Wróć

Regulamin sklepu internetowego drEryk eGabinet

Pobierz regulamin (*PDF)

 

REGULAMIN
sklepu internetowego drEryk eGabinet

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy drEryk eGabinet dostępny pod adresem internetowym http://sklep.dreryk.pl/ jest prowadzony przez spółkę drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Księdza Józefa Tischnera 8, kod pocztowy 30-421 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000636731, NIP: 6792749916, REGON: 356592358, kapitał zakładowy w wysokości 815.000 zł w całości wpłacony.
 2. Regulamin określa zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na subskrypcję oprogramowania drEryk eGabinet pomiędzy Producentem a Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu
  internetowego.
 3. Każdy Klient składający Zamówienie jest zobowiązany zapoznać się Regulaminem, a jego postanowienia stają się dla Producenta i Klienta wiążące w chwili dokonania przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym. W chwili złożenia Zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego warunki.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2020 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.). Regulamin nie dotyczy sprzedaży na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.
 5. Działalność Sklepu internetowego i sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski.
 6. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Producent. Zasady przetwarzania danych osobowych określa VIII Regulaminu.

 

II. Definicje

 1. Producent – spółka drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000636731, NIP: 6792749916, REGON: 356592358.
 2. Klient – podmiot świadczący usługi medyczne oraz wykonujący swoją działalność gospodarczą w dopuszczalnej na podstawie odrębnych przepisów prawa formie organizacyjno – prawnej (szpitale, przychodnie, praktyki lekarskie, lekarze, pielęgniarki, inni specjaliści). Klientem nie może być konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.
 3. Oprogramowanie – oznacza program komputerowy drEryk eGabinet lub jego funkcjonalności. drEryk eGabinet przeznaczony jest do profesjonalnej obsługi podmiotów leczniczych/placówek medycznych/praktyk lekarskich oraz stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Program komputerowy drEryk eGabinet udostępniany jest Klientowi za pośrednictwem sieci Internet w modelu SaaS (Subskrypcja). Szczegółowe warunki Subskrypcji określa Regulamin drEryk eGabinet, który Klient akceptuje składając Zamówienie w Sklepie internetowym.
 4. Sklep internetowy – serwis internetowy Producenta dostępny pod adresem http://sklep.dreryk.pl/, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia lub korzystać z usług/funkcjonalności sklepu.
 5. Subskrypcja – oznacza usługę sprzedaży abonamentu na dostęp do oprogramowania drEryk eGabinet (lub jego funkcjonalności) w określonych odstępach czasu, zgodnie z cennikiem
  Producenta.
 6. Umowa – umowa na Subskrypcję Oprogramowania zawierana na czas oznaczony pomiędzy Producentem a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za
  pośrednictwem Sklepu internetowego. Umowa zawierana jest na czas oznaczony równy Okresowi rozliczeniowemu. Szczegółowe warunki Umowy określa Regulamin drEryk eGabinet,
  który Klient akceptuje przy składaniu Zamówienia. Umowę uważa się za zawartą z momentem zaksięgowania przez Producenta płatności za złożone Zamówienie, a w przypadku jej
  przedłużenia – od daty odnowienia Subskrypcji.
 7. Formularz rejestracji – formularz udostępniony w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
 8. Konto – konto Klienta w Sklepie internetowym, gdzie gromadzone są informacje podane przez Klienta, informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach w Sklepie oraz faktury. Zaksięgowanie płatności za Zamówienie jest warunkiem założenia Konta Klienta i aktywacji usługi.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Producentem, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 10. Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, za pomocą której widoczny jest wybrany przez Klienta Produkt do zakupu. W Koszyku istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
  Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 11. Okres rozliczeniowy – okres 12 miesięcy, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Klienta za Subskrypcję Oprogramowania na podstawie Umowy. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem zaksięgowania płatności za złożone Zamówienie. W przypadku domówień pierwszy Okres rozliczeniowy zostaje wyrównany do Okresu rozliczeniowego pozostałych wykupionych modułów (może być krótszy niż 12 miesięcy).
 12. Opłata abonamentowa – oznacza kwotę pieniężną wnoszoną przez Klienta z tytułu Subskrypcji Oprogramowania w danym Okresie rozliczeniowym. Opłata abonamentowa może być cykliczna lub roczna, w zależności od decyzji Klienta.
 13. Produkt – Oprogramowanie, które stanowi przedmiot oferty i Umowy pomiędzy Klientem a Producentem, dostępne w Sklepie internetowym Producenta.
 14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Producenta na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. Za Usługę elektroniczną uznaje się, w szczególności Konto, Formularz rejestracji.
 15. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 16. Regulamin drEryk eGabinet – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną drEryk eGabinet, dostępny na stronie internetowej Producenta www.dreryk.pl. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną w postaci zdalnego udostępnienia Klientowi Oprogramowania (model Software as a Service).
 17. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

III. Warunki zawarcia Umowy. Składanie i realizacja Zamówień.

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Producentowi oferty zawarcia Umowy. Umowa zostaje zawarta z momentem zaksięgowania płatności za Zamówienie Klienta. Aktywacja Konta następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu przez Producenta płatności.
 2. Założenie Konta jest warunkiem złożenia Zamówienia. W celu założenia Konta Klient:
  1. wypełnia Formularz rejestracji
  2. klika w przycisk „Zarejestruj się”
  3. potwierdza zamiar założenia Konta klikając w link aktywacyjny, który Producent przesyła Klientowi droga elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie wypełniania Formularza
   rejestracji.
 3. Założenie Konta skutkuje zawarciem umowy w zakresie prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Producentem na czas nieoznaczony. Producent nie pobiera opłat za założenie i prowadzenie Konta Klienta. W każdej chwili oraz bez podania przyczyny Klient ma prawo wglądu do danych zgromadzonych na Koncie Klienta, a także może wystąpić z żądaniem usunięcia Konta przesyłając takie żądanie na adres e-mail: sklep@dreryk.pl
 4. Klient, chcąc dokonać zakupu Oprogramowania musi zalogować się do Sklepu internetowego, następnie Klient dodaje Produkt do Koszyka. W kolejnym kroku Klient podaje swoje dane
  identyfikacyjne (rozliczeniowe), adres e- mail i inne dane wymagane dla realizacji Zamówienia. Podanie przez Klienta tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia Umowy
  sprzedaży oraz realizacji Zamówienia i utworzenia Konta.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu.
 6. Zamówienie jest złożone w momencie potwierdzenia jego treści, zaakceptowania niniejszego Regulaminu, regulaminu drEryk eGabinet oraz Polityki prywatności. Złożenie przez Klienta
  Zamówienia i akceptacja ww. regulaminów i Polityki prywatności są warunkiem koniecznym przekazania przez Producenta danych uwierzytelniających Klienta i aktywacji dostępu do
  Oprogramowania.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje od Producenta wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu internetowego i informacją o jego realizacji. Klient odpowiada za poprawność podanego w Zamówieniu adresu e-mail.
 8. W wyjątkowych sytuacjach Producent zastrzega sobie prawo do anulacji Zamówienia. O takim przypadku i przyczynach anulacji Producent informuje Klienta drogą elektroniczną na adres
  e-mail ujawniony w Koncie Klienta.

 

IV. Płatności

 1. Ceny Produktów w Sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i są cenami netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT obowiązujący w chwili wystawienia faktury. Kwota brutto do zapłaty pojawia się w podsumowaniu Zamówienia Klienta, przed dokonaniem płatności.
 2. Cena Produktu może być czasowo obniżona z uwagi na prowadzone przez Producenta okresowe działania promocyjne.
 3. Dostępne metody płatności za Subskrypcję Oprogramowania:
  1. za pośrednictwem serwisu PayU (zgodnie z Regulaminem PayU)
   • kartą płatniczą (np. Visa, Visa MasterCard); w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta karta płatniczą, Producent dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej z której dokonano płatności.
   • BLIK
  2. przelewem bankowym na rachunek bankowy Producenta
 4. Rozliczenia zobowiązań Klienta względem Producenta z tytułu zawartej Umowy odbywać się będą w Okresach rozliczeniowych. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za Subskrypcję Oprogramowania w danym Okresie rozliczeniowym w następujący sposób:
  1. Opłata abonamentowa cykliczna – tylko dla metody płatności online z użyciem karty płatniczej; Opłata abonamentowa pobierana przez Producenta raz w miesiącu w danym Okresie rozliczeniowym. Subskrypcja na Oprogramowanie zostanie automatycznie odnowiona po upływie Okresu rozliczeniowego, chyba że Klient rozwiąże Umowę z Producentem na zasadach określonych w Regulaminie drEryk eGabinet.
  2. Opłata abonamentowa roczna – Opłata abonamentowa pobierana jednorazowo przez Producenta z góry za dany Okres rozliczeniowy. Subskrypcja na Oprogramowanie zostanie automatycznie odnowiona po upływie Okresu rozliczeniowego, chyba że Klient rozwiąże Umowę z Producentem na zasadach określonych w Regulaminie drEryk eGabinet.
 5. Klient dokonując zakupu Produktów w modelu Opłaty abonamentowej cyklicznej wyraża zgodę na regularne obciążanie karty płatniczej w Okresie rozliczeniowym, zgodnie z zawartą Umową.
 6. Klient jest zobowiązany do utrzymywania, w okresie obowiązywania Umowy, ważnej karty płatniczej, którą wskazał na potrzeby dokonywania Opłaty abonamentowej cyklicznej oraz zapewnienia środków niezbędnych do jej realizacji. W przypadku odmowy autoryzacji i anulowania Opłaty abonamentowej cyklicznej Producent niezwłocznie ponowi próbę obciążenia karty płatniczej. Po kolejnej nieudanej próbie obciążenia karty płatniczej Klienta, Producent ma prawo rozwiązać Umowę i wyłączyć dostęp do Oprogramowania ze skutkiem natychmiastowym.
 7. W przypadku metody płatności przelew tradycyjny Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za Subskrypcję Oprogramowania w terminie wskazanym na fakturze – nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia złożenia Zamówienia. Zamówienie nieopłacone w ww. terminie zostanie automatycznie anulowane. W razie anulowania zamówienia Klientowi nie przysługuje żądanie dostarczenia Produktu objętego anulowanym Zamówieniem.
 8. Klient zobowiązuje się do uiszczania Opłaty abonamentowej w momencie jej wymagalności wraz ze wszystkimi należnymi podatkami, a także do zwrócenia Producentowi wszelkich kosztów windykacji i odsetek związanych z opóźnieniem Klienta w płatnościach.
 9. W przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w płatnościach Producentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z Klientem ze skutkiem natychmiastowym, przy czym po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty.
 10. Klient upoważnia Producenta do wystawiania faktur w formie elektronicznej. Producent wystawi Klientowi fakturę VAT za dany Okres rozliczeniowy z góry w zależności od wybranego sposobu płatności (Opłata abonamentowa cykliczna/Opłata abonamentowa roczna). W przypadku Opłaty abonamentowej cyklicznej Klient otrzymuje fakturę VAT raz w miesiącu przez cały Okres rozliczeniowy. W przypadku braku możliwości obciążenia karty Klienta z tytułu opłaty abonamentowej cyklicznej Producent jest uprawniony do wystawienia Klientowi faktury VAT zgodnie z zawartą Umową i przyjętym Okresem rozliczeniowym.
 11. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian – z zachowaniem praw nabytych Klienta.
 12. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Producenta faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji, przy aktualizacji danych w Koncie Klienta lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.
 13. W przypadku zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient wyraża zgodę na przechowywanie informacji o płatnościach Klienta przez Producenta i zewnętrznych
  usługodawców współpracujących z Producentem. Klient upoważnia Producenta do zapisania metod płatności i pobierania Opłaty abonamentowej z ich użyciem przez cały okres obowiązywania Umowy. Klient zezwala również Producentowi, za pośrednictwem takich zewnętrznych usługodawców, na wykorzystanie informacji o wybranej przez Klienta metodzie płatności.
 14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym pkt IV zastosowanie znajdują postanowienia § 3 Regulaminu drEryk eGabinet [Sposób płatności].

 

V. Warunki techniczne

 1. Producent ustalił minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się w ramach Sklepu.
 2. Wymagania techniczne, które musi spełniać Klient są następujące:
  1. komputer PC, minimalna pamięć RAM – 2 GB, rekomendowana pamięć RAM – 4 GB,
  2. procesor: Intel Pentium 4,
  3. system operacyjny: Windows 8 i 10, Mac OS X, Linux,
  4. protokół TLS 1.2 lub wyższe wersje,
  5. łącze internetowe o przepustowości 1 Mb/s lub szybsze,
  6. minimum 500 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek,
  7. karta graficzna i monitor obsługujący rozdzielczość co najmniej: 1366×768,
  8. przeglądarka: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge z silnikiem Chromium (w najnowszych wersjach). Rekomendowane przeglądarki to Chrome oraz Mozilla Firefox.
  9. włączenie obsługi: Ciasteczek (cookies) – do przechowywania sesji użytkowników oraz JavaScript – w celu prawidłowego wyświetlania i funkcjonowania interfejsu.
 3. Wymagania mogą ulec zmianie w przypadku zmian technologicznych, a Klient zostanie o tym poinformowany z wyprzedzeniem.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Producenta oraz osób trzecich. Klient zobowiązuje się do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

VI. Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Producenta oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego Klient może składać w następujący sposób:
  1. pisemnie – na adres Producenta, ul. Ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków
  2. elektronicznie – na adres e-mail: sklep@dreryk.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Klienta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Producenta. O decyzji w przedmiocie reklamacji Producent niezwłocznie zawiadomi
  składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.
 3. Producent nie udziela Klientowi jakiejkolwiek gwarancji na Oprogramowanie. Odpowiedzialność Producenta z tytułu rękojmi za wady lub usterki Oprogramowania zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

VII. Dane osobowe

 1. Producent jest Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Dane osobowe, które przetwarzane są w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego Producent pozyskuje bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
 3. Obowiązek podania danych osobowych wynika z RODO, przepisów prawa regulujących kwestie związane z realizacją umów, w tym przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia Umowy.
 4. Dane osobowe Klientów uzyskane w związku ze złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy przetwarzane są przez Producenta w następujących celach:
  1. zawarcie i wykonanie Umowy, w tym świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez prowadzenie Konta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  2. obsługa procesu składanych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO)
  3. obsługa procesu płatności (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO)
  4. dochodzenie roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO)
  5. wypełniania obowiązków względem organów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  6. prowadzenie badań statystycznych na podstawie zanonimizowanych danych w oparciu o uzasadniony interes Administratora jakim jest ulepszanie działania Sklepu internetowego, dopasowanie go do potrzeb Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika każdorazowo z określonych działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
 6. Administrator w celu prawidłowej realizacji zawieranych umów sprzedaży oraz w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta z usług podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje bezpieczeństwa danych osobowych, w tym poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dane osobowe Klienta mogą być powierzone podmiotom zajmującym się obsługą księgową, outsourcingiem IT (w tym m.in. utrzymaniem programu księgowego, serwisem IT, obsługą systemu integracyjnego, zarządzaniem sklepem internetowym, hostingiem). Powierzenie danych następuje na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Pozostałe informacje dot. przetwarzania danych osobowych przez Producenta znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej http://dreryk.pl oraz w zakładce „Dane osobowe”.
 8. Producent wyznaczył Inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Producenta można uzyskać informację, kontaktując się na adres e-mail: privacy@dreryk.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Producenta.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część Umowy.
 2. Katalog Produktów dostępnych w Sklepie internetowym oraz podane tam informacje o ich właściwościach oraz cenach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów i zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania koniecznych przerw technicznych w działaniu Sklepu internetowego. Dotyczy to m.in. przypadków kiedy jest to spowodowane koniecznością naprawy, modyfikacji lub rozwoju funkcjonalności Sklepu internetowego.
 4. Zabrania się kopiowania opisów oraz zdjęć produktów dostępnych w Sklepie internetowym.
 5. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 6. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Producenta, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego www.dreryk.pl zmienionego Regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 7. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a Regulaminu drEryk eGabinet, postanowienia regulaminu drEryk eGabinet mają znaczenie rozstrzygające.
Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”