Wróć

Regulamin testowego udostępnienia modułu usług prywatnych w drEryk eGabinet

Pobierz regulamin (*PDF)

REGULAMIN TESTOWEGO UDOSTĘPNIENIA
MODUŁU USŁUG PRYWATNYCH W DRERYK eGABINET

§1. WSTĘP

 1. Spółka drEryk S.A. jako producent oprogramowania komputerowego drEryk, wspierający proces informatyzacji usług w ochronie zdrowia, wychodząc naprzeciw Klientom, którzy aktywnie korzystają lub chcą rozpocząć korzystanie z oprogramowania drEryk eGabinet, organizuje w tym celu dedykowany program pilotażowy „Moduł usług prywatnych w eGabinet” (dalej: „Pilotaż”).
 2. Pilotaż ma na celu wspieranie Klientów w korzystaniu z oprogramowania drEryk eGabinet.
 3. Klient, który w okresie obowiązywania Pilotażu, zdecyduje się uruchomić Moduł usług prywatnych
  w programie drEryk eGabinet, może z niego korzystać w ramach przedmiotu zawartej umowy przez okres 30 dni od dnia zgłoszenia Klienta do Pilotażu.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady i cele związane z Pilotażem.

§2. DEFINICJE

 1. drEryk eGabinet – oprogramowanie, które ułatwia pracę lekarzy i pomaga zdalnie zarządzać gabinetem oraz przychodnią.
 2. Organizator – drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000636731, NIP: 6792749916.
 3. Klient – osoba prowadząca działalność gospodarczą, która złożyła zamówienie na drEryk eGabinet lub posiada subskrypcję drEryk eGabinet i zgłasza chęć udziału w Pilotażu.
 4. Pilotaż – udostępnienia Modułu usług prywatnych w eGabinet w okresie 01.08.2023 r.– 30.09.2023 r.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.

§3. ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W PILOTAŻU

 1. Pilotaż obowiązuje w okresie: 01.08.2023 r. – 30.09.2023 r.
 2. Udział w Pilotaż jest dobrowolny.
 3. Uczestnikiem Pilotażu jest Klient drEryk eGabinet.
 4. Pilotaż obejmuje Moduł usług prywatnych w drEryk eGabinet.
 5. Aby wziąć udział w Pilotażu, należy skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail – informacja@dreryk.pl lub sprzedazegabinet@dreryk.pl oraz infolinii – (+48) 12 380 08 84.
 6. Zgłoszenie się do Pilotażu jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.

§4. ZMIANY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia Pilotażu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych warunków.
 2. Organizator zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie. W takim wypadku informacja o zmianie wraz z wykazem tych zmian zostanie przesłana do Klienta na wskazany w Umowie adres mailowy.
 3. Przekazanie informacji o zmianie Regulaminu wraz z wykazem tych zmian nastąpi na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian.

§5. REKLAMACJE

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Pilotażu należy składać w formie pisemnej na adres Spółki: drEryk S.A., ul. ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@dreryk.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Klienta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania, jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Informację o decyzji w przedmiocie reklamacji Organizator niezwłocznie przekaże składającemu reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na wskazany adres Klienta.

§6. DANE OSOBOWE

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, nazwa i adres firmy oraz stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy) będą przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji Pilotażu i nie są udostępniane osobom trzecim.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Pilotażu.
 4. Klient ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, ich usunięcia, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Klient ma również prawo do wglądu do swoich danych, w tym: do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania. Powyższe prawa mogą być realizowane przez Klienta za pośrednictwem adresu e-mail: privacy@dreryk.pl lub drogą tradycyjną na adres siedziby Spółki.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od 01.08.2023 r.
 2. Regulamin został bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej www.dreryk.pl w zakładce „Regulaminy”.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 4. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”