W czym możemy pomóc?

Potrzebujesz pomocy związanej z obsługą naszych systemów?

Znajdź naszego Partnera IT w Twojej okolicy

Znajdź Partnera

Pytania i odpowiedzi

Okienko ,,opieka koordynowana” pojawia się w oprogramowaniu po dokonaniu zakupu modułu Rozszerzonej obsługi opieki koordynowanej.

Z poziomu administratora KM/Administratora przechodzimy do: System / Ustawienia / Zakładka system / Zakres opieki koordynowanej Do wyboru mamy: Diagnostyka kardiologiczna Diagnostyka diabetologiczna Diagnostyka chorób płuc Diagnostyka endokrynologiczna Domyślnie wszystkie pola wyboru […]

Aby określić, który z pracowników ma dostęp do wykupionej funkcjonalności rozszerzonej obsługi opieki koordynowanej, należy z poziomu KM/Administrator przejść do danych specjalistycznych lekarza i włączyć dostęp oznaczając checkboxa „Rozszerzona obsługa opieki koordynowanej” Administrator ma możliwość włączenia opcji u tylu […]

Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez NFZ, nie można wykazywać do rozliczenia dwóch porad w jednym dniu (dotyczących tego samego problemu). Istnieje natomiast możliwość dodania ręcznie produktu jednostkowego porady edukacyjnej w oknie wyboru produktów.

Otrzymaliśmy informację, że nie będzie ono niezbędne do wypełnienia. W tym polu można wpisać krótkie podsumowanie stanu zdrowia pacjenta.

Weryfikujemy obecnie, czy CEZ udostępnił już na swoich serwerach obsługę najnowszej wersji dokumentu IPOM. Nie ma obowiązku wysyłania IPOM do P1.

Program podpowiada leki wystawione na wizycie, a także wszystkie zdefiniowane dla pacjenta jako przewlekłe.

W tym miejscu nie zlecamy badań. Wskazujemy jedynie do formularza, które badania zostały zlecone. Istnieje możliwość usunięcia badań, których nie chcemy uwzględnić w IPOM.

Najpierw należy wyraportować poradę wstępną u pacjenta do tej pory niezdiagnozowanego, z rozpoznaniem Z03. Do kolejnej porady lekarskiej dodajemy informację o wykonanych badaniach w ramach budżetu powierzonego opieki koordynowanej.

Pielęgniarka ma możliwość realizacji porady edukacyjnej. Opis wykonanego zlecenia może wpisać w oknie Notatki, w którym istnieje możliwość korzystania z szablonów. Porada dietetyczna powinna być wykonywana z poziomu wizyty lekarskiej przez dietetyka.

Należy zatwierdzić udzielone porady z oznaczeniem checkboxa „Samodzielna konsultacja specjalisty”. Dietetyk powinien być wprowadzony z grupą zawodową „dietetyk” w danych zatrudnionego personelu.

Na chwilę obecną istnieje możliwość rozliczenia KOP, pooprzez wybranie odpowiednich produktów podczas realizacji zlecenia w panelu pielegniarki POZ.

Użytkownicy, którzy nie zdecydują się na zakup modułu rozszerzonego, w ramach posiadanej licencji posiadają moduł w wersji podstawowej, w której także istnieje możliwość rozliczania produktów.

Aby otrzymać umowę należy złożyć odpowiednią ofertę w Oddziale Wojewódzkim NFZ. Szczegóły dot. procesu zawarcia umowy przedstawiamy w naszym e-booku ,,Opieka koordynowana POZ – poradnik dla placówek medycznych”.

W drEryk Gabinet można realizować wszystkie dostępne ściezki kardiologii, diabetologii, chorób płuc i endokrynologii – w zależności od posiadanej umowy.

Nie należy wykonywać porady wstępnej u pacjenta już zdiagnozowanego. W tym przypadku należy wykonać poradę kompleksową.

Wysyłka dokumentu IPOM nie jest wymagana. Ważne jest, aby informacja o stworzeniu dokumentu znajdowała się w danych medycznych pacjenta.

Świadczenia należy przekazać do NFZ za pośrednictwem raportu statystycznego, utworzonego na umowie POZ. Rozliczenie następuje na podstawie wygenerowania szablonu rozliczenia.

Tak, można to wykonać z poziomu edycji lub korekty świadczeń.

W podstawowej wersji modułu istnieje możliwość wybrania produktów rozliczeniowych. Wersja rozszerzona daje m.in. możliwość tworzenia dokumentu IPOM oraz wybrania rodzaju wizyty.

W przypadku zaznaczenia checkboxa „Samodzielna konsultacja specjalisty”, do rozliczenia nie jest dodawany produkt jednostkowy zwykłej porady lekarskiej np. 121/122.

Aby poprawnie realizować wizyty związane z budżetem powierzonym, należy posiadać aktualny aneks zawierający zmiany do zarządzenia 79/2022/DSOZ z dnia 29 czerwca 2022.

Dane należy przekazywać w terminie do 10. dnia po upływie każdego okresu sprawozdawczego.

Dane o zrealizowanych badaniach należy przekazywać comiesięcznie Oddziałowi Funduszu w formie elektronicznej, wraz z przeprowadzoną wizytą na której będą znajdywać się wyniki badań z Budżetu Powierzonego.

Aplikacja drEryk Gabinet w wersji 8.32 posiada wszystkie konieczne badania związane z Budżetem Powierzonym.

Kod świadczenia wg. NFZ Nazwa jednostki sprawozdawanej Kod ICD-9 5.01.00.0000164 Ferrytyna L05 5.01.00.0000165 Witamina B12 O83 5.01.00.0000166 Kwas foliowy M41 5.01.00.0000167 Anty–CCP N66 5.01.00.0000168 CRP – szybki test ilościowy (populacja […]

W wersji 8.34 dodano funkcjonalność automatycznego dopisywania produktów jednostkowych dla badań z budżetu powierzonego po wybraniu procedury ICD9.

