Wróć
Na czasie z prawem #17
Artykuł

Na czasie z prawem #17: Opieka koordynowana, SIM

Zapraszamy do lektury nowego artykułu z serii drEryk: Na czasie z prawem #17, w ramach której prezentujemy najważniejsze aktualności oraz informacje z dziedziny prawa medycznego, a także projektów i inicjatyw podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Na czasie z prawem #17 – spis treści

 1. Rozszerzenie zakresu danych przekazywanych do SIM
 2. Opieka koordynowana POZ

Rozszerzenie zakresu danych przekazywanych do SIM

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej, od dnia 1 października 2022 zwiększa się zakres wymaganych danych przekazywanych do Systemu Informacji Medycznej (SIM).

Oprócz dotychczasowych danych, podmioty lecznicze powinny dodatkowo przekazywać przy pomocy Zdarzeń Medycznych m.in.:

 • dane identyfikujące podmiot udzielający świadczeń (9-cyfrowy numer REGON oraz 10-cyfrowy numer NIP),
 • dane identyfikujące miejsce udzielania świadczenia zdrowotnego ( nazwy miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, numeru domu i lokalu),
 • informacje o wyrobach medycznych wprowadzonych u usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,
 • informacje o alergiach usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,
 • informacje o potwierdzonym wyniku grupy krwi usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej;
 • informacje o ciąży usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,
 • wskazanie godziny rozpoczęcia udzielania świadczenia oraz wytworzenia dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej,
 • w rodzaju rehabilitacja lecznicza, obok kodu przyczyny głównej według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, usługodawcy powinni przekazywali również kod według Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF),
 • w przypadku świadczenia zdrowotnego psychologicznego lub psychoterapeutycznego z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, finansowanego ze środków publicznych – dodatkowo kod diagnozy psychologicznej według słownika opracowanego przez NFZ,

 • informacje charakteryzujące uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej – mogą one obejmować takie dane jak:
  • kod tytułu uprawnienia do świadczeń,
  • dane identyfikujące dokument potwierdzający prawo do świadczeń,
  • informacje o złożonych oświadczeniach (jeżeli na ich podstawie udzielano świadczeń),
  • kod zakresu świadczeń przysługujących usługobiorcy na podstawie przepisów o koordynacji,
  • identyfikator umowy usługodawcy z NFZ,
  • numer identyfikacyjny karty (jeżeli świadczenie zostaje udzielone na podstawie lub w związku z wydaniem karty DILO).

Czy podwykonawcy także powinni raportować do SIM?

Raportować do SIM powinni podwykonawcy zarówno leczący w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również komercyjni.

Podwykonawcą jest podmiot trzeci, któremu usługodawca powierzył udzielenie świadczenia lub wykonanie danej procedury medycznej.

Podwykonawcy powinni raportować następujące dane:

 • dane udzielonego przez podwykonawcę świadczenia zdrowotnego lub zrealizowanej istotnej procedury medycznej,
 • dane dotyczące usługodawcy, który zlecił ich wykonanie świaczenia,
 • identyfikator umowy, w ramach której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej lub zrealizowano istotną procedurę medyczną.

Raportowanie do SIM w POZ

W rozporządzeniu zrezygnowano z wyłączenia w zakresie obowiązków sprawozdawczych związanych z raportowaniem przez placówki danych do SIM dotyczących świadczeń zdrowotnych lekarza POZ, świadczeń zdrowotnych pielęgniarki POZ oraz położnej POZ.

Doprecyzowane zostały także reguły przekazywania przez usługodawcę do SIM danych dotyczących świadczeń zdrowotnych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania.

Co istotne, obowiązek w tym zakresie na chwilę obecną dotyczyć będzie jedynie świadczenia zdrowotnego jakie stanowi szczepienie.

W związku powyższym, od wersji 8.32 drEryk Gabinet systematycznie wprowadzamy rozwiązania umożliwiające rejestracje nowych, wymaganych danych.

Opieka koordynowana POZ

1 października br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. Rozporządzenie to rozszerza zakres świadczeń gwarantowanych o możliwość realizacji opieki koordynowanej dla przewlekle chorych pacjentów. Rozszerzenie to obejmuje cztery obszary diagnostyki oraz leczenia:

 • nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków,
 • cukrzycy,
 • astmy oskrzelowej i przewlekłej choroby obturacyjnej płuc,
 • niedoczynności tarczycy oraz diagnostyką guzków pojedynczych i mnogich tarczycy.

Informujemy, że wdrożenie obsługi którejkolwiek z powyższych ścieżek opieki koordynowanej niesie ze sobą obowiązek obsługi nowego dokumentu. Nowy dokument należy utworzyć podczas porady kompleksowej w ramach opieki koordynowanej jakim jest IPOM (Indywidualny Plan Opieki Medycznej).

IPOM – to złożony dokument EDM, wytworzony w strukturze HL7 CDA, dla którego finalny szablon został opublikowany dopiero w dniu 28.09.2022.

Uruchomienie usługi dla IPOM na środowisku produkcyjnym nastąpiło dopiero w dniu 1.10.2022. Niestety na chwilę obecną nie ma możliwości technicznych wdrożenia obsługi tego dokumentu w dniu, w którym zaczyna obowiązywać Rozporządzenie z uwagi na powyższe daty udostepnienia.

Dodatkowo należy wspomnieć, że 29 września tego roku opublikowano Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr. 124/2022/DSOZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Zarządzenie zawiera informacje o wycenach punktowych dla realizacji nowych typów porad realizowanych w ramach opieki koordynowanej a także wyceny nowych badań diagnostycznych z budżetu opieki koordynowanej, możliwych do wykonania w określonej ścieżce koordynacji. Ponadto, nowe algorytmy rozliczeń w POZ łączą rozliczanie porad udzielonych w ramach stawki kapitacyjnej z poradami rozliczanymi punktowo. W związku z tym, jesteśmy na etapie wyjaśniania szczegółowych warunków sprawozdawczości z NFZ, które na chwilę obecną nie zostały jeszcze doprecyzowane.

Wdrożenie obsługi opieki koordynowanej do oprogramowania to proces wymagający wielu kompleksowych działań. Na chwilę obecną NFZ przygotowuje się także do kontraktowania nowych umów, które zostaną podpisane w ciągu najbliższych tygodni.

Już w wersji 8.37.0 drEryk Gabinet udostępniliśmy możliwość wystawienia skierowania na wszystkie badania realizowane w ramach Budżetu Powierzonego opieki koordynowanej. Dzięki temu, w zależności od wybranej ścieżki koordynacji, nasi Użytkownicy będą mogli wystawić odpowiednie skierowania na badania, których wyniki docelowo będzie można rozliczyć z odpowiednią wizytą.

Ponieważ realizacja opieki koordynowanej nie jest obligatoryjna, chcielibyśmy uzyskać informacje dotyczące zainteresowania naszych Użytkowników odnośnie przystąpienia do jej realizacji w podmiotach.


W związku z tym, serdecznie zachęcamy wszystkich naszych Użytkowników do wypełnienia ankiety, która zostanie przesłana drogą mailową. Jej wyniki pozwolą nam zaplanować proces wdrażania mechanizmów pozwalających na obsłużenie opieki koordynowanej w naszym systemie.

Na czasie z prawem #17 – źródła

Zespół drEryk
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”