogramowanie. Z datą rozwiązania danego Zamówienia, bądź jego części wygasa usługa Wsparcie Techniczne i aktualizacje świadczone względem tej części Zamówienia na Oprogramowanie, która uległa rozwiązaniu.

§ 7. Wsparcie techniczne

 1. Wsparcie Techniczne jest to wsparcie, za pomocą sieci Internet lub telefoniczne, w zakresie usuwania błędów Oprogramowania lub zakłóceń w jego funkcjonowaniu, jeśli błędy lub brak prawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania wynikają z winy Producenta.
 2. Warunkiem korzystania z usługi Wsparcia Technicznego jest posiadanie przez Klienta Oprogramowania oraz urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych, dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie, posiadanie adresu poczty elektronicznej. Aktualne wymogi techniczne niezbędne do korzystania z usługi Wsparcia Technicznego są podane na stronie internetowej Producenta.
 3. Świadczenie usług Wsparcia Technicznego odbywa się w ramach wynagrodzenia za aktualizację Oprogramowania, z zastrzeżeniem § 1 ust. 6 OWU.
 4. Wysokość opłaty z tytułu świadczenia usług Wsparcia Technicznego określa Zamówienie na Oprogramowanie oraz faktura VAT wystawiona przez Producenta.
 5. Usługi Wsparcia Technicznego, za zgodą Klienta, mogą być świadczone przez Producenta z wykorzystaniem narzędzi zdalnego dostępu do komputera Klienta.
 6. Wsparcie Techniczne jest ograniczone do Oprogramowania udostępnionego Klientowi przez Producenta. Usługi Wsparcia Technicznego nie obejmują sprzętu komputerowego oraz zainstalowanego na nim oprogramowania udostępnianego Klientowi przez inne podmioty, w tym systemów lub usług udostępnionych Klientowi przez NFZ.
 7. Producent nie jest zobowiązany do usuwania błędów Oprogramowania lub zakłóceń w jego funkcjonowaniu, jeśli wynikają one z działań Klienta, w tym w szczególności z jakiejkolwiek próby ingerencji Klienta w Oprogramowanie, do których Klient nie został wyraźnie upoważniony przez Producenta w ramach świadczenia usług Wsparcia Technicznego, bądź w Dokumentacji Oprogramowania.
 8. Wszelkie czynności Wsparcia Technicznego w zakresie wykraczającym poza wskazanym w ust. 6 zdanie pierwsze, Producent świadczy za dodatkowym wynagrodzeniem, na podstawie odrębnego zlecenia Klienta, zgodnie z udostępnionym Klientowi cennikiem. W takim przypadku konsultant Wsparcia Technicznego kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem adresu e-mail, z którego usługa została zamówiona. Wycena usługi nie znajdującej się w cenniku, odbywa się na podstawie czasu koniecznego do zrealizowania danej usługi, oszacowanego przez zespół bazodanowy.
 9. Realizacja usługi odbywa się po przesłaniu przez Klienta akceptacji kosztów na adres e-mail Wsparcia Technicznego: wsparciegabinet@dreryk.pl.
 10. Dane kontaktowe dotyczące świadczenia usług Wsparcia Technicznego przez konsultantów Producent udostępnia na stronie internetowej.
 11. Klient dokonuje zgłoszenia błędu/zakłócenia w funkcjonowaniu Oprogramowania konsultantowi Wsparcia Technicznego. Każde zgłoszenie Klienta zostaje poddane analizie merytorycznej i praktycznej przez konsultanta Wsparcia Technicznego.
 12. Zgłoszenia Klient dokonuje na adres e – mail: wsparciegabinet@dreryk.pl lub numer telefonu Wsparcia Technicznego wskazany na stronie internetowej Producenta dreryk.pl
 13. Zgłaszając błąd/zakłócenie Klient powinien: podać swój indywidualny numer Klienta, mieć dostęp do komputera z zainstalowanym Oprogramowaniem drEryk, opisać w jaki sposób korzystał z Oprogramowania drEryk w chwili wystąpienia błędu/zakłócenia, podać możliwie najbardziej dokładny opis błędu/zakłócenia, w szczególności sekwencję czynności prowadzących do jego wystąpienia, przekazać informację dot. infrastruktury technicznej na jakiej zainstalowane jest Oprogramowanie drEryk.
