Wróć

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną drEryk eGabinet

Pobierz regulamin (*PDF)

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
drEryk eGabinet

 

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn.zm.) dalej: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z oprogramowania drEryk eGabinet. Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania drEryk eGabinet lub jego komponentów należy dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest warunkiem legalnego korzystania z oprogramowania drEryk eGabinet i stanowi zawarcia wiążącej Umowy z Producentem, zgodnie z Ofertą i Zamówieniem. Jeżeli Klient nie zgadza się z powyższymi postanowieniami, jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z oprogramowania drEryk eGabinet i usunięcia wszelkich jego komponentów.
 4. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie w Oprogramowaniu lub na stronie internetowej Producenta w zakładce „Regulaminy”, która umożliwia w każdym czasie jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

DEFINICJE

Strony nadają pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

 1. Dane uwierzytelniające – indywidualne dane generowane przez Producenta, umożliwiające dostęp Klientowi do Oprogramowania, w tym:
  1. login – indywidualne oznaczenie Użytkownika nadawane w trakcie procesu rejestracji w celu uzyskania dostępu do Oprogramowania (zalogowania do Oprogramowania);
  2. hasło – indywidualny i niepowtarzalny ciąg znaków stworzony przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Oprogramowania i zabezpieczenia dostępu do korzystania z Oprogramowania przed osobami nieupoważnionymi;
  3. hasło jednorazowe – indywidualny i niepowtarzalny ciąg znaków stworzony przez Producenta, przekazywany Klientowi po złożeniu Zamówienia w celu autoryzacji pierwszego zalogowania się Użytkownika do Oprogramowania; hasło jest wykorzystywane tylko raz i traci ważność po wykorzystaniu. Wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem loginu i hasła Użytkownika traktowane są jako działania Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za ujawnienie loginu i hasła podmiotom trzecim.
 2. Dni robocze – oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dokumentacja – wszelka dokumentacja dostarczona lub udostępniona Klientowi, w tym informacje, instrukcje lub regulaminy dostępne na stronie internetowej http://dreryk.pl oraz dostępne z poziomu Oprogramowania, niezależnie od postaci (papierowa/elektroniczna), opisująca specyfikację, sposób działania Oprogramowania oraz warunki świadczenia usług i udostępnianych funkcjonalności lub rekomendacje dotyczące korzystania z Oprogramowania przez Klienta.
 4. Domówienie – złożenie i opłacenie przez Klienta Zamówienia na nowy/kolejny moduł lub funkcjonalność Oprogramowania.
 5. Klient – podmiot świadczący usługi medyczne oraz wykonujący swoją działalność gospodarczą w dopuszczalnej na podstawie odrębnych przepisów prawa formie organizacyjno – prawnej (szpitale, przychodnie, praktyki lekarskie, lekarze, pielęgniarki, inni specjaliści). Klientem nie może być konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 6. Oferta – dokument Producenta skierowany/przesyłany do Klienta. Oferta zawiera oferowany pakiet modułów Oprogramowania wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi zasad i warunków świadczenia usług, jak również zestaw opłat (Cennik) za korzystanie z w/w modułów Oprogramowania.
 7. Opłata abonamentowa – oznacza zryczałtowaną kwotę pieniężną wnoszoną z góry przez Klienta z tytułu Subskrypcji Oprogramowania w okresie obowiązywania Umowy.
 8. Oprogramowanie – oznacza program komputerowy drEryk eGabinet przeznaczony do profesjonalnej obsługi podmiotów leczniczych/placówek medycznych/praktyk lekarskich, stanowiący utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oprogramowanie oferowane jest Klientowi za pośrednictwem sieci Internet w modelu SaaS. Szczegółowe warunki Subskrypcji Oprogramowania określa Oferta, Zamówienie i niniejszy Regulamin.
 9. Producent – spółka drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Księdza Józefa Tischnera 8, 30 – 421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0001072683, NIP: 6792749916, REGON: 356592358.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną w postaci zdalnego udostępnienia Klientowi Oprogramowania drEryk eGabinet (model Software as a Service).
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 12. Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2022 r. poz. 1304 z późn.zm.).
 13. SaaS – (Software as a Service) usługa świadczona drogą elektroniczną, która polega na zdalnym udostępnianiu Klientowi Oprogramowania przez Internet (przeglądarkę internetową).
 14. Subskrypcja – oznacza usługę polegającą na udzieleniu dostępu do Oprogramowania (abonament), zgodnie z Cennikiem Producenta. Okres Subskrypcji wynosi 12 miesięcy (dalej: Okres Subskrypcji). Pierwszy Okres Subskrypcji w przypadku Domówień zostaje wyrównany do Okresu Subskrypcji pozostałych wykupionych modułów.
 15. Umowa – umowa na Subskrypcję Oprogramowania zawierana w formie dokumentowej lub pisemnej na czas oznaczony równy Okresowi Subskrypcji (12 miesięcy) pomiędzy Producentem a Klientem, poprzez złożenie Oferty przez Producenta, złożenie Zamówienia odpowiadającego treści Oferty i akceptację Regulaminu przez Klienta. Na podstawie Umowy: (i) Klient otrzymuje dostęp do Oprogramowania (Subskrypcja), (ii) Producent świadczy na rzecz Klienta usługę dostępu do Oprogramowania lub inne usługi szczegółowo wskazane w treści Zamówienia (iii) Klient zobowiązany jest uiszczać Opłatę abonamentową na rzecz Producenta przez okres obowiązywania Umowy, (iv) określone zostały pozostałe prawa i obowiązki Producenta oraz Klienta wynikające z postanowień Umowy/Regulaminu.
 16. Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849, z późn.zm.).
 17. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509, z późn.zm.).
 18. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).
 19. Użytkownik – osoba fizyczna po stronie Klienta posiadająca dostęp do Oprogramowania przy użyciu indywidualnego loginu i hasła na podstawie Umowy.
 20. Wsparcie Techniczne – pomoc techniczna świadczona na rzecz Klienta przez Producenta w ramach Opłaty abonamentowej za Subskrypcję Oprogramowania. Wsparcie Techniczne świadczone jest w zakresie problemów Klienta związanych z korzystaniem z Oprogramowania lub tkwiących w Oprogramowaniu. Szczegółowe zasady i warunki świadczenia usługi Wsparcia Technicznego określa § 7 Regulaminu.
 21. Zamówienie –oświadczenie woli Klienta potwierdzające akceptację Oferty Producenta i zawarcie Umowy na warunkach niniejszego Regulaminu. Zamówienie jest podstawą aktywowania Klientowi Subskrypcji. Zamówienie dla swej ważności wymaga formy pisemnej lub dokumentowej (art. 772 Kodeksu Cywilnego) i powinno zostać złożone zgodnie z reprezentacją Klienta ujawnioną we właściwym rejestrze lub przez osobę upoważnioną przez Klienta legitymującą się stosownym pełnomocnictwem.
 22. Zestawienie – informacja dostarczana Klientowi, na jego żądanie, zawierająca dane o aktualnie posiadanych modułach Oprogramowania, Okresie Subskrypcji, informacje o świadczonych przez Producenta usługach (odpłatne funkcjonalności drEryk eGabinet wskazane w Cenniku) wraz z wynagrodzeniem za te usługi. Zestawienie może zostać wysłane Klientowi drogą poczty elektronicznej na wskazany do kontaktu adres e-mail lub udostępnione Klientowi w Oprogramowaniu, jeżeli warunki techniczne Oprogramowania pozwalają na takie udostępnienie.

