Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez drEryk Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wadowickiej 6, 30 – 415 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000680603, numer NIP: 5130250146 (dalej: Spółka).
2. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin określa zasady:
a) świadczenia przez Spółkę usług Asysty technicznej,
b) przesyłania bezpłatnego newslettera; newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Spółki, w szczególności dotyczące oferowanych przez Spółkę produktów i usług.
3. Informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną stanowi Załącznik nr 1, który jest integralną częścią Regulaminu.
4. Spółka udostępnia Regulamin nieodpłatnie na stronie internetowej https://dreryk.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług, o których mowa w pkt 2 a) i b) powyżej.

II. ASYSTA TECHNICZNA
1. Asysta techniczna jest to wsparcie techniczne, za pomocą sieci Internet lub telefoniczne, w zakresie usuwania błędów oprogramowania drEryk (dalej: Oprogramowanie) lub zakłóceń w jego funkcjonowaniu, jeśli błędy lub brak prawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania wynikają z winy Spółki.
2. Warunkiem korzystania z usługi Asysty technicznej jest posiadanie przez Użytkownika Oprogramowania oraz urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych, spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
a) Procesor: Intel Pentium 4 2GHz*,
b) Pamięć RAM: 2 GB,
c) Ilość wolnego miejsca na dysku: 400 MB,
d) karta sieciowa,
e) karta graficzna obsługująca rozdzielczość: 1440-900 ,
f) system operacyjny: Windows 8,1 Professional /Windows 10 Professional/ Windows Server 2012
g) dostęp do sieci Internet,
h) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie,
i) posiadanie adresu poczty elektronicznej.
3. Świadczenie usług Asysty technicznej odbywa się odpłatnie. Wysokość opłaty z tytułu świadczenia usług Asysty technicznej określona jest w zamówieniu na Oprogramowanie oraz fakturze VAT wystawionej przez Spółkę.
4. Usługi Asysty Technicznej, za zgodą Użytkownika, mogą być świadczone przez Spółkę z wykorzystaniem narzędzi zdalnego dostępu do komputera Użytkownika.
5. Asysta techniczna jest ograniczona do Oprogramowania drEryk udostępnionego Użytkownikowi. Usługi Asysty technicznej nie obejmują sprzętu komputerowego oraz zainstalowanego na nim oprogramowania udostępnianego Użytkownikowi przez inne podmioty.
6. Spółka nie jest zobowiązana do usuwania błędów Oprogramowania lub zakłóceń w jego funkcjonowaniu, jeśli wynikają one z działań Użytkownika, w tym w szczególności z jakiejkolwiek próby ingerencji Użytkownika w Oprogramowanie, do których Użytkownik nie został wyraźnie upoważniony przez Spółkę w ramach świadczenia usług Asysty technicznej, bądź w dokumentacji Oprogramowania.
7. Dane kontaktowe, harmonogram pracy oraz informacje o godzinach świadczenia usług Asysty technicznej przez konsultantów Spółka udostępnia na stronie internetowej https://dreryk.pl/kontakt/asysta-techniczna/.
8. Użytkownik dokonuje zgłoszenia błędu/zakłócenia w funkcjonowaniu Oprogramowania konsultantowi Asysty technicznej.
9. Zgłoszenia Użytkownik dokonuje na adres e – mail: serwis@dreryk.pl lub pod numer telefonu wskazany na stronie internetowej https://dreryk.pl/kontakt/asysta-techniczna/.
10. Zgłaszając błąd/zakłócenie Użytkownik powinien:
 podać swój indywidualny numer Użytkownika,
 mieć dostęp do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem drEryk,
 opisać w jaki sposób korzystał z oprogramowania drEryk w chwili wystąpienia błędu/zakłócenia,
 podać możliwie najbardziej dokładny opis błędu/zakłócenia, w szczególności sekwencję czynności prowadzących do jego wystąpienia,
 przekazać informację dot. infrastruktury technicznej na jakiej zainstalowane jest oprogramowanie drEryk.
11. Konsultant Asysty technicznej rejestruje zgłoszenie Użytkownika nadając zgłoszeniu indywidualny numer referencyjny, odpowiedni priorytet oraz informuje Użytkownika o zakładanym czasie reakcji na zgłoszenie.
12. Po wykonaniu usługi, konsultant Asysty technicznej przesyła Użytkownikowi informację o realizacji zgłoszenia na wskazany przez Użytkownika adres e – mail.

III. NEWSLETTER
1. Warunkiem korzystania z usługi newsletter jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych, spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie,
c) posiadanie adresu poczty elektronicznej.
2. Umowa o świadczenie usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „zamawiam newsletter” na podany przez Użytkownika adres e – mail.
3. Użytkownik może korzystać z usługi newsletter wyłącznie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem określonym w I pkt 2 lit. a,b Regulaminu.
4. Użytkownik nie może korzystać z usługi newsletter w celach sprzecznych z przepisami prawa. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z usługi w sposób naruszający poufność informacji lub integralność systemów i narzędzi informatycznych Spółki lub osób trzecich.
5. Użytkownik może w każdym czasie dokonać dezaktywacji usługi newsletter wysyłając wiadomość e- mail na adres biuro@dreryk.pl z prośbą o zaprzestanie świadczenia usługi. Spółka potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
6. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi newsletter.
7. Reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia usługi newsletter należy składać w formie pisemnej, na adres Spółki: DRERYK Sp. z o.o., ul. Wadowicka 6, 30 – 415 Kraków z dopiskiem „Reklamacja”.
8. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
9. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Spółka niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

III. DANE OSOBOWE
1. Informujemy, że dane Użytkownika przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych; RODO):
a) w celu dostarczenia Użytkownikowi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) w celu świadczenia usługi Asysty technicznej (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
c) w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub ze względu na jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO).
2. Administratorem danych Użytkownika jest: drEryk Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka nr 6, kod 30-415, poczta Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000680603.
3. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości dostarczenia newslettera.
4. Administrator, przy czym w granicach i zakresie określonym przepisami prawa powierza dane do dalszego przetwarzania spółkom z Grupy Silvermedia (tj. spółkom, w którym Silvermedia S. A. posiada większościowy pakiet udziałów lub akcji), doradcom księgowym, kadrowym, biznesowym, prawnym, strategicznym, podmiotom świadczącym usługi IT, usługi hostingu lub kolokacji.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.dreryk.pl .
2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.

Załącznik nr 1
Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną

drEryk Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wadowickiej 6, 30 – 415 Kraków (dalej: Spółka), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, pomimo stosowania przez Spółkę odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających infrastrukturę Spółki przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
Do zagrożeń związanych z korzystaniem z usług, w związku z wykorzystaniem sieci Internet należą, w szczególności:
a) złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
b) programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
c) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
d) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
e) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być przez Użytkownika stale aktualizowany.
Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także: włączona zapora sieciowa (ang. firewall), aktualizacja wszelkiego oprogramowania, nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, szyfrowanie transmisji danych, instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom), używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

Spółka zastrzega jednocześnie, że niniejszy Załącznik nie stanowi rekomendacji, a ma wyłącznie charakter informacyjny z uwagi na brak obiektywnej możliwości dokładnego określenia rodzajów zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że występowanie określonego rodzaju zagrożenia zależy od indywidualnego przypadku oraz sprzętu z którego korzysta Użytkownik w ramach świadczonych usług.


Regulamin do pobrania 

Komentarze (0)

Brak komentarzy :(
Bądz pierwszy który doda komentarz...