Wróć

Regulamin I Konferencji Naukowej o hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej

Pobierz regulamin (*PDF)

REGULAMIN I KONFERENCJI NAUKOWEJ O HYBRYDOWEJ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ „Z SERCEM DO KARDIOLOGII”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady rejestracji i uczestnictwa w I Konferencji naukowej o hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej „Z sercem do kardiologii” („Konferencja”), która odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków Congress Centre przy ul. Marii Konopnickiej 17 w Krakowie, w dniu 28 października 2022 r.
 2. Organizatorem Konferencji jest drEryk S. A. z siedzibą w Krakowie, ul. Ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000636731, NIP 6792749916, REGON 356592358 (dalej: „Organizator”).
 3. Szczegółowy program Konferencji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://konferencja-kardio.dreryk.pl/ (dalej: „Strona internetowa Konferencji”).
 4. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich uczestników Konferencji.
 5. Uczestnikami Konferencji są wyłącznie lekarze (zarówno specjaliści, jak i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej) oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji prowadzące działalność gospodarczą, dla których udział w Konferencji ma charakter zawodowy (dalej: „Uczestnik”).

 

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Warunkiem udziału Uczestnika w Konferencji jest:
  1. zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie internetowej Konferencji (dalej: „Zgłoszenie”);
  2. uiszczenie opłaty w wysokości i terminie wskazanym w § 3 ust. 2 Regulaminu lub podanie w formularzu zgłoszeniowym kodu promocyjnego, o którym mowa w ust. 3.
 2. Uczestnik wypełniając Zgłoszenie oświadcza tym samym, że spełnia warunek, o którym mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu oraz podaje następujące dane: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres email oraz dane do faktury: NIP, nazwę firmy, oraz adres.
 3. Do uiszczenia opłaty za udział w Konferencji nie są zobowiązani: prelegenci, a także osoby posiadające bilet wstępu na Konferencję zawierający kod promocyjny (dalej: „Bilet”). Warunkiem
  skorzystania z Biletu jest dokonanie Zgłoszenia oraz wskazanie w formularzu zgłoszeniowym kodu promocyjnego znajdującego się na Bilecie. Brak podania kodu promocyjnego w toku rejestracji powoduje, że rejestracja następuje na warunkach odpłatności.
 4. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z kodu promocyjnego otrzymanego od Organizatora w związku z prowadzoną przez Uczestnika pozarolniczą działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na Organizatorze nie będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji PIT-11. W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany będzie do samodzielnego wykazania wartości otrzymanego kodu promocyjnego jako przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Bilet jest jednorazowy i jest ważny wyłącznie do dnia Konferencji. Zabrania się odsprzedawania Biletów osobom trzecim. Bilet nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Organizatorowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenie Biletu.
 6. Termin rejestracji online na Konferencję upływa w dniu 27.10.2022 r.
 7. Osoby, które dokonały Zgłoszenia, otrzymają na podany adres e-mail zwrotne potwierdzenie uczestnictwa.
 8. Wysłanie Zgłoszenia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia Zgłoszenia. Podanie nieprawidłowych danych Uczestnika może uniemożliwić udział w Konferencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas dokonywania Zgłoszenia.
 10. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłaty za udział w Konferencji lub nie spełnia warunków opisanych w ust. 3.
 11. Liczba uczestników Konferencji jest ograniczona. O możliwości udziału w Konferencji decyduje kolejność dokonania rejestracji.
 12. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji lub nieobecności Uczestnika na Konferencji uiszczona opłata za udział w Konferencji nie podlega zwrotowi.

 

§ 3. OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny oraz warunki płatności za uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na Stronie internetowej Konferencji.
 2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić w formie przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Organizatora: 46 1240 6292 1111 0011 1169 6304, w terminie 3 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, ale nie później niż do dnia 27.10.2022 r. W tytule przelewu należy wskazać: numer wskazany w zwrotnym potwierdzeniu uczestnictwa.
 3. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora (tj. dzień wpływu środków na rachunek bankowy).
 4. Organizator na potwierdzenie dokonanej przez Uczestnika opłaty za udział w Konferencji wystawi fakturę, która zostanie wystawiona w formie elektronicznej i przesłana (w formacie PDF) na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 5. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie wskazanym w ust. 2, upoważnia Organizatora do anulowania dokonanej rejestracji, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 6. Wszystkie koszty udziału w Konferencji, pobytu, przejazdu oraz wszelkie inne koszty Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 

§ 4. WIZERUNEK

 1. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie zgody na wykorzystanie i publiczne
  rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, utrwalonego na zdjęciach oraz nagraniach wykonanych w trakcie Konferencji przez Organizatora w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych związanych z udziałem w Konferencji.
 2. Udzielona Organizatorowi zgoda, o której mowa w ust. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, filmów, rozpowszechnianie oraz publikowanie w Internecie (w mediach społecznościowych takich jak YouTube, Facebook i Instagram) w radio i telewizji, drukowanych materiałach promocyjnych. Wizerunek, o którym mowa w zdaniu poprzednim wykorzystywany będzie wyłącznie w zestawieniu z informacjami dotyczącymi Konferencji oraz w zestawieniu z wizerunkami innych Uczestników Konferencji.
 3. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania środkami
  komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuro@dreryk.pl o braku zgody na wykorzystywanie wizerunku najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Konferencji.

 

§ 5. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: privacy@dreryk.pl lub listownie na adres siedziby Organizatora.
 2. Dane osobowe Uczestników obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, siedzibę firmy, adres, NIP, będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), w następujących celach:

  1. rejestracji uczestnictwa oraz udziału Uczestnika w Konferencji, sporządzenia listy Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na Organizatorze, w szczególności w celach księgowych i podatkowych (art. 6 ust.
   1 lit. c RODO);
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami (składanie reklamacji), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. archiwalnych (dowodowych) w granicach określonych przepisami prawa, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. promocji Konferencji, relacjonowania w mediach społecznościowych przebiegu Konferencji, a także w celu wykonywania przez Organizatora marketingu bezpośredniego po zakończeniu
   Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. przesłania informacji handlowej o przyszłych konferencjach i wydarzeniach związanych z podobną tematyką na wskazany przez Uczestnika adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw.
   z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zgoda Uczestnika);
  7. kontaktu telefonicznego w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne –zgoda Uczestnika).
 3. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do przystąpienia lub realizacji Konferencji będzie uniemożliwiała udział w Konferencji.
 4. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Organizatorem przy organizacji i realizacji Konferencji (w tym zleceniobiorcy lub podwykonawcy), uczestnicy Konferencji. Ponadto odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: prasa, media, portale społecznościowe.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestnika poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konferencji oraz po jej zakończeniu, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych tj. 5 lat od końca roku podatkowego, po którym nastąpił obowiązek podatkowy, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody. W przypadku zgody na wykorzystanie wizerunku lub otrzymywanie informacji o przyszłych konferencjach i wydarzeniach – do czasu wycofania zgody przez Uczestnika.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące Organizatora jako Administratora znajdują się na stronie internetowej www.dreryk.pl, w zakładce Dane osobowe.

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niepoprawne wpisanie danych w Zgłoszeniu przez Uczestnika Konferencji;
  2. wypowiedzi, opinie, zalecenia, działania, zaniechania wygłaszane przez prelegentów i/lub Uczestników Konferencji;
  3. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek postępowania Uczestników podczas Konferencji w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  4. szkody powstałe z winy Uczestników podczas Konferencji. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem.
 2. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w związku z organizacją, przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem Konferencji.
 3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci opłatę za udział w Konferencji wpłaconą przez Uczestnika na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 4. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji bez podania przyczyny, w szczególności poprzez zmianę godziny danego wystąpienia lub zmianę prelegenta. Uczestnikowi Konferencji nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 6. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do udziału w Konferencji w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Konferencji oraz niepodejmowania jakichkolwiek
  działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Uczestników lub uzasadnione interesy
  Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym przepisów BHP, ppoż. w miejscu Konferencji.

 

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatora należy składać pocztą elektroniczną na adres: biuro@dreryk.pl nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia spóźnionej reklamacji.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni i udzieli na nią odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której reklamację zostanie przysłane, chyba że osoba składająca reklamację wskaże inny adres do udzielania odpowiedzi.
 3. Od rozstrzygnięcia reklamacji przez Organizatora nie przysługuje odwołanie ani ponowna reklamacja.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, a zmiana będzie dostępna na Stronie internetowej Konferencji.
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia i obowiązują wszystkich Uczestników.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2022 r.
Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”