Wróć

Regulamin promocji dla klientów Partnera

Pobierz regulamin (*PDF)

§ 1. WSTĘP

 1. Spółka drEryk sp. z o.o. jako producent oprogramowania komputerowego drEryk Gabinet oraz drEryk eGabinet, wspierający proces informatyzacji usług w ochronie zdrowia, wychodząc naprzeciw Klientom Partnera, którzy zamierzają zakupić oprogramowanie drEryk Gabinet lub drEryk eGabinet, organizuje w tym celu dedykowany program promocyjny „- 25 % rabatu na zakup drEryk Gabinet lub drEryk eGabinet” (dalej: Promocja).
 2. Klient, który w okresie obowiązywania Promocji, zdecyduje się zakupić oprogramowanie drEryk Gabinet lub drEryk eGabinet, ma możliwość skorzystania z Rabatu Organizatora, na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i cele związane z Promocją.

 

§ 2. DEFINICJE

 1. drEryk Gabinet, drEryk eGabinet – oprogramowanie, które ułatwia pracę lekarzy i pomaga zdalnie zarządzać gabinetem oraz przychodnią.
 2. Organizator – drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001072683, NIP: 6792749916.
 3. Partner – EMKA S.A. z siedzibą w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 15a, 96-300 Żyrardów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000429499, NIP 8381845401, REGON 146249404.
 4. Klient – osoba prowadząca działalność gospodarczą, która po raz pierwszy złożyła zamówienie na drEryk Gabinet lub drEryk eGabinet (nie była wcześniej klientem Organizatora), będąca jednocześnie klientem Partnera oraz posiadająca Kod rabatowy.
 5. Rabat – zniżka przyznawana Klientowi na zakup oprogramowania drEryk Gabinet lub drEryk eGabinet. Rabat jest jednorazowy i wynosi 25 % wartości netto od pierwszego zamówienia złożonego Organizatorowi. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
 1. Kod rabatowy – specjalny kod uprawniający do skorzystania z Promocji przez Uczestnika Promocji.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 3. ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który złoży zamówienie na zakup drEryk Gabinet lub drEryk eGabinet, będący jednocześnie klientem Partnera, który posiada Kod rabatowy. Udział Klienta w Promocji jest dobrowolny.
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest złożenie przez Klienta, w Okresie Promocji, zamówienia na oprogramowanie drEryk Gabinet lub drEryk eGabinet na adres email Organizatora sprzedazgabinet@dreryk.pl oraz podanie Kodu rabatowego.
 3. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania Promocji. Kod rabatowy przekazywany jest Klientowi przez Partnera.
 4. Promocja dotyczy zakupu oprogramowania drEryk Gabinet oraz drEryk eGabinet,
  z zastrzeżeniem że w przypadku:
 • drEryk Gabinet – na cenę oprogramowania składa się bezterminowa licencja na korzystanie z oprogramowania drEryk Gabinet oraz dostęp do usługi Wsparcia Technicznego i aktualizacji oprogramowania drEryk Gabinet świadczone przez 12 miesięcy;
 • drEryk eGabinet – na cenę oprogramowania składa się dostęp do usługi drEryk eGabinet w modelu SaaS (Software as a Service) przez okres 12 miesięcy.

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

6. Zgłoszenie się uczestnika do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.

7. Promocja obowiązuje do odwołania. O terminie zakończenia Promocji Organizator poinformuje na stronie internetowej www.dreryk.pl lub na portalu społecznościowym Organizatora.

 

§ 4. ZMIANY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia Promocji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych warunków.
 2. Organizator zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie. W takim wypadku informacja o zmianie wraz z wykazem tych zmian zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
 3. Przekazanie informacji o zmianie Regulaminu wraz z wykazem tych zmian nastąpi na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian.

 

§ 5. REKLAMACJE

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Promocji należy składać w formie pisemnej na adres Spółki: drEryk sp. z o.o. ul. ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@dreryk.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Klienta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania, jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Informację o decyzji w przedmiocie reklamacji Organizator niezwłocznie przekaże składającemu reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na wskazany adres Klienta.

 

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Klientów biorących udział Promocji w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, nazwa i adres firmy oraz stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy) będą przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji Promocji nie są udostępniane osobom trzecim.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji.
 4. Klient ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, ich usunięcia, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Klient ma również prawo do wglądu do swoich danych, w tym: do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania. Powyższe prawa mogą być realizowane przez Klienta biorącego udział w Promocji za pośrednictwem adresu e-mail: privacy@dreryk.pl lub drogą tradycyjną na adres siedziby Spółki.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od 18 kwietnia 2024 r.
 2. Regulamin został bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej www.dreryk.pl w zakładce „Regulaminy”.
 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 2. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Zespół drEryk
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”