Wróć
Na czasie z prawem #9 - lekarka w gabinecie zabiegowym
Artykuł

Na czasie z prawem #9 – wynagrodzenia, ustawa o jakości, Profilaktyka 40 Plus

Drodzy Użytkownicy! Przedstawiamy najnowsze podsumowanie ostatnich aktualności i zmian w prawie medycznym – Na czasie z prawem #9. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Na czasie z prawem #9 – spis treści

 1. Podwyżki wynagrodzeń w Ochronie Zdrowia
 2. Program ,,Profilaktyka 40 Plus” – najnowsze informacje
 3. Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie Pacjenta
 4. Nowy słownik wyrobów medycznych
 5. Wyższy współczynnik w AOS

Bądź na czasie z prawem z drEryk!

Podwyżki wynagrodzeń w Ochronie Zdrowia

Od 1 lipca 2022 roku wzrosną minimalne pensje w sektorze Ochrony Zdrowia. Zmiany te wynikają z porozumienia, jakie zostało zawarte między Ministrem Zdrowia a Zespołem ds. Ochrony Zdrowia działającym przy Radzie Dialogu Społecznego.

Przypomnijmy, że wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracowników sektora Ochrony Zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, farmaceutów oraz diagnostów laboratoryjnych) określa ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2017 poz. 1473).

Minimalne wynagrodzenie przewidziane w ustawie to iloczyn wskaźnika przypisanego dla danej grupy pracowników oraz kwoty bazowej.

Kwota bazowa odpowiada wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim według GUS.

W związku z tym, obecna kwota bazowa wynosi 5 167,47 zł. Zgodnie z oszacowaniami Ministerstwa Zdrowia, w 2022 roku będzie to kwota w wysokości ok. 5548 zł.

Planowany wzrost wynagrodzeń prezentuje się zatem następująco:

 • Lekarze ze specjalizacją: wskaźnik wzrośnie do 1,45, a więc wynagrodzenie wyniesie ok. 8045 zł.

  Ponadto, nowy plan wynagrodzeń nie przewiduje rozróżnienia na stopnie specjalizacji. A zatem:
  • dla Lekarza z I stopniem specjalizacji będzie to wzrost o 1844 zł (przy obecnym wskaźniku – 1,2),
  • dla Lekarza z II stopniem specjalizacji będzie to wzrost o 1275 zł (przy obecnym wskaźniku – 1,31).

 • Lekarze bez specjalizacji: wskaźnik wzrośnie do 1,19, a więc wynagrodzenie wyniesie 6602 .
 • Lekarze stażyści: wskaźnik wzrośnie do 0,95, a więc wynagrodzenie wyniesie 5260 zł.
 • Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, psycholodzy kliniczni, przedstawiciele innej grupy wymagającej tytułu magisterskiego i specjalizacji oraz pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją: wskaźnik wzrośnie do 1,29, a więc wynagrodzenie wyniesie 7157 zł.
 • Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, technicy elektroradiologii, pielęgniarki i położne, oraz przedstawiciele innej grupy wymagającej wykształcenia wyższego magisterskiego, a także pielęgniarki i położne z wykształceniem wyższym (np. licencjat) lub średnim i specjalizacją: wskaźnik wzrośnie do 1,02, a więc wynagrodzenie wyniesie 5631 zł.
 • Fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, technicy elektroradiologii, pielęgniarki i położne, oraz przedstawiciele innej grupy wymagającej wykształcenia wyższego (np. licencjat), a także pielęgniarki i położne z wykształceniem średnim bez specjalizacji: wskaźnik wzrośnie do 0,94, a więc wynagrodzenie wyniesie 5215 zł.
 • Opiekunowie medyczni, technicy elektroradiologii oraz inni pracownicy wykonujący zawód medyczny wymagający średniego wykształcenia: wskaźnik wzrośnie do 0,86, a więc wynagrodzenie wyniesie 4771 zł.

 • Inni pracownicy działalności podstawowej:
  • na stanowisku wymagającym wykształcenia wyższego – wskaźnik wzrośnie do 1, a więc wynagrodzenie wyniesie 5548 zł;
  • na stanowisku wymagającym wykształcenia średniego – wskaźnik wzrośnie do 0,78, a więc wynagrodzenie wyniesie 4327 zł;
  • zajmujący stanowisko wykształcenia poniżej średniego – wskaźnik wzrośnie do 0,65, a więc wynagrodzenie wyniesie 3606 zł.

Program ,,Profilaktyka 40 Plus” – najnowsze informacje

Ministerstwo Zdrowia skierowało do ogłoszenia projekt noweli rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 Plus”.

Projekt ten zakłada wydłużenie programu pilotażowego o kolejne 6 miesięcy (do 30 czerwca 2022 roku). 

Ocena wyników programu będzie prowadzona do 30 września 2022 roku.

Ponadto, w toku prac nad projektem, przedstawiono propozycję rezygnacji z oceny miarowości rytmu serca. Rozszerzony został również zakres uprawnionego Personelu.

W związku z planami przedłużenia działania programu, podjęliśmy decyzję aby w ramach oprogramowania drEryk Gabinet w pierwszej kolejności zrealizować zakres niezbędny do prawidłowej rejestracji Zdarzeń Medycznych, w tym: dane antropometryczne oraz rejestracja Zdarzeń wykonywanych przez Pielęgniarki i Położne.

O zmianach i planowanych realizacjach związanych z programem ,,Profilaktyka 40 Plus” będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie Pacjenta

Trwają prace oraz szeroko zakrojone konsultacje dotyczące ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa Pacjenta. Ustawa ta wprowadza szereg zmian dotyczących funkcjonowania placówek medycznych.

Po pierwsze, wprowadzona zostanie obowiązkowa autoryzacja (będąca potwierdzeniem spełniania warunków kontraktu z NFZ na udzielanie świadczeń szpitalnych).

W celu uzyskania autoryzacji, szpital musi prowadzić w ramach swoich struktur wewnętrzny system zapewniający utrzymanie jakości i bezpieczeństwa (m.in. rejestr zdarzeń niepożądanych).

Do zgłaszania zdarzeń przez Personel Medyczny niezbędne będzie funkcjonowanie nowego systemu odszkodowań za błędy medyczne. Odszkodowania te będą realizowane przez Zespół ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Warunkiem otrzymania rekompensaty będzie zrzeczenie się roszczeń cywilno- oraz karnoprawnych w tym zakresie.

Po drugie, elementem ustawowego systemu jakości opieki zdrowotnej ma być również dobrowolna akredytacja. Akredytacja potwierdza spełnianie standardów dotyczących między innymi zarządzania podmiotem oraz przyjęć Pacjentów.

Pomimo tego, że postępowanie akredytacyjne będzie prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, decyzja o udzieleniu akredytacji spoczywać będzie w kompetencjach Ministra Zdrowia.

Przedmiotem wielu dyskusji eksperckich pozostaje rola Rady Akredytacyjnej oraz jej obsady. Na chwilę obecną, w skład Rady nie figurują przedstawiciele organizacji społecznych działających na rzecz praw Pacjenta, a także reprezentanci farmaceutów oraz diagnostów laboratoryjnych.

W projekcie ustawy pojawia się natomiast pełnomocnik ds. Pacjenta, którego stanowisko może być ustanowione fakultatywnie w ramach struktur danego szpitala.

Jego zadaniem ma być analiza nieprawidłowości oraz uczestnictwo w rozpatrywaniu skarg Pacjentów.

Obecnie trwające dyskusje dotyczą również kwestii rozszerzenia zakresu podmiotowego ustawy (poszerzenie o placówki niebędące szpitalami) oraz aspektów prawnowykonawczych dotyczących ustawy, która ma rozpocząć swoje obowiązywanie już 1 stycznia 2022 roku.

Nowy słownik wyrobów medycznych

1 grudnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
(Dz.U. 2021 poz. 1691).

W związku z powyższym, już w najbliższej aktualizacji programu drEryk Gabinet pojawi się zaktualizowany słownik wyrobów medycznych.

Wyższy współczynnik w AOS

W ostatnim czasie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowany został projekt zarządzenia – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

Jak podaje NFZ, zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem polegają na podniesieniu współczynnika stosowanego przy rozliczaniu porad pierwszorazowych udzielanych świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia wykonywanych w poradniach specjalistycznych następujących specjalności: alergologia, endokrynologia, kardiologia i neurologia do wysokości 1,8.

Zmiany te mają na celu zwiększenie liczby nowych Pacjentów, którzy będą szybko przyjmowani i diagnozowani w trybie ambulatoryjnym, co powinno skrócić czas oczekiwania na poradę specjalistyczną.

Utrzymano jednocześnie pozostałe zasady rozliczania porad pierwszorazowych.

W programie drEryk Gabinet stosowne zmiany zostaną wprowadzone w najbliższej aktualizacji 8.20, planowanej na początek grudnia.

Na czasie z prawem #9 – źródła

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”