Wróć

Regulamin promocji ,,Młodzi Lekarze”

Pobierz regulamin (*PDF)

REGULAMIN PROMOCJI „MŁODZI LEKARZE”

§ 1. WSTĘP

 1. Spółka drEryk S.A. jako producent oprogramowania komputerowego drEryk, wspierający proces informatyzacji usług w ochronie zdrowia, wychodząc naprzeciw potrzebom Lekarzy, którzy chcą rozpocząć korzystanie z oprogramowania drEryk eGabinet, organizuje w tym celu Promocję „Młodzi Lekarze” (dalej: „Promocja”).
 2. Promocja ma na celu zachęcenie „Młodych Lekarzy” do korzystania z oprogramowania drEryk eGabinet, oraz zwiększenie potencjalnego grona klientów Organizatora, w tym także po okresie Promocji.
 3. Promocja skierowana jest do Lekarzy, którzy:
  1. w 2023 r. otrzymali prawo wykonywania zawodu (numer PWZ);
  2. dokonają w okresie trwania Promocji rejestracji praktyki lekarskiej;
  3. posiadają specjalny Kod rabatowy uprawniający do wzięcia udziału w Promocji.
 1. Uczestnik Promocji, który w okresie jej obowiązywania zakupi program drEryk eGabinet za pośrednictwem eSklepu, ma możliwość skorzystania z Rabatu.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i cele związane z Promocją.

 

§ 2. DEFINICJE

 1. drEryk eGabinet – oprogramowanie, które ułatwia pracę lekarzy i pomaga zdalnie zarządzać gabinetem.
 2. Organizator – drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000636731, NIP: 6792749916.
 3. eSklep – platforma umożliwiająca zakup oprogramowania drEryk eGabinet, dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://sklep.dreryk.pl.
 4. Uczestnik – osoba wykonująca zawód lekarza na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, prowadząca działalność gospodarczą, która zgłasza chęć udziału w Promocji.
 5. Rabat – jednorazowa zniżka przyznawana Uczestnikowi na zakup drEryk eGabinet w pierwszym roku obowiązywania Umowy, zgodnie z ceną przedstawioną w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
 6. Kod rabatowy – specjalny kod uprawniający do skorzystania z Promocji przez Uczestnika.
 7. Umowa – umowa subskrypcji drEryk eGabinet zawierana przez Uczestnika z Organizatorem na okres 2 lat.
 8. Promocja – udostępnienia oprogramowania drEryk eGabinet Uczestnikowi Promocji na podstawie zawartej z Organizatorem Umowy z przyznanym Rabatem.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin.
 10. Załącznik nr 1 – Cennik uwzględniający Rabat w pierwszym roku obowiązywania Umowy wraz z ceną regularną obowiązującą w drugim roku trwania Umowy.

 

§ 3. ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Promocja obowiązuje w okresie: od 14 listopada 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 3. Uczestnik Promocji po zawarciu Umowy z Organizatorem otrzymuje Rabat w pierwszym roku obowiązywania Umowy.
 4. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania Promocji.
 5. Promocja obejmuje drEryk eGabinet.
 6. Aby wziąć udział w Promocji, należy oprócz spełnienia warunków określonych w § 1 ust. 3 dokonać zakupu drEryk eGabinet za pośrednictwem eSklepu przy użyciu Kodu rabatowego.
 7. Zgłoszenie się do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji warunków niniejszego Regulaminu.

 

§ 4. ZMIANY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia Promocji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych warunków.
 2. Organizator zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie. W takim wypadku informacja o zmianie wraz z wykazem tych zmian zostanie przesłana do Uczestnika Promocji na wskazany w Umowie adres mailowy.
 3. Przekazanie informacji o zmianie Regulaminu wraz z wykazem tych zmian nastąpi na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian.

 

§ 5. REKLAMACJE

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Promocji należy składać w formie pisemnej na adres Spółki: drEryk S.A., ul. ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@dreryk.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Uczestnika Promocji, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania, jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Informację o decyzji w przedmiocie reklamacji Organizator niezwłocznie przekaże składającemu reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na wskazany adres Uczestnika Promocji.

 

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Dane osobowe Uczestnika Promocji (imię, nazwisko, nazwa, adres firmy, numer NIP, stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy) będą przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji Promocji i nie są udostępniane osobom trzecim.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji.
 4. Uczestnik Promocji ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, ich usunięcia, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Uczestnik Promocji ma również prawo do wglądu do swoich danych, w tym: do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania. Powyższe prawa mogą być realizowane przez Uczestnika Promocji za pośrednictwem adresu e-mail: privacy@dreryk.pl lub drogą tradycyjną na adres siedziby Spółki.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od 14 listopada 2023 r.
 2. Regulamin został bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej www.dreryk.pl w zakładce „Regulaminy”.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 4. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Załącznik nr 1 – Tabela cen uwzględniająca Rabat Promocji ,,Młodzi Lekarze”

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”