Wróć

Regulamin drEryk Wideo

POBIERZ REGULAMIN (*PDF)

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną przez drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, dalej: Spółka.
 2. Spółka jako producent oprogramowania komputerowego, wspierający proces informatyzacji usług w ochronie zdrowia, rozszerza swoją ofertę handlową wprowadzając do oferty aplikację drEryk Wideo.
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Użytkownika z aplikacji drEryk Wideo.
 4. Spółka świadczy usługi w modelu SaaS („Software as a Service”) na rzecz użytkowników, którzy zawrą Umowę na odległość, przez akceptację niniejszego Regulaminu i złożenie Zamówienia.
 5. Definicje:
  1. Użytkownik/Abonent – podmiot świadczący usługi medyczne oraz wykonujący swoją działalność gospodarczą w dopuszczalnej na podstawie odrębnych przepisów prawa formie organizacyjno-prawnej (szpitale, przychodnie, lekarze, pielęgniarki, inni specjaliści);
  2. Cennik – zestaw opłat i zakres usług świadczonych w ramach aplikacji drEryk Wideo;
  3. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO przetwarzane w zakresie i celu określonym w Regulaminie;
  4. drEryk Wideo – aplikacja umożliwiająca zdalne przeprowadzenie wizyty z wykorzystaniem połączenia wideo, głosowego i czatu. Spółka udostępnia aplikację drEryk Wideo w modelu SaaS, co oznacza, że Użytkownik/Abonent nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej do drEryk Wideo. Aplikacja drEryk Wideo jest instalowana i utrzymywana w ramach infrastruktury Spółki, a Użytkownik korzysta z aplikacji poprzez przeglądarkę internetową;
  5. e-mail – adres poczty elektronicznej umożliwiający komunikację pomiędzy Użytkownikiem a Pacjentem;
  6. Faktura VAT – dokument w formie elektronicznej wystawiany przez Spółkę tytułem korzystania przez Użytkownika/Abonenta z drEryk Wideo oraz usługi wysyłania Wiadomości SMS (Usługa) w danym Okresie rozliczeniowym;
  7. Okres rozliczeniowy – ściśle określony przedział czasowy, za który dokonywane są płatności za korzystanie z drEryk Wideo oraz Usługi z wykorzystaniem Wiadomości SMS. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc kalendarzowy;
  8. Okres testowy – okres w którym działanie aplikacji drEryk Wideo jest dla Użytkownika bezpłatne. Okres testowy określa Zamówienie. Po upływie Okresu testowego korzystanie z aplikacji drEryk Wideo jest płatne na warunkach określonych w aktualnym Cenniku i na podstawie odrębnego Zamówienia Użytkownika;
  9. Pacjent – osoba fizyczna otrzymująca Wiadomości SMS lub e-mail od Użytkownika/Abonenta;
  10. Operator/Spółka – drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS , pod numerem KRS: 0000636731, której nadano NIP: 6792749916, wykonująca działalność telekomunikacyjną na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonych przez Prezesa UKE, pod numerem 12746;
  11. Opłata abonamentowa – wynagrodzenie dla Spółki z tytułu korzystania przez Użytkownika z aplikacji drEryk Wideo, zgodnie z aktualnym Cennikiem. Opłata abonamentowa uiszczana jest przez Użytkownika z dołu za dany Okres rozliczeniowy;
  12. Raport – dokument obejmujący zestawienie opłat należnych Operatorowi za Usługę z wykorzystaniem Wiadomości SMS. Raport jest udostępniany Abonentowi za dany Okres rozliczeniowy;
  13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  14. Regulamin – niniejszy Regulamin udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Spółki;
  15. Świadczenie Usługi drogą elektroniczną – wykonanie Usługi świadczonej drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i utrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.20004 r. prawo telekomunikacyjne;
  16. Usługa – Usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu przez Abonenta, za pośrednictwem Operatora, Wiadomości SMS lub e-mail do Pacjenta, zawierającej link umożliwiający Abonentowi przeprowadzenie wizyty lekarskiej z Pacjentem w formie zdalnej (tj. wideokonsultacji);
  17. Wiadomość SMS – krótka wiadomość tekstowa przesyłana w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej. Korzystanie z Usługi z wykorzystaniem Wiadomości SMS po Okresie testowym jest płatne, według cen określonych w aktualnym Cenniku;
  18. Zamówienie – dokument przesłany przez Użytkownika, sporządzony na wzorze Operatora, mający za przedmiot Świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez aplikację drEryk Wideo.

 

§2. Warunki świadczenia Usługi w drEryk Wideo

 1. Korzystanie przez Użytkownika z drEryk Wideo odbywa się na zasadach określonych Regulaminem.
 2. drEryk Wideo jest oprogramowaniem zainstalowanym w całości na serwerze Spółki i jest udostępniane Użytkownikowi zdalnie.
 3. Zdalne udostępnienie drEryk Wideo Użytkownikowi następuje za pomocą przeglądarki internetowej, po zawarciu Umowy – przez co Strony rozumieją złożenie Zamówienia i zaakceptowanie Regulaminu.
 4. W Okresie testowym Użytkownik jest uprawniony do korzystania z aplikacji drEryk Wideo nieodpłatnie, w celu weryfikacji użyteczności aplikacji i podjęcia decyzji o ewentualnym zakupie.
 5. Po upływie Okresu testowego, w przypadku podjęcia przez Użytkownika decyzji o kontynuacji korzystania z drEryk Wideo, Użytkownik składa Zamówienie według cen określonych w aktualnym Cenniku. Składając Zamówienie Użytkownik zawiera Umowę na drEryk Wideo na czas nieoznaczony. Niezłożenie Zamówienia jest równoznaczne z dezaktywacją drEryk Wideo i brakiem możliwości korzystania z aplikacji.
 6. Aplikacja drEryk Wideo, ani żadna jej część, nie jest instalowana w środowisku informatycznym należącym do Użytkownika. Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej do drEryk Wideo, w tym praw autorskich do aplikacji, a może jedynie korzystać z funkcjonalności i zasobów drEryk Wideo na zasadach określonych Regulaminem.
 7. Użytkownik nie jest uprawniony, w szczególności do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania drEryk Wideo w całości jakimikolwiek środkami
   i w jakiejkolwiek formie;
  2. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, dekompilacji, tworzenia kopii lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w aplikacji;
  3. rozpowszechniania drEryk Wideo, w tym użyczania, najmu aplikacji lub jej kopii.
 8. Użytkownik może korzystać z drEryk Wideo jedynie w zakresie funkcjonalności udostępnionych w związku z zawarciem Umowy i w granicach określonych Regulaminem, w celu przeprowadzania zdalnej wizyty lekarskiej z Pacjentem.
 9. Korzystanie z drEryk Wideo przez Użytkownika ma charakter korzystania z aplikacji w modelu SaaS i nie wymaga udzielania Użytkownikowi odrębnej licencji w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o  prawie autorskich i prawach pokrewnych.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka świadczy Usługi drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego możliwość wysyłania i odbierania Wiadomości SMS poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług telekomunikacyjnych lub z wykorzystaniem e-mail.
 11. Nazwy handlowe, znaki towarowe, opisy i inne treści publikowane w drEryk Wideo podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Operatorowi.
 12. Spółka świadczy usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§3. Zakres usług i korzystanie z drEryk Wideo

 1. Operator świadczy Usługę za pośrednictwem drEryk Wideo.
 2. Warunkiem realizacji i możliwości korzystania z Usługi jest złożenie Zamówienia na aplikację drEryk Wideo oraz wprowadzenie numeru telefonu lub adresu e-mail Pacjenta do aplikacji.
 3. Treść Wiadomości SMS i e-mail została domyślnie zdefiniowana przez Operatora.
 4. Wiadomość SMS ma maksymalnie 160 znaków. W przypadku przekroczenia liczby znaków w treści wiadomości, Abonent wysyła większą ilość Wiadomości SMS, która nie może przekroczyć 4 (cztery) wiadomości.
 5. Wiadomość SMS wysyłana jest bez polskich znaków.
 6. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usługi, przy jednoczesnym braku uzupełnienia numeru telefonu i e-mail Pacjenta, Usługa nie zostanie zrealizowana. Korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie w przypadku podania numeru telefonu lub e-mail Pacjenta.

 

§4. Płatności

 1. W Okresie testowym Użytkownik korzysta z drEryk Wideo nieodpłatnie.
 2. Po Okresie testowym Użytkownik uiszcza opłatę abonamentową za korzystanie z aplikacji drEryk Wideo, na zasadach określonych w Zamówieniu. Opłata abonamentowa uiszczana jest z dołu za Okres rozliczeniowy.
 3. Operator pobiera dodatkowo opłaty za Usługę w przypadku wysyłania Wiadomości SMS przez Abonenta, w zakresie i wysokości określonej w Cenniku. Faktura VAT za ww. Usługę wystawiana jest na podstawie Raportu.
 4. Opłata pobierana jest za każdą wysłaną Wiadomość SMS.
 5. Opłaty za Wiadomości SMS określone w Cenniku są opłatami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w chwili wystawienia Faktury VAT. Płatność odbywa się w modelu „post-paid” (płatność z dołu). Opłaty są naliczane według rzeczywistego zużycia Abonenta, zgodnie z bieżącym stanem wykorzystania Usługi przedstawionym w Raporcie.
 6. Operator udostępnia Abonentowi Raport potwierdzający stan wykorzystania i realizacji Usługi.
 7. Raport stanowi podstawę do wystawienia Abonentowi faktury VAT.
 8. Faktura VAT w formie elektronicznej odpowiada warunkom określonym w art. 106n. ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Abonent wyraża zgodę na przesyłanie Faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany przez Abonenta adres e-mail.
 9. W celu uniknięcia wątpliwości Operator zastrzega, że opłaty za usługę wysyłania Wiadomości SMS uiszczanie są przez Abonenta niezależnie od opłaty abonamentowej za korzystanie z drEryk Wideo.
 10. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdym czasie, w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu, a o takiej zmianie Abonent będzie informowany. Zmiany Cennika obowiązują Abonenta od kolejnego Okresu rozliczeniowego.

POBIERZ CENNIK drEryk Wideo

§5. Odpowiedzialność

 1. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, działań lub zaniechań zewnętrznego Dostawcy Usługi, na które nie ma wpływu Operator, winy Abonenta lub nieprzestrzegania przez Abonenta postanowień Regulaminu.
 2. Operator nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za szkodę powstałą w wyniku korzystania przez Abonenta z Usługi. Operator odpowiada tylko za własne rozwiązania techniczne i nie bierze odpowiedzialności za ograniczenia i wady wynikające z infrastruktury Abonenta.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych wprowadzonych do drEryk Wideo, w tym za wadliwe funkcjonowanie Usługi spowodowane brakiem weryfikacji poprawności danych osobowych Pacjenta.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść Wiadomości SMS przesyłanych przez Abonenta, a w szczególności za:
  1. przesyłanie niezamówionych Informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub wykonywanie marketingu bezpośredniego na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 243). Obowiązek uzyskania zgody leży po stronie Abonenta wysyłającego Informacje handlowe Pacjentom lub wykonywanie działań marketingowych wobec użytkowników końcowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j Dz.U. z 2014 poz. 243);
  2. przesyłanie wiadomości, które: naruszają lub stanowią próbę naruszenia bezpieczeństwa lub praw ochrony prywatności i danych osobowych, praw do ochrony dóbr osobistych, naruszają normy prawne, moralne, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną) lub obrażających godność innych osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania/zachowania, są obraźliwe, noszą znamiona groźby, zniesławienia, prześladowania.
 5. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Operatora, Operator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Abonenta. W takiej sytuacji Abonent zobowiązany jest zwolnić Operatora od odpowiedzialności, zwrócić poniesione z tego tytułu koszty, w tym kary umowne, odszkodowania oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich w sposób przewidziany przepisami prawa.

§6. Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych Pacjenta jest Użytkownik.
 2. Pacjent może korzystać z Usługi jedynie po udzieleniu Użytkownikowi zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Operator nie przechowuje wprowadzonych danych osobowych Pacjenta tj. adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego.
 4. drEryk Wideo nie przechowuje nagrań audio lub audio-wideo z rozmów przeprowadzonych z Pacjentem.
 5. Wszelkie dane podane przez Abonenta w ramach korzystania z drEryk Wideo będą przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celu świadczenia Usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie określonej w art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 2017 poz. 1219) Operator jest uprawniony przetwarzać dane osobowe także po zakończeniu korzystania z Usługi na warunkach tam wskazanych.
 7. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych. Wszelkie informacje przechowywane przez Operatora w ramach realizacji Umowy są chronione przy użyciu nowoczesnych technologii, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i poufności.

 

§7. Reklamacje

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia usługi należy składać w formie pisemnej, na adres Spółki: drEryk S.A., ul. ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków
  z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Abonenta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Operatora.
 4. Informację o decyzji w przedmiocie reklamacji Operator niezwłocznie przekaże składającemu reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

 

§8. Środki techniczne

 1. drEryk Wideo zapewnia bezpieczne połączenie, którego jakość nie zależy od wydajności serwera pośredniczącego. Połączenia pomiędzy Użytkownikiem a Pacjentem są szyfrowane i oparte o połączenie „peer-to-peer” (P2P). Aplikacja nie wymaga podłączenia do usług zewnętrznych.
 2. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Spółkę jest posiadanie przez Abonenta aplikacji drEryk Wideo oraz posiadanie urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych, które powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. Procesor: Intel Pentium 4 2GHz*,
  2. Pamięć RAM: 2 GB,
  3. Ilość wolnego miejsca na dysku: 400 MB,
  4. karta sieciowa,
  5. karta graficzna obsługująca rozdzielczość : 1280×720 (HD), 720p,
  6. system operacyjny: Windows 8, Professional/Windows 10 Professional/Windows Server 2012,
  7. dostęp do sieci Internet,
  8. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie,
  9. posiadanie adresu poczty elektronicznej,
  10. przeglądarka internetowa Google Chrome lub Mozilla Firefox w najnowszej wersji.
 3. Korzystanie z usługi na urządzeniu mobilnym wymaga sprawnego urządzenia mobilnego z aktualnym systemem android lub IOS. Spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfiguracja, aktualność oprogramowania leży po stronie Abonenta

 

§9. Dostępność Usługi

 1. Operator zobowiązuje się do:
  1. zapewnienia właściwego poziomu dostępności Usługi,
  2. zachowania oryginalnej treści Wiadomości SMS lub e-mail kierowanych do Pacjenta oraz realizację wysyłki wiadomości zgodnie
   z dyspozycją Abonenta,
 2. Operator zastrzega sobie prawo do przerwania albo do istotnego ograniczenia świadczenia Usługi lub zmiany warunków jej świadczenia, wyłącznie w  niezbędnym zakresie, jeżeli zachodzą nieprzewidziane przez Operatora okoliczności uniemożliwiające spełnienie wymagań dotyczących zachowania ciągłości świadczenia usługi, takie jak: awaria systemów informatycznych, awaria sieci telekomunikacyjnej, klęski żywiołowe (siła wyższa). W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Abonentowi nie przysługuje odszkodowanie.
 3. W sytuacji, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności usługi w drEryk Wideo będzie możliwe do przewidzenia, Operator niezwłocznie powiadomi Abonenta o takich zdarzeniach.
 4. W ramach świadczenia usługi Operator: nie zapewnia połączenia z numerami alarmowymi, nie gromadzi danych o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (art. 60 pkt 6 lit. a,b,c, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług telekomunikacyjnych)

 

§10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi integralną część Zamówienia.
 2. Okres obowiązywania Umowy na drEryk Wideo określa Zamówienie.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 1 (jedno) – miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zostać przesłane na adres Spółki.
 4. Spółka zastrzega, że Użytkownik, niezależnie od Okresu testowego, ma możliwość przetestowania aplikacji drEryk Wideo w wersji demonstracyjnej w celu zapoznania się z zakresem funkcjonalnym i sposobem działania drEryk Wideo. Aplikacja drEryk Wideo w wersji demonstracyjnej nie jest przeznaczona do celów innych, niż testowe. Wersję demonstracyjną drEryk Wideo Użytkownik może zamówić kontaktując się ze Spółką na adres e-mail: biuro@dreryk.pl
 5. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.dreryk.pl. O zmianie Regulaminu Spółka informuje Abonenta na 1 (jeden) miesiąc przed wprowadzeniem zmiany. Korzystanie przez Użytkownika z drEryk Wideo, po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, jest równoznaczne z ich akceptacją.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uprawniona jest do zmiany swojej nazwy (firmy), siedziby lub formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z wynikającymi z tego tytułu zmianami numerów nadanych przez właściwe rejestry.
 7. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu.
 8. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm).
 10. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.04.2020 r.
 12. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Abonenta z usług świadczonych drogą elektroniczną stanowi integralną część Regulaminu.

 

Załącznik nr 1. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z  korzystaniem przez Abonenta z usług telekomunikacyjnych

 

drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków (dalej: Spółka), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Abonenta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, pomimo stosowania przez Operatora odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających infrastrukturę Operatora przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do zagrożeń związanych z korzystaniem z usług,
w związku z wykorzystaniem sieci Internet należą, w szczególności:

 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 2. programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o  użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 3. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści
  o charakterze reklamowym;
 4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

 

Abonent, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być przez Abonenta stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Abonenta z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także: włączona zapora sieciowa (ang. firewall), aktualizacja wszelkiego oprogramowania, nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, szyfrowanie transmisji danych, instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom), używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących
z legalnego źródła.

W celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa Abonent powinien objąć właściwą ochroną sprzęt i urządzenia, z których korzysta w związku ze świadczeniem usług na jego rzecz, w szczególności poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów kontroli dostępu do urządzeń, ochronę danych służących do uwierzytelnienia dostępu, instalację oprogramowania antywirusowego, posiadanie aktualnego systemu operacyjnego, a także podłączanie urządzeń wyłącznie do wiarygodnych sieci komputerowych.

Operator zastrzega jednocześnie, że niniejszy Załącznik nie stanowi rekomendacji, a ma wyłącznie charakter informacyjny z uwagi na brak obiektywnej możliwości dokładnego określenia rodzajów zagrożeń związanych z korzystaniem przez Abonenta z usług. Abonent przyjmuje do wiadomości, że występowanie określonego rodzaju zagrożenia zależy od indywidualnego przypadku oraz sprzętu z którego korzysta Abonent w ramach świadczonych usług.

Zespół drEryk
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”