 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Umowa zawierana jest na czas oznaczony równy Okresowi Subskrypcji i ma charakter odnawialny. Pierwszy Okres Subskrypcji wynosi 12 (dwanaście) kolejno następujących po sobie miesięcy kalendarzowych.
 2. Zawarcie Umowy może nastąpić, w szczególności na podstawie Oferty Producenta i Zamówienia na Subskrypcję Oprogramowania oraz niniejszego Regulaminu, co oznacza, że w/w dokumenty określają prawa i obowiązki Stron w zakresie korzystania z Oprogramowania.
 3. Umowa będzie podlegać odnowieniu na kolejne dwunastomiesięczne Okresy Subskrypcji, chyba że Klient lub Producent dokonają wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych Regulaminem.
 4. Odnowienie Umowy nie znajduje zastosowania w przypadku gdy Klient w sposób skuteczny dokona wypowiedzenia Umowy, w trybie opisanym w § 6 niniejszego Regulaminu.
 5. Klient może korzystać z Oprogramowania tylko w takim zakresie, w jakim jego uprawnienia zostały określone w Umowie i Regulaminie. Nie można domniemywać innych uprawnień do korzystania z Oprogramowania, czy prawa do innych świadczeń niż określone w Umowie i Regulaminie.
 6. Regulamin doręcza się Klientowi wraz z Ofertą Producenta. Regulamin uważa się również za doręczony Klientowi w przypadku powołania się w Ofercie, Zamówieniu na niniejszy Regulamin wraz ze wskazaniem adresu strony internetowej Producenta, na której dostępna jest nieodpłatnie pełna treść Regulaminu lub w przypadku udostępnienia Regulaminu do akceptacji Klienta w samym Oprogramowaniu.
 7. Producent świadczy usługę w modelu SaaS (Software as a Service), co oznacza, że Oprogramowanie (i jego komponenty) jest zainstalowane i utrzymywane w całości w ramach infrastruktury Producenta, a Klient uzyskuje dostęp do Oprogramowania przez przeglądarkę internetową. Klient nie nabywa żadnych majątkowych praw autorskich do Oprogramowania, ani do jakiegokolwiek innego systemu/komponentów podmiotów trzecich wykorzystywanych w związku z udostępnieniem Klientowi Oprogramowania.
 8. Klient może korzystać z Oprogramowania wyłącznie na potrzeby i w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 9. Złożenie przez Klienta Zamówienia odpowiadającego treści Oferty jest równoznaczne z wejściem Umowy w życie i akceptacją niniejszych warunków Regulaminu bez zastrzeżeń. Złożenie przez Klienta Zamówienia i akceptacja Regulaminu są warunkiem koniecznym przekazania przez Producenta Danych uwierzytelniających Klienta i aktywacji dostępu do Oprogramowania. W razie braku możliwości zweryfikowania tożsamości Klienta, Producent uprawniony jest do ograniczenia Klientowi dostępu do Oprogramowania tylko do trybu do odczytu („read-only”) lub anulowania Zamówienia. Producent powiadomi Klienta o podjęciu działań, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Klienta.
 10. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Strony zgodnie potwierdzają, że sama akceptacja niniejszego Regulaminu nie stanowi zobowiązania Klienta do zamówienia Oprogramowania. Przekazanie loginu i hasła jednorazowego Użytkownika, aktywującego dostęp do Oprogramowania następuje po złożeniu poprawnego Zamówienia.
 11. W ramach Subskrypcji Klientowi, zgodnie z Cennikiem, przysługuje podstawowy pakiet przestrzeni dyskowej dla jednego Użytkownika na cele przechowywania danych generowanych i gromadzonych w związku z korzystaniem z Oprogramowania. Producent poinformuje Klienta o wyczerpaniu przez Klienta podstawowego pakietu przestrzeni dyskowej za pośrednictwem adresu e-mail Klienta lub w Oprogramowaniu. Klient może złożyć Zamówienie na dodatkową przestrzeń dyskową zgodnie z pakietami wskazanymi w aktualnym Cenniku Producenta. Zmiana wysokości Opłaty abonamentowej z tego tytułu następuje od kolejnego Okresu Subskrypcji, o ile Umowa nie stanowi inaczej.
 12. Podstawowy pakiet przestrzeni dyskowej nie obejmuje plików zewnętrznych importowanych do Oprogramowania – w takim przypadku Producent ustala limity przestrzeni dyskowej do przechowywania tego typu plików, zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 13. Klient upoważnia Producenta do przesłania przed końcem obowiązywania Umowy Zestawienia na adres poczty elektronicznej Klienta wraz z informacją o tym, że okres ten upływa. Zestawienie Producenta może także zawierać link do określonej strony internetowej w celu uzupełnienia jego treści o dodatkowe dane.
 14. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, iż rozwiązania techniczne w Oprogramowaniu i Dokumentacja, a także wszelkie ich oznaczenia, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub stosownych licencji przysługujących Producentowi, jak również mogą stanowić Informację Poufną i mogą być objęte obowiązkiem ochrony. Korzystanie z Oprogramowania może odbywać się wyłącznie przy zastosowaniu sprzętu komputerowego oraz współdziałających z Oprogramowaniem systemów operacyjnych spełniających minimalne wymagania techniczne określone przez Producenta w Dokumentacji lub na stronie internetowej Producenta. Klient zobowiązany jest wypełnić minimalne wymagania sprzętowe, techniczne oraz eksploatacyjne niezbędne dla korzystania z Oprogramowania i wymagane przez Producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za działanie Oprogramowania w przypadku, jeśli warunki te nie są spełnione przez Klienta. Klient niniejszym oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy szczegółowo zapoznał się tymi warunkami i Dokumentacją.
 15. Z zastrzeżeniem odpowiedzialności wynikającej z postanowień Regulaminu, Producent nie udziela Klientowi jakiejkolwiek gwarancji na Oprogramowanie ani Dokumentację, w szczególności Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność Producenta z tytułu rękojmi za wady lub usterki Oprogramowania lub Dokumentacji.

