Wróć
Aktualizacja 8.34 - lekarka pracująca na komputerze
Aktualizacja

Aktualizacja 8.34 – dostępna

Aktualizacja 8.34 – dostępna

Aktualizacja 8.34 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

 • Usprawnij proces wystawiania zleceń – zmniejszono liczbę kliknięć przy wystawianiu zleceń do pielęgniarki.
 • Przyśpiesz realizację dodawanych zleceń – dodano możliwość szybkiego przejścia do realizacji zlecenia z okna wystawiania zlecenia.
 • Automatyzuj swoją pracę – dodano funkcjonalność automatycznego dopisywania produktów jednostkowych dla badań z budżetu powierzonego po wybraniu procedury ICD9.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet.

Rejestracja oraz realizacja wizyty

1. Dodano funkcjonalność automatycznego dopisywania produktów jednostkowych dla badań z budżetu powierzonego po wybraniu procedury ICD9.

Jeżeli na koncie Administratora mamy włączoną funkcję automatycznego informowania o nowych danych medycznych pacjenta w momencie, kiedy po rozpoczęciu wizyty pojawi się widok Nowe dane medyczne pacjenta z informacją o badaniach wykonanych w ramach budżetu powierzonego. Dotyczy to następujących badań:

 • Ferrytyna
 • Witamina B12
 • Kwas foliowy
 • anty–CCP
 • CRP – szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6 r.ż.)
 • HCV przeciwciała
 • Antygen H. pylori w kale – test kasetkowy
 • Helicobacter pylori w kale
 • Strep-test

Po zaznaczeniu wyżej wymienionych badań i wybraniu przycisku ,,Dopisz do wizyty automatycznie” do listy produktów jednostkowych zostaną dopisane odpowiednie badania, z zastrzeżeniem posiadania przez użytkownika przypisanych do badań produktów w umowie.

2. Usprawniono proces wystawiania zlecenia do pielęgniarki.

Logujemy się na konto pielęgniarki, następnie wybieramy pacjenta, dla którego chcemy wystawić zlecenie. Otwieramy widok Dane zlecenia. Po poprawnym uzupełnieniu danych ze skierowania, dodajemy informację o zleconych zabiegach. Wybieramy przycisk Dodaj.

Na ekranie pojawi się nowe okno umożliwiające wybranie wszystkich zleconych badań. W tym celu przy każdym badaniu zaznaczamy pole wyboru. Następnie zatwierdzamy zabiegi przyciskiem Zatwierdź.

Za pomocą pola Szukaj możemy przeszukać całą listę zabiegów. Po powrocie do okna Dane zlecenia możemy wprowadzić informacje przy każdym zleconym zabiegu oraz wybrać ilość zabiegów, które mają zostać zrealizowane.

Aby zaplanować zabieg, zaznaczamy wiersz z wybranym zabiegiem, następnie wybieramy przycisk Zaplanuj.

Na ekranie pojawi się widok kalendarza, gdzie zaznaczamy daty wykonania zaplanowanego zabiegu.

Z widoku Dane zlecenia możemy także dodać częstotliwość wykonania zabiegu. Analogicznie zaznaczamy wiersz z wybranym zabiegiem, następnie wybieramy przycisk Częstotliwość.

W widoku Częstotliwość podajemy ilość zleconych zabiegów oraz informację co jaki okres czasu mają być wykonane.

Jeżeli zleconym zabiegiem jest podanie leku, po zaznaczeniu wiersza z takim zabiegiem przycisk Dodaj lek jest aktywny.

Po wybraniu przycisku wybieramy z listy leki, których podanie zleciliśmy pacjentowi.

Aby dodać usługę, należy zmienić sposób finansowania na liście wybieralnej w lewym dolnym rogu widoku Dane zlecenia. Wybieramy pozycję Bez opłaty NFZ (prywatne zlecenie). W tym momencie obok zakładki Zabiegi pojawi się nowa zakładka Usługi.

Aby dodać usługi przechodzimy do zakładki, następnie wybieramy przycisk z zielonym plusem Dodaj.

3. Usprawniono sposób wprowadzania zabiegów bezpośrednio do Wykazu zabiegów pielęgniarskich.

Na koncie pielęgniarki przechodzimy do widoku Wykaz przyjęć, następnie wybieramy przycisk Dodaj.

W oknie Dane zlecenia uzupełniamy dane osobowe pacjenta, następnie po uzupełnieniu informacji danych ze skierowania, wybieramy przycisk z zielonym plusem, aby dodać zrealizowane zabiegi.

W oknie zabiegi wybieramy datę wykonania zabiegu oraz czas wykonania. Następnie na liście Rodzaj zabiegu zaznaczamy pole wyboru przy każdym zabiegu, który wykonaliśmy na pacjencie.

Po wybraniu zabiegów oraz opcjonalnym dodaniu opisu udzielanego świadczenia możemy Zatwierdzić dodane informacje. Po wybraniu przycisku Zatwierdź zostaniemy przekierowani do poprzedniego widoku Dane zlecenia, gdzie w kolumnie Zabiegi zobaczymy informacje o wszystkich zrealizowanych zabiegach.

Realizację zabiegów możemy także zatwierdzić za pomocą przycisku Zatwierdź i zamknij. Następnie, po wybraniu tego przycisku całe zlecenie zostanie automatycznie zatwierdzone, a my w tym momencie na ekranie zobaczymy widok Wykaz zabiegów z pełną informacją o zrealizowanych zabiegach dla wybranego pacjenta.

Po zalogowaniu na konto pielęgniarki POZ w widoku Zabiegi zobaczymy dodatkowo pole wyboru Komórki oraz Produktu kontraktowego.

Ważne! Jeżeli którykolwiek produkt jednostkowy nie wymaga opłaty NFZ, pole wyboru Bez opłaty NFZ jest zaznaczone.

Dla określonych produktów po ich wybraniu na dole widoku pojawia się tabela umożliwiająca wybranie wymaganych efektów udziału.

Po zalogowaniu na konto pielęgniarki POZ w widoku Zabiegi musimy uzupełnić czas wykonania zabiegu od/do. Jeżeli wybierzemy produkty jednostkowe w Osobodniach w prawym górnym rogu widoku musimy podać krotność wykonanego zabiegu.

4. Dodano możliwość szybkiego przejścia do realizacji zlecenia z menu kontekstowego.

Aby zrealizować zlecenie na koncie pielęgniarki przechodzimy do widoku Znajdź pacjenta. Następnie wyszukujemy pacjenta, któremu zlecenie chcemy wystawić. W tym momencie naciskamy na wiersz z wybranym pacjentem prawym przyciskiem myszy. Z menu, które pojawiło się na ekranie wybieramy pozycję Wystaw zlecenie.

Po wybraniu na ekranie wyświetla się widok danych zlecenia.

5. Dodano możliwość szybkiego przejścia do realizacji zlecenia z okna wystawiania zlecenia.

Aby automatycznie zrealizować zlecenie, którego dane wypełniamy w oknie Dane zlecenia po poprawnym uzupełnieniu danych wybieramy przycisk Zatwierdź i otwórz zlecenie.

Ponadto, jeżeli wszystkie wymagane pola zlecenia zostały prawidłowo uzupełnione zostaniemy automatycznie przekierowani do widoku realizacji zlecenia.

6. Dodano automatyczne podpowiadanie ostatnio wybieranego trybu zlecenia.

W widoku Dane zlecenia program automatycznie zapamięta wybrany przez nas Tryb zlecenia (wymaga skierowania / nie wymaga skierowania). Następnie, po poprawnym zatwierdzeniu zlecenia przy ponownym otwarciu okna program podpowie ostatnio wybrany przez użytkownika tryb zlecenia.

7. Scalono okno „Daty i czasu wykonania” z oknem zatwierdzania zlecenia w panelu pielęgniarki.

W momencie realizacji zabiegu przez pielęgniarkę w oknie Zabieg wprowadzamy datę wykonania zabiegu oraz czas wykonania zabiegu. Zamiast pojawiającego się okna do wprowadzenia powyższych danych, dodaliśmy wymagane pola do samego widoku Zabieg.

Pielęgniarka OPD realizując zlecenie zostanie poproszona o podanie zakresu czasowego realizacji wybranego zabiegu – od/do.

8. Dodano automatyczne zapamiętywanie wyboru płatnika dla pacjenta w eZLA.

Przy wystawianiu zwolnienia w polu Nazwa i identyfikator płatnika składek program podpowie automatycznie płatnika ostatnio wybranego dla określonego pacjenta.

Dodatkowo, jeżeli ostatnio wybrany płatnik zostanie usunięty w polu automatycznie pojawi się pierwsza pozycja z listy płatników.

9. Wyeliminowano problem z wystawianiem eRecepty na leki robione.

W momencie wystawiania recepty na leki robione z utworzonego wcześniej szablonu lub z listy leków stosowanych przewlekle, jeżeli którykolwiek z składników leku nie jest już dostępny w bazie Pharmindex na ekranie widoczny jest komunikat informujący o tym, który z składników nie jest dostępny. W tym przypadku musimy zatwierdzić chęć wystawienia leku recepturowego bez dostępnego składnika.

Inne/Techniczne

1. Zaktualizowano nazwy i opisy dla wyboru rodzaju korekty.

W widoku Kreator korekty raportów: wybór rodzaju korekty zaktualizowano dotychczasowe nazwy na następujące:

Edycja wizyt – Można edytować zatwierdzone wizyty, ale jeszcze nie odesłane do NFZ w komunikacie SWIAD, poprawić pozycje, które nie zostały włączone do raportu z powodu powstałych podczas generacji raportu błędów.

Korekta w świadczeniach, które były przetwarzane przez NFZ – Można korygować wizyty w raportach, dla których jest zaimportowany raport zwrotny o typie: P_SWI lub potwierdzenie rozliczenia R_UMX. Ponadto, można wykonać: korektę błędów, podnieść wersję pozycji rozliczeniowych; korygować współczynniki, tworzyć raporty usuwające pozycje do NFZ.

Faktury/rachunki – Można utworzyć korektę faktury za deklaracje lub świadczenia, utworzone na podstawie szablonu otrzymanego z NFZ, korektę faktury utworzonej bez szablonu. Można również przejrzeć listę wystawionych e-faktur, ich korekt i duplikatów oraz utworzyć kolejny duplikat e-faktury.

Zmiana komórek – Można przepisać wizyty pomiędzy komórkami, zaktualizować produkty jednostkowe w POZ, rozliczyć nadwykonania.

2. Poprawiono mechanizm podnoszenia wersji pozycji rozliczeniowej.

Poprawiono sposób raportowania wizyty po zmianie komórki, w sytuacji kiedy nie zaimportowano zwrotki.

3. Zaktualizowano warunek dla „Daty wystawienia faktury” w ostatni dzień miesiąca.

W oknie rozliczenia przy wybraniu typu rozliczenia Ostatni dzień miesiąca w polu Data wystawienia automatycznie podpowiadana jest data ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Jeżeli jednak aktualnie mamy ostatni dzień miesiąca w polu Data wystawienia automatycznie pojawi się bieżący dzień.

4. Zablokowano możliwość wyboru komórki dla eDeklaracji innej niż POZ.

Po przejściu do widoku eDeklaracje na liście komórek, które należy wybrać przed pobraniem eDeklaracji dostępne są wyłącznie komórki z umową POZ.

5. Dodano automatyczne podpowiadanie „Typu raportu” dla zapisanych szablonów w Module Statystyk.

Program automatycznie podpowiada zapisany typ raportu z wybranego szablonu statystyk.

6. Usprawniono proces zamykania sesji podczas wystawiania eZLA.

Po czasie 30 minut braku akcji użytkownika w zalogowanej sesji do ZUS PUE sesja jest automatycznie zamykana.

7. Poprawiono sposób weryfikacji ceny przy rozliczeniu SIMP.

8. Zaktualizowano słownik LIOCZ na obowiązujący od dnia 1.07.2022 zgodnie z komunikatem NFZ.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, (Dz. Urz. Min. Zdr. 2022.65) od 1 lipca 2022 roku wprowadzono następujące zmiany w słowniku LIOCZ oraz liście świadczeń raportowanych w AP-KOLCE:

Zmieniono nazwy następujących programów lekowych:

 • 90054 – leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B na – leczenie chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B;
 • 90082 – leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów na – leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów;
 • 90083 – leczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) na – leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS);
 • 90084 – leczenie aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) na – leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK);
 • 90087 – leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych – na leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami;
 • 90131 – leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) na – leczenie chorych na aktywną postać ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA);
 • 90142 – leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych na – leczenie pacjentów z wrodzonymi zespołami autozapalnymi;
 • 90126 – leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) na – leczenie pacjentów z chorobami siatkówki;
 • 90127 – leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową na – leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C;

Dodano następujące programy lekowe:

 • 90187 – leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana;
 • 90188 – stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych;
 • 90189 – profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą;
 • 90190 – zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu;
 • 90191 – leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową;

Usunięto programy lekowe:

 • 90125 – leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych;
 • 90176 – leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME).
Kinga Mierzejewska
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”