Wróć

Regulamin promocji dedykowanej dla Członków Stowarzyszenia KLRWP

Regulamin promocji dedykowanej dla Członków Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

 

§1
Wstęp

 1. Spółka drEryk sp. z o.o. jako producent oprogramowania komputerowego drEryk, wspierający proces informatyzacji usług w ochronie zdrowia, wychodząc naprzeciw Klientom – Członkom Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, którzy korzystają z oprogramowania drEryk Gabinet, organizuje w tym celu dedykowany program promocyjny „- 15 % na Opiekę koordynowaną w drEryk Gabinet” (dalej: Promocja).
 2. Promocja ma na celu wspieranie Klientów w korzystaniu z oprogramowania drEryk Gabinet.
 3. Klient, który w okresie obowiązywania Promocji, zdecyduje się zakupić moduł Opieka koordynowana w programie drEryk Gabinet, ma możliwość skorzystania z Rabatu Organizatora, na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady i cele związane z Promocją.

 

§2
Definicje

 1. drEryk Gabinet – oprogramowanie, które ułatwia pracę lekarzy i pomaga zdalnie zarządzać gabinetem oraz przychodnią.
 2. Organizator – drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001072683, NIP: 6792749916.
 3. Klient – członek Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Muranowska 1 (KRS: 0000088917), będący jednocześnie osobą prowadzącą działalność gospodarczą, która złożyła zamówienie na drEryk Gabinet lub posiada licencję drEryk Gabinet i składa domówienie na moduł Opieki Koordynowanej.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§3
Zasady i warunki udziału w promocji

 1. Promocja obowiązuje w okresie: 22.02.2024– 21.06.2024 r.
 2. Uczestnikiem Promocji jest Klient drEryk Gabinet, który posiada status aktywnego Członka Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Udział Klienta w Promocji jest dobrowolny.
 3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest złożenie przez Klienta, w Okresie Promocji, zamówienia na adres email Organizatora informacja@dreryk.pl.
 4. Promocja dotyczy zakupu oprogramowania drEryk Gabinet i nie obejmuje aktualizacji.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Złożenie zamówienia w ramach Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.

 

§4
Zmiany

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia Promocji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych warunków.
 2. Organizator zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie. W takim wypadku informacja o zmianie wraz z wykazem tych zmian zostanie przesłana do Klienta na wskazany w Umowie adres mailowy.
 3. Przekazanie informacji o zmianie Regulaminu wraz z wykazem tych zmian nastąpi na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian.

 

§5
Reklamacje

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Promocji należy składać w formie pisemnej na adres Spółki: drEryk sp. z o.o. ul. ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@dreryk.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Klienta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania, jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Informację o decyzji w przedmiocie reklamacji Organizator niezwłocznie przekaże składającemu reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na wskazany adres Klienta.

 

§6
Dane osobowe

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Klientów biorących udział Promocji w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, nazwa i adres firmy oraz stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy) będą przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji Promocji nie są udostępniane osobom trzecim.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji.
 4. Klient ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, ich usunięcia, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Klient ma również prawo do wglądu do swoich danych, w tym: do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania. Powyższe prawa mogą być realizowane przez Klienta biorącego udział w Promocji za pośrednictwem adresu e-mail: privacy@dreryk.pl lub drogą tradycyjną na adres siedziby Spółki.

 

§7
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 22.02.2024 r.
 2. Regulamin został bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej www.dreryk.pl w zakładce „Regulaminy”.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 4. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”