Wróć
Aktualizacja 8.27 - dostępna - lekarz piszący raport
Aktualizacja

Aktualizacja 8.27 – dostępna

Aktualizacja 8.27 drEryk Gabinet – dostępna. Poznaj szczegóły

 • Wystawiaj eSkierowania do fizjoterapeuty z poziomu nowego okna – rozszerzenie możliwości wystawienia eSkierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne,
 • usprawnij swój kontakt z działem Wsparcia Technicznego – zmieniono widok dotychczasowego okna Zgłoś problem,
 • korzystaj z intuicyjnego procesu logowania do programu – wdrożono zapamiętywanie ostatnio wybranej roli oraz jednostki w momencie logowania do programu.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Aktualizacja 8.27 – dostępna. Lista wprowadzonych zmian

Realizacja wizyty

1. Rozszerzono funkcję wystawienia eSkierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Umożliwiliśmy wystawianie skierowania do fizjoterapeuty z poziomu nowego okna. W nowym oknie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne dodano możliwość oznaczenia skierowania jako pilne a także wybrania poradni specjalistyczne. Jest to warunkiem wymaganym, aby poprawnie wystawić skierowanie w formie elektronicznej.

W oknie Poradnie specjalistyczne automatycznie pojawia się lista poradni fizjoterapeutycznych. Jeżeli chcemy zobaczyć wszystkie możliwe poradnie zaznaczamy pole Pokaż wszystkie poradnie specjalistyczne:

Aby poprawnie wystawić eSkierowanie należy prawidłowo uzupełnić jego treść. Następnie wybieramy rozpoznanie oraz choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki istotne dla procesu rehabilitacji lub postępowania fizjoterapeutycznego.

W przypadku wystawienie skierowania w formie papierowej na dokumencie została dodana informacja o poradni specjalistycznej, do której wystawiono skierowanie oraz jeżeli wybrano oznaczenie Pilne w treści skierowania przekazujemy informację Cito.

Kiedy wystawimy skierowanie w wersji papierowej po powrocie do okna Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne przycisk Podpisz i wyślij do P1 jest nieaktywny, co uniemożliwia wystawienie skierowania w formie elektronicznej.

W oknie Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne dodano możliwość zapisania skierowania jako szablon. W tym celu po uzupełnieniu niezbędnych informacji wybieramy przycisk Zapisz, następnie wpisujemy nazwę szablonu, która będzie wyświetlana w oknie po prawej stronu widoku i zatwierdzamy nazwę przyciskiem Zatwierdź.

Aby skorzystać z dotychczas zapisanych szablonów wybieramy szablon z listy, następnie naciskamy przycisk Pobierz.

Umożliwiono także usuwanie obu typów skierowania – skierowania papierowego oraz eSkierowania. W tym celu wybieramy skierowanie, które chcemy usunąć i naciskamy przycisk Usuń. W przypadku anulowania eSkierowania koniecznym jest podpisanie dokumentu anulowania certyfikatem osobistym.

Ponadto, informacja o wystawionych skierowaniach oraz adnotacja z informacją o anulowaniu skierowania jest wyświetlana w oknie Historii wizyt pacjenta. W tym miejscu można także sprawdzić klucz dostępu wystawionego eSkierowania.

Informacja o wystawionym skierowaniu jest także przekazywana w treści druku zaleceń oraz na dokumencie Karty wizyty.

W przypadku wystawionego eSkierowania informacja o dokumencie wyświetla się także w oknie Repozytorium, gdzie możemy otworzyć dokument przekazany do P1.

2. Wprowadzono usprawnienia zaczytywania danych do karty zgonu.

W widoku Karty zgonu zdjęto automatyczne zaczytywanie informacji w polach – data i godzina zgonu a także data i godzina znalezienia zwłok. Pola po otwarciu dokumentu elektronicznej Karty Zgonu pozostają nieuzupełnione.

W polu Rozpoznanie oprócz kodu ICD10 dodano słowną informację na temat przynależnego do tego kodu rozpoznania.

Dotychczasowe pole Miejsce zgonu lub miejsce znalezienia zwłok rozdzielono na dwa osobne pola – Miejsce zgonu oraz Miejsce znalezienia zwłok (miejscowość).

W przypadku Pacjentów posiadających w danych osobowych inny niż numer PESEL dokument potwierdzający tożsamość dodano funkcję automatycznego zaczytywania danych o pozostałych dokumentach wraz z informacją o typie dokumentu oraz jego numerze identyfikacyjnym.

3. Zmodyfikowano komunikaty pojawiające się podczas zatwierdzania wizyt z rozpoznaniem U07.1 po 1.04.2022.

Zmieniono komunikat w momencie zatwierdzania wizyty, dla której wskazano główne rozpoznanie U07.1 przy realizacji wizyty na umowę Covid. Nowy komunikat: Od dnia 01.04.2022 świadczenia związane z leczeniem pacjentów z COVID-19 są rozliczane w ramach obowiązujących umów z NFZ. Czy chcesz dokonać zmiany komórki?

4. Dodano możliwość zdefiniowania słownika szpitali.

Na koncie Administratora dodano nowy słownik – Adresy szpitali.

Dodane do słownika wartości – nazwy szpitali wraz z podanymi adresami są dostępne w drukach – Skierowania do szpitala oraz Skierowania do szpitala psychiatrycznego. Aby dodać do skierowania wartość z wcześniej zdefiniowanego słownika wybieramy przycisk z trzema kropkami. Następnie zaznaczamy szpital, który chcemy dodać do skierowania i naciskamy przycisk Zatwierdź.

5. Zmodyfikowano okno wprowadzania produktów rozliczeniowych w Fizjoterapii.

Przy realizacji wizyt fizjoterapeutycznych dodano nowe okno umożliwiając wybranie produktów statystycznych a także automatyczne powiązanie ich z odpowiednimi produktami rozliczeniowymi, co jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia się z NFZ.

Po wybraniu produktu kontraktowego poniżej pojawia się lista produktów jednostkowych powiązanych z wybranym produktem kontraktowym. Za pomocą checkboxa oznaczamy produkty jednostkowe, które chcemy dodać do wizyty. Na podstawie wybranych produktów program zgodnie z algorytmem sugeruje zastosowanie prawidłowych produktów rozliczeniowych. Aby automatycznie zastosować sugerowane produkty rozliczeniowe należy wybrać przycisk Zastosuj znajdujący się przy sugerowanym produkcie rozliczeniowym.

Po prawej stronie okna znajduje się pole objaśnień z charakterystyką produktów rozliczeniowych.

Ponadto, nowe okno wyboru produktów statystycznych jest udostępnione z widoku Dodaj wpis do wykazu przyjęć oraz w oknie Kopiowanie świadczeń.

Raporty i rozliczenia

1. Do statystyki rozpoznań dodano kategorię „typ wizyty”.

Do modułu statystyk oraz okna Statystyka w przypadku statystyk dla rozpoznań dodano nową kategorię – Typ wizyty. Kategoria ta przyjmuje następujące wartości:

 • ambulatoryjna,
 • domowa,
 • teleporada.

2. Zaktualizowano słownik LIOCZ na obowiązujący od 1 marca 2022 zgodnie z komunikatem NFZ.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia dokonano zmian w słowniku świadczeń w zakresie list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. W związku z tym wprowadzono poniższe zmiany.

Dodano trzy programy lekowe wraz z kodami:

 • 90151 – Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH),
 • 90185 – Leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1,
 • 90186 – Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny.

Zmieniono nazwy programów lekowych o kodzie:

 • 90102 – Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego zmieniono na Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego,
 • 90104 – Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego zmieniono na Leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego,
 • 90155 – Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu zmieniono na Leczenie chorych na oporną i nawrotową postać klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu,
 • 90168 – Leczenie mukowiscydozy zmieniono na Leczenie chorych na mukowiscydozę.

3. Dodano możliwość wygenerowania korekty dla faktur bez szablonu z dodatkową opcją „Uwzględnij tylko pozycje korygowane”.