Błędne wyświetlania na fakturze papierowej wynika z budowy szablonu rozliczeniowego przekazywanego przez NFZ.

Kwota na fakturze papierowej jest prawidłowa, nie przeszkadza to w przesłaniu faktury do NFZ, jak i w poprawnym księgowaniu faktury

Wystarczy wygenerować raport świadczeń w ramach umowy POZ.

Jeśli umowa w ramach Budżetu Powierzonego została odrzucona, należy wczytać ostatni aneks elektroniczny następnie dokonać zmiany komórek w ramach POZ, lub skontaktować się z działem Wsparcia Technicznego drEryk Gabinet.

Funkcjonalność obsługi eDeklaracji została udostępniona w wersji 8.31 aplikacji drEryk Gabinet.

Przed wprowadzeniem obsługi eDeklaracji w wersji 8.31 programu drEryk Gabinet, eDeklaracje należało akceptować za pośrednictwem strony gabinet.gov.pl, a następnie wprowadzać ręcznie do systemu drEryk Gabinet.

Podczas wyszukiwania w aplikacji drEryk Gabinet będą wyświetlane tylko te deklaracje, które nie zostały przyjęte poprzez gabinet.gov.pl.

Tak, status eWUŚ weryfikowany jest na dzień przyjmowania deklaracji do systemu.

System eWUŚ nie daje mozliwości weryfikacji ubezpieczenia wstecz.

W wersji 8.34 drEryk Gabinet zablokowano możliwość wyboru komórki dla eDeklaracji innej niż POZ. Po przejściu do widoku eDeklaracje na liście komórek, dostępne są wyłącznie komórki z umową POZ.

Prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Sposoby jej prowadzenia reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r.

Tak – istnieją przypadki, w których dokumentacja medyczna może być prowadzona w formie papierowej – wyróżniamy dwie takie sytuacje: Sytuacje określone w rozporządzeniu; Jeśli warunki techniczne lub organizacyjne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (np. utrudnienia […]

Od 1 lipca 2021 roku Usługodawcy są obowiązani zapewnić możliwość dokonywania wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – są to dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej, podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, lub podpisu osobistego z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie […]

Obecnie są to następujące dokumenty indeksowane w Systemie P1 (zgodnie z definicją Centrum e-Zdrowia): Karta informacyjna leczenia szpitalnego; Karta odmowy przyjęcia do szpitala; Informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego; Wyniki badań […]

Tak, drEryk Gabinet umożliwia wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej z innymi podmiotami.

drEryk Gabinet oferuje następujące możliwości: Kompleksowa obsługa i wystawianie eRecept, eSkierowań, eZWM, Karty Szczepień i innych dokumentów EDM, Wymiana informacji o dokumentach EDM Pacjenta oraz rejestracja wniosku o nadanie uprawnień do przeglądania dokumentów EDM danego Pacjenta […]

Obsługa EDM dla Użytkowników drEryk Gabinet jest dostępna w ramach licencji lekarskiej.

Repozytorium EDM w drEryk Gabinet to wygodne, a zarazem bezpieczne miejsce przechowywania dokumentów, które wchodzą w zakres Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Twojej placówce medycznej. Użytkownik ma dostęp do danych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Wszyscy Użytkownicy drEryk Gabinet w ramach swojej licencji mają bezpłatny dostęp do Repozytorium EDM, dedykowanego specjalnie dla danej placówki medycznej, które mogą obsługiwać w pełni samodzielnie.

Wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i raportowanie Zdarzeń Medycznych jest wliczone w koszt licencji drEryk Gabinet. Nie wymaga to dodatkowych opłat.

Pacjent nie musi autoryzować lekarzowi POZ dostępu do EDM, jeśli posiada aktywną deklarację do Lekarza POZ.

Jeżeli wyszukiwanie dokumentu nie zwraca wyników, możliwe jest że dokumenty nie zostały wysłane do repozytorium EDM.

Jeśli wyszukiwanie zwróciło wynik, ale podczas otwarcia dokumentu występuje błąd, to fakt ten należy zgłosić do działu Wsparcia Technicznego drEryk.

Zdarzenie Medyczne przetwarzane w Systemie Informacji Medycznej (SIM) to świadczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Są to więc ,,działania służące profilaktyce, zachowaniu, […]

Od 1 lipca 2021 roku wszystkie Zdarzenia Medyczne wymagają raportowania do Systemu P1 (Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych).

Obowiązek rejestracji Zdarzeń Medycznych dotyczy wszystkich usługodawców (zarówno udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jak również usługodawców realizujących je komercyjnie) we wszystkich zakresach świadczeń definiowanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. […]

Od 22 stycznia 2021 r. wszyscy Użytkownicy drEryk Gabinet mają możliwość raportowania Zdarzeń Medycznych z poziomu naszego oprogramowania – bezpłatnie, w ramach swoich licencji.

Korzystając z drEryk Gabinet masz możliwość rejestracji Zdarzeń Medycznych zarówno w ramach wizyty prywatnej, jak również stomatologicznej i fizjoterapeutycznej, raportowania ZM w tle podczas zatwierdzania wizyty oraz ustawienia wysyłki automatycznej (o wybranej porze), łatwego podglądu informacji […]

Rejestracja Zdarzeń Medycznych następuje w momencie włączenia funkcjonalności przez Kierownika Medycznego z poziomu: System/ Ustawienia/Integracje/Platforma drEryk Gabinet/Zdarzenia Medyczne.