 

§ 2 [WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA]

 1. Producent, z chwilą przekazania Danych uwierzytelniających do Oprogramowania, udziela Klientowi dostępu do Oprogramowania w zakresie wskazanym w poczynionych przez Strony ustaleniach potwierdzonych Zamówieniem, na czas oznaczony, za wynagrodzeniem w postaci zryczałtowanej Opłaty abonamentowej (Subskrypcja Oprogramowania).
 2. Klient może korzystać z Oprogramowania jedynie w zakresie funkcjonalności udostępnionych Klientowi przez Producenta w związku z zawarciem Umowy i w granicach określonych Regulaminem, w celu obsługi i zarządzania podmiotem leczniczym/placówką medyczną/praktyką lekarską Klienta.
 3. Klient jest uprawniony do:
  1. korzystania z Oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem oraz zawartą Umową,
  2. przeglądania, wyświetlania, przechowywania, przesyłania, eksportowania danych oraz wykonywania innych niezbędnych czynności związanych ze zdalnym zarządzaniem podmiotem leczniczym/placówką medyczną/praktyką lekarską Klienta z wykorzystaniem Oprogramowania.
 4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Klient jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania wyłącznie w zakresie uprawnień wyraźnie określonych Umową i Regulaminem, w szczególności Strony wyłączają w odniesieniu do korzystania z Oprogramowania zastosowanie przepisu art. 75 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedozwolone jest m.in.:
  1. wykorzystywanie Oprogramowania przez osoby trzecie, w szczególności jego najem lub dzierżawa,
  2. dokonywanie zmian w kodzie źródłowym i wynikowym Oprogramowania oraz zmian w sposobie funkcjonowania Oprogramowania innych niż dozwolone uprawnionemu Klientowi
   Oprogramowania,
  3. pobrania (zwielokrotnienia trwałego) Oprogramowania oraz jego zainstalowania na innym serwerze;
  4. dekompilowanie Oprogramowania w przypadkach innych niż dozwolone przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  5. udostępnianie lub przekazywanie za pomocą Oprogramowania jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym treści naruszających normy prawne oraz moralne, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, jakąkolwiek dyskryminację rasową, kulturową, etniczną lub religijną lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 5. Dokonywanie czynności określonych przepisem art. 74 ust.4 pkt. 1) i 2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poza zakresem objętym w niniejszym Regulaminie, wymaga każdorazowo zgody Producenta. W przypadku naruszenia przez Klienta jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, przysługujące Klientowi prawa wynikające z Umowy wygasają automatycznie, bez konieczności dokonywania zawiadomienia przez Producenta.
 6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
  1. działania i zaniechania własne oraz osób, którymi się posługuje, a także osób, którym udostępnia Dane uwierzytelniające Klienta oraz osób działających w jego imieniu;
  2. treści/dane wprowadzane do Oprogramowania;
  3. regularne aktualizowanie oprogramowania antywirusowego, oprogramowania typu firewall oraz używanej przeglądarki;
  4. wszelkie naruszenia bezpieczeństwa danych spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem dostępu do konta Klienta (login, hasło).
 7. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających z Umowy na podmiot trzeci, chyba że Producent wyrazi na to zgodę.
 8. W ramach rozwoju Oprogramowania Producent wprowadza nowe moduły Oprogramowania, zgodnie z informacją na oficjalnej stronie internetowej Producenta i wg uznania. W takim przypadku uzyskanie prawa na korzystanie z dodatkowego modułu odbywa się każdorazowo na podstawie odrębnego, złożonego i opłaconego Zamówienia Klienta, według aktualnie obowiązujących cen Producenta i po zapoznaniu się z treścią regulaminów zamieszczanych przez Producenta na stronie internetowej w zakładce „Regulaminy”. Składając Zamówienie na taki moduł Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i go akceptuje – wówczas taki regulamin będzie stanowił integralną część Umowy.
 9. Producent w ramach Umowy udostępnia Klientowi nowsze wersje Oprogramowania w związku z implementowanymi zmianami, w tym wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa. O wymaganych aktualizacjach Oprogramowania i udostępnieniu najnowszej wersji Oprogramowania Producent informuje Klienta na bieżąco za pośrednictwem newslettera technicznego, w treści komunikatów umieszczanych na stronie internetowej Producenta lub w Oprogramowaniu.
 10. Wymogi techniczne niezbędne do korzystania z Oprogramowania są podane na stronie internetowej Producenta www.dreryk.pl. Klient zawierając Umowę na podstawie niniejszego Regulaminu, oświadcza tym samym, że zapoznał się z tymi wymogami. Producent zastrzega, że wymogi techniczne zamieszczone na jego stronie internetowej mogą ulegać zmianom i zmiany takie nie stanowią zmiany Regulaminu/Umowy, przy czym o takich zmianach Klient będzie informowany przez Producenta. Koszty dostosowania się do wymogów technicznych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Oprogramowania (także wynikających ze zmian wprowadzonych w trakcie trwania Umowy) ponosi Klient.
 11. Producent zastrzega sobie prawo umieszczania w Oprogramowaniu i jego poszczególnych modułach materiałów promocyjnych, materiałów informacyjnych, kampanii reklamowych, w dozwolonej prawem formie według swojego wyboru, na co Klient wyraża zgodę. Klient wyraża zgodę na przekazywanie reklamodawcom informacji statystycznych związanych z odbiorem reklam.

