Wróć

Regulamin promocji ,,Podnieś komfort swojej pracy”

Pobierz regulamin (*PDF)

 

REGULAMIN
„Podnieś komfort swojej pracy”
Uefektywnij prowadzenie swojego gabinetu – zamów dodatkowe moduły z rabatem nawet do 25%

 

§ 1. Wstęp

 1. Spółka drEryk S.A. jako producent oprogramowania komputerowego drEryk, wspierający proces informatyzacji usług w ochronie zdrowia, wychodząc naprzeciw Klientom, którzy aktywnie korzystają z oprogramowania drEryk Gabinet, organizuje w tym celu dedykowany program promocyjny „Podnieś komfort swojej pracy” (dalej: Promocja).
 2. Promocja ma na celu wspieranie Klientów w korzystaniu z oprogramowania drEryk Gabinet.
 3. Klient, który w Okresie Promocji zakupi moduły drEryk Gabinet tj.: moduł Wymiany Danych z Laboratorium, moduł Importu Danych Zewnętrznych, moduł Powiadomienia SMS (dalej: moduły objęte Promocją) ma możliwość skorzystania z Rabatu Organizatora, na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady i cele związane z Promocją.

 

§ 2. Definicje

 1. drEryk Gabinet – oprogramowanie, które ułatwia pracę lekarzy i pomaga zdalnie zarządzać gabinetem oraz przychodnią.
 2. Organizator – drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000636731, NIP: 6792749916.
 3. Klient – osoba prowadząca działalność gospodarczą, która posiada licencję na oprogramowanie drEryk Gabinet i składa domówienie na nowy moduł.
 4. Rabat – zniżka przyznawana Klientowi na zakup licencji drEryk Gabinet. Rabat wynosi od 15 % do 25 % wartości zamówienia netto złożonego Organizatorowi, w zależności od wybranej przez Klienta oferty na moduły objęte Promocją. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§ 3. Zasady i warunki udziału w Promocji

 1. Promocja obowiązuje w okresie: 09.08.202130.09.2021. (dalej: Okres Promocji).
 2. Uczestnikiem Promocji jest Klient drEryk Gabinet. Udział Klienta w Promocji jest dobrowolny.
 3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest złożenie przez Klienta, w Okresie Promocji, zamówienia na adres e-mail Organizatora: sprzedazgabinet@dreryk.pl
 4. Zasady naliczania Rabatu na moduły objęte Promocją są następujące:
  1. moduł Wymiany Danych z Laboratorium: 15% Rabatu na 1 połączenie, 25% na każde kolejne dokupione połączenie;
  2. moduł Importu Danych Zewnętrznych: 15% Rabatu;
  3. moduł SMS: 15% Rabatu;
  4. W przypadku złożenia zamówienia na zakup wszystkich modułów objętych Promocją (ust. 4 pkt 1) – 3) powyżej) Klient otrzymuje Rabat na całość zamówienia w wysokości 25%.
 5. Promocja dotyczy zakupu oprogramowania drEryk Gabinet i nie obejmuje aktualizacji.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 7. Złożenie zamówienia w ramach Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.

 

§ 4. Zmiany

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia Promocji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych warunków.
 2. Organizator zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie. W takim wypadku informacja o zmianie wraz z wykazem tych zmian zostanie przesłana do Klienta na adres podany w zamówieniu.
 3. Przekazanie informacji o zmianie Regulaminu wraz z wykazem tych zmian nastąpi na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian.

 

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Promocji należy składać w formie pisemnej na adres Spółki: drEryk S.A., ul. Wadowicka 6, 30 -415 Kraków lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sprzedazgabinet@dreryk.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Klienta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania, jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora. Informację o decyzji w przedmiocie reklamacji Organizator niezwłocznie przekaże składającemu reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na wskazany adres Klienta.

 

§ 6. Dane osobowe

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Klientów Promocji w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Dane osobowe Klientów (imię, nazwisko, nazwa i adres firmy oraz stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy) będą przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji Promocji i nie są udostępniane osobom trzecim.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji.
 4. Klient ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, ich usunięcia, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Klient ma również prawo do wglądu do swoich danych, w tym: do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania. Powyższe prawa mogą być realizowane przez Klienta biorącego udział w Promocji za pośrednictwem adresu e- mail: privacy@dreryk.pl lub drogą tradycyjną na adres siedziby Spółki.
 5. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez drEryk S.A. znajdują się na stronie www.dreryk.pl w zakładce „Dane osobowe”.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje w Okresie Promocji.
 2. Regulamin został bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej www.dreryk.pl w zakładce „Regulaminy”.
 3. Biorąc udział w Promocji Klient potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 5. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”