W czym możemy pomóc?

Pytania i odpowiedzi

Prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Sposoby jej prowadzenia reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r.

Tak – istnieją przypadki, w których dokumentacja medyczna może być prowadzona w formie papierowej – wyróżniamy dwie takie sytuacje: Sytuacje określone w rozporządzeniu; Jeśli warunki techniczne lub organizacyjne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (np. utrudnienia […]

Od 1 lipca 2021 roku Usługodawcy są obowiązani zapewnić możliwość dokonywania wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – są to dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej, podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, lub podpisu osobistego z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie […]

Obecnie są to następujące dokumenty indeksowane w Systemie P1 (zgodnie z definicją Centrum e-Zdrowia): Karta informacyjna leczenia szpitalnego; Karta odmowy przyjęcia do szpitala; Informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego; Wyniki badań […]

Tak, drEryk Gabinet umożliwia wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej z innymi podmiotami.

drEryk Gabinet oferuje następujące możliwości: Kompleksowa obsługa i wystawianie eRecept, eSkierowań, eZWM, Karty Szczepień i innych dokumentów EDM, Wymiana informacji o dokumentach EDM Pacjenta oraz rejestracja wniosku o nadanie uprawnień do przeglądania dokumentów EDM danego Pacjenta […]

Obsługa EDM dla Użytkowników drEryk Gabinet jest dostępna w ramach licencji lekarskiej.

Repozytorium EDM w drEryk Gabinet to wygodne, a zarazem bezpieczne miejsce przechowywania dokumentów, które wchodzą w zakres Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Twojej placówce medycznej. Użytkownik ma dostęp do danych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Wszyscy Użytkownicy drEryk Gabinet w ramach swojej licencji mają bezpłatny dostęp do Repozytorium EDM, dedykowanego specjalnie dla danej placówki medycznej, które mogą obsługiwać w pełni samodzielnie.

Wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i raportowanie Zdarzeń Medycznych jest wliczone w koszt licencji drEryk Gabinet. Nie wymaga to dodatkowych opłat.

Pacjent nie musi autoryzować lekarzowi POZ dostępu do EDM, jeśli posiada aktywną deklarację do Lekarza POZ.

Jeżeli wyszukiwanie dokumentu nie zwraca wyników, możliwe jest że dokumenty nie zostały wysłane do repozytorium EDM.

Jeśli wyszukiwanie zwróciło wynik, ale podczas otwarcia dokumentu występuje błąd, to fakt ten należy zgłosić do działu Wsparcia Technicznego drEryk.

Zdarzenie Medyczne przetwarzane w Systemie Informacji Medycznej (SIM) to świadczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Są to więc ,,działania służące profilaktyce, zachowaniu, […]

Od 1 lipca 2021 roku wszystkie Zdarzenia Medyczne wymagają raportowania do Systemu P1 (Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych).

Obowiązek rejestracji Zdarzeń Medycznych dotyczy wszystkich usługodawców (zarówno udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jak również usługodawców realizujących je komercyjnie) we wszystkich zakresach świadczeń definiowanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 […]

Od 22 stycznia 2021 r. wszyscy Użytkownicy drEryk Gabinet mają możliwość raportowania Zdarzeń Medycznych z poziomu naszego oprogramowania – bezpłatnie, w ramach swoich licencji.

Korzystając z drEryk Gabinet masz możliwość rejestracji Zdarzeń Medycznych zarówno w ramach wizyty prywatnej, jak również stomatologicznej i fizjoterapeutycznej, raportowania ZM w tle podczas zatwierdzania wizyty oraz ustawienia wysyłki automatycznej (o wybranej porze), łatwego podglądu informacji […]

Rejestracja Zdarzeń Medycznych następuje w momencie włączenia funkcjonalności przez Kierownika Medycznego z poziomu: System/ Ustawienia/Integracje/Platforma drEryk Gabinet/Zdarzenia Medyczne.

Obsługa Zdarzeń Medycznych dla Użytkowników drEryk Gabinet jest dostępna w ramach licencji lekarskiej.

Rejestracja Zdarzenia Medycznego może zostać odrzucona przez system P1, jeśli wizyty będą wprowadzane i zatwierdzone w terminach niezgodnych z warunkami walidacji.