Obsługa Zdarzeń Medycznych dla Użytkowników drEryk Gabinet jest dostępna w ramach licencji lekarskiej.

Rejestracja Zdarzenia Medycznego może zostać odrzucona przez system P1, jeśli wizyty będą wprowadzane i zatwierdzone w terminach niezgodnych z warunkami walidacji.

Dane usługodawcy; Dane usługobiorcy; Identyfikacja świadczenia zdrowotnego; Dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego; Dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego; Informacje dotyczące dokumentacji medycznej utworzonej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym; Inne dane pozwalające […]

Obowiązek rejestracji Zdarzeń Medycznych dotyczy wszystkich usługodawców (zarówno udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jak również usługodawców realizujących je komercyjnie) we wszystkich zakresach świadczeń definiowanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. […]

W takim przypadku należy na serwerze dokonać synchronizacji czasu z czasem internetowym time.nist.gov

W oknie zbiorczego zarządzania ZM oraz EDM umożliwiono wyszukiwanie Zdarzeń Medycznych po określonych parametrach. Istnieje również możliwość wysłania wszystkich niedostarczonych do P1 dokumentów, należy nacisnąć przycisk „Wyślij niewysłane do P1”. Funkcjonalność opisana jest w wersji 8.22 […]

Tak, w wersji 8.22 drEryk Gabinet wprowadzono rejestrację Zdarzeń Medycznych dla zleceń realizowanych przez Pielęgniarki i Położne.

Istnieje możliwość ustawienia domyślnego certyfikatu podpisu e-recepty z poziom Lekarza/ Pielęgniarki/Rejestratorki. Panel lekarza: Funkcje specjalne lekarza/Ustawienia/Metody podpisu/Certyfikaty/ Certyfikat ZUS Panel pielęgniarki/rejestratorki: Wydruki/Konfiguracja wydruków/ Metody podpisu/Certyfikaty/ Certyfikat ZUS Jeśli certyfikat jest ustawiony […]

Kod dostępowy e-recepty można sprawdzić w repozytorium oraz w historii wizyty danego pacjenta.

Kod dostępowy e-recepty jest widoczny również na wydruku informacyjnym e-recepty.

 

Tak, okno do grupowej wysyłki e-recept pojawi się podczas wylogowania się z programu oraz podczas zamykania niezamkniętych wizyt.

 

#e-recepta #erecepta

Do realizacji eRecepty Pacjent nie musi otrzymywać wydruku; wystarczy podać mu czterocyfrowy kod eRecepty.

Ponowny wydruk kodu e-recepty jest możliwy z poziomu Repozytorium.

W związku z tym ponowny wydruku e-recepty może dokonać każda osoba mająca uprawnienia do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta.

Informacja ta znajduje się w Repozytorium.

Kolorem oznaczone są  e-Recepty o statusie wystawione, dla których nie został wydrukowany dokument „Informacja o receptach w pakiecie”.

Aby eRecepta została wysłana z odpowiednim kodem uprawnień dodatkowych, należy wproawdzić odpowiedni dokument w danych osobowych Pacjenta.

Anulowanie e-recepty jest możliwe z poziomu edycji wizyty, na której została wystawiona.

Po sprawozdaniu wizyt do NFZ, anulowanie jest możliwe po zalogowaniu się do www.gabinet.gov.pl

#anulowanie #e-recepta #erecepta

Liczbę wystawionych e-recept można sprawdzić z poziomu Kierownika Medycznego Raporty/Moduł statystyk/Personel-recepty.

 

#e-recepta #erecepta #moduł #modułstatystyk #modul #statystyki

Opcja „Dziel na pakiety per miesiąc” umożliwia podział e-recept tak, aby w jednym pakiecie znalazły się tylko e-recepty z danego miesiąca.

 

#recepta  #e-recepta  #pakiet

E-deklaracje to kolejny etap rozwoju naszego oprogramowania. Możliwość pobierania e-deklaracji planujemy udostępnić jeszcze w 2022 r.

W aplikacji jest dostępna możliwość podglądu wystawionych recept przez specjalistów z innych przychodni. Dostęp do funkcjnalności znajduje się w panelu eRecepty „weryfikacja wystawionych leków”. Warunkiem poglądu jest posiadanie przez Pacjenta IKP, który autoryzuje kodem SMS Lekarzowi dostęp […]

Tak, Pielęgniarka może samodzielnie ordynować leki. Warunkiem jest osobisty podpis Pielęgniarki np. certyfikat ZUS, podpis kwalifikowany oraz odpowiednie kursy, które prawnie pozwalają na samodzielne ordynacje leków przez Pielęgniarkę.

Każdy kod e-recepty/pakietu e-recepty jest wysyłany osobnym sms.

Jakie wymagania należy spełnić, aby mieć możliwość wystawiania e-recept z aplikacji drEryk? W programie drEryk e-recepty mogą wystawiać lekarze (lekarz, lekarz dentysta, felczer) oraz uprawnione do wystawiania recept pielęgniarki. Do wystawienia e-recepty wymagane jest posiadanie […]

Podczas wystawiania eRecept program prezentuje możliwość wydruku informacji o eRecepcie; nie jest konieczny wydruk papierowy.

W aplikacji drEryk e-recepta jest integralną częścią modułu Rozszerzonej Bazy Leków.

 

#licencja #rbl #erecepta

Jeżeli wystawiono eReceptę Pacjentowi, który posiada IKP (Internetowe Konto Pacjenta), wówczas zostanie mu dostarczony SMS z kodem odbioru eRecepty.

