Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ericsson Sp. z o.o.

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady zamawiania Oprogramowania przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.drEryk.pl, obsługiwanej przez Ericsson Sp. z o.o. (dalej: Ericsson siedzibą w Warszawie ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000021012, kapitał zakładowy w wysokości 3 616 065,00 PLN, NIP 526-030-18-18, REGON 011056727. Regulamin został wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), przy czym łącznie z Umową ramową tworzy całość treści stosunku prawnego pomiędzy Klientem, a Ericsson Sp. z o.o.
 2. Klientami są podmioty będące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431. Kodeksu Cywilnego.
 3. Zamówienie – dokument przesłany przez Klienta, potwierdzający ustalenia dokonane między nim, a Ericsson, mające za przedmiot Oprogramowanie.
 4. Umowa ramowa – kontrakt określający ramowe zasady współpracy dotyczące zamawiania Oprogramowania, jak również warunki korzystania z takiego Oprogramowania. Umowa ramowa określa ponadto warunki korzystania z Oprogramowania, którego licencjobiorcą jest Klient w dniu jej wejścia w życie, o ile ma to miejsce.
 5. Oprogramowanie – oznacza program komputerowy, z którego Klient może korzystać na podstawie licencji udzielonej przez Ericsson. Warunki licencji oraz sposób udzielania licencji do Oprogramowania określa Umowa ramowa. Zakres licencji (moduły), uzgadniany będzie między Stronami i wskazany będzie każdorazowo w Zamówieniu.
 6. Informacja Zbiorcza – informacja wysyłana przez Ericsson Klientowi co najmniej raz w roku obowiązywania Umowy ramowej, w każdym razie przed dniem, w którym upływa 12 miesięcy licząc od dnia jej wejścia w życie. Informacja ta zawiera zestawienie aktualnie posiadanych przez Klienta modułów Oprogramowania oraz świadczonych wobec nich usług (Asysty Technicznej i aktualizacji) wraz z wynagrodzeniem za te usługi.
 7. Asysta Techniczna – jest to pomoc techniczna (zdalna i telefoniczna – bez konieczności wyjazdu do Klienta) w zakresie usuwania usterek Oprogramowania lub zakłóceń w jego funkcjonowaniu, jeśli usterki lub brak prawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania wynikają z winy Ericsson.
 8. Rodzaje i zakres usług, jakie świadczy Ericsson dostępne są na stronie internetowej www.drEryk.pl.
 9. Strony, celem zawarcia Umowy ramowej o której mowa w pkt. 4 obejmującej Oprogramowanie, podejmować będą negocjacje w rozumieniu art. 72 §1 Kodeksu Cywilnego. Uzgodnienie warunków Zamówienia, o którym mowa w pkt. 3, dokonywane będzie w toku ustaleń między Stronami, opartych o informacje Ericsson zawierające m. in. wyszczególnienie produktów informatycznych, tj. Oprogramowania ze wskazaniem w razie potrzeby jego stanowisk (modułów), świadczonych przez Ericsson usług aktualizacji bądź Asysty Technicznej, jak też wynagrodzenia przypadającego Ericsson oraz innych postanowień szczególnych.
 10. Niezwłocznie po dokonanych ustaleniach, Klient przesyłać będzie Ericsson Zamówienie, obejmujące całość uzgodnień dokonanych między nimi, na adres elektroniczny Ericsson podany w formularzu Zamówienia. Zamówienie wywoływać będzie skutki prawne z chwilą jego otrzymania przez Ericsson, pod warunkiem jego całkowitej zgodności z poczynionymi wcześniej ustaleniami. Otrzymanie takiego Zamówienia przez Ericsson oznacza dojście między Stronami do porozumienia, w rozumieniu art. 72 §1 Kodeksu Cywilnego i z chwilą jego otrzymania dochodzi między Stronami do zawarcia ważnego i wiążącego zobowiązania.
 11. Jeśli Zamówienie nie będzie zgodne z ustaleniami, Ericsson poinformuje o tym Klienta i Strony wyjaśnią rozbieżności w trybie roboczym, a następie Klient prześle Ericsson poprawne Zamówienie. W takim wypadku do zawarcia ważnego i wiążącego zobowiązania dochodzi z chwilą otrzymania przez Ericsson poprawnego Zamówienia.
 12. Podejmując negocjacje z Ericsson Klient akceptuje treść niniejszego Regulaminu. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na www.drEryk.pl oraz sporządzić jego wydruk.
 13. Klient składając Zamówienia oświadcza, że ma świadomość, co do konieczności zatwierdzenia wszystkich informacji podanych przez niego w trakcie składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.
 14. Korzystanie z Oprogramowania możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:
 15. a) Dla serwera:
 • Serwer do 2 użytkowników: – Procesor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5750 @ 2.00GHz, – Pamięć RAM: 4.00 GB, – Ilość wolnego miejsca na dysku: 20 GB (w zależności od rozmiaru bazy danych i częstotliwości robienia backup’u) – karta sieciowa – karta graficzna obsługująca rozdzielczość: 1024×768 – system operacyjny: Windows 7 Professional (zarówno 32 bit jak i 64 bit) / Windows 8 Professional / Windows Server 2012.
 • Serwer do 10-ciu użytkowników: km – Procesor: Intel(R) Core i5 CPU 2.50GHz, – Pamięć RAM: 8.00 GB, – Ilość wolnego miejsca na dysku: 50 GB (w zależności od rozmiaru bazy danych i częstotliwości robienia backup’u) – karta sieciowa – karta graficzna obsługująca rozdzielczość: 1024×768 – system operacyjny: Windows 7 Professional (zarówno 32 bit jak i 64 bit) / Windows 8 Professional / Windows Server 2012.
 • Serwer do 45-ciu użytkowników (Poprzez wiele połączeń RDP): – Procesor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 @ 2.50GHz, – Pamięć RAM: 64.0 GB, – Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 GB (w zależności od rozmiaru bazy danych i częstości robienia backup’u) – Konfiguracja dysku: 4 dyski w RAID-10: 7200rpm 6G SATA SFF 2.5-inch, – karta sieciowa, – karta graficzna obsługująca rozdzielczość: 1024×768, – system operacyjny: Windows Server 2012
 1. b) Dla Klienta – stacja robocza (komputer, „końcówka”):
 • Procesor: Intel Pentium 4 2GHz, – Pamięć RAM: 2 GB, – Ilość wolnego miejsca na dysku: 400 MB, – karta sieciowa – karta graficzna obsługująca rozdzielczość: 1024×768 – system operacyjny: Windows XP Professional SP3 / Windows 7 Professional (zarówno 32 bit jak i 64 bit) / Windows 8 Professional
 1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 02.101.926), jest Ericsson Sp. z o.o. Dane osobowe Klienta przetwarzane przez Ericsson są niezbędne dla nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.
 2. Klient w trakcie procesu składania Zamówienia poprzez wysłanie formularza wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Ericsson. Powierzone przez Klienta dane będą przetwarzane przez Ericsson na zasadach określonych w obowiązujących ustawach i rozporządzeniach z zachowaniem należytej staranności i najwyższego profesjonalizmu. Zakres danych osobowych zawartych w formularzu obejmuje dane wskazane w art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz dane wskazane w komparycji Umowy ramowej.
 3. Ericsson zapewnia za opłatą – Asystę Techniczną, o której mowa w pkt. 7 oraz aktualizację Oprogramowania (dostosowywanie Oprogramowania do obowiązujących przepisów prawa). Okres i sposób płatności za Asystę Techniczna i aktualizacje Oprogramowania uzgodniony zostanie przez Strony i potwierdzony następnie w Zamówieniu.
 4. Po upływie okresu na jaki Strony uzgodniły świadczenie przez Ericsson Asysty Technicznej i aktualizacji, abonament aktualizacji Oprogramowania i Asysty Technicznej jest płatny w cenie wskazanej w Informacji Zbiorczej, o której mowa w pkt. 6.
 5. Warunki świadczenia Asysty technicznej przez Ericsson określone zostały w dokumencie na stronie internetowej www.drEryk.pl. Klient oświadcza niniejszym, że zapoznał się z tymi warunkami, w pełni je akceptuje i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.
 6. W przypadku, gdy zamówione przez Klienta Oprogramowanie nie spełnia warunków określonych w Umowie ramowej, o której mowa w pkt. 4, Klient może złożyć reklamację.
 7. Klient powinien poinformować telefonicznie Asystę Techniczną o przedmiocie reklamacji. Ericsson rozpatruje niniejszą reklamację niezwłocznie.
 8. Ericsson – w ramach Asysty Technicznej jak też aktualizacji Oprogramowania – nie będzie zobowiązany do usuwania usterek Oprogramowania lub zakłóceń w jego funkcjonowaniu jeśli usterki lub brak prawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania wynikają z winy Klienta, w tym w szczególności z jakiejkolwiek próby ingerencji Klienta w Oprogramowanie, do których Klient nie został wyraźnie upoważniony w warunkach świadczenia Asysty Technicznej bądź w dokumentacji użytkowej.
 9. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Ericsson nie odpowiada za szkody powstałe w związku z zawarciem lub próbą zawarcia Umowy ramowej, bądź niemożnością użytkowania przez Klienta lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Klient przyjmuje do wiadomości, że wykorzystanie Oprogramowania dla celów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego jest zabronione i może stanowić podstawę do rozwiązania Umowy ramowej ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Ericsson zastrzega sobie prawo do umieszczenia reklam w Oprogramowaniu oraz nie bierze odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych w Oprogramowaniu drEryk. Odpowiedzialność za ich treść oraz za reklamowane produkty, w tym produkty lecznicze ponosi wyłącznie ich producent (podmiot odpowiedzialny).
 12. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.
 13. Ericsson zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie umieszczony na stronie www.drEryk.pl i z chwilą zamieszczenia jego postanowienia wiązać będą Klientów.
 14. Właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny w Warszawie – właściwy ze względu na siedzibę Ericsson.

 

  Regulamin drEryk (657)

Komentarze (0)

Brak komentarzy :(
Bądz pierwszy który doda komentarz...