Dane usługodawcy; Dane usługobiorcy; Identyfikacja świadczenia zdrowotnego; Dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego; Dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego; Informacje dotyczące dokumentacji medycznej utworzonej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym; Inne dane pozwalające […]

Obowiązek rejestracji Zdarzeń Medycznych dotyczy wszystkich usługodawców (zarówno udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jak również usługodawców realizujących je komercyjnie) we wszystkich zakresach świadczeń definiowanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 […]

W takim przypadku należy na serwerze dokonać synchronizacji czasu z czasem internetowym time.nist.gov

W oknie zbiorczego zarządzania ZM oraz EDM umożliwiono wyszukiwanie Zdarzeń Medycznych po określonych parametrach. Istnieje również możliwość wysłania wszystkich niedostarczonych do P1 dokumentów, należy nacisnąć przycisk „Wyślij niewysłane do P1”. Funkcjonalność opisana jest w wersji 8.22 […]

Tak, w wersji 8.22 drEryk Gabinet wprowadzono rejestrację Zdarzeń Medycznych dla zleceń realizowanych przez Pielęgniarki i Położne.

Istnieje możliwość ustawienia domyślnego certyfikatu podpisu e-recepty z poziom Lekarza/ Pielęgniarki/Rejestratorki. Panel lekarza: Funkcje specjalne lekarza/Ustawienia/Metody podpisu/Certyfikaty/ Certyfikat ZUS Panel pielęgniarki/rejestratorki: Wydruki/Konfiguracja wydruków/ Metody podpisu/Certyfikaty/ Certyfikat ZUS Jeśli certyfikat jest ustawiony […]

Kod dostępowy e-recepty można sprawdzić w repozytorium oraz w historii wizyty danego pacjenta.

Kod dostępowy e-recepty jest widoczny również na wydruku informacyjnym e-recepty.

 

Tak, okno do grupowej wysyłki e-recept pojawi się podczas wylogowania się z programu oraz podczas zamykania niezamkniętych wizyt.

 

#e-recepta #erecepta

Do realizacji eRecepty Pacjent nie musi otrzymywać wydruku; wystarczy podać mu czterocyfrowy kod eRecepty.

Ponowny wydruk kodu e-recepty jest możliwy z poziomu Repozytorium.

W związku z tym ponowny wydruku e-recepty może dokonać każda osoba mająca uprawnienia do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta.

Informacja ta znajduje się w Repozytorium.

Kolorem oznaczone są  e-Recepty o statusie wystawione, dla których nie został wydrukowany dokument „Informacja o receptach w pakiecie”.

Aby eRecepta została wysłana z odpowiednim kodem uprawnień dodatkowych, należy wproawdzić odpowiedni dokument w danych osobowych Pacjenta.

Anulowanie e-recepty jest możliwe z poziomu edycji wizyty, na której została wystawiona.

Po sprawozdaniu wizyt do NFZ, anulowanie jest możliwe po zalogowaniu się do www.gabinet.gov.pl

#anulowanie #e-recepta #erecepta

Liczbę wystawionych e-recept można sprawdzić z poziomu Kierownika Medycznego Raporty/Moduł statystyk/Personel-recepty.

 

#e-recepta #erecepta #moduł #modułstatystyk #modul #statystyki

Opcja „Dziel na pakiety per miesiąc” umożliwia podział e-recept tak, aby w jednym pakiecie znalazły się tylko e-recepty z danego miesiąca.

 

#recepta  #e-recepta  #pakiet

E-deklaracje to kolejny etap rozwoju naszego oprogramowania. Możliwość pobierania e-deklaracji planujemy udostępnić jeszcze w 2022 r.

W aplikacji jest dostępna możliwość podglądu wystawionych recept przez specjalistów z innych przychodni. Dostęp do funkcjnalności znajduje się w panelu eRecepty „weryfikacja wystawionych leków”. Warunkiem poglądu jest posiadanie przez Pacjenta IKP, który autoryzuje kodem SMS Lekarzowi dostęp […]

Tak, Pielęgniarka może samodzielnie ordynować leki. Warunkiem jest osobisty podpis Pielęgniarki np. certyfikat ZUS, podpis kwalifikowany oraz odpowiednie kursy, które prawnie pozwalają na samodzielne ordynacje leków przez Pielęgniarkę.

Każdy kod e-recepty/pakietu e-recepty jest wysyłany osobnym sms.

Jakie wymagania należy spełnić, aby mieć możliwość wystawiania e-recept z aplikacji drEryk? W programie drEryk e-recepty mogą wystawiać lekarze (lekarz, lekarz dentysta, felczer) oraz uprawnione do wystawiania recept pielęgniarki. Do wystawienia e-recepty wymagane jest posiadanie […]

Podczas wystawiania eRecept program prezentuje możliwość wydruku informacji o eRecepcie; nie jest konieczny wydruk papierowy.

