Wróć

Program rekomendacji drEryk eGabinet – regulamin

Pobierz program promocji (*PDF)

 

Program rekomendacji drEryk eGabinet
Regulamin

§ 1. Wstęp

 1. Organizatorem Programu rekomendacji drEryk eGabinet jest drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0001072683, NIP: 6792749916, REGON: 356592358, kapitał zakładowy w wysokości 815.000 zł.
 2. Program przeznaczony jest dla Klientów Organizatora, którzy mogą rekomendować Potencjalnym Klientom oprogramowanie drEryk eGabinet oraz otrzymywać Rabat za Skuteczną rekomendację.
 3. Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Program wchodzi w życie z dniem 09.04.2024 r. i obowiązuje do odwołania.
 5. O terminie zakończenia Programu rekomendacji Organizator poinformuje na stronie internetowej www.dreryk.pl lub na portalu społecznościowym Organizatora.

§ 2. Definicje

 1. drEryk eGabinet – oprogramowanie, które ułatwia pracę lekarzy i pomaga zdalnie zarządzać gabinetem oraz przychodnią.
 2. Kontakt– informacje umożliwiające identyfikację Potencjalnego Klienta (np. imię i nazwisko lub nazwa placówki, numer telefonu, adres poczty elektronicznej).
 3. Organizator– drEryk sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, ul. Ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0001072683, NIP: 6792749916, REGON: 356592358, kapitał zakładowy w wysokości 815.000 zł.
 4. Klient– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, którą łączy obowiązująca umowa z Organizatorem na oprogramowanie komputerowe drEryk eGabinet.
 5. Skuteczna rekomendacja oznacza sytuację, w której:
  1. Potencjalny Klient, którego Kontakt przekazał Polecający zawarł Umowę z Organizatorem i opłacił pierwszą fakturę z tytułu zawarcia Umowy, lub
  2. Potencjalny Klient wskazał Polecającego jako podmiot rekomendujący drEryk eGabinet, zawarł Umowę z Organizatorem i opłacił pierwszą fakturę z tytułu zawarcia Umowy.
 6. Polecający– Klient Organizatora, który skutecznie zarekomenduje drEryk eGabinet w okresie obowiązywania Programu rekomendacji tj. przekazuje Organizatorowi Kontakt do Potencjalnych Klientów lub, którego dane identyfikacyjne podaje Potencjalny Klient przy zakupie drEryk eGabinet.
 7. Potencjalny Klient– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która wyraża zainteresowanie zakupem drEryk eGabinet w wyniku działań Polecającego. Za Potencjalnego Klienta nie uważa się podmiotu przedłużającego Umowę z Organizatorem, podmiotu który korzystał już z produktów/usług Organizatora, podmiotu, który kontaktował się z Organizatorem przed przekazaniem Kontaktu przez Polecającego.
 8. Rabat– zniżka przyznawana Polecającemu na zakup drEryk eGabinet w wyniku Skutecznej rekomendacji. Rabat dla Klienta wynosi 20 % wartości brutto Umowy i jest naliczany w momencie odnowienia Umowy. Rabat przysługuje za każdą Skuteczną rekomendację. W okresie obowiązywania dwunastomiesięcznej subskrypcji drEryk eGabinet Polecający może polecić maksymalnie pięciu Potencjalnych Klientów.
 9. Umowa– umowa na subskrypcję oprogramowania drEryk eGabinet.
 10. Programrekomendacji – niniejszy program.

 § 3. Zasady i warunki udziału w Programie rekomendacji

 1. Udział w Programie rekomendacji jest dobrowolny.
 2. Uczestnikiem Programu rekomendacji jest każdy Polecający.
 3. Polecający, który w okresie obowiązywania Programu rekomendacji skutecznie zarekomenduje drEryk eGabinet będzie uprawniony do otrzymania Rabatu, w następujących przypadkach (Skuteczna rekomendacja):
  1. Polecający przekaże Organizatorowi Kontakt do Potencjalnego Klienta oraz w wyniku tego Potencjalny Klient opłaci pierwszą wystawioną przez Organizatora fakturę z tytułu zawarcia Umowy z Organizatorem, lub
  2. dane identyfikacyjne Polecającego zostaną podane przez Potencjalnego Klienta przy zamówieniu drEryk eGabinet oraz Potencjalny Klient opłaci pierwszą wystawioną przez Organizatora fakturę z tytułu zawarcia Umowy z Organizatorem.
 4. W przypadku, gdy kilku Polecających przekazało Kontakt do tego samego Potencjalnego Klienta, Rabat przysługuje Polecającemu, który przekazał te dane Organizatorowi jako pierwszy.
 5. Rabat nie podlega wymianie na środki pieniężne, ani nie może być realizowany w formie przelewu bankowego.
 6. Uprawnienie do Rabatu nie może zostać przeniesione na podmiot trzeci.
 7. Polecający jest uprawniony do wzięcia udziału w Programie rekomendacji wielokrotnie w okresie obowiązywania programu i otrzymania każdorazowo Rabatu za Skuteczną rekomendację, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 3 Programu rekomendacji.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji na każdym etapie, czy Polecający spełnia warunki określone w Programie rekomendacji i ma prawo odmówić udzielenia Rabatu.
 9. W przypadku gdy Polecający zalega z płatnościami na rzecz Organizatora, Organizator zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji Rabatu za Skuteczne Polecenie, do czasu uregulowania przez Polecającego całości zaległości, na co Polecający wyraża zgodę.

§ 4. Reklamacje

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Programu rekomendacji należy składać w formie pisemnej, na adres Organizatora: drEryk sp. z o.o., ul. Ks. Józefa Tischnera 8, 30 – 421 Kraków z dopiskiem „Reklamacja” lub elektronicznie na adres mailowy: biuro@dreryk.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne uczestnika Programu rekomendacji (nazwa podmiotu/imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail), opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od ich otrzymania przez Organizatora. O decyzji w przedmiocie reklamacji Organizator niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Program rekomendacji jest dostępny na stronie internetowej www.dreryk.pl.
 2. Program rekomendacji jest jedynym dokumentem, który określa zasady i warunki uczestnictwa w programie. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
 3. Polecający przystępując do Programu rekomendacji, akceptuje w całości zasady i treść programu.
 4. Polecający może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie rekomendacji przesyłając stosowną informację na adres mailowy Organizatora: biuro@dreryk.pl.
 5. drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków) informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w następujących celach: wzięcia udziału w Programie rekomendacji, archiwizacyjnych, księgowych i podatkowych, rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji oraz pozostałych niezbędnych czynności związanych z realizacją Programu rekomendacji.
 6. Podanie danych osobowych wymaganych Programem rekomendacji jest dobrowolne, a osoba której podane dane osobowe dotyczą ma prawo wglądu do nich, może je zmieniać w przypadku, gdy są nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistością i może żądać zaprzestania ich przetwarzania.
 7. W związku z realizacją Programu Organizator przetwarza Kontakt Potencjalnego Klienta oraz dane identyfikacyjne (imię i nazwisko/nazwa placówki, numer telefonu, adres e-mail) Polecającego.
 8. Polecający przekazując Kontakt Organizatorowi, oświadcza, że uzyskał zgodę na takie przekazanie.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się na stronie internetowej www.dreryk.pl w zakładce „Dane osobowe” oraz w Polityce prywatności.
 10. Administrator wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: privacy@dreryk.pl lub pisemnie wysyłając korespondencję na adres Administratora.
 11. Organizator oświadcza, że Program rekomendacji nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 12. Organizator zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie w każdym momencie o czym uczestnicy zostaną poinformowani. Zmieniony Program rekomendacji będzie obowiązywał uczestników po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia ujednoliconego tekstu zmienionego programu na stronie internetowej www.dreryk.pl.
 13. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem zobowiązań związanych z Programem rekomendacji rozstrzygane będą na drodze polubownej, a gdy nie będzie to możliwe, przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
Zespół drEryk
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”