eWUŚ

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

 
Sprawdź online

eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ. Na bieżąco informujący świadczeniodawców o uprawnieniach pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, oparty o prowadzony przez NFZ Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU).

Od 1 styczna 2013 r. każdy udający się do lekarza będzie mógł zweryfikować swoje uprawnienia do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów poświadczających te uprawnienia.  Do weryfikacji wystarczy jedynie dostęp do Internetu, numer PESEL pacjenta oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

System eWUŚ jest zgodny z założeniem Ministerstwa Zdrowia i obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 133.883 z póź. zm.), przeznaczony do weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców tylko przez uprawnionych świadczeniodawców oraz lekarzy. Dlatego dostęp do systemu jest ograniczony tylko dla tej grupy. Korzystanie z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców przez świadczeniodawców oraz lekarzy posiadających umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych jest możliwe dopiero po wydaniu przez Fundusz upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ na podstawie elektronicznego wniosku sporządzonego przez podmiot.