W aplikacji drEryk e-recepta jest integralną częścią modułu Rozszerzonej Bazy Leków.

 

#licencja #rbl #erecepta

Jeżeli wystawiono eReceptę Pacjentowi, który posiada IKP (Internetowe Konto Pacjenta), wówczas zostanie mu dostarczony SMS z kodem odbioru eRecepty.

Aby sprawdzić ilość opakowań przepisanego leku, oraz status wystawionej eRecepty, należy skorzystać z funkcjonalności weryfikacji wystawionych Pacjentowi leków za pośrednictwem P1. W kolumnach ,,Data wystawienia” oraz ,,Opakowanie” dostępne są informacje dot. terminu wystawienia eRecepty oraz ilości […]

W przypadku, kiedy operacja zakończy się sukcesem, zostanie zaprezentowana informacja o wystawionym e-Skierowaniu.  

Skierowanie, które zostało poprawnie przyjęte przez P1 nie może stać się skierowaniem papierowym. W celu wystawienia skierowania papierowego należy utworzyć kolejne i wydrukować jak dotychczas. Skierowanie, które zostało wystawione, jako papierowe (poprzez wybór opcji […]

Jeżeli nie wszystkie dane będą uzupełnione na wyświetlonym e-Skierowaniu możemy odmówić jego realizacji korzystając z przycisku Odmowa realizacji – wprowadzając odpowiedni komentarz, który będzie widoczny dla innej placówki podejmującej to zgłoszenie. 

Wprowadzono możliwość anulowania wystawionego e-Skierowania.
Podczas wystawiania e-Skierowania na widoku dostępny jest przycisk
Usuń, który pozwala anulować e-Skierowania o statusie „Wystawione”.

Umowa z NFZ nie jest konieczna do wystawiania e-Skierowań.

Moduł powiadomień sms będzie rozbudowywany stopniowo. W przyszłości zostanie udostępniona możliwość wysyłki kodu e-Skierowania za pośrednictwem sms.

W przypadku obsługi e-Skierowania aplikacja korzysta z tych samych ustawień, co w przypadku e-Recepty.

Jeśli mechanizm e-Recepty jest poprawnie skonfigurowany, e-Skierowanie również zadziała.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej e-skierowanie na ASDK dotyczy: Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, Leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie […]

Podczas zatwierdzenia wizyty, w dialogu podsumowania, w repozytorium oraz w historii choroby pacjenta.

Do specjalisty, do szpitala –  jedno, ale maksymalnie można wysłać 2 (1 główne, 1 dodatkowe)

Do pracowni diagnostycznej – jedno.

W tym filmie instruktażowym dowiesz się jak usunąć eSkierowanie w programie drEryk Gabinet. 00:35 – Logowanie do programu drEryk Gabinet 01:00 – Ponowne otwarcie zatwierdzonej wizyty 01:28 – Rozpoczęcie otwartej wizyty 01:53 – […]

W tym filmie instruktażowym dowiesz się jak wystawić eSkierowanie w drEryk Gabinet dla wizyt POZ oraz AOS. Zapraszamy do oglądania! 00:30 – Rejestracja Pacjenta 00:55 – Rozpoczęcie wizyty 01:14 – Wystawienie e-Skierowania na wizycie POZ 03:03 […]

Wystawianie e-Skierowania następuje poprzez wybór w dialogu operacji „Podpisz i wyślij do P1”.

W przypadku problemów podczas tworzenia i wysyłki e-Skierowania do P1 zostanie  wyświetlona informacja o napotkanych problemach i użytkownik zostanie zapytany czy chce utworzyć skierowanie papierowe.

Tak, pacjentowi do zrealizowania e-Skierowania wystarczy kod dostępowy oraz numer Pesel.

W okresie pilotażowym zachęcamy do wydruku informacji do pacjenta, w celu uniknięcia problemow z realizacją e-Skierowań.

W aplikacji istnieje możliwość przyjęcia do realizacji e-Skierowania. W sytuacji wybranego trybu wizyty: wymaga skierowania możemy zaznaczyć opcję Pacjent posiada e-Skierowanie. Po jej zaznaczeniu wyświetli się okno umożliwiające wprowadzenie danych dostępowych do e-Skierowania. […]

W celu wystawienia e-Skierowania należy na wizycie otworzyć odpowiedni dialog w widoku Druków:

  • Do pracowni diagnostycznej
  • Do specjalisty
  • Do szpitala.

Tak, Kreator Wydruków wymaga zakupienia nowej licencji.

#kreatorwydruków #licencja

Tak, mogą Państwo skorzystać z gotowych wydruków lub stworzyć własne.

 

#kreator wydruków #wydruki

Koszt Kreatora wydruków jest zależny od ilości licencji lekarskich i wynosi odpowiednio:

1-2 licencje 48zł netto

3-4 licencje 98zł netto

5-10 licencji 396zł  netto

Koszt dla całego podmiotu (instalacji).

Czy po wydrukowaniu dokumentu stworzonego przez Kreator Wydruków mogę go jeszcze raz podejrzeć w programie drEryk?

Tak, wszystkie wydruki wystawione podczas wizyt są dostępne w Archiwum Wydruków.

W jaki sposób wprowadzić poradę telefoniczną w programie drEryk? W programie drEryk mają Państwo możliwość wprowadzenia Porady telefonicznej/mailowej. Poprzez Funkcje specjalne lekarza/ Ustawienia/ Wizyta proszę zaznaczyć porada telefoniczna/mailowa i zapisać zmiany. W oknie wizyty zmieniamy […]

Moduł Rozszerzonej Bazy Leków zawiera następujące elementy: pełną, aktualną listę leków z informacją o dostępności automatyczne wyliczanie ilości substancji czynnej szablony recepty ceny leków po refundacji uproszczony wybór poziomu odpłatności kody ATC powiązania […]

Na ten moment nie ma takiej możliwości.

Jeśli będzie duże zainteresowanie taką funkcjonalnością, rozważymy wprowadzenie jej w przyszłości.

#sms #powiadomienia

Cena modułu Powiadomienia SMS w programie drEryk Gabinet to 90 zł netto dla jednej licencji lekarskiej (rocznie). Do ceny modułu należy doliczyć koszt wysłanych SMS – 10 groszy netto za jeden wysłany SMS.

Wszystkie dostępne obecnie na rynku oferty operatorów komórkowych mają bezpłatne SMS-y bez limitów, więc czemu u Państwa są płatne? Wysyłka komercyjnych SMS w ramach puli abonamentu jest niezgodna z umową – zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Operatorzy telekomunikacyjni szybko […]

Tak, godziny rejestracji on-line może skonfigurować również inny użytkownik niż Kierownik Medyczny. Może to wykonać rejestratorka, która posiada dostęp do harmonogramu. Kierownik Medyczny powinien wcześniej nadać jej odpowiedni dostęp z poziomu System > Ustawienia […]

Moduł e-Rejestracja nie wymaga posiadania strony internetowej.

Jeżeli posiadają Państwo stronę internetową można tam umieścić link/przycisk do strony e-Rejestracji.

 

#e-rejestracja  #erejestracja  #stronainternetowa

Dlaczego przy wystawianiu eZLA wstecznego, czyli ponad 3 dni wstecz nawet uzupełniając uzasadnienie eZLA nie dociera do platformy PUEZUS. drEryk informuje ze jest niemożliwe wystawienie takiego eZLA? Aplikacja drEryk umożliwia wystawienie zwolnienia wstecznego do 3-ch dni […]

W celu zrealizowania wideokonsultacji zarówno pacjentowi jak i lekarzowi wystarczy dostęp do komputera i/lub telefonu z aktualną przeglądarką Chrome (rekomendowana) lub Firefox. Konieczny jest także dostęp do kamery i mikrofonu. W przypadku braku kamery, połączenie nadal jest możliwe, natomiast strona nie posiadająca kamery (pacjent […]

Czy ta konsultacja się nagrywa, zostaje gdzieś w dokumentacji? Czy przebieg wideokonsultacji jest automatycznie archiwizowany w drEryk? Na ten moment zapis audio-wideo z konsultacji nie jest nagrywany i zapisywany. Jeśli będzie zainteresowanie taką funkcjonalnością, rozważymy wprowadzenie jej w przyszłości. Natomiast […]

W celu otrzymania instrukcji wideokonsultacji prosimy o kontakt ze Wsparciem Technicznym.

Aplikacja drEryk wyświetla się w trybie pełnoekranowym. Nie ma możliwości jednoczesnego wyświetlania aplikacji drEryk i okna przeglądarki z wideokonsultacją na jednym monitorze. Proponujemy następujące rozwiązania: Użycie dwóch monitorów, jeśli mają Państwo taką możliwość – na jednym monitorze aplikacja drEryk, na drugim – przeglądarka z sesją wideokonsultacji Przełączanie się pomiędzy oknem przeglądarki […]

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 03.03.2021 r. wycofująca z obrotu na terenie całego kraju produkty lecznicze: Formoterol Easyhaler (Formoteroli fumaras dihydricus), 12 mikrogramów/dawkę odmierzoną, proszek do inhalacji numer serii: 2006402, termin ważności: 05.2022 […]

Informacja na temat  dostępności leku Lek Xarelto 15 mg op. a 28 tabl. oraz 20 mg op. a 28 tabl. przekazana przez Pahrmindex: „Mieliśmy chwilowy, aczkolwiek poważny dylemat z opakowaniami Xarelto 15 mg oraz Xarelto 20 mg po 28 szt., wymuszający wstrzymanie […]

Dla leku Ridlip w opakowaniach po 28 szt. prowadzona jest obecnie walidacja danych refundacyjnych. Weryfikacja tych informacji i parametrów jest szczególnie istotna jako, że wpływa na właściwie dobraną refundację, a  co za tym idzie bezpieczne rozliczenia z NFZ. […]

Dostawca uaktualnił bazę i lek Salmex proszek do inh.((500 µg+50 µg)/dawkę) jest dostępny. Jeśli posiadasz najnowsza wersję aplikacji, a nie widzisz tej pozycji –  zaktualizuj bazę leków. Możesz to zrobić z poziomu Kierownika Medycznego wybieramy System/Ustawienia/Integracje/Platforma drEryk […]

Od 01.12.2020 roku Minister Zdrowia wprowadził ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu leku Viregyt K (Amantadine hydrochloride). Lek Viregyt K może być ordynowany i wydawany tylko i wyłącznie we wskazaniach refundacyjnych. Pacjent jest uprawniony do wykupienia leku Viregyt K […]

Lek  podlega obecnie złożonemu procesowi walidacji i aktualizacji. Proces przygotowywania i walidacji kompletu informacji dla każdej pozycji ujętej w Bazie Wiedzy Pharmindex obejmuje: Informacje  merytoryczne wspierające skuteczność leczenia i bezpieczeństwo farmakoterapii pacjenta, jak również […]

Pharmindex zaktualizował bazę leków i lek Alfabax – tabl. o przedł. uwalnianiu 10 mg; á 30 szt. jest dostępny. Jeśli posiadasz najnowsza wersję aplikacji, a nie widzisz tej pozycji – prawdopodobnie nie masz aktualnej bazy. Możesz […]

Leki Apo-Amlo 5 mg (numer świadectwa rejestracji 12011, Podmiot Odpowiedzialny Apotex Europe) oraz Apo-Amlo 10 mg (numer świadectwa rejestracji 12012, Podmiot Odpowiedzialny Apotex Europe) zmieniły nazwę na Amlodipine Apotex 5 mg oraz Amlodipine […]

Dostęp do Bazy leków Pharmindex uzyskasz po wykupieniu modułu Rozszerzonej Bazy Leków. Informacje na temat modułu otrzymasz w dziale handlowym lub w artykule na naszej stronie Internetowej. W związku z tym, po wykupieniu RBL, zespół drEryk wprowadzi odpowiednie zmiany […]

Baza leków Pharmindex to profesjonalna, wszechstronna i stale aktualizowana baza produktów leczniczych. Po jej wykupieniu otrzymujesz wzbogacona wartość merytoryczną w postaci opisów leków, listę leków refundowanych i charakterystykę produktów leczniczych (ChPL). W związku z tym, baza Pharmindex […]

Istnieje możliwość ustawienia automatycznej aktualizacji bazy leków z poziomu Kierownika Medycznego. Możesz wykonać to z poziomu: System/Ustawienia/Integracje/Platforma drEryk Gabinet/Baza leków Pharmindex/Ustawienia. Dodatkowo w aplikacji masz możliwość wykonania ręcznej aktualizacji leków, z tego samego poziomu.   […]

Moduł Rozszerzonej Bazy Leków zawiera następujące elementy: pełną, aktualną listę leków z informacją o dostępności automatyczne wyliczanie ilości substancji czynnej szablony recepty ceny leków po refundacji uproszczony wybór poziomu odpłatności kody ATC powiązania […]

Pharmindex automatycznie i systematycznie aktualizuje Listę leków refundowanych. Zmiany zostają wprowadzane terminowo, niezależnie od wersji aplikacji drEryk Gabinet. Jeśli nie widzisz wybranego leku  –  zaktualizuj bazę leków ręcznie. Możesz to zrobić z poziomu Kierownika Medycznego […]

Każdy kod e-recepty/pakietu e-recepty jest wysyłany osobnym sms.

Tak, istnieje możliwość wyłączenia wysyłki kodu e-recepty dla pojedynczych pacjentów (posiadających konto w IKP z podanym nr telefonu) poprzez wejście w aplikacji drEryk Gabinet do zakładki Dodatkowe informacje (w ramach funkcjonalności Wszystko o pacjencie) i odznaczenie pola wyboru […]

Na ten moment nie ma takiej możliwości.

Jeśli będzie duże zainteresowanie taką funkcjonalnością, rozważymy wprowadzenie jej w przyszłości.

#sms #powiadomienia

Treść Wiadomości SMS została domyślnie zdefiniowana przez Operatora. Istnieje możliwość dowolnej modyfikacji treści wiadomości SMS za pośrednictwem Platformy drEryk Gabinet web.dreryk.pl

Tak, istnieje możliwość ograniczenia wysyłki sms za pośrednictwem platformy Centralnej www.web.dreryk.pl.

Moduł powiadomień sms będzie rozbudowywany stopniowo. W przyszłości zostanie udostępniona możliwość wysyłki kodu e-Skierowania za pośrednictwem sms.

Koszt za wysłane sms można śledzić na Platformie drEryk Gabinet.

W zakładce Konfiguracja SMS lub w zakładce Raport SMS (w tej zakładce można sprawdzić koszty z poprzednich okresów rozliczeniowych).

AKtualne rozliczenie znajduje się na Platformie Centralnej drEryk Gabinet w zakładce Raport sms.

Wiadomość SMS ma maksymalnie 160 znaków. W przypadku przekroczenia liczby znaków w treści wiadomości, Abonent wysyła większą liczbę Wiadomości SMS, która nie może przekroczyć 4 (cztery) wiadomości.

 

Cena modułu Powiadomienia SMS w programie drEryk Gabinet to 90 zł netto dla jednej licencji lekarskiej (rocznie). Do ceny modułu należy doliczyć koszt wysłanych SMS – 10 groszy netto za jeden wysłany SMS.

Koszt jednego wysłanego sms to 10 groszy netto.

Okres rozliczeniowy to miesiąc kalendarzowy.

Jeśli Pacjent ma numer stacjonarny z funkcją odbierania sms to wiadomość przyjdzie w formie głosowej, jeśli telefon stacjonarny nie posiada takiej funkcjonalności, to sms nie wyśle się.

Wszystkie dostępne obecnie na rynku oferty operatorów komórkowych mają bezpłatne SMS-y bez limitów, więc czemu u Państwa są płatne? Wysyłka komercyjnych SMS w ramach puli abonamentu jest niezgodna z umową – zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Operatorzy telekomunikacyjni szybko […]

SMS-y będą wysyłane z kilku losowych numerów telefonów.

Wysyłka z jednego numeru telefonu z własnym polem nadawcy jest technicznie możliwa, ale jest ona droższa. Jeśli będzie zainteresowanie taką usługą, rozważymy jej wprowadzenie.

Instrukcję obsługi modułu Powiadomień sms znajdziesz w panelu Platformy Centralnej drEryk/Zakładka Instrukcje i Regulaminy.

 

Wysyłka na numery zagraniczne jest niemożliwa.

Nie. SMS-y będą wysyłane przez profesjonalną bramkę SMS, z którą oprogramowanie drEryk Gabinet jest zintegrowane.

Tak – każde z powiadomień można włączyć odrębnie, a także ustawić dla każdego z powiadomień preferowaną metodę wysyłki (SMS i/lub e-mail).

W celu skutecznego wysłania powiadomień należy upewnić się, że w danych osobowych pacjenta uzupełniono nr telefonu (dla powiadomień SMS) i adres e-mail (dla powiadomień mailowych). W tym celu należy zalogować się do aplikacji drEryk Gabinet, wyszukać pacjenta, […]

Tak – wszystkie rodzaje powiadomień mogą być wysyłane drogą mailową (nie ma potrzeby konfigurowania własnej poczty e-mail). Powiadomienia będą wysyłanego z serwera pocztowego Platformy drEryk Gabinet.

Funkcjonalność wysyłki powiadomień mailowych jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich Klientów.

DrEryk umożliwia rozliczenie zrealizowanych świadczeń w aplikacji w NFZ.

W celu uzyskania dostępu należy posiadać moduł NFZ.

Zamknięcie teleporady dla pacjenta, który nie ma deklaracji w placówce jest możliwe po zaczytaniu odpowiedniej Umowy z NFZ. Jeśli umowa zawiera produkty dla pacjentów bez deklaracji (zgodnie z załącznikiem do zarządzenia 39/2020/DSOZ), będziesz miał możliwość zamknięcia wizyty.  

Możesz przeprowadzić teleporadę dla pacjentów kontynuujących opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym. W związku z tym, aby w AOS zrealizować teleporadę należy wybrać odpowiednią procedurę, która zostanie przekazana w raporcie. Podczas […]

Do Platformy drEryk Gabinet możesz zalogować się za pośrednictwem:  https://platforma.dreryk.pl/drerykweb/. W związku z tym, w oknie logowania wprowadź dane wskazane podczas tworzenia konta do Platformy w aplikacji drEryk. Jeśli wdrożenia aplikacji i/lub rejestracji na platformie dokonywał Partner – […]

Internet jest konieczny do pracy w aplikacji drEryk.

 

Ze względu na bezpieczeństwo zalecamy wykonywanie kopii bezpieczeństwa codziennie po zakończonej pracy.

Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa możesz ustawić w panelu Kierownika Medycznego z poziomu System/Ustawienia/Serwer/Automatyczne wykonywanie zapasowej.

Zalecamy ustawienie godzinnej różnicy pomiędzy kopią danych a kopią dokumentów.

Aktualizacje możesz wykonać tylko i wyłącznie jeśli wszyscy pracownicy będą wylogowani.

System poinformuje Cię o konieczności wylogowania Użytkowników.

 

 

Tak, w aplikacji istnieje możliwość przekazania uprawnień kierownika medycznego innym pracownikom. W tym celu konieczne jest posiadanie licencji Personalizowana Rola Kierownika Medycznego.

#licencja #kierownikmedyczny #km #kierownik # uprawnienia

Kopię bezpieczeństwa wykonujemy z panelu Kierownika Medycznego.

System/Wykonaj kopie bezpieczeństwa.

Przywrócenie pracownika z archiwum jest możliwe po wcześniejszym kontakcie z działem wsparcia technicznego

Licencja jest dostosowywana indywidulanie do potrzeb klientów. Jest koszt jest zależny od wybranych modułów.

Wersję programu można sprawdzić w zakładce „ O programie”.

Tak, system jest zintegrowany z platformą Ewuś i daje możliwość automatycznego weryfikowania pacjentów.

 

#ewus #pacjent

Program jest Zintegrowany z ZUS PUE i umożliwia wystawienie e-zwolnienia.

#ezwolnienie #zla #zus

Stosujemy mechanizmy anonimizacji i szyfrowania danych osobowych, rekomendowane przez Centrum e – Zdrowia (dawniej: CSIOZ) jako metody ochrony danych. Stosujemy bezpieczną politykę haseł oraz mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji zgodne z rekomendacjami Centrum e – Zdrowia (dawniej: CSIOZ) […]

Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych drEryk?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z naszym

Inspektorem Ochrony Danych, na adres e-mail: privacy@dreryk.pl

Wymagania sprzętowe dla „końcówki”: – procesor: Intel Pentium 4 2GHz – pamięć RAM: 2 GB – ilość wolnego miejsca na dysku: 400 MB – karta sieciowa – karta graficzna obsługująca rozdzielczość 1440×900 […]

Wymagania sprzętowe dla serwera: Serwer do 2 użytkowników: – procesor: Intel(R) Core (TM)2 Duo CPU T5750 @ 2.00GHz – pamięć RAM: 4.00 GB – ilość wolnego miejsca na dysku: 20 GB (w zależności […]

Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do Oprogramowania oraz posiadanie urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych, spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne: procesor: Intel Pentium 4 […]

Tak, w wersji 8.18 drEryk Gabinet dodano możliwość czyszczenia oraz archiwizacji logów zawartych w bazie.

Dysponując kopiami zapasowaymi Użytkownik jest w stanie sam przywrócić program do działania. Aby to zrobić, konieczne jest: odinstalowanie aplikacji, pobrania instalatora ze strony Wsparcie drEryk Gabinet w takiej samej wersji, w jakiej są kopie baz, przywrócenie posiadanych […]

Tak, nowe wzory oświadczeń dedykowane dla Pacjentów przybyłych z Ukrainy zostały udostępnione w wersji 8.28 aplikacji drEryk Gabinet.

Możliwość ta jest dostępna w drEryk Gabinet. Zawiera ona funkcjonalność obsługującą nowy rodzaj rozliczenia w umowach z NFZ, a także dodany nowy kod tytułu uprawnień UA.

Kod IN należy wskazać przy każdej recepcie wystawionej Pacjentowi z Ukrainy. Dotyczy to tych Pacjentów, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r.

Nowy kod tytułu uprawnień UA został udostępniony w wersji 8.28 aplikacji drEryk Gabinet

Aby poprawnie sprawozdać Pacjentów z Ukrainy, należy zweryfikować status eWUŚ dla Pacjentów posiadających numer PESEL lub dodać stosowne oświadczenia na dzień realizacji wizyty (jeśli nie posiada numeru PESEL lub jeśli status eWUŚ nie potwierdza […]

Aby wstecznie poprawić wizyty Pacjentów z Ukrainy (jeśli nie był zweryfikowany status eWUŚ) należy uzyskać oświadczenie od Pacjenta. Następnie, w danych osobowych należy oznaczyć checkbox „Pacjent spoza gminy” oraz wybrać ,,cudzoziemiec z Ukrainy”. Taka wizyta zostanie […]

Jeśli wizyty Pacjentów z Ukrainy zostały przesłane do NFZ oraz rozliczone szablonem rachunku, należy takie wizyty skorygować i wykonać korektę do faktury na podstawie szablonu.

Zakwestionowane wizyty należy poprawić po zaktualizowaniu aplikacji do wersji 8.28 drEryk Gabinet, poprzez dodanie odpowiedniego uprawnienia oraz produktu do rozliczeń Pacjentów z Ukrainy, a także ponownie wykonać eksport świadczeń.

Zlecenia na zaopatrzenie dla Pacjentów z Ukrainy wymaga podania nowego kodu tytułu uprawnień „UA”, który został udostępniony w aplikacji drEryk Gabinet. Możliwość wystawiania zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne dla Pacjentów z Ukrainy z podstawą ubezpieczenia jako oświadczenie zostanie […]

Użytkownicy drEryk Gabinet posiadający moduł Kreator Wydruków mają możliwość druku Indywidualnego kalendarza szczepień, zgodnego ze wzorem określonym w Zarządzeniu. Dodatkowo obsługa dwóch dedykowanych produktów jednostkowych koniecznych do rozliczenia Pacjentów z Ukrainy zostanie udostępniona w wersji […]

Każdy Pacjent z Ukrainy przybyły do RP po 24.02.2022, w systemie eWUŚ przy imieniu i nazwisku będzie miał zwrócony dopisek UKR. Służy on do oznaczeń Pacjentów z Ukrainy w systemie eWUŚ.

Nowy checkbox z wersji 8.26 drEryk Gabinet umożliwia nie tylko wskazanie uprawnienia, ale również wprowadza technicznie inną budowę eRecepty, której wymaga NFZ.

Tak, Pacjentowi z Ukrainy można wystawić eSkierowanie.

W wersji 8.28 aplikacji drEryk Gabinet udostępniono dwa nowe rodzaje wizyt dla Pacjentów z Ukrainy: UA – Pierwszorazowa ocena stanu zdrowia/zaszczepienia, UA – Realizacja IKSz. Dwa nowe typy wizyt dają możliwość rozliczenia […]

Aktualizacje

Aktualizacja 8.29 – dostępna Aktualizacja 8.29 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania: Porównuj dane antropometryczne Pacjentów – wprowadzono wykres krzywej wartości centylowych, przyśpiesz proces sprawdzania informacji ze zrealizowanych wizyt – […]

Aktualizacja 8.28.1 – dostępna Poniżej przedstawiamy listę zmian, jakie wprowadza aktualizacja 8.28.1, która jest już dostępna w drEryk Gabinet: 1. Wyeliminowano problem podczas eRejestracji Pacjenta. 2. Wyeliminowano problem podczas generacji raportu świadczeń […]

Aktualizacja 8.28 – dostępna – poznaj zalety aktualizowania Realizuj wizyty dla Pacjentów z Ukrainy – dodano nowe funkcje niezbędne do prawidłowej realizacji wizyt dla Pacjentów z Ukrainy, realizuj swoje obowiązki w zgodzie z wymogami prawnymi […]

Strona korzysta z plików cookies Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.
W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki.