Wróć

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych „Powiadomienia SMS” w drEryk Gabinet

Pobierz regulamin (*PDF)


Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych „
Powiadomienia SMS”
w oprogramowaniu drEryk Gabinet

 

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin stosuje się do usług telekomunikacyjnych świadczonych przez drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków.
 2. Spółka jako producent oprogramowania komputerowego, wspierający proces informatyzacji usług w ochronie zdrowia, rozszerza swoją ofertę handlową wprowadzając do oferty moduł „Powiadomienia SMS” w oprogramowaniu drEryk Gabinet.
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Abonentów z modułu oprogramowania drEryk „Powiadomienia SMS”.
 4. Definicje:
  1. Abonent – klient Spółki korzystający z oprogramowania drEryk Gabinet, podmiot świadczący usługi medyczne oraz wykonujący swoją działalność gospodarczą w dopuszczalnej na podstawie odrębnych przepisów prawa formie organizacyjno-prawnej (szpitale, przychodnie, lekarze, pielęgniarki, inni specjaliści);
  2. Cennik – zestaw opłat i zakres usług świadczonych w ramach modułu „Powiadomienia SMS”;
  3. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO przetwarzane w zakresie i celu określonym w Regulaminie;
  4. Faktura VAT – dokument w formie elektronicznej wystawiany przez Operatora tytułem korzystania przez Abonenta z Usługi w danym Okresie rozliczeniowym. Faktura VAT wystawiana jest na podstawie Raportu;
  5. Okres rozliczeniowy – ściśle określony przedział czasowy, za który dokonywane są płatności za korzystanie z modułu Powiadomień SMS. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc kalendarzowy;
  6. Odbiorca SMS – osoba fizyczna otrzymująca Wiadomości SMS od Abonenta;
  7. Operator – drEryk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (drEryk sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, ul. ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0001072683, której nadano NIP: 6792749916, wykonująca działalność telekomunikacyjną na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonych przez Prezesa UKE, pod numerem 12746;
  8. Panel Abonenta – indywidualny panel Abonenta udostępniony przez Operatora na Platformie drEryk (zakładka „Powiadomienia”).
  9. Platforma drEryk – Platforma internetowa, do której prawa autorskie przysługują Operatorowi. Platforma drEryk dostępna jest pod adresem: https://web.dreryk.pl/
  10. Powiadomienia SMS – moduł oprogramowania komputerowego drEryk umożliwiający świadczenie usługi telekomunikacyjnej polegającej na wysyłaniu Wiadomości SMS. Konfiguracja modułu Powiadomienia SMS przez Abonenta odbywa się za pośrednictwem Platformy drEryk;
  11. Raport – zestawienie opłat należnych Operatorowi za Usługę. Raport jest udostępniany Abonentowi na Platformie drEryk za dany Okres rozliczeniowy;
  12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  13. Regulamin – niniejszy Regulamin udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Spółki;
  14. Usługa – usługa telekomunikacyjna polegająca na wysyłaniu przez Abonenta Wiadomości SMS za pośrednictwem Operatora;
  15. UstPT – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
  16. Wiadomość SMS – krótka wiadomość tekstowa przesyłana w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej;
  17. Zamówienie – oświadczenie woli  Abonenta, potwierdzające akceptację Oferty Operatora, mające za przedmiot licencję na korzystanie z modułu Powiadomienia SMS. Zamówienie dla swej ważności wymaga formy pisemnej lub dokumentowej (art. 772 Kodeksu Cywilnego).

 

§2. Warunki świadczenia Usługi

 

 1. Korzystanie przez Abonenta z modułu Powiadomienia SMS odbywa się na zasadach określonych Regulaminem.
 2. Abonent przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usługi odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego możliwość wysyłania i odbierania Wiadomości SMS poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z przepisami UstPT.
 3. Nazwy handlowe, znaki towarowe, opisy i inne treści publikowane w module Powiadomienia SMS podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Operatorowi.
 4. Operator świadczy usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§3. Zakres usług i korzystanie z modułu Powiadomienia SMS

 

 1. Operator świadczy Usługę polegającą na wysyłaniu informacji i powiadomień w formie Wiadomości SMS.
 2. Warunkiem realizacji Usługi jest:
  1. aktywacja przez Abonenta modułu Powiadomienia SMS na Platformie drEryk;
  2. wprowadzenie numeru telefonu Odbiorcy SMS w oprogramowaniu drEryk.
 3. Aktywacja modułu Powiadomienia SMS odbywa się poprzez złożenie Zamówienia u Operatora.
 4. Operator umożliwia wysyłanie Wiadomości SMS w następujący sposób: wiadomość SMS wysyłana jest automatycznie do Odbiorcy SMS, zgodnie z regułami zdefiniowanymi na Platformie drEryk (np. rezerwacja terminu wizyty, zmiana terminu wizyty, odwołanie terminu wizyty, przypomnienie o zbliżającej się wizycie).
 5. Treść Wiadomości SMS została domyślnie zdefiniowana przez Operatora. Abonent może dowolnie zmodyfikować treść Wiadomości SMS. Nadawcą Wiadomości SMS jest Abonent.
 6. Wiadomość SMS ma maksymalnie 160 znaków. W przypadku przekroczenia liczby znaków w treści wiadomości, Abonent wysyła większą ilość Wiadomości SMS, która nie może przekroczyć 4 (cztery) wiadomości.
 7. Wiadomość SMS wysyłana jest bez polskich znaków.
 8. Abonent ma możliwość ustawienia limitu Wiadomości SMS w danym Okresie rozliczeniowym oraz modyfikacji ustalonego limitu w każdym czasie.
 9. Abonent powinien mieć zgodę Odbiorcy SMS na otrzymywanie Wiadomości SMS.
 10. W przypadku wyboru przez Abonenta powiadomienia w formie Wiadomości SMS, przy jednoczesnym braku uzupełnionego poprawnie numeru telefonu Odbiorcy SMS, Usługa nie zostanie zrealizowana.

 

§4. Płatności

 

 1. Operator za świadczoną Usługę pobiera opłaty w zakresie i wysokości określonej w Cenniku.
 2. Opłata pobierana jest za każdą wysłaną Wiadomość SMS.
 3. Opłaty określone w Cenniku są opłatami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w chwili wystawienia faktury.
 4. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdym czasie, w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu, a o takiej zmianie Abonent będzie informowany. Zmiany będą obowiązywać Abonenta dopiero od następnego Okresu rozliczeniowego.
 5. Płatność za Usługę odbywa się w modelu „post-paid” (płatność z dołu). Opłaty są naliczane według rzeczywistego zużycia Abonenta, zgodnie z bieżącym stanem wykorzystania Usługi.
 6. Moduł Powiadomienia SMS umożliwia Abonentowi weryfikację i kontrolę stanu wykorzystania Usługi oraz salda Konta na każdym etapie korzystania z Usługi.
 7. Operator w ramach Platformy drEryk udostępnia Abonentowi Raport potwierdzający stan wykorzystania i realizacji Usługi.
 8. Raport stanowi podstawę do wystawienia Abonentowi faktury VAT za Usługę.
 9. Faktura VAT w formie elektronicznej odpowiada warunkom określonym w art. 106n. ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Abonent wyraża zgodę na przesyłanie Faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany przez Abonenta adres e-mail.
 10. W celu uniknięcia wątpliwości Operator zastrzega, że opłaty za usługę wysyłania Wiadomości SMS (Usługa) uiszczanie są przez Abonenta niezależnie od opłaty licencyjnej za moduł Powiadomienia SMS.

 

§5. Odpowiedzialność

 

 1. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, działań lub zaniechań zewnętrznego Dostawcy usługi, na które nie ma wpływu Operator, winy Abonenta lub nieprzestrzegania przez Abonenta postanowień Regulaminu.
 2. Operator nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za szkodę powstałą w wyniku korzystania przez Abonenta z Usługi. Operator odpowiada tylko za własne rozwiązania techniczne i nie bierze odpowiedzialności za ograniczenia i wady wynikające z infrastruktury Abonenta.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych wprowadzonych do modułu Powiadomienia SMS, w tym za wadliwe funkcjonowanie Usługi spowodowane brakiem weryfikacji poprawności danych osobowych Pacjenta.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść Wiadomości SMS przesyłanych przez Abonenta, a w szczególności za:
  1. przesyłanie niezamówionych Informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub wykonywanie marketingu bezpośredniego na podstawie art. 172 ust. 1 UstPT. Obowiązek uzyskania zgody leży po Stronie Abonenta wysyłającego Informacje handlowe Odbiorcom SMS lub wykonywanie działań marketingowych wobec użytkowników końcowych w rozumieniu UstPT;
  2. przesyłanie wiadomości, które: naruszają lub stanowią próbę naruszenia bezpieczeństwa lub praw ochrony prywatności i danych osobowych, praw do ochrony dóbr osobistych, naruszają normy prawne, moralne, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną) lub obrażających godność innych osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania/zachowania, są obraźliwe, noszą znamiona groźby, zniesławienia, prześladowania.
 5. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Operatora, Operator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Abonenta. W takiej sytuacji Abonent zobowiązany jest zwolnić Operatora od odpowiedzialności, zwrócić poniesione z tytułu koszty, w tym kary umowne, odszkodowania oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich w sposób przewidziany przepisami prawa.

 

§6. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Abonenta jest drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0001072683, NIP: 6792749916 (dalej: Administrator).  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: privacy@dreryk.pl.
 2. Wszelkie Dane osobowe podane przez Abonenta w ramach korzystania z Usługi będą przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celu świadczenia Usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit b RODO), obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), wystawiania faktur i przyjmowania płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), windykacji roszczeń, obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przedstawienia propozycji zawarcia umowy lub usług powiązanych z Usługą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Usługi oraz po zakończeniu trwania takiej Usługi w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń z takiej umowy (3 lata od rozwiązania umowy, ale do końca ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym termin upływa) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko Operatorowi (6 lat od rozwiązania umowy, ale do końca ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym termin upływa), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych Usług. Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 4. Abonentowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych przez Operatora znajdują się na stronie internetowej www.dreryk.pl, w zakładce Dane osobowe.

 

§7. Reklamacje

 

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usługi należy składać w jednej z form: w formie pisemnej, na adres Spółki: drEryk sp. z o.o., ul. ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków z dopiskiem „Reklamacja”, lub w formie elektronicznej, pocztą elektroniczną na adres: biuro@dreryk.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Abonenta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Operatora. Nie udzielenie odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni jest uznawane jako jej uwzględnienie przez Operatora.
 4. Informację o decyzji w przedmiocie reklamacji Operator niezwłocznie przekaże składającemu reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.
 5. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia Faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.
 6. Reklamacja złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie powiadamia Abonenta. Za dzień złożenia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Operatora informacji zawierającej reklamację.
 7. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, kierując do niego pozew przeciwko Operatorowi.

 

§8. Środki techniczne

 

Warunkiem korzystania z Usługi świadczonej przez Operatora jest posiadanie przez Abonenta modułu Powiadomienia SMS oraz posiadanie urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych, które powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

 1. Procesor: Intel Pentium 4 2GHz*,
 2. Pamięć RAM: 2 GB,
 3. Ilość wolnego miejsca na dysku: 400 MB,
 4. karta sieciowa,
 5. karta graficzna obsługująca rozdzielczość: 1440-900,
 6. system operacyjny: Windows 10 Professional / Windows 11/  Windows Server 2016,
 7. dostęp do sieci Internet,
 8. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie,
 9. posiadanie adresu poczty elektronicznej,
 10. przeglądarka internetowa Google Chrome lub Mozilla Firefox w najnowszej wersji.

 

§9. Dostępność usługi

 

 1. Operator zobowiązuje się do:
  1. zapewnienia właściwego poziomu dostępności Usługi,
  2. zachowania oryginalnej treści Wiadomości SMS kierowanych do Odbiorcy SMS (z zastrzeżeniem § 3 pkt. 7 Regulaminu) oraz realizację Usługi zgodnie z dyspozycją Abonenta,
  3. udzielania Abonentowi Wsparcia Technicznego przez cały okres obowiązywania licencji na moduł Powiadomienia SMS.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do przerwania albo do istotnego ograniczenia świadczenia Usługi lub zmiany warunków jej świadczenia, wyłącznie w niezbędnym zakresie, jeżeli zachodzą nieprzewidziane przez Operatora okoliczności uniemożliwiające spełnienie wymagań dotyczących zachowania ciągłości świadczenia usługi, takie jak: awaria systemów informatycznych, awaria sieci telekomunikacyjnej, klęski żywiołowe (siła wyższa). W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Abonentowi nie przysługuje odszkodowanie.
 3. W sytuacji, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności usług w Module Powiadomienia SMS lub Panelu Abonenta będą możliwe do przewidzenia, Operator niezwłocznie powiadomi Abonenta o takich zdarzeniach.
 4. W ramach świadczenia Usługi Operator: nie zapewnia połączenia z numerami alarmowymi, nie gromadzi danych o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (art. 60 pkt 6 lit. a,b,c UstPT)).

 

§10. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin stanowi integralną część Zamówienia.
 2. Okres obowiązywania licencji na moduł Powiadomienia SMS określa Zamówienie.
 3. Licencja na moduł Powiadomienia SMS zawarta na czas oznaczony, wskazany w Zamówieniu, ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony, jeżeli najpóźniej na 30 dni przed końcem obowiązywania umowy Użytkownik nie złoży pisemnego oświadczenia o rezygnacji z korzystania z modułu. Oświadczenie o rezygnacji z modułu Powiadomienia SMS Użytkownik przesyła na adres e-mail: biuro@dreryk.pl
 4. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.dreryk.pl. O zmianie Regulaminu Operator informuje Abonenta na co najmniej 1 (jeden) miesiąc przed dokonaniem zmiany. Korzystanie przez Abonenta z usług Operatora po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, jest równoznaczne z ich akceptacją.
 5. Abonent przyjmuje do wiadomości, że Operator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uprawniony jest do zmiany swojej nazwy (firmy), siedziby lub formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z wynikającymi z tego tytułu zmianami numerów nadanych przez właściwe rejestry. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu.
 6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
 8. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 9. Regulamin został bezpłatnie udostępniony pod adresem www.dreryk.pl i wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2023 r.
 10. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Abonenta z usług świadczonych drogą elektroniczną stanowi integralną część Regulaminu.

 

Załącznik nr 1

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z  korzystaniem przez Abonenta z Usługi.

 

drEryk  sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Abonenta z Usługi. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, pomimo stosowania przez Operatora odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających infrastrukturę Operatora przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do zagrożeń związanych z korzystaniem z usług, w związku z wykorzystaniem sieci Internet należą, w szczególności:

 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 2. programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 3. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

 

Abonent, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być przez Abonenta stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Abonenta z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także: włączona zapora sieciowa (ang. firewall), aktualizacja wszelkiego oprogramowania, nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, szyfrowanie transmisji danych, instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom), używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

W celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa Abonent powinien objąć właściwą ochroną sprzęt i urządzenia, z których korzysta w związku ze świadczeniem usług na jego rzecz, w szczególności poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów kontroli dostępu do urządzeń, ochronę danych służących do uwierzytelnienia dostępu, instalację oprogramowania antywirusowego, posiadanie aktualnego systemu operacyjnego, a także podłączanie urządzeń wyłącznie do wiarygodnych sieci komputerowych. Operator zastrzega jednocześnie, że niniejszy Załącznik nie stanowi rekomendacji, a ma wyłącznie charakter informacyjny z uwagi na brak obiektywnej możliwości dokładnego określenia rodzajów zagrożeń związanych z korzystaniem przez Abonenta z usług. Abonent przyjmuje do wiadomości, że występowanie określonego rodzaju zagrożenia zależy od indywidualnego przypadku oraz sprzętu, z którego korzysta Abonent w ramach świadczonych usług.

 

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”