 

§ 3 [SPOSÓB PŁATNOŚCI]

 1. Wynagrodzenie Producenta w postaci Opłaty abonamentowej za Subskrypcję określa Umowa.
 2. W przypadku gdy Umowa ulega odnowieniu o kolejny Okres Subskrypcji Klient zobowiązany jest do zapłaty Producentowi należnego wynagrodzenia wg. aktualnego Cennika (odnowienie Subskrypcji).
 3. W przypadku wykupienia modułu Oprogramowania „Powiadomienia SMS” wynagrodzenie Producenta pobierane jest z tytułu korzystania z modułu „Powiadomienia SMS z góry za dany Pakiet. Warunki świadczenia usługi telekomunikacyjnej określa Regulamin świadczenia usługi Powiadomienia SMS w drEryk eGabinet udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Producenta w zakładce „Regulaminy” (dalej: „Regulamin Powiadomienia SMS”). Rozpoczęcie korzystania z Usługi Powiadomienia SMS jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu Powiadomienia SMS.
 4. Wynagrodzenie Producenta w postaci Opłaty abonamentowej podane jest w kwotach netto i zostanie podwyższone o stawkę podatku VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 5. Producent wystawia fakturę VAT niezwłocznie po złożeniu przez Klienta Zamówienia lub z chwilą odnowienia Umowy o kolejny Okres Subskrypcji (odnowienie Subskrypcji), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w terminie wskazanym na fakturze – nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia wystawienia faktury VAT przez Producenta, na rachunek bankowy wskazany w jej treści. Za dzień płatności Strony uważają dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Producenta.
 7. Strony oświadczają, iż akceptują wystawianie i odbiór faktur drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106 n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na swoje dane kontaktowe podane w treści Zamówienia lub przekazane w inny sposób.
 8. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 2 płatność nie zostanie zrealizowana przez Klienta w terminie wskazanym na fakturze VAT, Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem adresu e-mail Klienta o braku płatności i zamiarze ograniczenia mu dostępu do pełnej funkcjonalności Oprogramowania, do czasu uregulowania Opłaty abonamentowej. Jeśli mimo powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni od dnia przesłania powiadomienia, Producent jest uprawniony do ograniczenia Klientowi dostępu do Oprogramowania tylko do trybu do odczytu („read-only”). Producent powiadomi Klienta o podjęciu działań, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem adresu e-mail Klienta.
 9. Ograniczenie dostępu do Oprogramowania z przyczyn wskazanych w ust. 8 nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty Opłaty abonamentowej w pełnej wysokości wraz z należnymi ustawowymi odsetkami (w przypadku opóźnienia), ani nie przedłuża czasu trwania Umowy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku ograniczenia dostępu do Oprogramowania z przyczyn leżących po stronie Klienta, o których mowa w ust. 8.
 10. Wznowienie dostępu do pełnej funkcjonalności Oprogramowania po jego ograniczeniu z przyczyn wskazanych w ust. 8 może nastąpić wyłącznie po zapłaceniu przez Klienta nieuregulowanej Opłaty abonamentowej. Za dzień płatności Strony uważają dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Producenta. W przypadku gdy Klient nie dokona płatności we wskazanym przez Producenta terminie, Producent uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Klientowi nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu rozwiązania przez Producenta Umowy.

 

§ 4 [DANE OSOBOWE]

 1. Klient oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych (w tym danych pacjentów i personelu medycznego) wprowadzanych do Oprogramowania, w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO. W przypadku kiedy Klient nie będzie administratorem danych osobowych oświadcza on, że uzyskał od właściwego administratora danych osobowych lub innych właściwych osób zgodę na powierzenie przetwarzania danych.
 2. Klient, jako Administrator, na podstawie art. 28 RODO powierza Producentowi, jako podmiotowi przetwarzającemu (art. 4 pkt 8) RODO), dane osobowe na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Producent przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe pacjentów, gromadzone i przetwarzane przez Klienta objęte są szczególną ochroną, wynikającą z przepisów prawa, w tym RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o prawach pacjenta, Rozporządzenia MZ. Producent zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, Dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym stosować odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania w rozumieniu art. 32 RODO.
 4. Powierzenie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych: dane osobowe pacjentów oraz dane osobowe personelu medycznego Klienta.
 5. Zakres danych osobowych powierzonych Producentowi do przetwarzania obejmuje:
  1. dane pacjentów Klienta: dane o stanie zdrowia, obejmujące osobiste numery identyfikacyjne (w tym numer PESEL), dane o dokumencie potwierdzającym tożsamość, numer kartoteki medycznej, nazwisko i imię, nazwisko panieńskie, datę i miejsce urodzenia, płeć, stan cywilny, grupa krwi, dane opiekuna prawnego (w tym stopień pokrewieństwa), obywatelstwo, upoważnienia i oświadczenia, dane adresowe (w tym adres przebywania poza Polską, adres do korespondencji itp.) i inne dane kontaktowe (nr telefonu, adres e –mail), dane o zawodzie i zatrudnieniu, dane płatnika składek, dane dotyczące poziomu i przebiegu wykształcenia, dane dotyczące niepełnosprawności, dane o ubezpieczeniu i uprawnieniach do świadczeń, status uchodźcy, narodowość, specjalizacje, informacja o sprzeciwie zawartym w centralnym rejestrze sprzeciwów, dane dotyczące członków rodziny oraz dane o: stanie zdrowia, zdarzeniach medycznych, udzielonych poradach i wizytach, wydanej, gromadzonej i prowadzonej dokumentacji, zleconych świadczeniach, badaniach i wynikach i inne niezbędne dane gromadzone w dokumentacji pacjenta;
  2. dane personelu medycznego Klienta: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, datę i miejsce urodzenia, płeć, stan cywilny, obywatelstwo, dane identyfikacyjne (w tym numer PESEL), dane o dokumencie potwierdzającym tożsamość, dane adresowe (w tym adres przebywania poza Polską, adres do korespondencji itp.)i inne dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail itp.), dane o zawodzie i zatrudnieniu, dane płatników składek, dane dotyczące poziomu i przebiegu wykształcenia, dane dotyczące niepełnosprawności, dane o ubezpieczeniu i uprawnieniach do świadczeń, status uchodźcy, specjalizacje, dane dotyczące członków rodziny, informacje o warunkach zamieszkania i pracy.
 6. Zakres powierzanych danych wskazanych powyżej zależy od specyfiki Klienta w zakresie prowadzenia działalności leczniczej i specjalizacji. Zakres może zostać w każdym momencie rozszerzony np. ze względu na rozwój modułów Oprogramowania wymagających podania danych osobowych w szerszym zakresie, lub może zostać ograniczony przez Administratora, przy czym w przypadku ograniczenia Producent zastrzega, że może mieć to wpływ na możliwość korzystania z Oprogramowania. Zmiana zakresu powierzenia przetwarzania nie wymaga formy pisemnej. Ograniczenie lub rozszerzenie zakresu Klient dokonuje poprzez wprowadzenie nowego zakresu danych do Oprogramowania, a w przypadku braku sprzeciwu Producenta na takie powierzenie w ciągu 7 dni, licząc od dokonania zmiany przez Administratora, przyjmuje się, że Producent zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
 7. Powierzone Producentowi dane osobowe będą przez niego przetwarzane w zakresie i celu realizacji Regulaminu, Umowy oraz dostępu i prawidłowego korzystania z Oprogramowania, w szczególności świadczenia usługi Wsparcia Technicznego oraz dodatkowych usług/modułów Oprogramowania obejmujących nowe funkcjonalności wykupione przez Klienta, a także w celu wykonania przez Producenta ciążących na nim obowiązków prawnych (m.in. wystawianie i przechowywanie faktur VAT, rozpatrywanie reklamacji) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, prowadzenia statystyk i tworzenia modeli statystycznych bazujących na zanonimizowanych danych, prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy czym na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, na podstawie i w granicach określonych przepisami RODO.
 8. Producent w celu realizacji Umowy będzie przetwarzał dane osobowe w postaci elektronicznej poprzez zdalny dostęp do Oprogramowania (przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wyświetlanie, eksportowanie i inne czynności związane z udostępnianiem Oprogramowania w modelu SaaS). Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie również przetwarzanie na serwerach dostarczanych Klientowi przez Producenta. Serwery Producenta zlokalizowane są na terenie Unii Europejskiej i posiadają odpowiednie zabezpieczenia, w tym w zakresie zdalnego dostępu, minimalizujące ryzyko zainfekowania i zaszyfrowania danych złośliwym oprogramowaniem.
 9. W celu zabezpieczenia danych osobowych powierzonych przez Klienta, Producent zobowiązuje się podjąć środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych spełniało wymogi przepisów krajowych i unijnych, w tym art. 32 – 36 RODO, a także Regulaminu i Umowy. W wykonaniu w/w zobowiązania Producent, zobowiązuje się w szczególności:
  1. przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poleceniami Klienta jako Administratora, a przy tym w sposób zgodny z Regulaminem i Umową,
  2. przetwarzać dane osobowe tylko na wyraźne polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące przepisy prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej. W sytuacji, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający wynika z przepisów prawa, podmiot przetwarzający przed rozpoczęciem przetwarzania informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, wykorzystując dane kontaktowe Administratora, chyba że przepisy prawa zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,
  3. niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów krajowych i unijnych,
  4. udzielać dostępu do danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Producenta upoważnienie do ich przetwarzania, a także by każda osoba działająca z upoważnienia Producenta, mająca dostęp do takich danych osobowych, przetwarzała je zgodnie z przekazanymi poleceniami Administratora,
  5. zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia (art. 28 ust.3 pkt. b RODO), chyba że są to osoby podlegające odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
  6. niezwłocznie informować Klienta o jakimkolwiek postępowaniu, w tym administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Producenta lub o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Producenta oraz o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Producenta, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy, a także o skargach osób, których dane dotyczą, związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych,
  7. po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych zgłosić je Klientowi w terminach przewidzianych przepisami RODO oraz usunąć stwierdzone naruszenia,
  8. umożliwiać Klientowi przeprowadzenie kontroli przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 ust. 3 pkt. h RODO, pod warunkiem, że kontrola odbywać się będzie w Dni Robocze, w godzinach 8.00 – 16.00 i po zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli z 7 – dniowym uprzedzeniem,
  9. udostępnić Klientowi wszystkie niezbędne informacje, o których mowa w art. 28 RODO,
  10. realizować pozostałe niewymienione obowiązki, a wynikające z obowiązujących przepisów, w tym RODO.
 10. Producent zobowiązuje się nie powierzać do dalszego przetwarzania danych osobowych innym podmiotom niż zapewniającym odpowiednie rozwiązania techniczne/organizacyjne umożliwiające wykonanie usługi, w tym świadczącym na rzecz Producenta usługi informatyczne (w tym w zakresie infrastruktury), hostingowe, kolokacji, cloud computing, audytowe, księgowe, prawne, doradcze, podatkowe i rachunkowe lub innym niż współpracujący z Producentem partner handlowy, o którym Klient jest informowany w ramach czynności związanych z wdrożeniem Oprogramowania, na co Klient akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę. Producent, jako Podmiot przetwarzający, informuje, z wykorzystaniem danych kontaktowych Klienta, o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia kategorii podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Klient jako Administrator zastrzega sobie prawo wyrażenia sprzeciwu wobec zmian wskazanych przez Producenta, przy czym taki sprzeciw Klienta jest dokonywany drogą elektroniczną na dane kontaktowe Producenta. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia uznaje się, że Klient nie wyraził sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zmiany ww. podmiotów podprzetwarzających nie stanowią zmiany Umowy i Regulaminu w przedmiocie ich powierzenia.
 11. Producent oświadcza ponadto, że podmiot przetwarzający, z którego usług zamierza korzystać przy przetwarzaniu danych osobowych, będzie dawał te same gwarancje jak Producent, a Producent ponosi pełną odpowiedzialność za wywiązanie się z ciążących na takim podmiocie obowiązków.
 12. Producent będzie przetwarzać dane osobowe na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Producent zobowiązuje się nie przekazywać powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego, inaczej niż na pisemne polecenie Klienta, chyba że obowiązek taki nakłada na Producenta prawo UE lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Producent (w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Producent informuje Klienta o takim obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielenia tego rodzaju informacji z uwagi na ważny interes publiczny).
 13. W terminie do 30 dni po zakończeniu współpracy pomiędzy Producentem a Klientem, Producent na wniosek Klienta, zwraca mu wszelkie dane osobowe lub je usuwa, a po upływie okresu przetwarzania usuwa je nieodwracalnie, chyba że obowiązujące przepisy prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej nakazują mu dalsze przechowywanie danych osobowych lub strony zawrą umowę obejmującą przechowywanie tych danych).
 14. Jeżeli Producent nie może usunąć danych osobowych w wyznaczonym przez Klienta terminie, ze względu na obowiązujące przepisy prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej, które nakazują mu przechowywanie tych danych osobowych, informuje o tym Klienta. Informacja powinna zawierać zakres, rodzaj i podstawę prawną dalszego przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie Producent oświadcza, że w takiej sytuacji zapewnia należytą ochronę danych osobowych, w tym podejmuje środki ochrony Danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
 15. Wejście w życie Umowy na Subskrypcję Oprogramowania stanowi udokumentowane polecenie Klienta do przetwarzania przez Producenta danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a) RODO.
 16. Klient oświadcza, że jest świadomy ciążącego na nim obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów RODO wobec osób, których dane osobowe powierza Producentowi, w związku z korzystaniem z Oprogramowania oraz, że zrealizuje ten obowiązek.
 17. Pozostałe informacje dot. przetwarzania danych osobowych przez Producenta znajdują się na stronie internetowej http://dreryk.pl w zakładce „Dane osobowe”.
 18. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o prawach pacjenta.

 

§ 5 [POUFNOŚĆ]

 1. Każda ze Stron Umowy zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych drugiej Strony, o których dowiedziała się w toku negocjowania Umowy lub w związku z korzystaniem z Oprogramowania na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Informację poufną każdej ze Stron stanowią w szczególności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa każdej z nich w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym: informacje finansowo – księgowe którejkolwiek ze Stron, informacje dotyczące rozwiązań technicznych, w tym algorytmów zastosowanych w Oprogramowaniu, wykorzystywanych metod programistycznych, rozwiązań technicznych i biznesowych zastosowanych w funkcjonalnościach Oprogramowania, kody źródłowe Oprogramowania, wszelkie know – how o charakterze technicznym, kadrowe dotyczące zasad zatrudniania i wynagradzania, sposoby zabezpieczeń danych osobowych, jak również treść danych i informacji przetwarzanych w systemach informatycznych należących do którejkolwiek ze Stron.
 3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim oraz nieujawniania Informacji Poufnych, a także do niewykorzystywania Informacji Poufnych we własnej działalności w szerszym zakresie niż jest to uzasadnione wykonaniem Umowy, Regulaminem oraz korzystaniem z Oprogramowania.
 4. Zobowiązanie dotyczące zachowania poufności nie odnosi się do informacji, które: (a) są lub staną się powszechnie znane bez winy lub zaniedbania Strony, która je otrzymała, (b) były w zgodnym z prawem posiadaniu drugiej Strony przed ich ujawnieniem i nie zostały uzyskane przez drugą stronę w sposób bezpośredni lub pośredni od ujawniającej Strony, (c) zostały zgodnie z prawem ujawnione drugiej Stronie przez trzecią stronę bez obowiązku zachowania poufności lub na żądanie uprawnionego organu np. sądu, organu ścigania, organu administracji publicznej.
 5. Nie stanowi naruszenia postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem szczególnej ochrony danych osobowych, przekazanie niezbędnych danych stanowiących Informację Poufną osobom zobowiązanym do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnej tj. doradcom finansowym, prawnym i technicznym, audytorom, upoważnionym pracownikom i współpracownikom uczestniczącym w realizacji umowy, w zakresie w jakim posiadanie tej Informacji Poufnej jest uzasadnione świadczeniem usług na rzecz Strony. Za działania tych osób w zakresie zachowania poufności, Strona przekazująca Informację Poufną do w/w osób odpowiada jak za działania własne.
 6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że treść Umowy, jak i rozwiązania techniczne zastosowane w Oprogramowaniu stanowią Informację Poufną.
 7. Obowiązek zachowania w poufności trwa przez okres korzystania z Oprogramowania na podstawie Umowy i Regulaminu oraz w okresie 5 lat licząc od jej rozwiązania lub zakończenia w inny sposób.
 8. Strony ustalają, ze każda ze Stron może w każdym czasie zażądać zwrotu jakichkolwiek lub wszelkich ujawnionych Informacji Poufnych wraz z odpowiednimi materiałami, dokumentami i nośnikami oraz zakazać ich dalszego wykorzystywania.
 9. W przypadku naruszenia przez Stronę obowiązku nieujawniania Informacji Poufnych, będzie ona zobowiązana do zapłaty drugiej Stronie kary umownej w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek takiego naruszenia. Niezależnie od zastrzeżonej kary umownej dana Strona jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody.

 

§ 6 [OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I ROZWIĄZANIE]

 1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia złożenia Zamówienia lub od daty odnowienia Subskrypcji na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron za porozumieniem zawartym przez Strony w formie dokumentowej (podpisany skan) lub pisemnej.
 3. Producent uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia Klienta w płatności wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Regulaminu lub naruszenia warunków korzystania z Oprogramowania, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4 Regulaminu.
 4. Klient ma prawo rozwiązać Umowę oraz każde, poszczególne zobowiązanie zaciągnięte przez Strony i potwierdzone w złożonym Zamówieniu za wypowiedzeniem dokonanym w formie dokumentowej (podpisany skan) lub pisemnej nie później niż na 1 (jeden) miesiąc przed końcem obowiązywania Umowy. W przypadku złożenia ww. wypowiedzenia w terminie, Umowa ulega rozwiązaniu z końcem bieżącego Okresu Subskrypcji. Powyższe zasady dotyczą również wypowiedzenia poszczególnych modułów/funkcjonalności Oprogramowania. Z datą rozwiązania danego Zamówienia, bądź jego części wygasa usługa Wsparcie Techniczne i Klient traci dostęp do Oprogramowania względem tej części Zamówienia, która uległa rozwiązaniu.
 5. Rozwiązanie Umowy pociąga za sobą wygaśnięcie wszelkich praw Klienta wynikających z Umowy. Z chwilą rozwiązania Umowy Klient traci dostęp do Oprogramowania oraz wygasa usługa Wsparcie Techniczne. W takim przypadku Producent zapewnia Klientowi odpłatnie możliwość eksportu bazy danych Klienta, w tym danych pacjentów Klienta w standardach i formatach przewidzianych przez przepisy prawa, w tym w sposób zgodny z Rozporządzeniem MZ oraz ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2023 r. poz.2465 z późn. zm.).
 6. Do formy oświadczenia o wypowiedzeniu/porozumienia stosuje się odpowiednio § 8 ust. 10 Regulaminu [Postanowienia końcowe].

 

§ 7 [WSPARCIE TECHNICZNE]

 1. Świadczenie przez Producenta usług Wsparcia Technicznego odbywa się w ramach Opłaty abonamentowej.
 2. W ramach Opłaty abonamentowej Wsparcie Techniczne świadczy usługi związane z nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania Oprogramowania z winy Producenta i w zakresie błędów tkwiących w Oprogramowaniu (dalej: Podstawowe Wsparcie Techniczne).
 3. Wsparcie Techniczne jest to wsparcie, za pomocą sieci Internet lub telefoniczne, w zakresie usuwania błędów Oprogramowania lub zakłóceń w jego funkcjonowaniu, jeśli błędy lub brak prawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania wynikają z winy Producenta.
 4. Producent nie jest zobowiązany do usuwania błędów Oprogramowania lub zakłóceń w jego funkcjonowaniu, jeśli wynikają one z działań Klienta, w tym w szczególności z jakiejkolwiek próby ingerencji Klienta w Oprogramowanie, do których Klient nie został wyraźnie upoważniony przez Producenta w ramach świadczenia usług Wsparcia Technicznego, bądź w Dokumentacji Oprogramowania.
 5. Wsparcie Techniczne jest ograniczone do Oprogramowania udostępnionego Klientowi przez Producenta. Usługi Wsparcia Technicznego nie obejmują sprzętu komputerowego oraz zainstalowanego na nim oprogramowania.
 6. Warunkiem korzystania z usługi Wsparcia Technicznego jest posiadanie przez Klienta Oprogramowania oraz urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych, dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie, posiadanie adresu poczty elektronicznej. Aktualne wymogi techniczne niezbędne do korzystania z usługi Wsparcia Technicznego są podane na stronie internetowej Producenta.
 7. Z tytułu świadczenia przez Producenta usług pozostających poza zakresem Podstawowego Wsparcia Technicznego Producentowi przysługuje odrębne wynagrodzenie. Za usługi pozostające poza zakresem Podstawowego Wsparcia Technicznego uznaje się m.in. naprawę błędów i problemy związane z korzystaniem z Oprogramowania wynikające z działań po stronie Klienta, , konsultacje merytoryczne dotyczące korzystania z Oprogramowania, szkolenia Klienta z korzystania z Oprogramowania (usługi dodatkowe).
 8. Wycena usługi dodatkowej Wsparcia Technicznego odbywa się na podstawie czasu koniecznego do zrealizowania danej usługi, oszacowanego przez zespół bazodanowy.
 9. Realizacja usługi dodatkowej Wsparcia Technicznego odbywa się pod warunkiem przesłania przez Klienta akceptacji kosztów na adres e-mail Wsparcia Technicznego podany na stronie internetowej www.dreryk.pl. Po realizacji usługi Producent wystawia Klientowi niezwłocznie fakturę VAT. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w terminie wskazanym na fakturze – nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia wystawienia faktury VAT przez Producenta, na rachunek bankowy wskazany w jej treści. Za dzień płatności Strony uważają dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Producenta.
 10. Klient dokonuje zgłoszenia błędu/zakłócenia w funkcjonowaniu Oprogramowania konsultantowi Wsparcia Technicznego. Każde zgłoszenie Klienta zostaje poddane analizie merytorycznej i praktycznej przez konsultanta Wsparcia Technicznego.
 11. Zgłoszenia Klient dokonuje:
  1. na numer telefonu Wsparcia Technicznego udostępniony na stronie internetowej Producenta www.dreryk.pl; lub
  2. na adres mailowy Wsparcia Technicznego: wsparcieegabinet@dreryk.pl.
 12. Zgłaszając błąd/zakłócenie Klient powinien: podać swój indywidualny numer Klienta, mieć dostęp do Oprogramowania, opisać w jaki sposób korzystał z Oprogramowania w chwili wystąpienia błędu/zakłócenia, podać możliwie najbardziej dokładny opis błędu/zakłócenia, w szczególności sekwencję czynności prowadzących do jego wystąpienia, przekazać inne informacje wymagane przez konsultanta Wsparcia Technicznego w celu należytego zrealizowania usługi.
 13. Konsultant Wsparcia Technicznego rejestruje zgłoszenie Klienta nadając zgłoszeniu indywidualny numer referencyjny, odpowiedni priorytet oraz informuje Klienta o numerze zgłoszenia.
 14. Po wykonaniu usługi, konsultant Wsparcia Technicznego przesyła Klientowi informację o realizacji zgłoszenia na wskazany przez Klienta adres e – mail.
 15. Dane kontaktowe dotyczące świadczenia usług Wsparcia Technicznego przez konsultantów, Producent udostępnia na stronie internetowej.

 

§ 8 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Odpowiedzialność Producenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej poniesionej przez Klienta, przy czym całkowita odpowiedzialność Producenta z tego tytułu jest ograniczona do wynagrodzenia Producenta za dany rok świadczenia usługi Subskrypcji Oprogramowania w rozumieniu § 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Przy tworzeniu Oprogramowania dołożono wszelkich starań, aby działało ono poprawnie. Z uwagi jednak na złożony charakter produktów informatycznych Producent nie odpowiada wobec Klienta bądź jego pacjentów za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem z Oprogramowania lub jego obsługą, w tym szkody pośrednie, z wyjątkiem szkody wywołanej z winy umyślnej.
 3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki w funkcjonowaniu Oprogramowania lub jego modułów i ich skutki wywołane przez działania lub zaniechania Klienta, względnie przez podmioty lub czynniki trzecie, w szczególności przez pochodzące od podmiotów trzecich systemów informatycznych nieadministrowanych przez Producenta (np. platforma P1) a niezbędnych dla udostępnienia i prawidłowego działania Oprogramowania lub jego modułu.
 4. Klient podaje Producentowi adres poczty elektronicznej Klienta służący celom przesyłania Zamówień oraz realizacji Umowy. Klient potwierdza niniejszym, że korespondencja wysyłana z podanego adresu mailowego stanowi jego oświadczenie woli. Wskazany wyżej adres e-mail może zostać przez Klienta zmieniony w każdej chwili, przy czym wymaga to uprzedniego powiadomienia Producenta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@dreryk.pl Zmiana staje się skuteczna po upływie 5 dni roboczych, chyba że Producent wcześniej prześle Klientowi potwierdzenie na nowy adres e-mail. Do chwili, kiedy zmiana stanie się skuteczna, wszelka korespondencja prowadzona przy użyciu poprzedniego adresu Klienta pozostaje wiążąca dla Stron.
 5. W przypadku zakupienia przez Klienta modułów Oprogramowania, których integralną częścią jest akceptacja postanowień regulaminu (np. regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, itp.) Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią tych regulaminów. Treść regulaminów Producent udostępnia nieodpłatnie na stronie internetowej www.dreryk.pl. Składając Zamówienie na taki moduł Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu do tego modułu i go akceptuje.
 6. Producent uprawniony jest do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot, o czym zobowiązany jest pisemnie powiadomić Klienta. Przeniesienie takie nie stanowi zmiany warunków niniejszej Umowy i nie stanowi wypowiedzenia tej Umowy.
 7. Reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia usług dot. korzystania z Oprogramowania należy składać w formie pisemnej, na adres Spółki: drEryk sp. z o.o. ul. Księdza Józefa Tischnera 8, 30 – 421 Kraków lub elektronicznej kontakt@dreryk.pl z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Klienta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Producenta. O decyzji w przedmiocie reklamacji Producent niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.
 8. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych Umową i niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2024 r. poz. 34 z późn. zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy/Regulaminu będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Producenta.
 10. Wszelkie zmiany, uzupełnienia niniejszej Umowy/Regulaminu wymagają formy pisemnej lub dokumentowej. Za równoważne formie pisemnej Strony uznają złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 781 Kodeksu cywilnego).
 11. Producent ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, adresów e-mail, strony www, innych danych identyfikacyjnych podanych w treści Regulaminu lub na stronie internetowej Producenta poprzez przesłanie Klientowi informacji na podany przez niego adres, adres e-mail, w formie telefonicznej lub w Oprogramowaniu (wyboru sposobu przekazania informacji dokonuje Producent) na co Klient wyraża zgodę. W/w zmiany nie stanowią zmiany Regulaminu, ani Umowy.
 12. Producent zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wydania nowych warunków Umowy w trakcie trwania (obowiązywania) Umowy. W takim przypadku Producent zainteresowany związaniem Klienta odpowiednio nowymi warunkami Umowy lub zmienionym Regulaminem powinien wysłać Klientowi ich treść na podany przez Klienta adres e- mail lub udostępnić tę treść do akceptacji w samym Oprogramowaniu lub powiadomić Klienta za pośrednictwem newslettera technicznego Producenta, na co najmniej 14 dni przed wejściem planowanych zmian Regulaminu w życie (o zachowaniu tego terminu decyduje data wysłania, tj. data, gdy Klient miał możliwość zapoznania się z treścią zmiany, a nie doręczenia Klientowi). Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia w/w zmienionych lub nowych warunków Regulaminu/Umowy Klient nie dokona wypowiedzenia Umowy, odpowiednio nowe warunki Umowy lub zmieniony Regulamin będą go wiązać po upływie w/w terminu do złożenia wypowiedzenia, nie wcześniej jednak niż z datą ich wejścia w życie. W przypadku niezachowania powyższego trybu przez Producenta, nowe warunki Umowy, ani zmieniony Regulamin nie będą miały zastosowania do Klienta – będą go wiązać dotychczasowe warunki.
 13. Niniejszy Regulamin nie znajduje zastosowania do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2024 r.
Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”