Aby sprawdzić ilość opakowań przepisanego leku, oraz status wystawionej eRecepty, należy skorzystać z funkcjonalności weryfikacji wystawionych Pacjentowi leków za pośrednictwem P1. W kolumnach ,,Data wystawienia” oraz ,,Opakowanie” dostępne są informacje dot. terminu wystawienia eRecepty oraz ilości opakowań […]

Zmiana transformaty eRecepty wynika ze zmian prawnych narzuconych przez CeZ.

Tak, wynika to ze zmian narzuconych w transformacie przez CeZ

W przypadku, kiedy operacja zakończy się sukcesem, zostanie zaprezentowana informacja o wystawionym e-Skierowaniu.  

Skierowanie, które zostało poprawnie przyjęte przez P1 nie może stać się skierowaniem papierowym. W celu wystawienia skierowania papierowego należy utworzyć kolejne i wydrukować jak dotychczas. Skierowanie, które zostało wystawione, jako papierowe (poprzez wybór opcji […]

Jeżeli nie wszystkie dane będą uzupełnione na wyświetlonym e-Skierowaniu możemy odmówić jego realizacji korzystając z przycisku Odmowa realizacji – wprowadzając odpowiedni komentarz, który będzie widoczny dla innej placówki podejmującej to zgłoszenie. 

Wprowadzono możliwość anulowania wystawionego e-Skierowania.
Podczas wystawiania e-Skierowania na widoku dostępny jest przycisk
Usuń, który pozwala anulować e-Skierowania o statusie „Wystawione”.

Umowa z NFZ nie jest konieczna do wystawiania e-Skierowań.

Moduł powiadomień sms będzie rozbudowywany stopniowo. W przyszłości zostanie udostępniona możliwość wysyłki kodu e-Skierowania za pośrednictwem sms.

W przypadku obsługi e-Skierowania aplikacja korzysta z tych samych ustawień, co w przypadku e-Recepty.

Jeśli mechanizm e-Recepty jest poprawnie skonfigurowany, e-Skierowanie również zadziała.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej e-skierowanie na ASDK dotyczy: Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, Leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie […]

Podczas zatwierdzenia wizyty, w dialogu podsumowania, w repozytorium oraz w historii choroby pacjenta.

Do specjalisty, do szpitala –  jedno, ale maksymalnie można wysłać 2 (1 główne, 1 dodatkowe)

Do pracowni diagnostycznej – jedno.

W tym filmie instruktażowym dowiesz się jak usunąć eSkierowanie w programie drEryk Gabinet. 00:35 – Logowanie do programu drEryk Gabinet 01:00 – Ponowne otwarcie zatwierdzonej wizyty 01:28 – Rozpoczęcie otwartej wizyty 01:53 – […]

W tym filmie instruktażowym dowiesz się jak wystawić eSkierowanie w drEryk Gabinet dla wizyt POZ oraz AOS. Zapraszamy do oglądania! 00:30 – Rejestracja Pacjenta 00:55 – Rozpoczęcie wizyty 01:14 – Wystawienie e-Skierowania na wizycie POZ 03:03 […]

Wystawianie e-Skierowania następuje poprzez wybór w dialogu operacji „Podpisz i wyślij do P1”.

W przypadku problemów podczas tworzenia i wysyłki e-Skierowania do P1 zostanie  wyświetlona informacja o napotkanych problemach i użytkownik zostanie zapytany czy chce utworzyć skierowanie papierowe.

Tak, pacjentowi do zrealizowania e-Skierowania wystarczy kod dostępowy oraz numer Pesel.

W okresie pilotażowym zachęcamy do wydruku informacji do pacjenta, w celu uniknięcia problemow z realizacją e-Skierowań.

W aplikacji istnieje możliwość przyjęcia do realizacji e-Skierowania. W sytuacji wybranego trybu wizyty: wymaga skierowania możemy zaznaczyć opcję Pacjent posiada e-Skierowanie. Po jej zaznaczeniu wyświetli się okno umożliwiające wprowadzenie danych dostępowych do e-Skierowania. […]

W celu wystawienia e-Skierowania należy na wizycie otworzyć odpowiedni dialog w widoku Druków:

  • Do pracowni diagnostycznej
  • Do specjalisty
  • Do szpitala.

Tak, aplikacja drEryk Gabinet w wersji 8.31 posiada zaktualizowaną listę badań refundowanych obowiązujących od 1.07.2022 r.

Tak, Kreator Wydruków wymaga zakupienia nowej licencji.

#kreatorwydruków #licencja

Tak, mogą Państwo skorzystać z gotowych wydruków lub stworzyć własne.

 

#kreator wydruków #wydruki

Koszt Kreatora wydruków jest zależny od ilości licencji lekarskich i wynosi odpowiednio: 1-2 stanowisk 72zł netto 3-4 stanowisk 150zł netto 5-10 stanowisk 318zł  netto ponad 10 stanowisk 630 zł netto Koszt dla całego podmiotu […]

Czy po wydrukowaniu dokumentu stworzonego przez Kreator Wydruków mogę go jeszcze raz podejrzeć w programie drEryk?

Tak, wszystkie wydruki wystawione podczas wizyt są dostępne w Archiwum Wydruków.

Tak, dla Użytkowników posiadających wykupiony moduł Kreatora Wydruków został stworzony dokument Indywidualnej Karty Szczepień.

W jaki sposób wprowadzić poradę telefoniczną w programie drEryk? W programie drEryk mają Państwo możliwość wprowadzenia Porady telefonicznej/mailowej. Poprzez Funkcje specjalne lekarza/ Ustawienia/ Wizyta proszę zaznaczyć porada telefoniczna/mailowa i zapisać zmiany. W oknie wizyty zmieniamy […]

Moduł Rozszerzonej Bazy Leków zawiera następujące elementy: pełną, aktualną listę leków z informacją o dostępności automatyczne wyliczanie ilości substancji czynnej szablony recepty ceny leków po refundacji uproszczony wybór poziomu odpłatności kody ATC powiązania […]

Na ten moment nie ma takiej możliwości.

Jeśli będzie duże zainteresowanie taką funkcjonalnością, rozważymy wprowadzenie jej w przyszłości.

#sms #powiadomienia

Cena modułu Powiadomienia SMS w programie drEryk Gabinet to 120 zł netto dla jednej licencji lekarskiej (rocznie). Do ceny modułu należy doliczyć koszt wysłanych SMS – 10 groszy netto za jeden wysłany SMS.

Wszystkie dostępne obecnie na rynku oferty operatorów komórkowych mają bezpłatne SMS-y bez limitów, więc czemu u Państwa są płatne? Wysyłka komercyjnych SMS w ramach puli abonamentu jest niezgodna z umową – zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Operatorzy telekomunikacyjni szybko […]

Tak, godziny rejestracji on-line może skonfigurować również inny użytkownik niż Kierownik Medyczny. Może to wykonać rejestratorka, która posiada dostęp do harmonogramu. Kierownik Medyczny powinien wcześniej nadać jej odpowiedni dostęp z poziomu System > Ustawienia […]

Moduł e-Rejestracja nie wymaga posiadania strony internetowej.

Jeżeli posiadają Państwo stronę internetową można tam umieścić link/przycisk do strony e-Rejestracji.

 

#e-rejestracja  #erejestracja  #stronainternetowa

Dlaczego przy wystawianiu eZLA wstecznego, czyli ponad 3 dni wstecz nawet uzupełniając uzasadnienie eZLA nie dociera do platformy PUEZUS. drEryk informuje ze jest niemożliwe wystawienie takiego eZLA? Aplikacja drEryk umożliwia wystawienie zwolnienia wstecznego do 3-ch dni […]

W celu zrealizowania wideokonsultacji zarówno pacjentowi jak i lekarzowi wystarczy dostęp do komputera i/lub telefonu z aktualną przeglądarką Chrome (rekomendowana) lub Firefox. Konieczny jest także dostęp do kamery i mikrofonu. W przypadku braku kamery, połączenie nadal jest możliwe, natomiast strona nie posiadająca kamery (pacjent […]

Czy ta konsultacja się nagrywa, zostaje gdzieś w dokumentacji? Czy przebieg wideokonsultacji jest automatycznie archiwizowany w drEryk? Na ten moment zapis audio-wideo z konsultacji nie jest nagrywany i zapisywany. Jeśli będzie zainteresowanie taką funkcjonalnością, rozważymy wprowadzenie jej w przyszłości. Natomiast […]

W celu otrzymania instrukcji wideokonsultacji prosimy o kontakt ze Wsparciem Technicznym.

Aplikacja drEryk wyświetla się w trybie pełnoekranowym. Nie ma możliwości jednoczesnego wyświetlania aplikacji drEryk i okna przeglądarki z wideokonsultacją na jednym monitorze. Proponujemy następujące rozwiązania: Użycie dwóch monitorów, jeśli mają Państwo taką możliwość – na jednym monitorze aplikacja drEryk, na drugim – przeglądarka z sesją wideokonsultacji Przełączanie się pomiędzy oknem przeglądarki […]

Tak, nowe wzory oświadczeń dedykowane dla Pacjentów przybyłych z Ukrainy zostały udostępnione w wersji 8.28 aplikacji drEryk Gabinet.

Możliwość ta jest dostępna w drEryk Gabinet. Zawiera ona funkcjonalność obsługującą nowy rodzaj rozliczenia w umowach z NFZ, a także dodany nowy kod tytułu uprawnień UA.

Kod IN należy wskazać przy każdej recepcie wystawionej Pacjentowi z Ukrainy. Dotyczy to tych Pacjentów, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r.

Nowy kod tytułu uprawnień UA został udostępniony w wersji 8.28 aplikacji drEryk Gabinet

Aby poprawnie sprawozdać Pacjentów z Ukrainy, należy zweryfikować status eWUŚ dla Pacjentów posiadających numer PESEL lub dodać stosowne oświadczenia na dzień realizacji wizyty (jeśli nie posiada numeru PESEL lub jeśli status eWUŚ nie potwierdza […]

Aby wstecznie poprawić wizyty Pacjentów z Ukrainy (jeśli nie był zweryfikowany status eWUŚ) należy uzyskać oświadczenie od Pacjenta. Następnie, w danych osobowych należy oznaczyć checkbox „Pacjent spoza gminy” oraz wybrać ,,cudzoziemiec z Ukrainy”. Taka wizyta zostanie […]

Jeśli wizyty Pacjentów z Ukrainy zostały przesłane do NFZ oraz rozliczone szablonem rachunku, należy takie wizyty skorygować i wykonać korektę do faktury na podstawie szablonu.

Zakwestionowane wizyty należy poprawić po zaktualizowaniu aplikacji do wersji 8.28 drEryk Gabinet, poprzez dodanie odpowiedniego uprawnienia oraz produktu do rozliczeń Pacjentów z Ukrainy, a także ponownie wykonać eksport świadczeń.

Zlecenia na zaopatrzenie dla Pacjentów z Ukrainy wymaga podania nowego kodu tytułu uprawnień „UA”, który został udostępniony w aplikacji drEryk Gabinet. Możliwość wystawiania zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne dla Pacjentów z Ukrainy z podstawą ubezpieczenia jako oświadczenie zostanie […]

Użytkownicy drEryk Gabinet posiadający moduł Kreator Wydruków mają możliwość druku Indywidualnego kalendarza szczepień, zgodnego ze wzorem określonym w Zarządzeniu. Dodatkowo obsługa dwóch dedykowanych produktów jednostkowych koniecznych do rozliczenia Pacjentów z Ukrainy zostanie udostępniona w wersji […]

Każdy Pacjent z Ukrainy przybyły do RP po 24.02.2022, w systemie eWUŚ przy imieniu i nazwisku będzie miał zwrócony dopisek UKR. Służy on do oznaczeń Pacjentów z Ukrainy w systemie eWUŚ.

Nowy checkbox z wersji 8.26 drEryk Gabinet umożliwia nie tylko wskazanie uprawnienia, ale również wprowadza technicznie inną budowę eRecepty, której wymaga NFZ.

Tak, Pacjentowi z Ukrainy można wystawić eSkierowanie.

W wersji 8.28 aplikacji drEryk Gabinet udostępniono dwa nowe rodzaje wizyt dla Pacjentów z Ukrainy: UA – Pierwszorazowa ocena stanu zdrowia/zaszczepienia, UA – Realizacja IKSz. Dwa nowe typy wizyt dają możliwość rozliczenia […]

Jeśli obywatel Ukrainy podejmie zatrudnienie, nie posiada już uprawnienia UKR. Należy go wówczas obsługiwać jak obcokrajowca zatrudnionego na terytorium RP

Jeśli system eWUŚ zwraca brak uprawnień do świadczeń, należy w danych osobowych wprowadzić dokument potwierdzający opłacenie składek zdrowotnych np. RMUA.

Baza leków nie jest aktualizowana wraz z aktualizacjami aplikacji drEryk Gabinet. Należy uruchomić automatyczne aktualizacje bazy leków z poziomu Administratora:

System>Ustawienia>Integracje>Baza leków Pharmindex, poprzez zaznaczenie checkboxa „Automatyczna aktualizacja bazy leków”.

Należy sprawdzić czy baza leków posiada aktualne dane o refundacjach z poziomu Administratora System>Ustawienia>Integracje>Baza leków pharminedx, lub z poziomu wizyty, z miejsca wystawienia eRecepty w lewym dolnym roku ekranu znajduje się informacja o refundacjach.

Braki leków należy zgłaszać na adres wsparciegabinet@dreryk.pl, skontaktujemy się z dostawcą w celu wyjaśnienia sytuacji.

Każdy kod e-recepty/pakietu e-recepty jest wysyłany osobnym sms.

Tak, istnieje możliwość wyłączenia wysyłki kodu e-recepty dla pojedynczych pacjentów (posiadających konto w IKP z podanym nr telefonu) poprzez wejście w aplikacji drEryk Gabinet do zakładki Dodatkowe informacje (w ramach funkcjonalności Wszystko o pacjencie) i odznaczenie pola wyboru […]

Na ten moment nie ma takiej możliwości.

Jeśli będzie duże zainteresowanie taką funkcjonalnością, rozważymy wprowadzenie jej w przyszłości.

#sms #powiadomienia

Treść Wiadomości SMS została domyślnie zdefiniowana przez Operatora. Istnieje możliwość dowolnej modyfikacji treści wiadomości SMS za pośrednictwem Platformy drEryk Gabinet web.dreryk.pl

Tak, istnieje możliwość ograniczenia wysyłki sms za pośrednictwem platformy Centralnej www.web.dreryk.pl.

Moduł powiadomień sms będzie rozbudowywany stopniowo. W przyszłości zostanie udostępniona możliwość wysyłki kodu e-Skierowania za pośrednictwem sms.

Koszt za wysłane sms można śledzić na Platformie drEryk Gabinet.

W zakładce Konfiguracja SMS lub w zakładce Raport SMS (w tej zakładce można sprawdzić koszty z poprzednich okresów rozliczeniowych).

AKtualne rozliczenie znajduje się na Platformie Centralnej drEryk Gabinet w zakładce Raport sms.

Wiadomość SMS ma maksymalnie 160 znaków. W przypadku przekroczenia liczby znaków w treści wiadomości, Abonent wysyła większą liczbę Wiadomości SMS, która nie może przekroczyć 4 (cztery) wiadomości.

 

Cena modułu Powiadomienia SMS w programie drEryk Gabinet to 120 zł netto dla jednej licencji lekarskiej (rocznie). Do ceny modułu należy doliczyć koszt wysłanych SMS – 10 groszy netto za jeden wysłany SMS.

Koszt jednego wysłanego sms to 10 groszy netto.

Okres rozliczeniowy to miesiąc kalendarzowy.

Jeśli Pacjent ma numer stacjonarny z funkcją odbierania sms to wiadomość przyjdzie w formie głosowej, jeśli telefon stacjonarny nie posiada takiej funkcjonalności, to sms nie wyśle się.

Wszystkie dostępne obecnie na rynku oferty operatorów komórkowych mają bezpłatne SMS-y bez limitów, więc czemu u Państwa są płatne? Wysyłka komercyjnych SMS w ramach puli abonamentu jest niezgodna z umową – zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Operatorzy telekomunikacyjni szybko […]

SMS-y będą wysyłane z kilku losowych numerów telefonów.

Wysyłka z jednego numeru telefonu z własnym polem nadawcy jest technicznie możliwa, ale jest ona droższa. Jeśli będzie zainteresowanie taką usługą, rozważymy jej wprowadzenie.

Instrukcję obsługi modułu Powiadomień sms znajdziesz w panelu Platformy Centralnej drEryk/Zakładka Instrukcje i Regulaminy.

 

Wysyłka na numery zagraniczne jest niemożliwa.

Nie. SMS-y będą wysyłane przez profesjonalną bramkę SMS, z którą oprogramowanie drEryk Gabinet jest zintegrowane.