W oknie tworzenia korekt faktur oraz rachunków dodano możliwość przekazania wyłącznie informacji o produkcie, który podlega korekcie. Aby wygenerować taką korektę należy zaznaczyć pole – Uwzględnij tylko pozycje korygowane.

Inne/Techniczne

1. Usprawniono proces logowania do programu w zakresie ostatnio wybranych ról i jednostek.

W momencie ponownego logowania do drEryk Gabinet program automatycznie podpowiada dane jednostki oraz używanej roli wybrane przy ostatnim logowaniu.

2. Zmodyfikowano wygląd okna Pomoc.

Dotychczasowe okno Zgłoś problem zostało przeprojektowane.  Zwiększono także dostępność do okna poprzez możliwość otwarcia go za pomocą przycisku „?”, który znajduje się na górnym pasku w prawym rogu. Przycisk ten jest dostępny dla każdego z Użytkowników, z każdego widoku programu.

Oprócz zmian w dostępności do okna Pomoc wprowadzono także modyfikacje w samej zawartości okna. Dodano informację z numerem kontaktowym do Wsparcia Technicznego oraz adnotację o godzinach pracy WT. W widoku znajduje się także adres mailowy, który po naciśnięciu automatycznie przekierowuje do poczty elektronicznej Użytkownika, co w efekcie skraca czas potrzeby na skontaktowanie się z działem Wsparcia Technicznego. Dodano również informację o numerze ID klienta, który należy przekazać pracownikom działu Wsparcia Technicznego w momencie kontaktu z działem.

Dodatkowo w oknie Pomoc umieszczono przekierowanie na naszą stronę internetową do zakładki Pytania i odpowiedzi, gdzie znajdują się najczęściej zadawane pytania dotyczące działania oprogramowania oraz przygotowane przez nas zespół odpowiedzi rozwiązujące wątpliwości Użytkowników.

Nasza spółka jest aktywna także w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco przekazujemy istotne dla naszych Użytkowników informacje dotyczące działania programu, oferty produktowej, organizowanych wydarzeń oraz aktualności ze świata zdrowia i medycyny. Dlatego też w nowym oknie Pomoc umieściliśmy przekierowanie do każdego z prowadzonych przez nas profili społecznościowych. Zapraszamy do zapoznawania się z bieżącymi informacjami, które udostępniamy na naszych profilach.

Usprawniono także proces zgłaszania problemów w obsłudze programu, poprzez automatyczne zaczytywanie adresu mailowego Użytkownika, który zgłasza problem z jego danych kontaktowych. Jeżeli osoba zgłaszająca problem nie posiada w programie informacji o swoim adresie mailowym program zaczytuje adres e-mail placówki. Zmieniono także sposób informowania o polach wymaganych, które są niezbędne do poprawnego wysłania zgłoszenia. Pola te zostały oznaczone znakiem „*”.

3. Dodano automatyczne odpytywanie poprzez eWUŚ badań genetycznych o kategorii „dodatkowe”.

Na koncie Administratora w zakładce Ustawienia>Intergacje>NFZ>eWUŚ zmieniono treść checkboxa Automatyczne odpytywanie Pacjentów, dla których wrócił poprzez erLab wyniki badania o kategorii NFZ podstawowe i dodatkowe. Następnie, po zaznaczeniu checkboxa przy odpytywaniu uprawnień eWUŚ program będzie automatycznie weryfikował czy dla Pacjenta zarejestrowano wyniki badań z kategorią NFZ dodatkowe.

4. Umożliwiono import dokumentu anulującego badania HL7 CDA dla Profilaktyka 40+.

Przy obsłudze programu Profilaktyka 40+ w momencie pobierania dokumentu anulującego badania pojawia się komunikat z informujący o niemożliwości pobrania dokumentu, ponieważ nie zawiera on wyników badań.

5. Usprawniono proces podglądu EDM przez Lekarza, do którego Pacjent ma złożoną deklarację.

Poprawiono proces zapoznania się z wystawioną Elektroniczną Dokumentacją Medyczną przez Lekarza, do którego Pacjent ma złożoną deklarację.

Kinga Mierzejewska
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”