Wróć

Program poleceń drEryk Gabinet – regulamin

Pobierz regulamin (*PDF)

 

Program poleceń drEryk Gabinet
Regulamin

 

§ 1. Wstęp

 1. Organizatorem Programu poleceń drEryk Gabinet jest drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000636731, NIP: 6792749916, REGON: 356592358, kapitał zakładowy w wysokości 815.000 zł.
 2. Program przeznaczony jest dla Klientów Organizatora, którzy mogą polecać Potencjalnym Klientom oprogramowanie drEryk Gabinet oraz otrzymywać Rabat za Skuteczne polecenia.
 3. Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Program wchodzi w życie z dniem 17.01.2022 r. i obowiązuje do odwołania.
 5. O terminie zakończenia Programu poleceń Organizator poinformuje na stronie internetowej www.dreryk.pl lub na portalu społecznościowym Organizatora.

 

§ 2. Definicje

 1. drEryk Gabinet – program komputerowy oraz jego moduły, służący do obsługi placówek medycznych, do którego wszelkie prawa, w tym prawa autorskie oraz prawa pokrewne przysługują Organizatorowi.
 2. Kontakt – informacje umożliwiające identyfikację Potencjalnego Klienta (np. imię i nazwisko lub nazwa placówki, numer telefonu, adres poczty elektronicznej).
 3. Organizator – drEryk siedzibą w Krakowie, ul. Ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000636731, NIP: 6792749916, REGON: 356592358, kapitał zakładowy w wysokości 815.000 zł.
 4. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, którą łączy ważna umowa z Organizatorem na oprogramowanie komputerowe drEryk Gabinet lub drEryk eGabinet.
 5. Skuteczne polecenie oznacza sytuację, w której:
  1. Potencjalny Klient, którego Kontakt przekazał Polecający zawarł Umowę z Organizatorem i opłacił pierwszą fakturę z tytułu zawarcia Umowy, lub
  2. Potencjalny Klient wskazał Polecającego jako podmiot rekomendujący drEryk Gabinet, zawarł Umowę z Organizatorem i opłacił pierwszą fakturę z tytułu zawarcia Umowy.
 6. Polecający – Klient Organizatora, który skutecznie poleca drEryk Gabinet w okresie obowiązywania Programu poleceń tj. przekazuje Organizatorowi Kontakt do Potencjalnych Klientów lub, którego dane identyfikacyjne podaje Potencjalny Klient przy zakupie drEryk Gabinet.
 7. Potencjalny Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która wyraża zainteresowanie zakupem drEryk Gabinet w wyniku działań Polecającego. Za Potencjalnego Klienta nie uważa się podmiotu przedłużającego Umowę z Organizatorem, podmiotu który korzystał już z produktów/usług Organizatora, podmiotu, który kontaktował się z Organizatorem przed przekazaniem Kontaktu przez Polecającego.
 8. Rabat – zniżka przyznawana Polecającemu na zakup drEryk Gabinet w wyniku Skutecznego polecenia. Rabat wynosi 10 % wartości brutto zamówienia Potencjalnego Klienta na drEryk Gabinet, złożonego Organizatorowi. Wartość zamówienia po uwzględnieniu przysługującego Rabatu nie może być mniejsza niż 1,23 zł brutto. W przypadku, gdy kwota zamówienia po uwzględnieniu Rabatu byłaby mniejsza niż 1,23 zł brutto, kwota niewykorzystanego Rabatu może być zrealizowana przez Polecającego w kolejnych zamówieniach. Rabat jest przyznawany Polecającemu na aktualizacje drEryk Gabinet lub na zakup nowych/kolejnych modułów drEryk Gabinet (domówienie). Rabat przysługuje za każde Skuteczne polecenie.
 9. Umowa – umowa na oprogramowanie drEryk Gabinet.
 10. Program poleceń – niniejszy program.

 

§ 3. Zasady i warunki udziału w Programie poleceń

 1. Udział w Programie poleceń jest dobrowolny.
 2. Uczestnikiem Programu poleceń jest każdy Polecający.
 3. Polecający, który w okresie obowiązywania Programu poleceń skutecznie poleci drEryk Gabinet będzie uprawniony do otrzymania Rabatu, w następujących przypadkach (Skuteczne polecenie):
  1. Polecający przekaże Organizatorowi Kontakt do Potencjalnego Klienta oraz w wyniku tego Potencjalny Klient opłaci pierwszą wystawioną przez Organizatora fakturę z tytułu zawarcia Umowy z Organizatorem, lub
  2. dane identyfikacyjne Polecającego zostaną podane przez Potencjalnego Klienta przy zakupie drEryk Gabinet oraz Potencjalny Klient opłaci pierwszą wystawioną przez Organizatora fakturę z tytułu zawarcia Umowy z Organizatorem.
 4. W przypadku, gdy kilku Polecających przekazało Kontakt do tego samego Potencjalnego Klienta, Rabat przysługuje Polecającemu, który przekazał te dane Organizatorowi jako pierwszy.
 5. Rabat nie podlega wymianie na środki pieniężne, ani nie może być realizowany w formie przelewu bankowego.
 6. Uprawnienie do Rabatu nie może zostać przeniesione na podmiot trzeci.
 7. Polecający jest uprawniony do wzięcia udziału w Programie poleceń wielokrotnie w okresie obowiązywania programu i otrzymania każdorazowo Rabatu za Skuteczne polecenie, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 3 Programu poleceń.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji na każdym etapie, czy Polecający spełnia warunki określone w Programie poleceń i ma prawo odmówić udzielenia Rabatu.
 9. W przypadku gdy Polecający zalega z płatnościami na rzecz Organizatora, Organizator zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji Rabatu za Skuteczne Polecenie, do czasu uregulowania przez Polecającego całości zaległości, na co Polecający wyraża zgodę.

 

§ 4. Reklamacje

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Programu poleceń należy składać w formie pisemnej, na adres Organizatora: drEryk S.A, ul. Ks. Józefa Tischnera 8, 30 – 421 Kraków z dopiskiem „Reklamacja” lub elektronicznie na adres mailowy: biuro@dreryk.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne uczestnika Programu poleceń (nazwa podmiotu/imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail), opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od ich otrzymania przez Organizatora. O decyzji w przedmiocie reklamacji Organizator niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Program poleceń jest dostępny na stronie internetowej www.dreryk.pl.
 2. Program poleceń jest jedynym dokumentem, który określa zasady i warunki uczestnictwa w programie. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
 3. Polecający przystępując do Programu poleceń, akceptuje w całości zasady i treść programu.
 4. Polecający może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie poleceń przesyłając stosowną informację na adres mailowy Organizatora: biuro@dreryk.pl.
 5. drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków) informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w następujących celach: wzięcia udziału w Programie poleceń, archiwizacyjnych, księgowych i podatkowych, rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji oraz pozostałych niezbędnych czynności związanych z realizacją Programu poleceń.
 6. Podanie danych osobowych wymaganych Programem poleceń jest dobrowolne, a osoba której podane dane osobowe dotyczą ma prawo wglądu do nich, może je zmieniać w przypadku, gdy są nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistością i może żądać zaprzestania ich przetwarzania.
 7. W związku z realizacją Promocji Organizator przetwarza Kontakt Potencjalnego Klienta oraz dane identyfikacyjne (imię i nazwisko/nazwa placówki, numer telefonu, adres e-mail) Polecającego.
 8. Polecający przekazując Kontakt Organizatorowi, oświadcza, że uzyskał zgodę na takie przekazanie.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się na stronie internetowej www.dreryk.pl w zakładce „Dane osobowe” oraz w Polityce prywatności.
 10. Administrator wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: privacy@dreryk.pl lub pisemnie wysyłając korespondencję na adres Administratora.
 11. Organizator oświadcza, że Program poleceń nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.Organizator oświadcza, że Program poleceń nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 12. Organizator zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie w każdym momencie o czym uczestnicy zostaną poinformowani. Zmieniony Program poleceń będzie obowiązywał uczestników po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia ujednoliconego tekstu zmienionego programu na stronie internetowej www.dreryk.pl.
 13. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem zobowiązań związanych z Programem poleceń rozstrzygane będą na drodze polubownej, a gdy nie będzie to możliwe, przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora.

 

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”