Tak – każde z powiadomień można włączyć odrębnie, a także ustawić dla każdego z powiadomień preferowaną metodę wysyłki (SMS i/lub e-mail).

W celu skutecznego wysłania powiadomień należy upewnić się, że w danych osobowych pacjenta uzupełniono nr telefonu (dla powiadomień SMS) i adres e-mail (dla powiadomień mailowych). W tym celu należy zalogować się do aplikacji drEryk Gabinet, wyszukać pacjenta, […]

Tak – wszystkie rodzaje powiadomień mogą być wysyłane drogą mailową (nie ma potrzeby konfigurowania własnej poczty e-mail). Powiadomienia będą wysyłanego z serwera pocztowego Platformy drEryk Gabinet.

Funkcjonalność wysyłki powiadomień mailowych jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich Klientów.

Tak, program drEryk Gabinet obsługuje program Profilaktyka 40+ w ramach dedykowanego modułu.

Moduł Profilaktyka 40+ w drEryk Gabinet jest modułem płatnym. W sprawie zamówienia należy skontaktować się z działem sprzedaży drEryk Gabinet:

Infolinia: (+48) 12 380 08 84
E-mail: sprzedazgabinet@dreryk.pl

Do działania modułu Profilaktyka 40+ w drEryk Gabinet nie ma konieczności posiadania modułu Wymiana danych z laboratorium.

Aby rejestrować program profilaktyczny w drEryk Gabinet, należy posiadać moduł Pielęgniarka Zabiegowa.

Pliki w formacie HL7CDA powinny zostać udostępnione poprzez realizujące zlecenia laboratoria.

Brak ten wynika z budowy pliku HL7CDA. W tej sytuacji należy skontaktować się z działem Wspracia Technicznego.

Infolinia: (+48) 12 380 08 84
E-mail: wsparciegabinet@dreryk.pl

Aby wystawić rachunek należy na platformie gabinet.gov.pl wygenerować uproszczony raport rozliczeniowy. Obejmuje on podsumowanie dotyczące świadczeń udzielanych w podmiocie w ramach programu Profilaktyka 40+.

Rachunek należy wystawić na podstawie danych wygenerowanych z gabinet.gov.pl, jako rachunek bez szablonu.

Jedną z metod jest anulowanie przyjęcia eSkierowania poprzez plaformę gabinet.gov.pl oraz ponowne wprowadzenie Pacjenta do programu.

Tak, dział Wsparcia Technicznego udziela niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowej rejestracji programu Profilaktyka 40+ w ramach programu drEryk Gabinet.

Infolinia: +48 12 380 08 84
E-mail: wsparciegabinet@dreryk.pl

Umowy COVID dla wizyt z rozpoznaniem U07.1 obowiązują do dnia 31.03. Od kwietnia wizyty mają być raportowane na umowie POZ.

Od kwietnia kwoty ryczałtu 3% nie są już naliczane przez NFZ.

W tej sytuacji należy przesłać raport wysyłany do NFZ oraz treść błędu do działu Wsparcia Technicznego drEryk Gabinet.

wersji 8.21 wprowadzono obsługę nowego komunikatu typu FZX dla faktur zakupowych za immunoglobulinę.

Aby poprawnie rozliczać zabiegi z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej, należy przekazywać produkty statystyczne. Konieczne w tym celu jest wgranie odpowiedniego aneksu do umowy z NFZ. W wersji 8.27 ułatwiono model ewidencji świadczeń fizjoterapii.

Aby zaewidencjonać wizytę Pacjenta związaną z wydaniem zaświadczenia osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji należy z poziomu wizyty lekarskiej zmienić typ wizyty poprzez wybranie z rozsuwanego panelu typ „Porada zw. z wydaniem zaśw. Osobie NDSE”.

Jeśli w przesłanym raporcie kolejkowym, podczas importu do NFZ pojawia się błąd „Liczba osób oczekujących oraz śkreślonych jest różna …”, należy zweryfikować czy Pacjenci oczekujący nie zostali skreśleni z datą wsteczną. W tej sytuacji należy porównać dane przesłane […]

Aby usunąć koincydencję POZ wizyty wyraportowanej, należy przejść do Raporty i Statystyki/Korekty raportów/Korekta świadczeń odrzuconych przez NFZ. Następnie należy odpowiednio wybrać umowę, miesiąc, rok lub wskazać ID pozycji rozliczeniowe/ID zestawu świadczeń. W edycji wizyty należy […]

Jeśli NFZ przekazał do wykonania korekty, w ramach bieżącego roku rozliczeniowego, należy najpierw wykonać korektę rachunku, przesłać ją do NFZ, po akceptacji należy przesłać rachunek dodatni.

Najpierw trzeba wykonać koretkę za bieżący rok. NFZ zablokuje możliwość przesłania rachunku dodatniego, jeśli w systemie NFZ widnieją nierozliczone szablony korekt za miesiąc bieżący.

System NFZ działa w ramach zakontraktowanej umowy, szablon korekty z umowy AOS nie zablokuje możliwości przesłania rachunku z umowy POZ i odwrotnie.

Nierozliczenie szablonu za lata poprzednie nie zablokuje możliwości przesłania rachunku za rok 2022.

W komunikacie NFZ może określić czas na wykonanie danej korekty. W przypadku przekroczenia tego czasu NFZ wystawi świadczeniodawcy notę w celu odzyskania stosownej kwoty.

Należy skontaktować się z lokalnym oddziałem OW NFZ w celu wyjaśnienia. Wykaz walidacji i weryfikacji świadczeń nie zawiera takiego rodzaju błędu.

Tak, istnieje możliwość rozliczenia tego rodzaju świadczeń.

Tak, przygotowujemy tego rodzaju rozliczenia dla naszych klientów.

Jak najbardziej sytuacja jest prawidłowa, rozliczeni pacjenci EKUZ w ramach jednego szablonu powinni mieć dołączony skan karty EKUZ do rachunku.

W zależności od działania OW NFZ, wymaga on skanu karty jeśli pacjent rozliczony jest po raz pierwszy.

W drEryk Gabinet zmiany roku szkolnego należy dokonać z poziomu Pielęgniarki Medycyny Szkolnej.

Do funkcji zmiany roku szkolnego dostęp posiada wyłącznie Panel Pielęgniarki Szkolnej.

Termin przesłania list do NFZ to siódmy dzień każdego misiąca, chyba że OW NFZ uzna inaczej, co przekazuje w komunikatach do świadczeniodawców.

Tak, rozliczenie szczepień wykonanych przeciw COVID należy rozliczyć na podstawie danych przekazanych przez OW NFZ.

Do Platformy drEryk Gabinet możesz zalogować się za pośrednictwem:  https://platforma.dreryk.pl/drerykweb/. W związku z tym, w oknie logowania wprowadź dane wskazane podczas tworzenia konta do Platformy w aplikacji drEryk. Jeśli wdrożenia aplikacji i/lub rejestracji na platformie dokonywał Partner – […]

Internet jest konieczny do pracy w aplikacji drEryk.

 

Ze względu na bezpieczeństwo zalecamy wykonywanie kopii bezpieczeństwa codziennie po zakończonej pracy.

Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa możesz ustawić w panelu Kierownika Medycznego z poziomu System/Ustawienia/Serwer/Automatyczne wykonywanie zapasowej.

Zalecamy ustawienie godzinnej różnicy pomiędzy kopią danych a kopią dokumentów.

Aktualizacje możesz wykonać tylko i wyłącznie jeśli wszyscy pracownicy będą wylogowani.

System poinformuje Cię o konieczności wylogowania Użytkowników.

 

 

Tak, w aplikacji istnieje możliwość przekazania uprawnień kierownika medycznego innym pracownikom. W tym celu konieczne jest posiadanie licencji Personalizowana Rola Kierownika Medycznego.

#licencja #kierownikmedyczny #km #kierownik # uprawnienia

Kopię bezpieczeństwa wykonujemy z panelu Kierownika Medycznego.

System/Wykonaj kopie bezpieczeństwa.

Przywrócenie pracownika z archiwum jest możliwe po wcześniejszym kontakcie z działem wsparcia technicznego

Licencja jest dostosowywana indywidulanie do potrzeb klientów. Jest koszt jest zależny od wybranych modułów.

Wersję programu można sprawdzić w zakładce „ O programie”.

Tak, system jest zintegrowany z platformą Ewuś i daje możliwość automatycznego weryfikowania pacjentów.

 

#ewus #pacjent

Program jest Zintegrowany z ZUS PUE i umożliwia wystawienie e-zwolnienia.

#ezwolnienie #zla #zus

Stosujemy mechanizmy anonimizacji i szyfrowania danych osobowych, rekomendowane przez Centrum e – Zdrowia (dawniej: CSIOZ) jako metody ochrony danych. Stosujemy bezpieczną politykę haseł oraz mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji zgodne z rekomendacjami Centrum e – Zdrowia (dawniej: CSIOZ) […]

Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych drEryk?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z naszym

Inspektorem Ochrony Danych, na adres e-mail: privacy@dreryk.pl

Wymagania sprzętowe dla „końcówki”: – procesor: Intel Pentium 4 2GHz – pamięć RAM: 2 GB – ilość wolnego miejsca na dysku: 400 MB – karta sieciowa – karta graficzna obsługująca rozdzielczość 1440×900 […]

Wymagania sprzętowe dla serwera: Serwer do 2 użytkowników: procesor: Intel(R) Core (TM)2 Duo CPU T5750 @ 2.00GHz pamięć RAM: 4.00 GB ilość wolnego miejsca na dysku: 20 GB (w zależności od rozmiaru bazy danych […]

Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do Oprogramowania oraz posiadanie urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych, spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne: procesor: Intel Pentium 4 […]

Tak, w wersji 8.18 drEryk Gabinet dodano możliwość czyszczenia oraz archiwizacji logów zawartych w bazie.

Dysponując kopiami zapasowaymi Użytkownik jest w stanie sam przywrócić program do działania. Aby to zrobić, konieczne jest: odinstalowanie aplikacji, pobrania instalatora ze strony Wsparcie drEryk Gabinet w takiej samej wersji, w jakiej są kopie baz, przywrócenie posiadanych […]

Nie, aplikacja blokuje możliwość pracy na uszkodzonej bazie. W przypadku wystąpienia problemu zaleca się kontakt z działem Wsparcia Technicznego.

Aktualizacje

Spis treści: Aktualizacja 9.22.1 drEryk Gabinet dostępna – poznaj szczegóły 1. Wprowadzono usprawnienia w dawkowaniu recept zwykłych Poprawiliśmy wysyłkę eRecept zwykłych oraz odświeżanie w oknie recept po zmianie dawkowania.  Dodatkowo zwiększyliśmy maksymalną liczbę znaków […]

Spis treści: Aktualizacja 9.22 drEryk Gabinet dostępna – poznaj szczegóły 1. Dodano możliwość określenia czasu trwania kuracji dla recept rocznych W oknie wystawiania recept, wprowadzono możliwość określenia okresu dawkowania dla leków. […]

Aktualizacja 9.21 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej. Lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet.   1.Usprawniono proces udostępniania dokumentacji medycznej przedstawicielowi […]

Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”