Wróć

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych drEryk Kardio

Pobierz regulamin (*pdf)

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin stosuje się do usług telekomunikacyjnych świadczonych przez drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków na rzecz klientów korzystających z drEryk Kardio.
 2. Definicje:
  1. Abonent – klient Spółki korzystający z drEryk Kardio ubiegający się o zawarcie umowy ze Spółką. Abonent jest podmiotem świadczącym usługi medyczne oraz wykonującym swoją działalność gospodarczą w dopuszczalnej na podstawie odrębnych przepisów prawa formie organizacyjno-prawnej (szpitale, przychodnie, lekarze, pielęgniarki, inni specjaliści);
  2. Cennik – zestawienie cen za usługi telekomunikacyjne świadczone przez Dostawcę Usług w ramach drEryk Kardio;
  3. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO przetwarzane w zakresie i celu określonym w Regulaminie;
  4. Dostawca Usługi/Spółka – drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30 – 415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000636731, której nadano NIP: 6792749916. DrEryk S.A. prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, nr wpisu: 12746;
  5. drEryk Kardio – oprogramowanie komputerowe umożliwiające zdalne przeprowadzenie treningu w ramach hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej. Spółka udostępnia drEryk Kardio jako usługę w modelu SaaS (Software as a Service), co oznacza, że Abonent korzysta z drEryk Kardio poprzez przeglądarkę internetową;
  6. Faktura VAT – dokument w formie elektronicznej wystawiany przez Spółkę tytułem korzystania z Usługi telekomunikacyjnej przez Abonenta;
  7. Okres testowy – określony w Umowie przedział czasu w którym Abonent korzysta z drEryk Kardio nieodpłatnie na warunkach Umowy/OWU i Regulaminu;
  8. Pacjent – osoba fizyczna, która na zlecenie Abonenta bezpośrednio korzysta z drEryk Kardio w ramach procesu hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej;
  9. Opłata abonamentowa – wynagrodzenie dla Dostawcy Usług płatne z tytułu korzystania przez Abonenta z Usługi telekomunikacyjnej w ramach drEryk Kardio, zgodnie z zawartą umową i aktualnym Cennikiem. W ramach opłaty abonamentowej Abonent otrzymuje dostęp do sieci Internet o określonym w Cenniku pakiecie transmisji danych;
  10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  11. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);
  12. Regulamin – niniejszy Regulamin udostępniony na stronie internetowej Spółki, stanowiący integralną część Umowy;
  13. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Abonenta w rozumieniu art. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  14. Usługa telekomunikacyjna – usługa w rozumieniu art. 2 pkt. 48) Prawa telekomunikacyjnego świadczona drogą elektroniczną w postaci usługi bezprzewodowej transmisji danych, zapewniająca komunikację pomiędzy drEryk Kardio a urządzeniami peryferyjnymi w ramach procesu kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej. Spółka świadczy Usługę telekomunikacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  15. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Dostawcą Usług a Abonentem, mająca za przedmiot korzystanie z drEryk Kardio.

 

§ 2. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług

 1. Korzystanie przez Abonenta z drEryk Kardio odbywa się na zasadach określonych Umową zawartą ze Spółką i niniejszym Regulaminem.
 2. Zawarcie Umowy następuje po spełnieniu przez Abonenta wymogów określonych w Regulaminie. Umowa może być zawarta z Abonentem tj. podmiotem świadczącym usługi medyczne oraz wykonującym działalność gospodarczą w dopuszczalnej na podstawie odrębnych przepisów prawa formie organizacyjnoprawnej (szpitale, przychodnie, lekarze, inni specjaliści).

 

§ 3. Przedmiot i warunki świadczenia Usług

 1. Spółka w ramach świadczenia Usługi telekomunikacyjnej zapewnia Abonentowi odpłatnie bezprzewodową transmisję danych pomiędzy Systemem Centralnym a aplikacją mobilną drEryk Kardio w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z przez Abonenta z oprogramowania drEryk Kardio.
 2. Przez zawarcie Umowy Spółka zobowiązuje się do świadczenia Usługi telekomunikacyjnej zgodnie z Umową i Regulaminem, a Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat, przestrzegania postanowień Regulaminu i Umowy. Pozostałe warunki dotyczące korzystania z drEryk Kardio określa Umowa.
 3. drEryk Kardio jest oprogramowaniem zainstalowanym w całości na serwerze Spółki i jest udostępniane Abonentowi zdalnie tj. za pomocą przeglądarki internetowej, po zawarciu Umowy.
 4. drEryk Kardio, ani żadna jego część, nie jest instalowana w środowisku informatycznym należącym do Abonenta. Abonent nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej do drEryk Kardio, w tym praw autorskich do oprogramowania, a może jedynie korzystać z funkcjonalności i zasobów drEryk Kardio na zasadach określonych przez Spółkę.
 5. Korzystanie z drEryk Kardio przez Abonenta ma charakter korzystania z aplikacji w modelu SaaS i nie wymaga udzielania Abonentowi odrębnej licencji w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych.
 6. Abonent może korzystać z drEryk Kardio jedynie w zakresie funkcjonalności udostępnionych w związku z zawarciem umowy tj. w celu przeprowadzania treningu hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej z Pacjentem.
 7. Abonent nie jest uprawniony, w szczególności do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania drEryk Kardio w całości jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  2. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, dekompilacji, tworzenia kopii lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w aplikacji;
  3. rozpowszechniania drEryk Kardio, w tym użyczania, najmu aplikacji lub jej kopii.
 8. Nazwy handlowe, znaki towarowe, opisy i inne treści publikowane w drEryk Kardio podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Dostawcy Usług.

 

§ 4. Płatności

 1. W Okresie testowym Abonent korzysta z drEryk Kardio nieodpłatnie. W takim przypadku Spółka nie pobiera opłaty za Usługę telekomunikacyjną.
 2. Po upływie Okresu testowego Abonent uiszcza określoną w Cenniku Opłatę abonamentową za korzystanie z Usługi telekomunikacyjnej w związku z korzystaniem z drEryk Kardio. Opłata abonamentowa uiszczana jest za Okres rozliczeniowy wskazany w Umowie.
 3. Faktura VAT z tytułu świadczenia Usługi wystawiana przez Dostawcę Usług zawiera informację o wysokości opłat za Usługę świadczoną przez Dostawcę. Faktura VAT w formie elektronicznej odpowiada warunkom określonym w art. 106n. ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Abonent wyraża zgodę na przesyłanie Faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany przez Abonenta adres e-mail.
 4. Dostawca Usługi zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdym czasie, w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu, a o takiej zmianie Abonent będzie informowany. Zmiany Cennika obowiązują Abonenta od kolejnego Okresu rozliczeniowego.

 

§ 5. Odpowiedzialność

 1. Dostawca Usług ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, działań lub zaniechań zewnętrznego dostawcy usługi, na które nie ma wpływu Dostawca Usług, winy Abonenta lub nieprzestrzegania przez Abonenta postanowień Regulaminu. Odpowiedzialność Dostawcy Usług jest ograniczona do wysokości rzeczywiście poniesionych strat. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 2. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Dostawcy Usług o występujących zakłóceniach w korzystaniu z Usługi telekomunikacyjnej.
 3. Dostawca Usług nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za szkodę powstałą w wyniku korzystania przez Abonenta z Usługi. Dostawca Usług odpowiada tylko za własne rozwiązania techniczne i nie bierze odpowiedzialności za ograniczenia i wady wynikające z infrastruktury Abonenta.
 4. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych wprowadzonych przez Abonenta lub jego współpracowników do drEryk Kardio, w tym za wadliwe funkcjonowanie Usługi spowodowane wprowadzeniem niepoprawnych danych osobowych Pacjenta.
 5. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść danych przechowywanych przy pomocy systemu drEryk Kardio, w tym w szczególności za ich zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dostawca Usług nie ingeruje w treść oraz zakres i rodzaj danych wprowadzanych do systemu drEryk Kardio przez Abonenta.
 6. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Dostawcy Usług, Dostawca Usług niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Abonenta. W takiej sytuacji Abonent zobowiązany jest zwolnić Dostawcy Usług od odpowiedzialności, zwrócić poniesione z tego tytułu koszty, w tym kary umowne, odszkodowania oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich w sposób przewidziany przepisami prawa.

 

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem przetwarzającym dane osobowe Użytkownika jest Dostawca Usług: spółka drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie (30-415) , ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków; numer KRS: 0000636731.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z RODO oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, które znajdą zastosowanie, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 3. Dane przetwarzane będą w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez Abonenta stosownych zgód dotyczących przetwarzania danych w celach marketingowych.
 4. Dostawca Usług zobowiązuje się nie powierzać do dalszego przetwarzania danych osobowych Abonenta innym podmiotom niż świadczącym na rzecz Dostawcy Usług usług kolokacji, audytowych księgowych, prawnych, doradczych, informatycznych, podatkowych i rachunkowych.
 5. Dostawca Usług zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych Abonenta do państwa trzeciego, inaczej niż na pisemne polecenie Abonenta, chyba że obowiązek taki nakłada na Dostawcę Usług prawo UE lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Dostawca Usług (w takim przypadku przez rozpoczęciem przetwarzania Dostawca Usług informuje Abonenta o takim obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielenia tego rodzaju informacji z uwagi na ważny interes publiczny).
 6. Pozostałe informacje dot. przetwarzania danych osobowych przez Dostawcę usług znajdują się na stronie internetowej http://dreryk.pl w zakładce „Dane osobowe”.
 7. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych osoba, której dane dotyczą może przesyłać do wyznaczonego przez Producenta Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: privacy@dreryk.pl
 8. Administratorem Danych Osobowych Pacjenta jest Abonent.
 9. Wszelkie dane podane przez Abonenta w ramach korzystania z drEryk Kardio będą przetwarzane przez Dostawcy Usług wyłącznie w celu świadczenia Usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 10. Abonent przyjmuje do wiadomości, że na podstawie określonej w art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 2017 poz. 1219) Dostawca Usług jest uprawniony przetwarzać dane osobowe także po zakończeniu korzystania z Usługi na warunkach tam wskazanych.
 11. Dostawca Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w granicach istniejących możliwości technicznych gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi i ekonomicznymi.

 

§ 7. Reklamacje

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usługi należy składać w formie pisemnej, na adres Spółki: drEryk S.A., ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Abonenta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Dostawca Usługa.
 4. Informację o decyzji w przedmiocie reklamacji Dostawca Usług niezwłocznie przekaże składającemu reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej ww.dreryk.pl o zmianie Regulaminu Spółka informuje Abonenta na 1 (jeden) miesiąc przed wprowadzeniem zmiany. Korzystanie przez Użytkownika z drEryk Kardio, po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, jest równoznaczne z ich akceptacją.
 3. Abonent przyjmuje do wiadomości, że Spółka, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uprawniona jest do zmiany swojej nazwy (firmy), siedziby, kapitału zakładowego, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z wynikającymi z tego tytułu zmianami numerów nadanych przez właściwe rejestry. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a Umową, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub w Umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm).
 7. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy Usług.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.04.2020 r.
 9. Do przeniesienia praw i obowiązków Abonenta wynikających z korzystania z Usługi w ramach drEryk Kardio na inny podmiot wymagana jest zgoda Dostawcy Usług oraz spełnienie przez Abonenta i podmiot zainteresowany przejęciem takich praw i obowiązków określonych przez Dostawcy Usług warunków.
 10. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Abonenta z usług świadczonych drogą elektroniczną stanowi integralną część Regulaminu.

 

Załącznik nr. 1: Cennik drEryk Kardio (obowiązuje od 8.04.2020 r.)

Cennik skierowany jest do Klientów drEryk Kardio. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu wykonania usługi telekomunikacyjnej.

Limit transferu danych w jednym Okresie Rozliczeniowym z maksymalną prędkością przesyłania danych wynosi 2GB.

Cennik drEryk Kardio

Wszystkie ceny ujęte w tabeli dotyczą usług realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Załącznik nr. 2: Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Abonenta z usług
telekomunikacyjnych 

drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wadowickiej 6, 30-415 Kraków (dalej: Spółka), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Abonenta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, pomimo stosowania przez Dostawcy Usług odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających infrastrukturę Dostawcy Usług przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do zagrożeń związanych z korzystaniem z usług, w związku z wykorzystaniem sieci Internet należą, w szczególności:

 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 2. programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 3. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

Abonent, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być przez Abonenta stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Abonenta z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także: włączona zapora sieciowa (ang. firewall), aktualizacja wszelkiego oprogramowania, nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, szyfrowanie transmisji danych, instalacja programów prewencyjnych
(wykrywania i zapobiegania włamaniom), używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

W celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa Abonent powinien objąć właściwą ochroną sprzęt i urządzenia, z których korzysta w związku ze świadczeniem usług na jego rzecz, w szczególności poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów kontroli dostępu do urządzeń, ochronę danych służących do uwierzytelnienia dostępu, instalację oprogramowania antywirusowego, posiadanie aktualnego systemu operacyjnego, a także podłączanie urządzeń wyłącznie do wiarygodnych sieci komputerowych.

Dostawca Usług zastrzega jednocześnie, że niniejszy Załącznik nie stanowi rekomendacji, a ma wyłącznie charakter informacyjny z uwagi na brak obiektywnej możliwości dokładnego określenia rodzajów zagrożeń związanych z korzystaniem przez Abonenta z usług. Abonent przyjmuje do wiadomości, że występowanie określonego rodzaju zagrożenia zależy od indywidualnego przypadku oraz sprzętu z którego korzysta Abonent w ramach świadczonych usług.

Zespół drEryk
Autor:
Strona korzysta z plików cookies Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.
W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki.