Wróć
Problemy w dostępie do P1 - aktualizacja - lekarz piszący na komputerze
Aktualizacja

Aktualizacja 8.33 – dostępna

Aktualizacja 8.33 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

 • Automatyzuj swoją pracę – umożliwiono aktualizację danych Pacjenta na podstawie danych z CWUb,
 • podnieś komfort pracy z programem drEryk Gabinet – dodano widoczność paska Windows podczas pracy w programie z możliwością jego ukrycia,
 • pracuj w zgodzie ze stawianymi wymogami prawnymi – umożliwiono wybór a także raportowanie nowych produktów jednostkowych dla badań, realizowanych w ramach budżetu powierzonego, dla wizyty POZ.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet.

Rejestracja oraz realizacja wizyty

1. Umożliwiono aktualizację danych Pacjenta na podstawie danych z CWUb.

Aby zaktualizować lub pobrać dane osobowe Pacjenta z CWUb przechodzimy do widoku Dane osobowe pacjenta. Następnie wybieramy nowy przycisk Pobierz dane z CWUb.

Jeżeli dane osobowe nie są zgodne z danymi pobranymi z CWUb, na ekranie widzimy okno z informacją o różnicach w danych. W tabeli w pierwszej kolumnie znajduje się typ identyfikatora, następnie wartość tego identyfikatora w programie drEryk, w trzeciej kolumnie podana jest wartość pobrana z CWUb.

Aby zaktualizować dane w programie na podstawie danych z CWUb zaznaczamy pole wyboru Aktualizuj dane w aplikacji. Następnie wybieramy przycisk Wykonaj.

W tym momencie następuje zmiana niezgodnych danych w programie. Jeżeli dane w programie oraz dane w CWUb są takie same na ekranie widzimy komunikat – „Dane pacjenta w Centralnym Wykazie Usługobiorców są takie same jak zapisane w programie.”.

Przycisk Pobierz dane z CWUb jest dostępny wyłącznie dla użytkowników, którzy posiadają włączoną integracje z P1 w zakresie wysyłki Zdarzeń Medycznych.

2. Wyeliminowano problem z zatwierdzaniem wizyt poprzez Wykaz przyjęć.

3. Dodano możliwość ponownej aktualizacji statusów dla eSkierowań.

Aby ponownie zaktualizować statusy eSkierowań w systemie P1 logujemy się na koncie Administratora.  Następnie wybieramy nowy przycisk znajdujący się na górnym pasku Status eSkierowań do aktualizacji.

Po wyborze przycisku na ekranie widzimy okno, w którym są zapisane wszystkie zapytania dotyczącej realizacji eSkierowania wymagające powtórki. Aby zaktualizować ponownie status eSkierowania w systemie P1 zaznaczamy wiersz z eSkierowaniem, następnie wybieramy przycisk Aktualizuj ponownie.

4. Zaktualizowano szablon eSkierowania na rehabilitację do nowej wersji.

Dostosowano eSkierowanie na rehabilitację do szablonu 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.29.

Wprowadzone zmiany dotyczą podglądu wystawionego eSkierowania. Ponadto, w dokumencie dodano osobną kategorię Przeciwskazania.

5. Dodano możliwość filtrowania wyników wyszukiwania Pacjentów.

Aby zdefiniować po jakich danych chcemy przeszukiwać listę Pacjentów przechodzimy do widoku Wyszukiwanie pacjenta.

Następnie na liście wybieralnej odznaczamy pola wyboru z danymi, po których nie chcemy wyszukiwać Pacjentów na liście.

Program zapamięta nasz wybór do momentu kolejnej zmiany ustawień.

6. Usprawniono algorytm pobierania dokumentów, dołączonych do wyniku badania z laboratorium.

Jeżeli wśród dokumentów pobieranych z laboratorium znajduje się usunięty dokument, który już wcześniej był pobrany do programu, ponowne pobranie takiego dokumentu zostaje pominięte.

7. Zwiększono odstęp pomiędzy wizytami w bocznej historii wizyt.

Wprowadzono wyraźniejszy odstęp pomiędzy opisem zrealizowanych wizyt w panelu bocznym historii wizyt.

8. Dodano nowy wzór oświadczenia przedstawiciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

W widoku Dane oświadczenia dodano nowy wzór oświadczenia – “z tytułu pobierania renty rodzinnej przez osobę która nie ukończyła 18 roku życia, zamieszkującej na terytorium państwa członkowskiego.”.

Po wybraniu tej podstawy na druku automatycznie oznaczone jest nowe pole wyboru – art. 2 ust. 2 pkt 3 lit. c tej ustawy 11).

W tym momencie zaraportowanie wyżej wymienionego oświadczenia nie jest możliwe z uwagi na brak kodu dla wybranego uprawnienia. W chwili nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych kod umożlwiający raportowanie uprawnienia zostanie dodany do programu.

