Wróć

Regulamin świadczenia usługi Powiadomienia SMS drEryk eGabinet

Pobierz regulamin (*PDF)
Pobierz cennik (*PDF)

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA
USŁUGI POWIADOMIENIA SMS
drEryk eGabinet

 

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin stosuje się do usług telekomunikacyjnych świadczonych przez drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0001072683, NIP: 6792749916, REGON: 356592358, https://dreryk.pl/, biuro@dreryk.pl, dalej także: „Spółka”.
 2. Spółka jako producent oprogramowania komputerowego, wspierający proces informatyzacji usług w ochronie zdrowia, rozszerza swoją ofertę handlową wprowadzając do oferty usługę Powiadomienia SMS w Oprogramowaniu drEryk eGabinet.
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Abonentów z usługi Oprogramowania drEryk eGabinet „Powiadomienia SMS”.
 4. Definicje:
  1. Abonent – klient Spółki korzystający z Oprogramowania drEryk eGabinet, podmiot świadczący usługi medyczne oraz wykonujący swoją działalność gospodarczą w dopuszczalnej na podstawie odrębnych przepisów prawa formie organizacyjno – prawnej (szpitale, przychodnie, lekarze, pielęgniarki, inni specjaliści);
  2. Cennik – zestaw opłat i zakres świadczeń w ramach Usługi Powiadomienia SMS;
  3. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO przetwarzane w zakresie i celu określonym w Regulaminie;
  4. Faktura VAT – dokument w formie elektronicznej wystawiany przez Operatora tytułem korzystania przez Abonenta z Usługi Powiadomienia SMS;
  5. Okres rozliczeniowy – ściśle określony przedział czasowy, za który dokonywane są płatności za korzystanie z Usługi Powiadomień SMS zgodnie z wybranym Pakietem. Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem złożenia Zamówienia na usługę Powiadomienia SMS. Pierwszy okres rozliczeniowy w przypadku domówień zostaje wyrównany do okresu rozliczeniowego pozostałych wykupionych modułów.
  6. Odbiorca SMS – osoba fizyczna otrzymująca Wiadomości SMS od Abonenta;
  7. Oprogramowanie – oznacza program komputerowy drEryk eGabinet przeznaczony do profesjonalnej obsługi podmiotów leczniczych/placówek medycznych/praktyk lekarskich;
  8. Operator – drEryk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (drEryk sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, ul. Ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0001072683, której nadano NIP: 6792749916, wykonująca działalność telekomunikacyjną na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonych przez Prezesa UKE, pod numerem 12746;
  9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  10. Regulamin – niniejszy Regulamin udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Spółki;
  11. Usługa – usługa telekomunikacyjna polegająca na wysyłaniu przez Abonenta Wiadomości SMS za pośrednictwem Operatora;
  12. Usługa Powiadomienia SMS-usługa w Oprogramowaniu umożliwiająca świadczenie usługi telekomunikacyjnej polegającej na wysyłaniu Wiadomości SMS;
  13. UstPT – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
  14. Wiadomość SMS – krótka wiadomość tekstowa przesyłana w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej;
  15. Zamówienie – oświadczenie woli Abonenta potwierdzające akceptację Oferty Operatora, określające wybrany przez Abonenta Pakiet, dane Klienta, sposób zapłaty. Złożenie przez Abonenta Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków Regulaminu. Zamówienie dla swej ważności wymaga formy pisemnej lub dokumentowej (art. 772 Kodeksu Cywilnego).
  16. Pakiet – grupa Usług Powiadomienia SMS określona w Cenniku.

 

§ 2
Warunki świadczenia Usługi Powiadomienia SMS

 1. Korzystanie przez Abonenta z Usługi Powiadomienia SMS odbywa się na zasadach określonych Regulaminem.
 2. Abonent przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usługi odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego możliwość wysyłania i odbierania Wiadomości SMS poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z przepisami UstPT.
 3. Nazwy handlowe, znaki towarowe, opisy i inne treści publikowane w ramach Usługi Powiadomienia SMS podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Operatorowi.
 4. Operator świadczy Usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3
Zakres świadczeń i korzystanie z Usługi Powiadomienia SMS

 1. Operator świadczy Usługę Powiadomienia SMS polegającą na wysyłaniu informacji i powiadomień w formie Wiadomości SMS. W ramach Usługi Powiadomienia SMS, Abonent ma możliwość wysyłania wiadomości tekstowych SMS do krajowych sieci komórkowych.
 2. Warunkiem realizacji Usługi Powiadomienia SMS jest:
  1. złożenie przez Abonenta Zamówienia na Usługi Powiadomienia SMS i wybór odpowiedniego Pakietu;
  2. potwierdzenie tożsamości Abonenta przez Operatora;
  3. wprowadzenie numeru telefonu Odbiorcy SMS w Oprogramowaniu drEryk eGabinet.
 3. Operator może uzależnić uruchomienie Usługi Powiadomienia SMS od podania przez Abonenta niezbędnych danych. Mogą to być następujące dane:
  1. nazwisko i imię;
  2. siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej;
  3. w przypadku Abonenta będącego osobą fizyczną numer PESEL, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu;
  4. adres poczty elektronicznej.
 4. Aktywacja Usługi Powiadomienia SMS odbywa się poprzez złożenie Zamówienia u Operatora, nie wcześniej niż po dokonaniu pozytywnej weryfikacji tożsamości Abonenta z zastrzeżeniem, o którym mowa w zdaniu następnym. W ramach subskrypcji Oprogramowania drEryk eGabinet Abonent otrzymuje co miesiąc bezpłatnie 50 wiadomości SMS.
 5. Operator umożliwia wysyłanie Wiadomości SMS w następujący sposób: wiadomość SMS wysyłana jest automatycznie do Odbiorcy SMS, zgodnie z regułami zdefiniowanymi w Oprogramowaniu drEryk eGabinet.
 6. Treść Wiadomości SMS została domyślnie zdefiniowana przez Operatora. Nadawcą Wiadomości SMS jest Abonent.
 7. Wiadomość SMS ma maksymalnie 160 znaków. W przypadku przekroczenia liczby znaków w treści wiadomości, Abonent wysyła większą liczbę Wiadomości SMS, która nie może przekroczyć 4 wiadomości.
 8. Wiadomość SMS wysyłana jest bez polskich znaków.
 9. Limit wiadomości SMS jest zdefiniowany poprzez wybór Pakietu. Rzeczywista liczba wysłanych Wiadomości SMS w danym Okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć zdefiniowanego limitu.
 10. Abonent powinien mieć zgodę Odbiorcy SMS na otrzymywanie Wiadomości SMS.
 11. W przypadku braku uzupełnionego poprawnie numeru telefonu Odbiorcy SMS, Usługa nie zostanie zrealizowana.

 

§ 4
Płatności

 1. Operator za świadczoną Usługę Powiadomienia SMS pobiera opłaty w zakresie i wysokości określonej w Cenniku.
 2. Płatność za Usługę Powiadomienia SMS odbywa się z góry za dany Pakiet.
 3. Opłaty określone w Cenniku są opłatami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w chwili wystawienia Faktury.
 4. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdym czasie, w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu, a o takiej zmianie Abonent będzie informowany z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie, przy czym okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Zmiany będą obowiązywać Abonenta dopiero od następnego Okresu rozliczeniowego.
 5. Niewykorzystane w ramach danego Pakietu wiadomości SMS, nie przechodzą na kolejny Okres rozliczeniowy.
 6. Usługa Powiadomienia SMS umożliwia Abonentowi weryfikację i kontrolę stanu wykorzystania Usługi oraz salda Konta na każdym etapie korzystania z Usługi Powiadomienia SMS.
 7. Zamówienie stanowi podstawę do wystawienia Abonentowi faktury VAT za Usługę Powiadomienia SMS.
 8. Cennik jest udostępniony bezpłatnie Abonentowi na stronie www.dreryk.pl
 9. Faktura VAT w formie elektronicznej odpowiada warunkom określonym w art. 106n. ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Abonent wyraża zgodę na przesyłanie faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany przez Abonenta adres e – mail.

 

§ 5
Odpowiedzialność

 1. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, działań lub zaniechań zewnętrznego Dostawcy usługi, na które nie ma wpływu Operator, winy Abonenta lub nieprzestrzegania przez Abonenta postanowień Regulaminu.
 2. Operator nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za szkodę powstałą w wyniku korzystania przez Abonenta z Usługi lub Usługi Powiadomienia SMS. Operator odpowiada tylko za własne rozwiązania techniczne i nie bierze odpowiedzialności za ograniczenia i wady wynikające z infrastruktury Abonenta.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych wprowadzonych do Usługi Powiadomienia SMS, w tym za wadliwe funkcjonowanie Usługi Powiadomienia SMS spowodowane brakiem weryfikacji poprawności danych osobowych Odbiorcy.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść Wiadomości SMS przesyłanych przez Abonenta, a w szczególności za:
  1. przesyłanie niezamówionych Informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub wykonywanie marketingu bezpośredniego na podstawie art. 172 ust. 1 UstPT. Obowiązek uzyskania zgody leży po Stronie Abonenta wysyłającego Informacje handlowe Odbiorcom SMS lub wykonującego działania marketingowe wobec użytkowników końcowych w rozumieniu UstPT;
  2. przesyłanie wiadomości, które: naruszają lub stanowią próbę naruszenia bezpieczeństwa lub praw ochrony prywatności i danych osobowych, praw do ochrony dóbr osobistych, naruszają normy prawne, moralne, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną) lub obrażających godność innych osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania/zachowania, są obraźliwe, noszą znamiona groźby, zniesławienia, prześladowania.
 5. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Operatora, Operator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Abonenta. W takiej sytuacji Abonent zobowiązany jest zwolnić Operatora od odpowiedzialności, zwrócić poniesione z tytułu koszty, w tym kary umowne, odszkodowania oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich w sposób przewidziany przepisami prawa.

