Wróć
Aktualizacja 8.37 - dostępna - lekarz na korytarzu przychodni
Aktualizacja

Aktualizacja 8.37 – dostępna

Aktualizacja 8.37 – dostępna

Aktualizacja 8.37 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

 • Realizuj wszystkie obowiązki w programie – dodaliśmy obsługę raportowania Zdarzeń Medycznych dotyczących danych o ciąży oraz Grupie krwi.
 • Przyspiesz realizację zadań – na nowo usprawniliśmy proces realizacji szczepień z panelu Pielęgniarki.
 • Realizuj swoje obowiązki w zgodzie z wymogami prawnymi – zaktualizowaliśmy również słownik kolejek oczekujących, obowiązujący od dnia 1.09.2022.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet.

Rejestracja oraz realizacja wizyty

1. Umożliwiono przekazywanie w Zdarzeniach Medycznych informacji o ciąży.

a) Informacja o ciąży lub jej zakończeniu

W zakładce „Dane Medyczne” Pacjenta, a następnie w zakładce „Wywiad Ginekologiczny”.

Dodano informacje o przyczynie zakończenia ciąży:

 • „Poród martwy”
 • „Inny powód zakończenia ciąży”

Podczas wybrania Typ: „Pacjentka w ciąży” dodano możliwość określenie stanu „Ciąża mnoga” która domyślnie jest odznaczona.

Wprowadzono przycisk „Podpisz i wyślij do P1”, dostępny tylko jeśli użytkownik ma zdefiniowaną metodę podpisu. Umożliwia on podpisanie przez osobę uprawnioną danych o ciąży, a następnie wysyła do P1. W pierwszym kroku próbujemy od razu podpisać dane i wysłać komplet informacji do P1.

Jeśli nie uda się podpisać i wysłać od razu informacji do P1, operacja będzie przerywana, a następnie powtórzona w tle tak aby nie blokować pracy użytkownika.

Jeśli informacja o ciąży mnogiej jest zaznaczona, jest widoczna w opisie danych medycznych.

W miejscu zaznaczonym na czerwono wyświetlana będzie ikona dotycząca statusu przesłania ZM.

Jeśli użytkownik nie posiada zdefiniowanego podpisu, pokaże się przycisk „Wyślij do P1”. Przycisk ten oznacza, że dane informacje mają być zarejestrowane w P1, ale inna osoba musi je podpisać przed wysyłką. Takie dane odkładają się w widoku zdarzeń medycznych, a uprawniony użytkownik może je później podpisać i wysłać.

Ponadto, dla pozostałych typów:

 • „Poród”
 • „Poród martwy”
 • „Poronienie”
 • „Inny powód zakończenia ciąży”

dodano również przycisk „Podpisz i wyślij do P1”, „Wyślij do P1” w zależności czy użytkownik posiada zdefiniowany podpis. Działanie jest analogiczne jak opisane powyżej.

W widoku Zdarzenia Medyczne EDM, dla rodzaju Informacja o ciąży prezentowana jest m.in.:

 • Data i godzina wprowadzenia danych o ciąży,
 • Data i godzina wysyłki Zdarzenia Medycznego,
 • Status wysyłki do P1.

Stan rejestracji w P1 – dodano rodzaje:

 • „Oczekujący” – dotyczy wszystkich niewysłanych jeszcze do P1,
 • „Oczekujący na podpis” – dotyczy danych o ciąży wymagających podpisu,
 • „Oczekujący na usunięcie” – jest w trakcie usuwania na P1.

b) Informacja o grupie krwi:

W zakładce „Dane Medyczne” pacjenta w zakładce dodano nową zakładkę „Grupa Krwi”. Umożliwia ona wprowadzenie informacji o grupie krwi, a także rejestrację w P1.

Wprowadzono przycisk „Podpisz i wyślij do P1” Dostępne tylko jeśli użytkownik ma zdefiniowaną metodę podpisu. Umożliwia on podpisanie przez osobę uprawnioną danych o grupie krwi, a następnie wysyła do P1. W pierwszym kroku próbujemy od razu podpisać dane i wysłać komplet informacji do P1.

Jeśli nie uda się podpisać i wysłać od razu informacji do P1, operacja będzie przerywana, a następnie powtórzona w tle tak, aby nie blokować pracy użytkownika.

Dodano również możliwość opcjonalnego skorzystania z dokumentu wyniku badania dotyczącego badania grupy krwi w kilku formach.

c) Wprowadzanie dokumentu medycznego w postaci root i extension.

d) Wczytanie pliku z wynikiem bezpośrednio z dysku.

e) Uruchomienie możliwości pobrania pliku EDM z wynikiem badania.

W miejscu zaznaczonym na czerwono wyświetlana będzie ikona dotycząca statusu przesłania ZM dotyczących grupy krwi.

W widoku Zdarzenia Medyczne EDM, dla rodzaju Grupa krwi prezentowana jest m.in.:

 • Data i godzina wprowadzenia danych o grupie krwi,
 • Data i godzina wysyłki Zdarzenia Medycznego,
 • Status wysyłki do P1.

Stan rejestracji w P1 – dodano rodzaje:

 • „Oczekujący” – dotyczy wszystkich nie wysłanych jeszcze do P1,
 • „Oczekujący na podpis” – dotyczy danych o grupie krwi wymagających podpisu,
 • „Oczekujący na usunięcie” – jest w trakcie usuwania na P1.

W przypadku kiedy mamy Zdarzenia medyczne „Oczekujące na podpis” opcja „Wyślij niewysłane do P1″ w pierwszym kroku podpisuje dane podpisem użytkownika, a następnie wysyła do P1.

Ponadto, dane dotyczące grupy krwi oraz informacji o ciąży widoczne są na wydruku dokumentacji medycznej.

2. Dodano nowe badania realizowane w ramach Budżetu Powierzonego

 • Holter EKG 24h,
 • Holter EKG 48h,
 • Holter EKG 72h,
 • Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego),
 • Spirometria z próbą rozkurczową,
 • Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (u dorosłych).

3. Usprawniono przeliczanie krotności, dla rozliczeń w rodzaju SPO.

4. Usprawniono proces realizacji szczepień przez zlecenia pielęgniarskie oraz wybranie rodzaju szczepień ze bazy leków.

Ponadto dodano możliwość zlecenia większej ilości dawek szczepionek.

5. Umożliwiono wybór odpowiedniego finansowania dla szczepień przeciw grypie/HPV realizowanych poprzez zlecenia pielęgniarskie w gabinecie pielęgniarki zabiegowej.

W momencie wybrania przez Panel Pielęgniarki zabiegowej jednej z procedur:

 • 99.52 (grypa),
 • 99.559 (HPV) w sekcji „Finansowanie”  umożliwiono wybór finansowania.

Co więcej, w momencie wybrania jednej z powyższych procedur, po zatwierdzaniu zlecenia w repozytorium zostanie utworzona elektroniczna karta szczepień.

6. Dodano nowy słownik „Alergeny”, który będzie wykorzystywany do określenia uczuleń i nietolerancji pacjentów w kolejnych aktualizacjach.

Z poziomu Administratora w zakładce System>Ustawienia>Słowniki dodano również słownik alergenów i reakcji alergicznych w formie dwóch osobnych zakładek.

Użytkownik może dowolnie dodawać oraz usuwać wpisy ze słownika. Ponadto, każdorazowo wymagane jest podanie pary: nazwa i kod.

Inne/Techniczne

1. Zaktualizowano słowniki kolejek oczekujących, obowiązujący od 1.09.2022 r.

Zmieniono nazwy następujących programów lekowych:

 • 90107 – leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych na – leczenie chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych,
 • 90157 – leczenie rdzeniowego zaniku mięśni na – leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśni,
 • 90163 – leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej na – leczenie chorych z przewlekłą pokrzywką spontaniczną.

Dodano również nowe programy lekowe:

 • 90192 – leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR),
 • 90193 – odczulanie wysoko immunizowanych dorosłych potencjalnych biorców przeszczepu nerki.

2. Usprawniono filtrowanie po dacie w kolumnach, w oknie niezamkniętych wizyt oraz skierowań na badania.

3. Dodano faktyczną godzinę rozpoczęcia wizyty do widoku listy zarejestrowanych pacjentów, w wykazie przyjęć oraz dokumentacji medycznej pacjenta.

 • Zmieniono godzinę pobieraną/wyświetlaną dla wizyty we wszystkich miejscach oraz na wydrukach na godzinę rozpoczęcia wizyty zamiast dotychczas pobieranej godziny zaplanowanej w terminarzu.
 • Wykaz przyjęć: w kolumnie „Data i godzina” będzie prezentowana godzina rozpoczęcia wizyty w formacie GG:MM, bez względu na zaplanowaną godzinę wizyty w harmonogramie.
 • Historia wizyt dla Rejestratorki, Historia wizyt pacjenta, Niezamknięte wizyty, Wydruk dokumentacji medycznej: prezentowana jest prawidłowa godzina.
 • Lista zarejestrowanych pacjentów: Zmieniono nazwy kolumny „Godzina” na „Godz. zaplanowana ” ; Dodano  kolumnę „Godz. przyjęcia” dla rozpoczętych wizyt i prezentowana jest  godzina rozpoczęcia wizyty.

4. Ograniczono ilości znaków możliwych do wprowadzenia w polu „Cenne informacje kliniczne” i „Komentarz dla punktu pobrań” do 300 znaków.

Wprowadzono ograniczenie do ilości znaków w polu “Cenne informacje kliniczne“ i “Komentarz dla punktu pobrań“ w momencie wystawiania Skierowania a także eSkierowania w module Wymiany danych z laboratorium.

5. Zmodyfikowano prezentację jednostkę miary na fakturze wystawionej w ramach Budżetu Powierzonego.

Na fakturze papierowej oraz elektronicznej zmieniono prezentowanie jednostki miary punkt dla świadczeń rozliczanych w ramach Budżetu Powierzonego.

6. Przystosowanie okna ,,Dane osobowe pacjenta” do minimalnej rozdzielczości ekranu.

Poprawiono skalowanie okien przy minimalnej rozdzielczości 1366×768.

7. Zaktualizowano wydruk formularza „Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe”.

Uaktualniono formularz zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem MZ z dnia 17.12.2020 w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu rozporządzenia MZ w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. W związku z tym, zaktualizowano adnotację na wydruku:

***Określone w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662 z późn. zm.).

8. Umożliwiono wybór komórki przy rejestracji pacjenta na kolejną wizytę, w module usług prywatnych.

W module usług prywatnych dodano możliwość rejestracji pacjenta na kolejną wizytę, przy automatycznym pobieraniu komórki dla wizyt prywatnych.

9. Aktualizacja słownika procedur medycznych ICD-9.

Zaktualizowano słownik ICD-9 do wersji 5.64, a także dodano następujące procedury:

 • 00.9603 – Badanie enzymatyczne fibroblastów skóry, elementów morfotycznych krwi lub wątroby
 • 00.9604 – Hodowla fibroblastów skóry
 • 00.9605 – Izolacja i analiza DNA
 • 03.313 – Nakłucie lędźwiowe z badaniem płynu mózgowo rdzeniowego w kierunku zaburzeń neurotransmisji
 • 57.321 – Cystoskopia przezcewkowa endoskopem sztywnym
 • 57.322 – Cystoskopia przezcewkowa endoskopem giętkim
 • 83.211– Biopsja mięśnia z badaniami enzymatycznymi łańcucha oddechowego, histochemicznymi lub białkowymi
 • 86.111 – Biopsja skóry z badaniami enzymatycznymi łańcucha oddechowego lub genetycznymi
 • 89.143 – aEEG (Amplitude integrated electroencephalography)
 • 99.975 – Leczenie farmakologiczne przetrwałego przewodu tętniczego Botalla
 • 99.976 – Leczenie GCSF w ciężkim zakażeniu w przebiegu neutropenii
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”