9. Do widoku wyszukiwania Pacjentów przez Pielęgniarkę POZ – dodano statusy kwalifikacji CHUK.

Do widoku Wyszukiwania pacjenta na koncie Pielęgniarki POZ dodano ikonę CHUK przy liczbie porządkowej.

Ta sama ikona znajduje się także w widoku danych osobowych Pacjenta. Aby zmienić oznaczenie należy kliknąć w ikonę serca. Na ekranie pojawi się okno umożliwiające zaznaczenie pola wyboru z informacją Nie kwalifikuje się do CHUK.

Inne/Techniczne

1. Dodano widoczność paska Windows podczas pracy w programie z możliwością jego ukrycia.

Od nowej wersji każdy z użytkowników w momencie korzystania z programu widzi pasek systemu operacyjnego Windows. Aby wyłączyć widoczność paska Windows podczas korzystania z programu logujemy się na koncie Administratora. Następnie przechodzimy System>Ustawienia>Konfiguracja zabezpieczeń.

W widoku Dostęp do systemu operacyjnego odznaczamy pole wyboru Wszyscy użytkownicy mają dostęp do Systemu Operacyjnego Windows.

2. Umożliwiono wybór i raportowanie nowych produktów jednostkowych dla badań, realizowanych w ramach budżetu powierzonego, dla wizyty POZ.

Do widoku wizyty POZ udzielanej od 01.07.2022 dodano możliwość wyboru produktów jednostkowych dla wykonanych badań. Lekarz POZ może wybrać wyłącznie produkt jednostkowy w ramach jednego produktu kontraktowego:

01.0010.119.11 – BUDŻET POWIERZONY DIAGNOSTYCZNY.

Wybrany produkt musi być dostępny w umowie, jeżeli produktu nie ma lista jest pusta.

Produkty jednostkowe możliwe do wyboru w ramach produktu kontraktowego o numerze 01.0010.119.11 to:

 • 5.01.00.0000165 Witamina B12
 • 5.01.00.0000166 Kwas foliowy
 • 5.01.00.0000167 anty–CCP
 • 5.01.00.0000168 CRP – szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6 r.ż.)
 • 5.01.00.0000169 HCV przeciwciała
 • 5.01.00.0000170 Antygen H. pylori w kale – test kasetkowy
 • 5.01.00.0000173 Helicobacter pylori w kale
 • 5.01.00.0000171 Strep-test

Ponadto, w historii wizyt Pacjenta prezentowane są wszystkie wybrane produkty jednostkowe.

3. Dodano możliwość przyjęcia eDeklaracji dla Pacjenta bez potwierdzonego prawa do świadczeń.

W momencie akceptowania eDeklaracji, jeżeli system eWUŚ zwraca informację, że Pacjent nie posiada prawa do świadczeń na ekranie widzimy wiadomość o następującej treści – „Fundusz nie potwierdza prawa do świadczeń. Czy mimo to chcesz zaakceptować eDeklarację?”.

Aby przyjąć eDeklarację wybieramy przycisk Zaakceptuj, jeżeli chcemy odrzucić eDeklarację należy wybrać przycisk Odrzuć. Jeżeli chcemy zamknąć okno z informacją wybieramy przycisk Anuluj.

4. Usprawniono wyświetlanie komórki dla eDeklaracji.

Jeżeli w widoku eDeklaracji wybierzemy komórkę, dla której chcemy pobrać eDeklaracje, a następnie klikniemy przycisk Pobierz, przy ponownym otwarciu widoku program automatycznie podpowie nam ostatnią wybraną komórkę.

Na liście komórek do wyboru są widoczne wyłącznie komórki przypisane do aktywnych umów.

5. Poprawiono wyświetlanie kolumny z taryfą, dla wizyt STM wprowadzanych poprzez Wykaz przyjęć.

Poprawiono wyświetlanie kolumny z współczynnikiem w Wykazie przyjęć oraz w Panelu korekt. Jeżeli wizyty są dodawane dla lekarza dentysty w tabeli wykonanych produktów jednostkowych kolumna ze współczynnikiem jest zawsze widoczna.

6. Usunięto niepotrzebny komunikat informacyjny, pojawiający się podczas tworzenia raportu dla wizyt z rozpoznaniem U07.1

Usunięto nieaktualny komunikat pojawiający się podczas tworzenia raportu dla Pacjentów z wybranym rozpoznanie U07.1.

7. Poprawiono sposób tworzenia profilu CLAIM, dla rozliczenia produktu 5.01.02.600026 w programie Profilaktyka 40+.

8. Do statystyki świadczeń Pielęgniarek i Położnych dodano ICD9.

Do widoku Moduł statystyk dodano nową zmienną Procedury medyczne (ICD9) dla Statystyka świadczeń Pielęgniarek i Położnych.

Automatycznie przy tworzeniu statystyki są wybrane wszystkie procedury. Umożliwiono także sortowanie wygenerowanych statystyk alfabetycznie po wybranych procedurach.

Kinga Mierzejewska
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”