Wróć

Regulamin promocji „-15% w drEryk Gabinet”

POBIERZ REGULAMIN (*PDF)

 

§ 1. Wstęp

1. Spółka drEryk S.A. jako producent oprogramowania komputerowego drEryk, wspierający proces informatyzacji usług w ochronie zdrowia, wychodząc naprzeciw Klientom, którzy aktywnie korzystają lub chcą rozpocząć korzystanie z oprogramowania drEryk Gabinet, organizuje w tym celu dedykowany program promocyjny „- 15 % w drEryk Gabinet” (dalej: Promocja).

2. Promocja ma na celu wspieranie Klientów w korzystaniu z oprogramowania drEryk Gabinet.

3. Promocja polega na tym, że Klient, który w okresie obowiązywania Promocji zakupi program drEryk Gabinet lub domówi jego moduł/y ma możliwość skorzystania z Rabatu Organizatora, który wynosi 15%.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady i cele związane z Promocją.

 

§ 2. Definicje

1. drEryk Gabinet – oprogramowanie, które ułatwia pracę lekarzy i pomaga zdalnie zarządzać gabinetem oraz przychodnią.

2. Organizator – drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000636731, NIP: 6792749916.

3. Klient – osoba prowadząca działalność gospodarczą, która złożyła zamówienie na drEryk Gabinet lub posiada licencję drEryk Gabinet i składa domówienie na nowy moduł/y.

4. Rabat – zniżka przyznawana Klientowi na zakup licencji drEryk Gabinet. Rabat wynosi 15 % wartości netto zamówienia złożonego Organizatorowi. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§ 3. Zasady i warunki udziału w Promocji

1. Promocja obowiązuje w okresie: 15.09.2020 – 31.10. 2020 r.

2. Udział w Promocji jest dobrowolny.

3. Uczestnikiem promocji jest Klient drEryk Gabinet.

4. Promocja obejmuje wszystkie moduły drEryk Gabinet, z zastrzeżeniem ust. 5,6,7 poniżej.

5. Promocja dotyczy zakupu oprogramowania drEryk Gabinet i nie obejmuje aktualizacji.

6. Promocja nie dotyczy modułu Interakcje Lekowe.

7. W przypadku złożenia zamówienia na moduł Powiadomienia SMS Rabat naliczany jest za licencję na moduł i nie obejmuje ceny za wysyłkę wiadomości SMS.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

9. Złożenie zamówienia w ramach Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.

 

§ 4. Zmiany

1. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia Promocji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych warunków.

2. Organizator zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie. W takim wypadku informacja o zmianie wraz z wykazem tych zmian zostanie przesłana do Klienta na podany przez niego adres podany w Umowie.

3. Przekazanie informacji o zmianie Regulaminu wraz z wykazem tych zmian nastąpi na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian.

 

§ 5. Reklamacje

1. Reklamacje w sprawach dotyczących Promocji należy składać w formie pisemnej na adres Spółki: drEryk S.A., ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@dreryk.pl z dopiskiem „Reklamacja”.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Klienta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania, jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.

4. Informację o decyzji w przedmiocie reklamacji Organizator niezwłocznie przekaże składającemu reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na wskazany adres Klienta.

 

§ 6. Dane osobowe

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, nazwa i adres firmy oraz stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy) będą przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji Promocji i nie są udostępniane osobom trzecim.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji.

4. Uczestnik ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, ich usunięcia, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Uczestnik ma również prawo do wglądu do swoich danych, w tym: do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania. Powyższe prawa mogą być realizowane przez Uczestnika Promocji za pośrednictwem adresu e-mail: privacy@dreryk.pl lub drogą tradycyjną na adres siedziby Spółki.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 15.09.2020 r.

2. Regulamin został bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej www.dreryk.pl w zakładce „Regulaminy”.

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

4. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Zespół drEryk
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”