Wróć
drEryk Edu #4 - Krajowa Sieć Onkologiczna
Artykuł

Krajowa Sieć Onkologiczna [drEryk Edu #4]

Przedstawiamy kolejny artykuł z cyklu drEryk Edu #4! W tej odsłonie omówimy szczegóły oraz ostatnie doniesienia związane z Krajową Siecią Onkologiczną.

Spis treści:

  1. Krajowa Sieć Onkologiczna – podstawa prawna, zakres
  2. Szczegóły funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej
  3. Aktualne informacje dot. KSO

Krajowa Sieć Onkologiczna – podstawa prawna, zakres

Krajowa Sieć Onkologiczna wprowadzona została mocą ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o Krajowej Sieci Onkologicznej. Głównym celem tych przepisów jest zapewnienie każdemu pacjentowi równego dostępu do kompleksowej opieki onkologicznej, niezależnie od miejsca zamieszkania. KSO jest ponadto ważnym elementem zainicjowanej przez Prezydenta RP Narodowej Strategii Onkologicznej ustalonej na lata 2020-2030.

Zgodnie z nowymi przepisami, każdy pacjent będzie uprawniony do opieki onkologicznej opartej na tych samych standardach diagnostyczno-terapeutycznych, niezależnie od miejsca zamieszkania. Nowe regulacje wejdą w życie 20 kwietnia, a Sieć Onkologiczna zostanie uruchomiona w ciągu 6 miesięcy. Z kolei krajowa infolinia onkologiczna działać będzie w ciągu 12 miesięcy. Podmioty lecznicze będą miały rok na dołączenie do Sieci.

Sieć ma zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju. Poszczególne etapy leczenia będą przebiegać według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin. KSO będą tworzyć szpitale i placówki AOS, które zawrą z NFZ odpowiednią umowę w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Zgodnie z ustawą, strukturę KSO będą tworzyły specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego III, II i I poziomu referencyjnego wraz z centrami kompetencji i ośrodkami satelitarnymi, jak również ośrodki kooperacyjne. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, niewchodzące w skład KSO, nie będą uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach umowy zawartej z NFZ.

Szczegóły funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej

Podmioty lecznicze niewchodzące w skład KSO zgodnie z ustawą nie będą uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Kwalifikacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą na dany poziom zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej dokonuje Prezes NFZ.

Centrum kompetencji, ośrodki satelitarne i kooperacyjne

W strukturze SOLO II poziomu oraz SOLO III poziomu istnieje możliwość utworzenia centrum kompetencji. Specjalizuje się ono w diagnostyce oraz leczeniu konkretnego rodzaju nowotworu lub grupy nowotworów. Takie centrum zapewnia wszechstronną opiekę nad pacjentem, obejmującą diagnostykę onkologiczną, leczenie oraz monitorowanie, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W ramach SOLO II poziomu lub III poziomu może również funkcjonować ośrodek satelitarny. Może on być usytuowany poza główną siedzibą danego podmiotu lub być zorganizowanym w ramach innego podmiotu leczniczego na podstawie umowy z SOLO. Ośrodek taki oferuje usługi diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego, w tym chemioterapii, zabiegów chirurgicznych, innych terapii systemowych oraz radioterapii onkologicznej.

Ośrodkiem kooperacyjnym z kolei jest podmiot medyczny inny niż SOLO, który wykonuje świadczenia z zakresu opieki onkologicznej w ramach AOS.

Zgodnie z ustawą, NFZ będzie również prowadził infolinię onkologiczną na poziomie ogólnokrajowym, umożliwiającą rezerwację terminów w placówkach KSO. Infolinia pozwoli także na zmianę lub odwołanie terminu wizyty medycznej. Aby to było możliwe, konieczne będzie korzystanie przez placówki z narzędzia do zarządzania grafikami przyjęć. Jednakże, brakuje jeszcze podstaw prawnych do wdrożenia centralnej e-rejestracji, która wymaga zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej. W związku z tym, przepisy dotyczące e-rejestracji w ramach KSO powinny wejść w życie dopiero od lipca 2025 r.

Rozliczenia

Rozliczanie usług świadczonych w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej będzie opierać się na umowach dotyczących udzielania opieki zdrowotnej, które dotyczą świadczeń:

  1. szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących zarówno leczenie szpitalne, jak i specjalistyczną opiekę ambulatoryjną (zawarte w ramach leczenia onkologicznego ze świadczeniodawcami),
  2. świadczeń opieki zdrowotnej w ramach leczenia onkologicznego na poziomie szpitalnym, finansowanych poza umowami systemu podstawowego,
  3. świadczeń opieki zdrowotnej w ramach diagnostyki onkologicznej na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, finansowanych poza umowami systemu podstawowego.

Proces rozliczania tych usług w ramach KSO będzie opierać się na wykorzystaniu współczynników korygujących, których wartość nie może przekroczyć 1,25. Te współczynniki określą mnożnik stosowany do obliczenia kwoty, którą Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zobowiązany zapłacić świadczeniodawcy. Wartość ta będzie zależna od osiągnięcia określonych wskaźników jakości opieki onkologicznej.

Za prowadzenie funkcji Krajowego Ośrodka Monitorującego oraz Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących ustalony będzie ryczałt w wysokości ustalanej corocznie przez Prezesa NFZ.

Aktualne informacje dot. KSO

Pod koniec lutego Sejm zatwierdził nowelizację do ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Zakłada ona przede wszystkim przesunięcie terminu pierwszej kwalifikacji na dany poziom zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO do 31 marca 2025 r. Nowelizacja zakłada przedłużenie czasu potrzebnego na wdrożenie centralnej e-rejestracji, kart e-DILO oraz przekazywanie danych o sprawowanej opiece onkologicznej do systemu KSO.

Odroczenie wprowadzenia przepisów ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej dotyczy głównie obowiązku dostarczania danych do systemu KSO. Zgodnie z prawem, do 1 kwietnia 2024 roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) miałby opublikować pierwszą listę placówek medycznych zakwalifikowanych do KSO na różne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej. Od tego momentu te placówki miałyby przekazywać dane do Systemu P1 w celu oceny jakości świadczonej opieki onkologicznej.

Obecne przepisy uniemożliwiają również wdrożenie elektronicznej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (e-DILO), które wymaga zmian w systemach informatycznych NFZ oraz w systemach gabinetowych, za które odpowiadają zewnętrzni dostawcy. Ponadto, przepisy przewidują ograniczony zakres danych, co uniemożliwia wyliczenie wskaźników jakości opieki onkologicznej. Kolejnym istotnym obszarem wymagającym prac informatycznych jest przekazywanie danych rozliczeniowych przez NFZ do Systemu P1.

W ramach nowelizacji uwzględniono także status podmiotów wykonujących działalność leczniczą niewchodzących w skład KSO, które od dnia 1 kwietnia 2024 r. nie będą uprawnione do realizacji opieki onkologicznej. Ze względu na potrzebę dostosowania terminów wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej, aby zapewnić spójność z przesuniętym terminem pierwszej kwalifikacji na różne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej w KSO, zasugerowano, aby te zmiany zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 2025 roku.

drEryk Edu – poznaj szerzej kluczowe zmiany i bądź na bieżąco!

Serdecznie zachęcamy do śledzenia cyklu drEryk Edu, kolejne odsłony już niebawem!

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”