Zmiany związane z RODO w drEryk

W związku z wejściem w życie dnia 25.05.2018 Unijnego Rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) wprowadzamy szereg zmian, które ułatwią dostosowanie pracy w placówce do jego wymogów.

 1. Z poziomu widoku danych osobowych pacjenta, umożliwiliśmy pełen wydruk i eksport danych osobowych gromadzonych w systemie.

Wybierając przycisk

Otrzymujemy dialog, w którym definiujemy, jaki zakres danych osobowych nas interesuje:

Takie dane można udostępnić uprawnionej osobie/instytucji do wglądu w postaci wydruku, elektronicznie np., jako podpisany PDF.

 1. W danych osobowych pacjenta wprowadzono możliwość podania informacji o źródle posiadanych danych.

Domyślnie ustawiamy „Pacjent”, w dialogu można wpisać jednak dowolny tekst.

Informacja ta jest przechowywana w aplikacji wraz z pełną historią zmian i widoczna na wydruku danych osobowych.

 1. W szczególnych przypadkach umożliwiono usunięcie danych pacjenta z aplikacji


Przez szczególne warunki należy tu rozumieć takie, kiedy dane osobowe zgromadzone w aplikacji nie są powiązane z żadnym dokumentem czy procesem medycznym.

Program sprawdza możliwość usunięcia danych, wyświetlając komunikat:

W przypadku, kiedy dane można usunąć, użytkownik jest proszony o podanie przyczyny usunięcia danych:

Wszystkie informacje o osobie i przyczynach usunięcia są archiwizowane w bazie danych drEryk.

 1. Wprowadzono możliwość wskazania osoby odbierającej receptę lub zlecenie na wyroby medyczne w przypadku tzw. „osób trzecich”.

W widokach recepty dostępnych z wizyty, w przypadku, kiedy użytkownik wybierze:

pojawi się dodatkowy przycisk „Wskaż osobę”, dzięki któremu może podać dane osoby, której wydana została recepta

Imię i nazwisko wskazanej osoby będzie widoczne na widoku recepty oraz w historii wizyt.

Analogiczny mechanizm jest dostępny z poziomu

 • powtórki recept
 • wystawiania zlecenia na wyroby medyczne z poziomu wizyty
 • powtórki zleceń na wyroby medyczne
 1. W konfiguracji zabezpieczeń definiowanych z poziomu kierownika medycznego wprowadzono dodatkowo możliwość wymuszania zmiany hasła przy pierwszej próbie logowania.


W przypadku, kiedy hasło nie zostało nadane przez osobę, do której należy konto tylko np. przez kierownika medycznego przy dodaniu nowego personelu lub w wyniku resetowania hasła, przy zaznaczonej powyższej opcji, użytkownik przy pierwszej próbie logowania będzie musiał wprowadzić nowe hasło.

W tym celu pojawi się dialog:

 1. Wprowadzono widok historii zmian w dodatkowych informacjach o pacjencie

 1. Wprowadzono możliwość generowania rejestru z informacją o udostępnionych danych pacjenta.

Podczas wydruku lub eksportu poniższych dokumentów:

 • Historii zdrowia i choroby
 • Karty profilaktycznego badania lekarskiego ucznia
 • Dokumentacji medycznej ucznia
 • Dokumentów w repozytorium
 • Wydruku danych osobowych

Rozbudowano możliwość wprowadzenia informacji na temat udostępnienia danych.

W podglądzie dokumentu pojawia się dodatkowy przycisk:

Uruchamia on dialog, w którym można wskazać, komu, na jakiej podstawie oraz w jaki sposób, udostępniono/lub odmówiono udostępnienia danego dokumentu.

Informacja ta jest archiwizowana w bazie danych aplikacji wraz danymi o zakresie udostępnionych danych:

 • Dla historii zdrowia i choroby – zgodnie z wybranymi opcjami, uwzględniając również informację o komórkach
 • Dla karty profilaktycznego badania lekarskiego ucznia – zgodnie z wybranymi opcjami, uwzględniając również informację o komórkach
 • Dla dokumentacji medycznej ucznia – zgodnie z wybranymi opcjami, uwzględniając również informację o komórkach
 • Dla wydruku danych osobowych – zgodnie z wybranymi opcjami
 • Dla dokumentów w repozytorium – rodzaj dokumentu, data utworzenia, wersja.

Automatycznie zapamiętujemy również informacje:

 • Kto udostępnił/odmówił udostępnienia dokumentacji
 • Datę udostępnienia /odmowy udostępnienia
 • Informacje o pacjencie, którego dotyczy dokumentacja

Aby wyżej wymienione dane zostały zapisane należy w podglądzie danego dokumentu wykonać poniższe operacje

1 – wybrać przycisk „Udostępniono”

2 – wprowadzić dane o udostępnieniu

3 – wyeksportować lub wydrukować dokument.

Zgromadzone przez aplikacje dane będą dostępne w module statystyk w nowej statystyce „Rejestr udostępnienia dokumentów”.

Statystyka umożliwia przegląd wszystkich informacji o udostępnieniu zgromadzonych w bazie danych – również starszych.

 1. Nowa statystyka „Personel – godziny logowania.” 

Nowa statystyka jest dostępna w module statystyk oraz zawiera poniższe informacje:

Wprowadzone zmiany będą udostępnione w wersji 6.31.0