W czym możemy pomóc?

Pytania i odpowiedzi

Od 1 lipca 2021 roku wszystkie zdarzenia medyczne będą wymagały raportowania do Systemu P1 (Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych). Raportowanie Zdarzeń Medycznych musi odbywać się nie później niż w terminie 1 dnia od rozpoczęcia lub zakończenia zdarzenia […]

Rejestracja Zdarzeń Medycznych następuje w momencie włączenia funkcjonalności przez Kierownika Medycznego z poziomu: System/ Ustawienia/Integracje/Platforma drEryk Gabinet/Zdarzenia Medyczne.

Zdarzenie Medyczne przetwarzane w systemie informacji to świadczenie zdrowotne, o którym mowa w art.. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Świadczenie zdrowotne – działanie służące profilaktyce, zachowaniu, […]

W ramach Zdarzeń Medycznych z drEryk Gabinet do systemu P1 zostają przekazane następujące dane: 1. Dane usługodawcy, 2. Dane usługobiorcy, 3. Dane identyfikujące świadczenie zdrowotne, 4. Dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego, 5. Dane […]

Obsługa Zdarzeń Medycznych dla Użytkowników drEryk Gabinet jest dostępna w ramach licencji lekarskiej.

Funkcjonalność można włączyć/wyłączyć dla całego podmiotu. Nie ma możliwości wyłączenia Zdarzeń Medycznych dla wybranych Użytkowników.

Zakres raportowania Zdarzeń Medycznych obejmuje następujące informacje i dane: Dane usługodawcy Dane usługobiorcy; Identyfikacja świadczenia zdrowotnego; Dane miejsca udzielenia świadczenia; Dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia; Informacje dot. dokumentacji medycznej sporządzonej w związku z udzielonym […]

Planujemy udostępnić możliwość raportowania Zdarzeń Medycznych dla stomatologii. Będziemy na bieżąco informować o wdrażanych elementach.

Rejestracja Zdarzenia Medycznego może zostać odrzucona przez system P1, jeśli wizyty będą wprowadzane i zatwierdzone w terminach niezgodnych z warunkami walidacji.

Wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i raportowanie Zdarzeń Medycznych jest wliczone w koszt licencji drEryk Gabinet. Nie wymaga to dodatkowych opłat.

Obsługa EDM dla Użytkowników drEryk Gabinet jest dostępna w ramach licencji lekarskiej.

Do EDM zaliczamy: 1. e-recepty, 2. e-skierowania: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, z wyłączeniem porady specjalistycznej – logopedia. badania: echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych, endoskopowe przewodu pokarmowego finansowane ze środków publicznych, medycyny […]

Od 1 lipca 2021 roku wszyscy usługodawcy realizujący świadczenia zdrowotne są  zobowiązani zapewnić możliwość dokonywania wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej.

Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) – to dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, i/lub podpisu zaufanego i/lub podpisu osobistego lub z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym […]

Możliwość wysyłki Zdarzeń Medycznych dla fizjoterapeutów zostanie udostępniona na przełomie lipca/sierpnia.

Prosimy o kontakt  z Zespołem Wsparcia Technicznego pod adresem mailowym: wsparciegabinet@dreryk.pl

Możliwość wysyłki Zdarzeń Medycznych dla gabinetów prywatnych zostanie udostępniona na przełomie lipca/sierpnia. 

Możliwość wysyłki Zdarzeń Medycznych dla gabinetów stomatologicznych zostanie udostępniona na przełomie lipca/sierpnia.

Możliwość wysyłki Zdarzeń Medycznych dla gabinetów logopedów i terapeutów zostanie udostępniona na przełomie lipca/sierpnia.

Możliwość wysyłki Zdarzeń Medycznych dla pielęgniarek i położnych zostanie udostępniona na przełomie sierpnia/września.

Istnieje możliwość ustawienia domyślnego certyfikatu podpisu e-recepty z poziom Lekarza/ Pielęgniarki/Rejestratorki. Panel lekarza: Funkcje specjalne lekarza/Ustawienia/Metody podpisu/Certyfikaty/ Certyfikat ZUS Panel pielęgniarki/rejestratorki: Wydruki/Konfiguracja wydruków/ Metody podpisu/Certyfikaty/ Certyfikat ZUS Jeśli certyfikat jest ustawiony […]

Kod dostępowy e-recepty można sprawdzić w repozytorium oraz w historii wizyty danego pacjenta.

Kod dostępowy e-recepty jest widoczny również na wydruku informacyjnym e-recepty.

 

Tak, okno do grupowej wysyłki e-recept pojawi się podczas wylogowania się z programu oraz podczas zamykania niezamkniętych wizyt.

 

#e-recepta #erecepta

Ponowny wydruk kodu e-recepty jest możliwy z poziomu Repozytorium.

W związku z tym ponowny wydruku e-recepty może dokonać każda osoba mająca uprawnienia do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta.

Informacja ta znajduje się w Repozytorium.

Kolorem oznaczone są  e-Recepty o statusie wystawione, dla których nie został wydrukowany dokument „Informacja o receptach w pakiecie”.

Anulowanie e-recepty jest możliwe z poziomu edycji wizyty, na której została wystawiona.

Po sprawozdaniu wizyt do NFZ, anulowanie jest możliwe po zalogowaniu się do www.gabinet.gov.pl

#anulowanie #e-recepta #erecepta

Liczbę wystawionych e-recept można sprawdzić z poziomu Kierownika Medycznego Raporty/Moduł statystyk/Personel-recepty.

 

#e-recepta #erecepta #moduł #modułstatystyk #modul #statystyki

Opcja „Dziel na pakiety per miesiąc” umożliwia podział e-recept tak, aby w jednym pakiecie znalazły się tylko e-recepty z danego miesiąca.

 

#recepta  #e-recepta  #pakiet

Poniżej prezentujemy aktualną ścieżkę obsługi e-deklaracji w aplikacji gabinet.gov.pl  (po zatwierdzeniu deklaracji na stronie internetowej w tradycyjny sposób wprowadzamy e-deklarację do aplikacji drEryk). Deklaracje POZ obsługiwane są z poziomu roli Personel Administracyjny oraz Administrator Podmiotu; Wybierz funkcjonalność Deklaracje dostępną na stronie głównej […]

W update 7.35 została wdrożona funkcjonalność weryfikacji wystawionych pacjentowi e-Recept za pośrednictwem P1.

Nie. Pielęgniarka ma możliwość zlecenia powtórki leków do lekarza. Tylko lekarz ma możliwość podpisania recept powtórkowych.

#leki #powtórkaleków #pielęgniarka #lekarz

Każdy kod e-recepty/pakietu e-recepty jest wysyłany osobnym sms.

Jakie wymagania należy spełnić, aby mieć możliwość wystawiania e-recept z aplikacji drEryk? W programie drEryk e-recepty mogą wystawiać lekarze (lekarz, lekarz dentysta, felczer) oraz uprawnione do wystawiania recept pielęgniarki. Do wystawienia e-recepty wymagane jest posiadanie […]

Na ten moment wydruk „Informacja o wystawionym eSkierowaniu” jest możliwy tylko w formacie e-recepty. W przyszłości planujemy rozszerzenie tej funkcjonalności.

Możliwość wyboru, czy drukować Informację o receptach w pakiecie podczas wysyłania e-recepty można ustawić z poziomu: Lekarza: Funkcje specjalne lekarza/ Ustawienia/ Wydruki/ Informacja o receptach elektronicznych. Pielęgniarki: Wydruki/Konfiguracja wydruków/Informacja o receptach elektronicznych. Proszę zaznaczyć na liście „Informacja […]

W celu skonfigurowania e-recepty prosimy o kontakt z działem Wsparcia Technicznego.

W aplikacji drEryk e-recepta jest integralną częścią modułu Rozszerzonej Bazy Leków.

