Wróć

Procedura RODO dot. realizacji praw osób fizycznych

POBIERZ W PDF

DANE ADMINISTRATORA DANYCH Administratorem w rozumieniu art. art. 4 pkt 7) RODO jest drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Księdza Józefa Tischnera 8, 30‐421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000636731, NIP: 6792749916, REGON: 356592358, kapitał zakładowy w wysokości 815.000 zł.

drEryk S.A. jako Administrator Danych stosuje niniejszą procedurę w celu zapewnia sprawnej realizacji praw określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane „RODO”.

ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ I OBSŁUGA WNIOSKÓW 1. Każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane może złożyć do Administratora Danych wniosek o realizację praw określonych w art. 15-22 RODO. Realizacja tych praw odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Prawa te dotyczą w szczególności:

 • prawa dostępu do danych osobowych,
 • prawa do ich sprostowania,
 • prawa do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do ograniczenia przetwarzania,
 • prawa do przenoszenia danych osobowych tj. otrzymania od Administratora danych osobowych zgłaszającego, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
 • prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 • prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

2. Żądania do Administratora Danych dot. przetwarzania danych osobowych mogą być realizowane:

 • drogą mailową na adres: privacy@dreryk.pl lub
 • drogą pocztową na adres siedziby Administratora Danych: drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30 – 415 Kraków.

3. Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko zgłaszającego żądanie,
 • opis zgłaszanego żądania oraz wskazanie zastrzeżeń w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • podpis osoby zgłaszającej żądanie w przypadku zgłoszeń pisemnych,
 • informację o preferowanej formie odpowiedzi (e-mail/tradycyjna forma pisemna).

4. Administrator Danych przy rozpatrywaniu wniosku dokonuje weryfikacji tożsamości zgłaszającego.

5. Administrator Danych dołoży wszelkich starań aby niezwłocznie, a maksymalnie w terminie miesiąca od otrzymania żądania zgłaszającego, udzielić mu informacji o czynnościach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę złożonych wniosków. W przypadku przedłużenia terminu udzielenia odpowiedzi zgłaszający zostanie o tym poinformowany odrębnym pismem.

6. W przypadku gdy żądanie zgłaszającego nie może zostać uwzględnione, Administrator Danych poinformuje w ww. terminach o odmowie realizacji żądania wraz z podaniem przyczyn.

7. Działania podejmowane przez Administratora Danych w celu realizacji praw osób fizycznych są bezpłatne. W przypadku gdy żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator Danych może nałożyć opłatę, uwzględniającą koszty administracyjne adekwatne do rozpoznania wniosku i udzielenia informacji, prowadzonej korespondencji, przeprowadzenia wnioskowanych czynności lub odmówić rozpoznania wniosku.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Inspektor Ochrony Danych drEryk S.A. został powołany na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przestrzegania obowiązków ochrony danych osobowych w organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

IOD w ramach swoich działań jest punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się: elektronicznie na adres e-mail: privacy@dreryk.pl lub w formie pisemnej poprzez kontakt na właściwy adres siedziby Administratora Danych.

Zespół drEryk
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”