 

§ 6
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Abonenta jest drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0001072683, NIP: 6792749916 (dalej: Administrator). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: privacy@dreryk.pl.
 2. Wszelkie Dane osobowe podane przez Abonenta w ramach korzystania z Usługi Powiadomienia SMS będą przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celu świadczenia Usługi Powiadomienia SMS, o której mowa w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit b RODO), obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), wystawiania faktur i przyjmowania płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), windykacji roszczeń, obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przedstawienia propozycji zawarcia umowy lub usług powiązanych z Usługą Powiadomienia SMS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń z takiej umowy (3 lata od rozwiązania umowy, ale do końca ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym termin upływa) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko Operatorowi (6 lat od rozwiązania umowy, ale do końca ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym termin upływa), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych Usług. Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 4. Abonentowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych przez Operatora znajdują się na stronie internetowej www.dreryk.pl, w zakładce Dane osobowe.

 

§ 7
Reklamacje

 1. Abonent korzystający z Usług ma prawo do reklamacji. Reklamacja może dotyczyć niedotrzymania z winy Operatora terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, niewykonania lub nienależytego wykonania Usług lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu ich świadczenia.
 2. Reklamacje powinny być zgłaszane w jednej z form: w formie pisemnej na adres Spółki: drEryk sp. z o.o., ul. Ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków z dopiskiem „Reklamacja”, lub w formie elektronicznej, pocztą elektroniczną na adres: biuro@dreryk.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Abonenta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Operatora. Nie udzielenie odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni jest uznawane jako jej uwzględnienie przez Operatora.
 5. Informację o decyzji w przedmiocie reklamacji Operator niezwłocznie przekaże składającemu reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji
 6. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia Faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.
 7. Reklamacja złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie powiadamia Abonenta. Za dzień złożenia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Operatora informacji zawierającej reklamację.
 8. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, kierując do niego pozew przeciwko Operatorowi.

 

§ 8
Środki techniczne

Warunkiem korzystania z Usługi Powiadomienia SMS przez Abonenta jest posiadanie przez Abonenta subskrypcji Oprogramowania drEryk eGabinet oraz Usługi Powiadomienia SMS i posiadanie urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych, które powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

 1. komputer PC, minimalna pamięć RAM – 2 GB, rekomendowana pamięć RAM – 4 GB,
 2. procesor: Intel Pentium 4,
 3. system operacyjny: Windows 8 i 10, Mac OS X, Linux,
 4. protokół TLS 1.2 lub wyższe wersje,
 5. łącze internetowe o przepustowości 1 Mb/s lub szybsze,
 6. minimum 500 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek,
 7. karta graficzna i monitor obsługujący rozdzielczość co najmniej: 1366×768,
 8. wspierane przeglądarki: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge z silnikiem Chromium (w najnowszych wersjach). Rekomendowane przeglądarki to Chrome oraz Mozilla Firefox.

Wymagane jest włączenie obsługi: Ciasteczek (cookies) – do przechowywania sesji użytkowników oraz JavaScript – w celu prawidłowego wyświetlania i funkcjonowania interfejsu aplikacji.

 

§ 9
Dostępność Usługi

 1. Operator zobowiązuje się do:
  1. zapewnienia właściwego poziomu dostępności Usługi Powiadomienia SMS,
  2. zachowania oryginalnej treści Wiadomości SMS kierowanych do Odbiorcy SMS zgodnie z przepisami UstPT oraz realizacji Usługi zgodnie z dyspozycją Abonenta,
  3. udzielania Abonentowi Wsparcia Technicznego przez cały okres obowiązywania subskrypcji na Usługę Powiadomienia SMS.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do przerwania albo do istotnego ograniczenia świadczenia Usługi Powiadomienia SMS lub zmiany warunków jej świadczenia, wyłącznie w niezbędnym zakresie, jeżeli zachodzą nieprzewidziane przez Operatora okoliczności uniemożliwiające spełnienie wymagań dotyczących zachowania ciągłości świadczenia Usługi, takie jak: awaria systemów informatycznych, awaria sieci telekomunikacyjnej, klęski żywiołowe (siła wyższa). W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Abonentowi nie przysługuje odszkodowanie.
  3. W sytuacji, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Usługi Powiadomienia SMS będą możliwe do przewidzenia, Operator niezwłocznie powiadomi Abonenta o takich zdarzeniach.
  4. W ramach świadczenia Usługi Operator: nie zapewnia połączenia z numerami alarmowymi, nie gromadzi danych o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego tj. art. 60 pkt 6 lit. a,b,c UstPT.
  5. Dane transmisyjne, tj. dane przetwarzane do celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za Usługi, Operator wykorzystuje do rozliczeń z innymi operatorami telekomunikacyjnymi.

 

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi integralną część Zamówienia.
 2. Okres obowiązywania Usługi Powiadomienia SMS jest zgodny z wybranym przez Abonenta Pakietem.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usługi Powiadomienia SMS jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 4. Abonent ma możliwość subskrypcji Usługi Powiadomienia zgodnie z ust.5.
 5. Subskrypcja na Usługę Powiadomienia SMS zawarta jest na czas oznaczony tj. 12 miesięcy z zastrzeżeniem, o którym mowa w zdaniu następnym. Pierwszy okres rozliczeniowy w przypadku domówień zostaje wyrównany do okresu rozliczeniowego pozostałych wykupionych modułów w Oprogramowaniu.
 6. Okres wskazany w zdaniu poprzednim ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony, jeżeli najpóźniej na 30 dni przed końcem obowiązywania ww. subskrypcji Abonent nie złoży pisemnego oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Usługi Powiadomienia SMS na adres e – mail: biuro@dreryk.pl.
 7. W przypadku przedłużenia subskrypcji Usługi Powiadomienia SMS na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Z chwilą przedłużenia umowy na czas nieokreślony Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za Pakiet w wysokości określonej w aktualnie obowiązującym Cenniku.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.dreryk.pl. O zmianie Regulaminu Operator informuje Abonenta na co najmniej 1 (jeden) miesiąc przed dokonaniem zmiany. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Korzystanie przez Abonenta z usług Operatora po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, jest równoznaczne z ich akceptacją.
 9. Abonent przyjmuje do wiadomości, że Operator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uprawniony jest do zmiany swojej nazwy (firmy), siedziby lub formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z wynikającymi z tego tytułu zmianami numerów nadanych przez właściwe rejestry. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu.
 10. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 11. Wszelkie zawiadomienia związane z realizacją Usługi Powiadomienia SMS będą dokonywane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Abonenta.
 12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
 13. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 14. Regulamin został bezpłatnie udostępniony pod adresem www.dreryk.pl i wchodzi w życie z dniem 11 maja 2024 r.
 15. Niniejszy Regulamin nie znajduje zastosowania do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 16. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Abonenta z Usługi stanowi integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1
Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Abonenta z Usługi.

 

drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Abonenta z Usługi. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, pomimo stosowania przez Operatora odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających infrastrukturę Operatora przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług, w związku z wykorzystaniem sieci Internet należą, w szczególności:

 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 2. programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 3. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

Abonent, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być przez Abonenta stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Abonenta z Usług zapewniają także: włączona zapora sieciowa (ang. firewall), aktualizacja wszelkiego oprogramowania, nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, szyfrowanie transmisji danych, instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom), używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

W celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa Abonent powinien objąć właściwą ochroną sprzęt i urządzenia, z których korzysta w związku ze świadczeniem Usług na jego rzecz, w szczególności poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów kontroli dostępu do urządzeń, ochronę danych służących do uwierzytelnienia dostępu, instalację oprogramowania antywirusowego, posiadanie aktualnego systemu operacyjnego, a także podłączanie urządzeń wyłącznie do wiarygodnych sieci komputerowych.

Operator zastrzega jednocześnie, że niniejszy Załącznik nie stanowi rekomendacji, a ma wyłącznie charakter informacyjny z uwagi na brak obiektywnej możliwości dokładnego określenia rodzajów zagrożeń związanych z korzystaniem przez Abonenta z Usług. Abonent przyjmuje do wiadomości, że występowanie określonego rodzaju zagrożenia zależy od indywidualnego przypadku oraz sprzętu, z którego korzysta Abonent w ramach świadczonych Usług.

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”