 

#licencja #rbl #erecepta

Aby sprawdzić ilość opakowań przepisanego leku, oraz status wystawionej eRecepty, należy skorzystać z funkcjonalności weryfikacji wystawionych Pacjentowi leków za pośrednictwem P1. W kolumnach ,,Data wystawienia” oraz ,,Opakowanie” dostępne są informacje dot. terminu wystawienia eRecepty oraz ilości […]

W przypadku, kiedy operacja zakończy się sukcesem, zostanie zaprezentowana informacja o wystawionym e-Skierowaniu.  

Skierowanie, które zostało poprawnie przyjęte przez P1 nie może stać się skierowaniem papierowym. W celu wystawienia skierowania papierowego należy utworzyć kolejne i wydrukować jak dotychczas. Skierowanie, które zostało wystawione, jako papierowe (poprzez wybór opcji […]

Na ten moment wydruk „Informacja o wystawionym eSkierowaniu” jest możliwy tylko w formacie e-recepty. W przyszłości planujemy rozszerzenie tej funkcjonalności.

Jeżeli nie wszystkie dane będą uzupełnione na wyświetlonym e-Skierowaniu możemy odmówić jego realizacji korzystając z przycisku Odmowa realizacji – wprowadzając odpowiedni komentarz, który będzie widoczny dla innej placówki podejmującej to zgłoszenie. 

Wprowadzono możliwość anulowania wystawionego e-Skierowania.
Podczas wystawiania e-Skierowania na widoku dostępny jest przycisk
Usuń, który pozwala anulować e-Skierowania o statusie „Wystawione”.

Umowa z NFZ nie jest konieczna do wystawiania e-Skierowań.

Moduł powiadomień sms będzie rozbudowywany stopniowo. W przyszłości zostanie udostępniona możliwość wysyłki kodu e-Skierowania za pośrednictwem sms.

W przypadku obsługi e-Skierowania aplikacja korzysta z tych samych ustawień, co w przypadku e-Recepty.

Jeśli mechanizm e-Recepty jest poprawnie skonfigurowany, e-Skierowanie również zadziała.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej e-skierowanie na ASDK dotyczy: Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, Leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie […]

Wprowadzono możliwość oznaczania e-Skierowania oraz skierowań papierowych jako CITO. Podczas wystawiania eSkierowania/Skierowania proszę zaznaczyć opcję Pilne. Informacja zostanie przekazana w danych technicznych do P1,  na wydruku Informacji o e-Skierowaniu oraz w wydruku skierowania papierowego.

Podczas zatwierdzenia wizyty, w dialogu podsumowania, w repozytorium oraz w historii choroby pacjenta.

Do specjalisty, do szpitala –  jedno, ale maksymalnie można wysłać 2 (1 główne, 1 dodatkowe)

Do pracowni diagnostycznej – jedno.

Przypadek nr 1. Jeżeli podczas wizyty zostanie wystawione skierowanie/e-Skierowanie i nie zostanie zaznaczona/wybrana dodatkowa opcja (pozwalająca na zwiększenie finansowania) – to dane tego skierowania zostaną uwzględnione w raporcie ze zwykłą poradą. Przypadek nr 2. 2,5zł  za Świadczenie lekarza POZ […]

W celu poprawnego rozliczenia-Skierowania na wizycie AOS należy zaimportować umowę posiadającą odpowiednie produkty: kod-jedn=”5.01.28.0000004″ nazwa=„SE WYDANIE E-SKIEROWANIA/ E-SKIEROWAŃ PODCZAS PORADY” kod-jedn=”5.01.28.0000005″ nazwa=„SP WYDANIE SKIEROWANIA/ SKIEROWAŃ PAPIEROWYCH PODCZAS PORADY” To program automatycznie doda do listy […]

W tym filmie instruktażowym dowiesz się jak usunąć e-Skierowanie w programie drEryk Gabinet. 00:35 – Logowanie do programu drEryk Gabinet 01:00 – Ponowne otwarcie zatwierdzonej wizyty 01:28 – Rozpoczęcie otwartej wizyty 01:53 – […]

W tym filmie instruktażowym dowiesz się jak wystawić e-Skierowanie w drEryk Gabinet dla wizyt POZ oraz AOS. Zapraszamy do oglądania! 00:30 – Rejestracja Pacjenta 00:55 – Rozpoczęcie wizyty 01:14 – Wystawienie e-Skierowania na wizycie POZ 03:03 […]

Wystawianie e-Skierowania następuje poprzez wybór w dialogu operacji „Podpisz i wyślij do P1”.