 14. Konsultant Wsparcia Technicznego rejestruje zgłoszenie Klienta nadając zgłoszeniu indywidualny numer referencyjny, odpowiedni priorytet oraz informuje Klienta o numerze zgłoszenia.
 15. Po wykonaniu usługi, konsultant Wsparcia Technicznego przesyła Klientowi informację o realizacji zgłoszenia na wskazany przez Klienta adres e – mail.
 16. Klient jest na bieżąco informowany o aktualnościach oprogramowania za pośrednictwem adresu email podanego Producentowi w ramach realizacji umowy.
 17. Producent zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia Klientowi dostępu do Usług Wsparcia Technicznego i aktualizacji w przypadkach stwierdzenia naruszenia przez Klienta warunków umowy lub przepisów prawa polskiego, a także w przypadku stwierdzenia działania na szkodę Producenta. Zawieszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie zwalnia Klienta z obowiązku uiszczania płatności wynikających z umowy.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Odpowiedzialność Producenta z tytułu nienależytego wykonania umowy ograniczona jest do wartości Wynagrodzenia za dany rok świadczenia usługi na zasadach określonych w § 3 niniejszych OWU.
 2. Przy tworzeniu Oprogramowania dołożono wszelkich starań, aby działało ono poprawnie. Z uwagi jednak na złożony charakter produktów informatycznych Producent nie odpowiada wobec Klienta bądź jego pacjentów za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem z Oprogramowania lub jego obsługą, w tym szkody pośrednie, z wyjątkiem szkody wywołanej z winy umyślnej.
 3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki w funkcjonowaniu Oprogramowania lub jego modułów i ich skutki wywołane przez działania lub zaniechania Klienta, względnie przez podmioty lub czynniki trzecie, w szczególności przez pochodzące od podmiotów trzecich systemów informatycznych nieadministrowanych przez Producenta (np. platforma P1) a niezbędnych dla udostępnienia i prawidłowego działania Oprogramowania lub jego modułu.
 4. Klient podaje Producentowi adres poczty elektronicznej Klienta służący celom przesyłania Zamówień oraz powiadomień związanych z umową. Klient potwierdza niniejszym, że korespondencja wysyłana z podanego adresu mailowego stanowi jego oświadczenie woli. Wskazany wyżej adres e-mail może zostać przez Klienta zmieniony w każdej chwili, przy czym wymaga to uprzedniego powiadomienia Producenta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@dreryk.pl Zmiana staje się skuteczna po upływie 5 dni roboczych, chyba że Producent wcześniej prześle Klientowi potwierdzenie na nowy adres e-mail. Do chwili, kiedy zmiana stanie się skuteczna, wszelka korespondencja prowadzona przy użyciu poprzedniego adresu Klienta pozostaje wiążąca dla Stron. Wszelkie powiadomienia związane
  z umową przeznaczone dla Klienta, mogą być dokonywane w formie wiadomości elektronicznej skierowanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku zakupienia przez Klienta niektórych modułów Klient zobowiązuje się do zapoznania się
  z treścią regulaminów zamieszczanych przez Producenta na stronie internetowej w zakładce „Regulaminy” (np. regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) o czym jest informowany. Składając Zamówienie na taki moduł Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i go akceptuje – wówczas taki regulamin będzie stanowił integralną część niniejszych OWU z chwilą złożenia Zamówienia.
 6. Producent uprawniony jest do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inny podmiot, o czym zobowiązany jest pisemnie powiadomić Klienta. Przeniesienie takie nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy i nie stanowi wypowiedzenia tej umowy.
 7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść danych przechowywanych w Oprogramowaniu
  w tym w szczególności za ich zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia usług dot. korzystania z Oprogramowania należy składać w formie pisemnej, na adres Spółki: drEryk. S.A. ul. ul. Ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków lub elektronicznej biuro@dreryk.pl z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Klienta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Producenta. O decyzji w przedmiocie reklamacji Producent niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.
 9. Niewykonanie przez którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań wynikających z OWU lub opóźnienie w ich wykonaniu nie będzie stanowiło naruszenia umowy, jeżeli i tak długo, jak to wynika ze zdarzenia o charakterze siły wyższej, włączając w to w szczególności pożar, powódź, katastrofy naturalne, działania o charakterze militarnym, działania organów państwa i służb mundurowych, wymagania organu regulacyjnego, stan zagrożenia epidemicznego, epidemia bądź jakiekolwiek inne nieprzewidywalne przeszkody, których Strona nie jest w stanie przezwyciężyć przy podjęciu rozsądnych wysiłków. Strona, której zdarzenie siły wyższej uniemożliwiło wykonanie zobowiązań wynikających z OWU, z chwilą powzięcia wiedzy o tym zdarzeniu, poinformuje o tym drugą Stronę tak szybko, jak to możliwe. Jeśli zdarzenie siły wyższej będzie trwało dłużej niż 3 miesiące, każda ze Stron będzie uprawniona do wypowiedzenia niniejszej umowy na piśmie ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga zachowania formy pisemnej,  z zastrzeżeniem § 8 ust. 12.
 10. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych niniejszymi OWU mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 11. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy licencyjnej będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Producenta.
 12. Wszelkie zmiany, uzupełnienia niniejszych OWU, jak też wypowiedzenie bądź rozwiązanie wymagają formy pisemnej lub dokumentowej.
 13. W przypadku zaprzestania wspierania przez Producenta Oprogramowania w formie instalowanej lokalnie na serwerach Klienta i wspierania wyłącznie Oprogramowania udostępnianego w formie usługi przez przeglądarkę internetową, Strony postanawiają, że umowa może ulec zmianie poprzez zaakceptowanie elektronicznie odpowiednich zapisów po zalogowaniu do Oprogramowania.
 14. Producent ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, adresów e-mail, strony www, innych danych identyfikacyjnych podanych w treści OWU lub na stronie internetowej Producenta poprzez przesłanie Klientowi informacji na podany przez niego adres, adres e-mail, w formie telefonicznej lub w Oprogramowaniu (wyboru sposobu przekazania informacji dokonuje Producent) na co Klient wyraża zgodę. W/w zmiany nie stanowią zmiany OWU ani Zamówienia.
 15. Producent zastrzega możliwość zmiany OWU lub wydania nowych ogólnych warunków umowy w trakcie trwania (obowiązywania) umowy. W szczególności w/w zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści OWU, bądź też Producent dokona zmian technologicznych związanych z rozwojem Oprogramowania, które nie zostały przewidziane w treści OWU. W takim przypadku Producent zainteresowany związaniem Klienta odpowiednio nowymi ogólnymi warunkami umowy lub zmienionym OWU powinien wysłać Klientowi ich treść na podany przez Klienta adres e- mail lub udostępnić tę treść do akceptacji w samym Oprogramowaniu lub powiadomić Klienta za pośrednictwem newslettera technicznego Producenta, na co najmniej 14 dni przed wejściem planowanych zmian OWU w życie (o zachowaniu tego terminu decyduje data wysłania, a nie doręczenia Klientowi). Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia w/w zmienionych lub nowych ogólnych warunków umowy Klient nie dokona wypowiedzenia umowy, odpowiednio nowe ogólne warunki umowy lub zmienione OWU będą go wiązać po upływie w/w terminu do złożenia wypowiedzenia, nie wcześniej jednak niż z datą ich wejścia w życie. W przypadku niezachowania powyższego trybu przez Producenta, nowe ogólne warunki umowy ani zmienione OWU nie będą miały zastosowania do Klienta – będą go wiązać dotychczasowe OWU. Zmiany określone w treści OWU opisane jako niestanowiące zmiany OWU (lub Zamówienia) analogicznie nie wymagają zastosowania trybu określonego w zdaniu poprzedzającym i nie uprawniają Klienta do rozwiązania Umowy w opisanym wyżej trybie.
 16. Niniejsze OWU nie znajdują zastosowania do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 17. OWU wchodzą w życie z dniem 15 listopada 2023 r.

 

Zespół drEryk
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”