Wróć

Regulamin korzystania z oprogramowania drEryk Gabinet w wersji demonstracyjnej (DEMO)

Pobierz regulamin (*PDF)

 

Regulamin korzystania z oprogramowania
drEryk Gabinet w wersji demonstracyjnej (DEMO)

 

W celu uzyskania dostępu oraz korzystania z DEMO drEryk Gabinet, obowiązkowe jest zaakceptowanie zasad wynikających z niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z oprogramowania DEMO drEryk Gabinet lub jego komponentów jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może korzystać z oprogramowania DEMO drEryk Gabinet i jest zobowiązany do usunięcia pobranego oprogramowania, jego zwrotu lub zniszczenia posiadanych nośników zawierających oprogramowanie.

 

DEFINICJE:

 1. DEMO drEryk Gabinet – oznacza oprogramowanie komputerowe drEryk Gabinet w wersji demonstracyjnej, z którego Użytkownik może korzystać nieodpłatnie na podstawie licencji testowej udzielonej przez Producenta. Oprogramowanie DEMO drEryk Gabinet, w tym jego interfejs, kody, baza danych podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Hasło – oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do DEMO drEryk Gabinet.
 3. Login/e-mail – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika pozwalające na jego identyfikację oraz dostęp do DEMO drEryk Gabinet.
 4. Okres testowy – okres 30 dni, w którym Użytkownik korzysta z DEMO drEryk Gabinet nieodpłatnie na warunkach niniejszego Regulaminu.
 5. Producent – spółka drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Księdza Józefa Tischnera 8, 30 – 421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0001072683, NIP: 6792749916, REGON: 356592358.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 7. Użytkownik – podmiot korzystający z DEMO drEryk Gabinet, świadczący usługi medyczne oraz wykonujący swoją działalność gospodarczą w dopuszczalnej na podstawie odrębnych przepisów prawa formie organizacyjno – prawnej (szpitale, przychodnie, praktyki lekarskie, lekarze, pielęgniarki, inni specjaliści).

 

[§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Producent udziela Użytkownikowi nieodpłatną licencję testową na korzystanie z DEMO drEryk Gabinet na czas oznaczony 30 dni (Okres testowy).
 2. Po upływie Okresu testowego możliwość korzystania z DEMO drEryk Gabinet zostanie automatycznie zablokowana. W przypadku niewykupienia licencji na korzystanie z pełnej wersji, oprogramowanie DEMO drEryk Gabinet należy odinstalować, a kopie zapasowe usunąć.
 3. Udzielona licencja jest niewyłączna, na jej podstawie Użytkownik uprawniony jest do:
  1. zainstalowania, uruchamiania, przechowywania kopii oprogramowania DEMO drEryk Gabinet i korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem,
  2. zwielokrotniania DEMO drEryk Gabinet jedynie w celu stworzenia kopii zapasowej oprogramowania.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do używania DEMO drEryk Gabinet w celach komercyjnych, a wyłącznie w zakresie testowania oprogramowania.

 

[§ 2 KORZYSTANIE Z DEMO DRERYK GABINET]

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, iż rozwiązania techniczne w DEMO drEryk Gabinet i dokumentacja, a także wszelkie oznaczenia, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub stosownych licencji przysługujących Producentowi.
 2. Korzystanie z DEMO drEryk Gabinet może odbywać się wyłącznie przy zastosowaniu sprzętu komputerowego oraz współdziałających z oprogramowaniem systemów operacyjnych spełniających minimalne wymagania techniczne określone przez Producenta na stronie internetowej www.dreryk.pl (Zakładki: Wsparcie, Regulaminy).
 3. Użytkownik zobowiązany jest wypełnić minimalne wymagania sprzętowe, techniczne oraz eksploatacyjne niezbędne dla korzystania z DEMO drEryk Gabinet i wymagane przez Producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za działanie oprogramowania w przypadku, jeśli warunki te nie są spełnione przez Użytkownika. Użytkownik niniejszym oświadcza, że przed zainstalowaniem DEMO drEryk Gabinet szczegółowo zapoznał się tymi warunkami.
 4. Niedozwolone jest: wykorzystywanie DEMO drEryk Gabinet przez osoby trzecie, w szczególności jego najem bądź dzierżawa, dokonywanie zmian w kodzie źródłowym i wynikowym oprogramowania, zmian w sposobie funkcjonowania oprogramowania, dekompilowanie oprogramowania w przypadkach innych niż dozwolone przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Użytkownik jest nie uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią praw z udzielonej mu licencji na DEMO drEryk Gabinet.
 6. Część funkcjonalności w DEMO drEryk Gabinet jest niedostępna, informacja o niedostępności jest widoczna dla Użytkownika po próbie podjęcia żądanej operacji w oprogramowaniu.
 7. Przy tworzeniu DEMO drEryk Gabinet dołożono wszelkich starań, aby działało ono poprawnie. Z uwagi jednak na złożony charakter produktów informatycznych Producent nie odpowiada wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem z DEMO drEryk Gabinet lub jego obsługą, w tym szkody pośrednie, z wyjątkiem szkody wywołanej z winy umyślnej.
 8. Producentowi przysługuje prawo do zablokowania korzystania z DEMO drEryk Gabinet ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku jeżeli Użytkownik lub osoba korzystająca z konta Użytkownika, naruszy postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

[§ 3 DANE OSOBOWE]

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane w wersji DEMO drEryk Gabinet są fikcyjne i mają na celu jedynie przetestowanie funkcjonalności i przydatności działania oprogramowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone do DEMO drEryk Gabinet przez Użytkownika.
 2. W ramach korzystania z wersji demonstracyjnej drEryk Gabinet nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO, poza danymi Użytkownika zawartymi w formularzu „Demo drEryk Gabinet”, znajdującym się na stronie internetowej www.dreryk.pl.
 3. Administratorem przetwarzającym dane osobowe Użytkownika jest Producent: spółka drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Księdza Józefa Tischnera 8, 30 – 421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0001072683, NIP: 6792749916, REGON: 356592358.
 4. Dane przetwarzane są zgodnie z RODO oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, które znajdą zastosowanie, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 5. Dane przetwarzane będą w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownych zgód dotyczących przetwarzania danych w celach marketingowych.
 6. Producent zobowiązuje się nie powierzać do dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym podmiotom niż świadczącym na rzecz Producenta usług kolokacji, audytowe, księgowe, prawne, audytowe, doradcze, informatyczne, podatkowe i rachunkowe.
 7. Producent zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, inaczej niż na pisemne polecenie Użytkownika, chyba że obowiązek taki nakłada na Producenta prawo UE lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Producent (w takim przypadku przez rozpoczęciem przetwarzania Producent informuje Użytkownika o takim obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielenia tego rodzaju informacji z uwagi na ważny interes publiczny).
 8. Pozostałe informacje dot. przetwarzania danych osobowych przez Producenta znajdują się na stronie internetowej http://dreryk.pl w zakładce „Dane osobowe”.
 9. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych osoba, której dane dotyczą może przesyłać do wyznaczonego przez Producenta Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: privacy@dreryk.pl

 

[§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu przez umieszczenie przez Producenta stosownej informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu na stronie ww.dreryk.pl
 2. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmodyfikowanego Regulaminu i zaakceptować go w przypadku chęci dalszego korzystania z DEMO drEryk Gabinet.
 3. Dokonując rejestracji za pośrednictwem formularza „Demo drEryk Gabinet” Użytkownik oświadcza, iż akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. Użytkownik akceptując Regulamin jednocześnie oświadcza, że nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2023 nr 16 poz. 1610 z późn. zm.) oraz iż będzie korzystał z oprogramowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Do wszelkich kwestii nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”