W czasie wizyty wypisuję zaświadczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz e-Skierowanie, a nie mogę zaznaczyć 2 możliwości. Dlaczego? Istnieje możliwość wybrania tylko jednego typu wizyty w dodatkowym rozliczeniem. Lekarz na wizycie decyduje, które świadczenie ma trafić do raportu SWIAD.

W przypadku problemów podczas tworzenia i wysyłki e-Skierowania do P1 zostanie  wyświetlona informacja o napotkanych problemach i użytkownik zostanie zapytany czy chce utworzyć skierowanie papierowe.

Lekarz podczas wizyty POZ ma możliwość wybrania nowego typu wizyty (tylko dla podmiotów, które otrzymały aneks do umowy): „e-Skierowanie przyjęte do realizacji we własnym podmiocie” ” – zostanie zaraportowana wizyta – z produktem 5.01.00.0000150 „e-Skierowanie […]

Tak, pacjentowi do zrealizowania e-Skierowania wystarczy kod dostępowy oraz numer Pesel.

W okresie pilotażowym zachęcamy do wydruku informacji do pacjenta, w celu uniknięcia problemow z realizacją e-Skierowań.

Przekazywanie informacji o wystawionym e-Skierowaniu do pacjenta jest możliwe        poprzez wydruk odpowiedniego dokumentu jak i wysyłkę przez e-mail (przycisk  „Wyślij do pacjenta”).

W aplikacji istnieje możliwość przyjęcia do realizacji e-Skierowania. W sytuacji wybranego trybu wizyty: wymaga skierowania możemy zaznaczyć opcję Pacjent posiada e-Skierowanie. Po jej zaznaczeniu wyświetli się okno umożliwiające wprowadzenie danych dostępowych do e-Skierowania. […]

W celu wystawienia e-Skierowania należy na wizycie otworzyć odpowiedni dialog w widoku Druków:

  • Do pracowni diagnostycznej
  • Do specjalisty
  • Do szpitala.

Każdy kod e-recepty/pakietu e-recepty jest wysyłany osobnym sms.

Tak, istnieje możliwość wyłączenia wysyłki kodu e-recepty dla pojedynczych pacjentów (posiadających konto w IKP z podanym nr telefonu) poprzez wejście w aplikacji drEryk Gabinet do zakładki Dodatkowe informacje (w ramach funkcjonalności Wszystko o pacjencie) i odznaczenie pola wyboru […]

Na ten moment nie ma takiej możliwości.

Jeśli będzie duże zainteresowanie taką funkcjonalnością, rozważymy wprowadzenie jej w przyszłości.

#sms #powiadomienia

Treść Wiadomości SMS została domyślnie zdefiniowana przez Operatora. Istnieje możliwość dowolnej modyfikacji treści wiadomości SMS za pośrednictwem Platformy drEryk Gabinet web.dreryk.pl

Tak, istnieje możliwość ograniczenia wysyłki sms za pośrednictwem platformy Centralnej www.web.dreryk.pl.

Moduł powiadomień sms będzie rozbudowywany stopniowo. W przyszłości zostanie udostępniona możliwość wysyłki kodu e-Skierowania za pośrednictwem sms.

Koszt za wysłane sms można śledzić na Platformie drEryk Gabinet.

W zakładce Konfiguracja SMS lub w zakładce Raport SMS (w tej zakładce można sprawdzić koszty z poprzednich okresów rozliczeniowych).

AKtualne rozliczenie znajduje się na Platformie Centralnej drEryk Gabinet w zakładce Raport sms.

Wiadomość SMS ma maksymalnie 160 znaków. W przypadku przekroczenia liczby znaków w treści wiadomości, Abonent wysyła większą liczbę Wiadomości SMS, która nie może przekroczyć 4 (cztery) wiadomości.

 

Cena modułu Powiadomień SMS to 78zł netto dla jednej licencji lekarskiej (rocznie). DO ceny modułu należy doliczyć koszt wysłanych sms – 10 groszy netto za jeden wysłany sms.   #sms #cena #panel #licencja

Koszt jednego wysłanego sms to 10 groszy netto.

Okres rozliczeniowy to miesiąc kalendarzowy.

Jeśli Pacjent ma numer stacjonarny z funkcją odbierania sms to wiadomość przyjdzie w formie głosowej, jeśli telefon stacjonarny nie posiada takiej funkcjonalności, to sms nie wyśle się.

Wszystkie dostępne obecnie na rynku oferty operatorów komórkowych mają bezpłatne SMS-y bez limitów, więc czemu u Państwa są płatne? Wysyłka komercyjnych SMS w ramach puli abonamentu jest niezgodna z umową – zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Operatorzy telekomunikacyjni […]

SMS-y będą wysyłane z kilku losowych numerów telefonów.

Wysyłka z jednego numeru telefonu z własnym polem nadawcy jest technicznie możliwa, ale jest ona droższa. Jeśli będzie zainteresowanie taką usługą, rozważymy jej wprowadzenie.

Instrukcję obsługi modułu Powiadomień sms znajdziesz w panelu Platformy Centralnej drEryk/Zakładka Instrukcje i Regulaminy.

 

Wysyłka na numery zagraniczne jest niemożliwa.

Nie. SMS-y będą wysyłane przez profesjonalną bramkę SMS, z którą oprogramowanie drEryk Gabinet jest zintegrowane.

Tak – każde z powiadomień można włączyć odrębnie, a także ustawić dla każdego z powiadomień preferowaną metodę wysyłki (SMS i/lub e-mail).

W celu skutecznego wysłania powiadomień należy upewnić się, że w danych osobowych pacjenta uzupełniono nr telefonu (dla powiadomień SMS) i adres e-mail (dla powiadomień mailowych). W tym celu należy zalogować się do aplikacji drEryk Gabinet, wyszukać pacjenta, […]

Tak – wszystkie rodzaje powiadomień mogą być wysyłane drogą mailową (nie ma potrzeby konfigurowania własnej poczty e-mail). Powiadomienia będą wysyłanego z serwera pocztowego Platformy drEryk Gabinet.

Funkcjonalność wysyłki powiadomień mailowych jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich Klientów.

Tak, Kreator Wydruków wymaga zakupienia nowej licencji.

#kreatorwydruków #licencja

Tak, mogą Państwo skorzystać z gotowych wydruków lub stworzyć własne.

 

#kreator wydruków #wydruki

Koszt Kreatora wydruków jest zależny od ilości licencji lekarskich i wynosi odpowiednio:

1-2 licencje 48zł netto

3-4 licencje 98zł netto

5-10 licencji 396zł  netto

Koszt dla całego podmiotu (instalacji).

Czy po wydrukowaniu dokumentu stworzonego przez Kreator Wydruków mogę go jeszcze raz podejrzeć w programie drEryk?

Tak, wszystkie wydruki wystawione podczas wizyt są dostępne w Archiwum Wydruków.

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 03.03.2021 r. wycofująca z obrotu na terenie całego kraju produkty lecznicze: Formoterol Easyhaler (Formoteroli fumaras dihydricus), 12 mikrogramów/dawkę odmierzoną, proszek do inhalacji numer serii: 2006402, termin ważności: 05.2022 […]

Informacja na temat  dostępności leku Lek Xarelto 15 mg op. a 28 tabl. oraz 20 mg op. a 28 tabl. przekazana przez Pahrmindex: „Mieliśmy chwilowy, aczkolwiek poważny dylemat z opakowaniami Xarelto 15 mg oraz Xarelto 20 mg […]

Dla leku Ridlip w opakowaniach po 28 szt. prowadzona jest obecnie walidacja danych refundacyjnych. Weryfikacja tych informacji i parametrów jest szczególnie istotna jako, że wpływa na właściwie dobraną refundację, a  co za tym idzie bezpieczne rozliczenia […]

Dostawca uaktualnił bazę i lek Salmex proszek do inh.((500 µg+50 µg)/dawkę) jest dostępny. Jeśli posiadasz najnowsza wersję aplikacji, a nie widzisz tej pozycji –  zaktualizuj bazę leków. Możesz to zrobić z poziomu Kierownika Medycznego wybieramy System/Ustawienia/Integracje/Platforma drEryk […]

Od 01.12.2020 roku Minister Zdrowia wprowadził ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu leku Viregyt K (Amantadine hydrochloride). Lek Viregyt K może być ordynowany i wydawany tylko i wyłącznie we wskazaniach refundacyjnych. Pacjent jest uprawniony do wykupienia leku Viregyt K […]

Lek  podlega obecnie złożonemu procesowi walidacji i aktualizacji. Proces przygotowywania i walidacji kompletu informacji dla każdej pozycji ujętej w Bazie Wiedzy Pharmindex obejmuje: Informacje  merytoryczne wspierające skuteczność leczenia i bezpieczeństwo farmakoterapii pacjenta, jak również […]

Pharmindex zaktualizował bazę leków i lek Alfabax – tabl. o przedł. uwalnianiu 10 mg; á 30 szt. jest dostępny. Jeśli posiadasz najnowsza wersję aplikacji, a nie widzisz tej pozycji – prawdopodobnie nie masz aktualnej bazy. Możesz […]

Leki Apo-Amlo 5 mg (numer świadectwa rejestracji 12011, Podmiot Odpowiedzialny Apotex Europe) oraz Apo-Amlo 10 mg (numer świadectwa rejestracji 12012, Podmiot Odpowiedzialny Apotex Europe) zmieniły nazwę na Amlodipine Apotex 5 mg oraz Amlodipine […]

Dostęp do Bazy leków Pharmindex uzyskasz po wykupieniu modułu Rozszerzonej Bazy Leków. Informacje na temat modułu otrzymasz w dziale handlowym lub w artykule na naszej stronie Internetowej. W związku z tym, po wykupieniu RBL, zespół drEryk wprowadzi odpowiednie zmiany […]

Baza leków Pharmindex to profesjonalna, wszechstronna i stale aktualizowana baza produktów leczniczych. Po jej wykupieniu otrzymujesz wzbogacona wartość merytoryczną w postaci opisów leków, listę leków refundowanych i charakterystykę produktów leczniczych (ChPL). W związku z tym, baza Pharmindex […]

Istnieje możliwość ustawienia automatycznej aktualizacji bazy leków z poziomu Kierownika Medycznego. Możesz wykonać to z poziomu: System/Ustawienia/Integracje/Platforma drEryk Gabinet/Baza leków Pharmindex/Ustawienia. Dodatkowo w aplikacji masz możliwość wykonania ręcznej aktualizacji leków, z tego samego poziomu.   […]

Moduł Rozszerzonej Bazy Leków zawiera następujące elementy: pełną, aktualną listę leków z informacją o dostępności automatyczne wyliczanie ilości substancji czynnej szablony recepty ceny leków po refundacji uproszczony wybór poziomu odpłatności kody ATC powiązania […]

Pharmindex automatycznie i systematycznie aktualizuje Listę leków refundowanych. Zmiany zostają wprowadzane terminowo, niezależnie od wersji aplikacji drEryk Gabinet. Jeśli nie widzisz wybranego leku  –  zaktualizuj bazę leków ręcznie. Możesz to zrobić z poziomu Kierownika Medycznego […]

DrEryk umożliwia rozliczenie zrealizowanych świadczeń w aplikacji w NFZ.

W celu uzyskania dostępu należy posiadać moduł NFZ.

Zamknięcie teleporady dla pacjenta, który nie ma deklaracji w placówce jest możliwe po zaczytaniu odpowiedniej Umowy z NFZ. Jeśli umowa zawiera produkty dla pacjentów bez deklaracji (zgodnie z załącznikiem do zarządzenia 39/2020/DSOZ), będziesz miał możliwość zamknięcia wizyty.  

Możesz przeprowadzić teleporadę dla pacjentów kontynuujących opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym. W związku z tym, aby w AOS zrealizować teleporadę należy wybrać odpowiednią procedurę, która zostanie przekazana w raporcie. Podczas […]

W jaki sposób wprowadzić poradę telefoniczną w programie drEryk? W programie drEryk mają Państwo możliwość wprowadzenia Porady telefonicznej/mailowej. Poprzez Funkcje specjalne lekarza/ Ustawienia/ Wizyta proszę zaznaczyć porada telefoniczna/mailowa i zapisać zmiany. W oknie wizyty zmieniamy […]

Moduł Rozszerzonej Bazy Leków zawiera następujące elementy: pełną, aktualną listę leków z informacją o dostępności automatyczne wyliczanie ilości substancji czynnej szablony recepty ceny leków po refundacji uproszczony wybór poziomu odpłatności kody ATC powiązania […]

Na ten moment nie ma takiej możliwości.

Jeśli będzie duże zainteresowanie taką funkcjonalnością, rozważymy wprowadzenie jej w przyszłości.

#sms #powiadomienia

Cena modułu Powiadomień SMS to 78zł netto dla jednej licencji lekarskiej (rocznie). DO ceny modułu należy doliczyć koszt wysłanych sms – 10 groszy netto za jeden wysłany sms.   #sms #cena #panel #licencja

Wszystkie dostępne obecnie na rynku oferty operatorów komórkowych mają bezpłatne SMS-y bez limitów, więc czemu u Państwa są płatne? Wysyłka komercyjnych SMS w ramach puli abonamentu jest niezgodna z umową – zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Operatorzy telekomunikacyjni […]

Tak, godziny rejestracji on-line może skonfigurować również inny użytkownik niż Kierownik Medyczny. Może to wykonać rejestratorka, która posiada dostęp do harmonogramu. Kierownik Medyczny powinien wcześniej nadać jej odpowiedni dostęp z poziomu System > Ustawienia […]

Moduł e-Rejestracja nie wymaga posiadania strony internetowej.

Jeżeli posiadają Państwo stronę internetową można tam umieścić link/przycisk do strony e-Rejestracji.

 

#e-rejestracja  #erejestracja  #stronainternetowa

Dlaczego przy wystawianiu eZLA wstecznego, czyli ponad 3 dni wstecz nawet uzupełniając uzasadnienie eZLA nie dociera do platformy PUEZUS. drEryk informuje ze jest niemożliwe wystawienie takiego eZLA? Aplikacja drEryk umożliwia wystawienie zwolnienia wstecznego do 3-ch dni […]

W celu zrealizowania wideokonsultacji zarówno pacjentowi jak i lekarzowi wystarczy dostęp do komputera i/lub telefonu z aktualną przeglądarką Chrome (rekomendowana) lub Firefox. Konieczny jest także dostęp do kamery i mikrofonu. W przypadku braku kamery, połączenie nadal jest możliwe, natomiast strona nie posiadająca kamery (pacjent […]

Czy ta konsultacja się nagrywa, zostaje gdzieś w dokumentacji? Czy przebieg wideokonsultacji jest automatycznie archiwizowany w drEryk? Na ten moment zapis audio-wideo z konsultacji nie jest nagrywany i zapisywany. Jeśli będzie zainteresowanie taką funkcjonalnością, rozważymy wprowadzenie jej w przyszłości. […]

W celu otrzymania instrukcji wideokonsultacji prosimy o kontakt ze Wsparciem Technicznym.

Aplikacja drEryk wyświetla się w trybie pełnoekranowym. Nie ma możliwości jednoczesnego wyświetlania aplikacji drEryk i okna przeglądarki z wideokonsultacją na jednym monitorze. Proponujemy następujące rozwiązania: Użycie dwóch monitorów, jeśli mają Państwo taką możliwość – na jednym monitorze aplikacja drEryk, na drugim – przeglądarka z sesją wideokonsultacji Przełączanie się pomiędzy oknem przeglądarki […]

Do Platformy drEryk Gabinet możesz zalogować się za pośrednictwem:  https://platforma.dreryk.pl/drerykweb/. W związku z tym, w oknie logowania wprowadź dane wskazane podczas tworzenia konta do Platformy w aplikacji drEryk. Jeśli wdrożenia aplikacji i/lub rejestracji na platformie dokonywał Partner – […]

Internet jest konieczny do pracy w aplikacji drEryk.

 

Ze względu na bezpieczeństwo zalecamy wykonywanie kopii bezpieczeństwa codziennie po zakończonej pracy.

Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa możesz ustawić w panelu Kierownika Medycznego z poziomu System/Ustawienia/Serwer/Automatyczne wykonywanie zapasowej.

Zalecamy ustawienie godzinnej różnicy pomiędzy kopią danych a kopią dokumentów.

Aktualizacje możesz wykonać tylko i wyłącznie jeśli wszyscy pracownicy będą wylogowani.

System poinformuje Cię o konieczności wylogowania Użytkowników.

 

 

Tak, w aplikacji istnieje możliwość przekazania uprawnień kierownika medycznego innym pracownikom. W tym celu konieczne jest posiadanie licencji Personalizowana Rola Kierownika Medycznego.

#licencja #kierownikmedyczny #km #kierownik # uprawnienia

Kopię bezpieczeństwa wykonujemy z panelu Kierownika Medycznego.

System/Wykonaj kopie bezpieczeństwa.

Przywrócenie pracownika z archiwum jest możliwe po wcześniejszym kontakcie z działem wsparcia technicznego

Licencja jest dostosowywana indywidulanie do potrzeb klientów. Jest koszt jest zależny od wybranych modułów.

Wersję programu można sprawdzić w zakładce „ O programie”.

Tak, system jest zintegrowany z platformą Ewuś i daje możliwość automatycznego weryfikowania pacjentów.

 

#ewus #pacjent

Program jest Zintegrowany z ZUS PUE i umożliwia wystawienie e-zwolnienia.

#ezwolnienie #zla #zus

Stosujemy mechanizmy anonimizacji i szyfrowania danych osobowych, rekomendowane przez Centrum e – Zdrowia (dawniej: CSIOZ) jako metody ochrony danych. Stosujemy bezpieczną politykę haseł oraz mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji zgodne z rekomendacjami Centrum e – Zdrowia […]

Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych drEryk?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z naszym

Inspektorem Ochrony Danych, na adres e-mail: privacy@dreryk.pl

Wymagania sprzętowe dla „końcówki”: – procesor: Intel Pentium 4 2GHz – pamięć RAM: 2 GB – ilość wolnego miejsca na dysku: 400 MB – karta sieciowa – karta graficzna obsługująca rozdzielczość 1440×900 […]

Wymagania sprzętowe dla serwera: Serwer do 2 użytkowników: – procesor: Intel(R) Core (TM)2 Duo CPU T5750 @ 2.00GHz – pamięć RAM: 4.00 GB – ilość wolnego miejsca na dysku: 20 GB (w zależności […]

Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do Oprogramowania oraz posiadanie urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych, spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne: procesor: Intel Pentium 4 […]

Aktualizacje

Dlaczego warto zaktualizować drEryk Gabinet? Aby zautomatyzować pracę – wprowadzono obsługę elektronicznej Karty Zgonu, żeby korzystać z rekomendowanych rozwiązań – umożliwiono dodanie leku stałego bez konieczności wystawienia go na recepcie oraz dodano możliwość przeszukiwania Słownika […]

Dlaczego warto zaktualizować drEryk Gabinet? Aby rozszerzyć działanie funkcji szczepień przeciw COVID-19 – wprowadzono obsługę trzeciej dawki oraz dawki przypominającej przeciwko COVID-19, aby usprawnić swoją codzienną pracę – wyeliminowano problem z anulowaniem […]

Dlaczego warto zaktualizować drEryk Gabinet? Aby realizować swoje obowiązki zgodnie z wymogami prawnymi – dodanie okna zbiorczego zarządzania Zdarzeniami Medycznymi, które umożliwia ponownie wysyłki niezarejestrowanych dotychczas Zdarzeń Medycznych, aby korzystać z rozwiązań, […]

Strona korzysta z plików cookies Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.
W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki.